WBD Application 2015

Dear Book Lovers,
Date : 6.03.2015
We wish to thank you at the outset, for the excellent support extended by you in conducting
the book fair ‘Chennai Puthaga Sangamam’ organized by The Periyar Self-Respect Propaganda
Institution in association with National Book Trust, India from April 2013 as part of the World
Book Day celebrations.
‘Chennai Puthaga Sangamam’ was conducted for 10 days from 18th to
27th April, 2014 at Royapettah YMCA Ground, Chennai successfully, wherein 140 leading
book publishers and book sellers participated. In order to inculcate more reading habits in
the public, especially younger generation, a large variety of programmes became integral
part of the event. On 18th April 2014, ‘Chennai Puthaga Sangamam’ was inaugurated by
His Excellency Dr. M.A.Sikandar, Director, National Book Trust, India.
•
Every evening, cultural programs like children’s play, comic plays, mimicry, magic
show, multi festivity event, folk art & street play were conducted.
•
Address by eminent writers, scholars, publishers and other personalities of public
significance.
•
‘Puthagar Award’ to scholars who have put in hard work and who have sacrificed their
entire life for the cause of library maintenance, book collection and nurturing the
reading habit.
•
Workshop for publishers was conducted for five days. Well experienced publishers,
writers and administrators delivered lectures.
•
Book Bank Scheme through voluntary donation from generous donors of books,
school & college text books.
This multi pronged event- integration enabled more people (about 60,000 visitors) despite
the General Election process, to participate from all sections of the society and all the age
groups. ‘Chennai Puthaga Sangamam’ made indelible imprint in the professional field and
proved a grand success as a pioneering model in organizing innovative and inclusive book
exhibition.
In view of the success experienced in the last 2 years with “Chennai Puthaga
Sangamam”, this year World Book Day Celebration event will have all the features
mentioned above and we have made elaborate publicity arrangements through Press to
reach larger audience. We expect great turnaround of visitors and book lovers this time to
visit the stalls at Royapettah Y.M.C.A. Ground, Chennai-14 from 13th April to
23rd April 2015.
The title ‘Chennai Puthaga Sangamam’ really sets the right tone as it clearly captures the
trend. One can be a publisher, a book seller, a writer or a voracious reader. But the invisible
thread that binds us together is the fact that we are all book lovers. The media have extended
their support in a big way by sponsoring and keeping the city abuzz.
All we have to do to be a part of this cultural renaissance, is to fill the application forms
enclosed with this mail and ensure that it reaches the organizing committee on or before
21.03.2015.
We anticipate your whole hearted cooperation in spreading the goodwill and do your best
in making this event a grand success. Thanking You,
Yours Sincerely,
Encl. : Application
(P
th
)
(P. SSeetharaman)
MANAGER
6.03.2015
m‹òilp®, tz¡f«.
cyf¥ ò¤jf ehŸ bgUÉHhit bfh©lhL« Éjkhfî«, ïisa
jiyKiwÆdÇilna ò¤jf« thá¡F« gH¡f¤ij C¡f¥gL¤J« tifÆY«,
jÄHf¤â‹ K‹d gâ¥ghs®fŸ - ò¤jf ɉgidahs®fŸ g§nf‰F«
“br‹id ò¤jf¢ r§fk«” - ò¤jf¡ fh£áÆid bgÇah® RakÇahij¥ ãu¢rhu
ÃWtdK«, k¤âa muá‹ Ñœ ïa§F« ‘neõdš ò¡ ou°L«’ (NBT, INDIA) ïizªJ
flªj 2013M« M©L Kjš bt‰¿fukhf bjhl®ªJ el¤âl jh§fŸ mˤJtU«
g§fË¥ã‰F Kj‰f© v§fË‹ e‹¿Æid bjÇɤJ¡bfhŸ»nwh«.
flªj 2014M« M©L V¥uš 18 Kjš 27 tiu br‹id ïuha¥ng£il
xŒ.v«.á.V. ikjhd¤âš 10 eh£fŸ eilbg‰w “br‹id ò¤jf¢ r§fk¤âš”

jÄHf¤â‹ 140 K‹d gâ¥ghs®fŸ - ò¤jf ɉgidahs®fË‹ 200
ò¤jf mu§FfŸ.

gâ¥ò¤ JiwÆš V‰g£LŸs K‹nd‰w§fŸ F¿¤J mŒªJ eh£fŸ
eilbg‰w gâ¥ghs®fS¡fhd gaDŸs gÆyu§f«,

thá¥ò gH¡f¤ij k¡fËilna bfh©L bršy cªJ r¡âahf ïUªJtU«
m¿P® bgUk¡fS¡F ‘ò¤jf® ÉUJ’ tH§f¥g£lJ.

V‰fdnt go¤j ò¤jf§fis mL¤j jiyKiw¡F jªJ cjî« g©ig
ts®¡F« neh¡f¤Jl‹ ‘ò¤jf t§»’ â£l« cUth¡f¥g£L, ò¤jf«
tH§»nahU¡F ‘ò¤j bfhilP®’ ghuh£L¢ rh‹¿jG«, áw¥ò fÊî
T¥gD« tH§f¥g£lJ.

tÂf¤ij k£Lnk fU¤âš bfhŸshkš, e« g©gh£il ts®¤bjL¡F«
ÉHhthfî«, tsU« jiyKiwÆd® áwªj áªjidahs®fshfî«
guªJg£l m¿îŸst®fshfî« cUthtj‰F mo¤js« mik¤J¡
bfhL¡F« caÇa neh¡f¤njhL« khiy neu¤âš eh£L¥òw fiy
Ãfœ¢áfS«, rh‹nwh®fË‹ brh‰bghÊîfS« m¿th®ªj tifÆY«
bghJk¡fŸ midtU¡F« gaDW« tifÆY« áw¥òw eilbg‰wJ.
ïªj M©L« Rkh® 200 ò¤jf mu§FfŸ mik¡f thŒ¥òŸs ïlkhd
ïuha¥ng£il xŒ.v«.á.V. ikjhd¤âš tU»w V¥uš 13 Kjš 23 tiu cyf¥ ò¤jf
ehŸ bgUÉHhthd “br‹id ò¤jf¢ r§fk«” khbgU« ò¤jf¡ fh£áÆid áw¥òw
el¤âl¤ â£lÄ£LŸnsh«.
flªj M©il Él TLjyhf Clf§fŸ k‰W« És«gu rhjd§fŸ thÆyhf
br‹id ò¤jf¢ r§fk« g‰¿a brŒâ mid¤J¤ ju¥ãdiuí« br‹wiltj‰fhd
ÉÇthd V‰ghLfŸ brŒa¥g£L tU»‹wd.
gâ¥ghs®, ɉgidahs®, gil¥ghs®, thrf® vd midtU« XÇl¤âš
r§fÄ¥gj‰F trâahfî« ït®fŸ midtuJ vâ®gh®¥òfisí« KGikahf¥
ó®¤â brŒtjhfî« ïU¡f¥ ngh»w “br‹id ò¤jf¢ r§fk¤âš” fyªJ
bfhŸtj‰fhd É©z¥g¥ got« ï¤Jl‹ ïiz¡f¥g£LŸsJ. Ãu¥g¥g£l
É©z¥g§fŸ t§» tiunthiyíl‹ tªJ nru nt©oa filá ehŸ: 21.03.2015.
br‹id ò¤jf¢ r§fk« áw¥ghf eilbgWtj‰F«. ïÅ tU« M©LfËš
mJ nk‹nkY« ts®¢á miltj‰F« njitahd KG x¤JiH¥igí«
Mjuití«, j§fËlÄUªJ vâ®gh®¡»nwh«. e‹¿!
ò
m‹òl‹
ïiz¥ò: É©z¥g¥ got«
(g Ójhuhk‹)
(g.Ójhuhk‹)
nkyhs®, br‹id ò¤jf¢ r§f«
ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèññ¢
ªðKò£˜ Fì™, 84/1, ß.ªõ.A.ê‹ðˆ ꣬ô, «õŠ«ðK, ªê¡¬ù-7
ªî£¬ôŠ«ðC: 044-2661 8161 / 62 / 63
ehŸ: 6.3.2015
Ü¡¹¬ìf˜,
õí‚è‹.
àôèŠ ¹ˆîè ÷ (ãŠó™ 23) º¡Q†´ °ö‰¬îèœ ºî™ ºFòõ˜ õ¬ó»œ÷ ܬùˆ¶
õòFùK캋 ¹ˆîè‹ õ£C‚°‹ ݘõˆ¬î «ñ‹ð´ˆF´‹ ºòŸCò£è õ¼Aø 13.04.2015 ºî™
23.04.2015 õ¬ó ªê¡¬ù - 14, Þó£òŠ«ð†¬ì, åŒ.â‹.C.ã. ¬ñî£ùˆF™ “ªê¡¬ù ¹ˆîè„
êƒèñ‹” ï¬ìªðø¾œ÷¶. ªðKò£˜ ²òñKò£¬îŠ Hó„ê£ó GÁõùˆ¶ì¡ «ïûù™ ¹‚ ®óv´‹,
ªðKò£˜ ñEò‹¬ñ ð™è¬ô‚èö躋 ެ퉶 ÞŠªð¼Mö£M¬ù ï숶Aø£˜èœ.
Þ‰î ݇´ ðFŠð£÷˜èÀì¡ ¹ˆîè MŸð¬ùò£÷˜èÀ‹ ðƒ«èŸ°‹õ‡í‹ MKõ£ù
ãŸð£´èœ ªêŒòŠð†´œ÷ù. Þ‰î ÜKò õ£ŒŠH¬ù î£ƒèœ ðò¡ð´ˆF‚ ªè£œÀñ£Á
«è†´‚ªè£œA«ø£‹. îƒèÀ‚è£ù M‡íŠð‹ Þˆ¶ì¡ Þ¬í‚èŠð†´œ÷¶.
M‡íŠðˆF™ àœ÷ MFº¬øè¬÷‚ èõùñ£èŠ ð®‚è «õ‡´A«ø£‹.
MFº¬øèÀ‚°†ð†´ ªêò™ð´‹ GÁõùƒèœ ñ†´«ñ ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñˆF™ ðƒ°
ªðø Þò½‹. M‡íŠðˆF¬ù GóŠH õƒA õ¬ó æ¬ô»ì¡ 21.03.2015 êQ‚Aö¬ñ ñ£¬ô
5.00 ñE‚°œ ªðKò£˜ FìL½œ÷ ܽõôèˆF™ «ê˜ŠHˆ¶ M´ñ£Á Ü¡¹ì¡
«è†´‚ªè£œA«ø£‹. ¹ˆîè„ êƒèñ‹ ÞQ«î ï¬ìªðø îƒè÷¶ 制¬öŠ¬ð A«ø£‹.
ï¡P!
ð. Yî£ó£ñ¡,
2
«ñô£÷˜.
CHENNAI PUTHAGA SANGAMAM
Periyar Thidal, 84/1, EVK Sampath Salai, Vepery, Chennai - 600 007
Phone : 044-2661 8161 / 62 / 63
Date : 6.3.2015
Dear Sir,
We The Periyar Self-Respect Propaganda Institution in association with National
Book Trust, INDIA conducting a Mega Book Fair in the name of “Chennai Puthaga
Sangamam” sponsored by Periyar Maniammai University targeting all age groups
during the eve of World Book Day.
This mega event scheduled for 11 continuous days from 13th to 23rd April, 2015 in
Y.M.C.A. Ground, Royapettah, Chennai-14. Kindly note that this year the arrangements
have been made for Participation of the Book Sellers also in addition to the Publishers.
You are requested to participate and make the Book fair a grand success. The Application
form is enclosed herewith.
Kindly read the terms & conditions of the application carefully and fill up the
same and submit along with DD to Periyar Thidal Office on or before 5.00 p.m. on
21.03.2015 Saturday. We request your support to make the Book Fair a grand success.
Thanking you,
P. SEETHARAMAN,
Manager.
ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèññ¢
MFº¬øèœ
1.
¹ˆîè„ êƒèñˆF™ ¹ˆîè MŸð¬ùò£÷˜èœ, ¹ˆîèŠ ðFŠð£÷˜èœ ñŸÁ‹ è™M ðJŸÁMˆî™ ªî£ì˜ð£ù
°Á‰îè´èœ MŸð¬ù ªêŒ»‹ e®ò£Š ðFŠð£÷˜èœ ÝA«ò£¼‚° ñ†´«ñ èô‰¶ ªè£œ÷ ÜÂñF
ÜO‚èŠð´‹.
2. Üóꣃèˆî£™ î¬ì ªêŒòŠð†ì ¹ˆîèƒèœ ñŸÁ‹ º¬øò£è àKñ‹ ªðø£¶ Ü„CìŠð†ì Ë™è¬÷‚
裆C‚° ¬õŠðõ˜èœ, Þ‰Gè›M™ ðƒ° ªè£œõîŸè£ù îƒèœ àK¬ñ¬ò ÞöŠð¶ì¡ - ê†ìŠ ̘õñ£ù
ïìõ®‚¬è‚°‹ à†ð´ˆîŠð´õ£˜èœ.
3. Üóƒè àK¬ñò£÷˜èœ Þ‰Gè›MŸè£ù ÜPM‚èŠð†ì «ïóˆ¬î‚ è¬ìŠH®‚è «õ‡´‹. ¹ˆîè„
êƒèñ‹ ¶õƒ°õ ܬó ñE «ïóˆFŸ° º¡ùî£è ñ†´«ñ Üóƒè àK¬ñò£÷˜èœ ÜóƒAÂœ
ÜÂñF‚èŠð´õ£˜èœ.
4. Üóƒè àK¬ñò£÷˜èœ ‘ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñ‹’ ܽõôèˆFL¼‰¶ ÜšõŠ«ð£¶ ÜPM‚èŠð´‹
ÜPMŠ¹è¬÷„ ªêMñ´ˆ¶ ¹ˆîè„ êƒèñ‹ CøŠ¹ø ï¬ìªðø àîõ «õ‡´‹.
5. 嚪õ£¼ MŸð¬ù»‹ 10 êîiî‹ èN¾ì¡ îò, MŸð¬ùŠ ð†®òL¡ Ü®Šð¬ìJ«ô«ò ªêŒòŠðì«õ‡´‹.
àƒèœ GÁõùˆF¡ ªðò˜ ªð£P‚èŠð†ì MŸð¬ùŠ ð†®ò™ õöƒèŠðì «õ‡´‹.
6. îƒèÀ‚° ÜÂñF‚èŠð†ì ÜóƒèˆFŸ° ªõO«ò ¹ˆîè Üôñ£Kèœ Ü¬ñŠð«î£, ý£‚Aƒ ªêŒõ¶,
õ£®‚¬èò£÷˜è¬÷ õNñPˆ¶ Üóƒ°‚°œ ܬöŠð¶, ¶‡´Š Hó²óƒèœ î¼õ¶, ê†ìˆFŸ°Š ¹ø‹ð£ù
¹ˆîèƒè¬÷ MŸð¬ù ªêŒõ¶ «ð£¡ø¬õ ïñ¶ MFèÀ‚° âFó£ùî£è‚ ªè£œ÷Šð†´ ê‹ð‰îŠð†ì Üóƒ°
ÜèŸøŠð´õ¶ì¡, âF˜è£ôˆF™ Üóƒ° ªðÁ‹ àK¬ñ¬ò»‹ Þö‰¶ M´õ˜.
7. îƒè÷¶ Üóƒ°‚°ˆ «î¬õò£ù î÷õ£ì„ ê£ñ£¡è÷£ù Üôñ£K, «ñ¬ü, è£L «ð£¡øõŸ¬ø Üóƒè
àK¬ñò£÷˜èœ îƒèœ ªð£ÁŠH«ô«ò ãŸð£´ ªêŒ¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹.
8. Üóƒè àK¬ñò£÷˜èœ îƒè÷¶ MŸð¬ùŠ ªð¼‚èˆFŸè£è ðK²ˆ F†ì‹ Ü™ô¶ «õÁ Gè›¾èœ ãŸð£´
ªêŒò M¼‹Hù£™, ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñ‹ ܬñŠð£÷˜èO¡ º¡ ÜÂñF ªðø «õ‡´‹.
9. ¹ˆîè Üóƒ°èÀ‚è£ù õ£ì¬èJ™ 嶂èŠð†ì ¹ˆîè ÜóƒèƒèO™ ªî£¬ô‚裆CŠ ªð†®èœ, åLªð¼‚Aèœ
ܬñ‚è ÜÂñFJ™¬ô. ñ™®e®ò£ Üóƒ°èœ îM˜ˆ¶ ¹ˆîè Üóƒ°èO™ ªî£¬ô‚裆CŠ ªð†®èœ
àð«ò£èŠð´ˆîŠð´«ñò£ù£™ Üõ˜èÀ‚°‹, ñ™®e®ò£ è†ìí‹ õÅL‚èŠð´‹. ñ™®e®ò£ Üóƒ°èO™
ªêŒº¬ø‚ 裆C‚è£è ܬñ‚èŠð´‹ èEQ åL ܬñŠ¹èœ °PŠH†ì C.®.‚è¬÷ õ£ƒ°«õ£¼‚°
ñ†´«ñ «è†°‹ õ¬èJô£ù ªý†«ð£¡ õêF»ì¡ Þ¼‚è «õ‡´‹. Þ‹º¬øJ™ ñ†´«ñ C.®.‚èœ
ðK«ê£F‚èŠðì «õ‡´‹. ¹ˆîè„ êƒèñ G˜õ£è‹ ÜO‚°‹ I¡ Þ¬íŠ¹èœ îM˜ˆ¶ Ã´î™ õêFèœ
«î¬õŠð´«õ£˜ ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñ‹ G˜íJ‚°‹ è†ìíˆ¬î„ ªê½ˆF ꣈Fòñ£ù õêFè¬÷Š
ªðøô£‹. ܈Fò£õCòñ£ù ÞìƒèO™ ñ†´«ñ åL ªð¼‚Aèœ Ü¬ñ‚è è™M GÁõùñ£ù åŒ.â‹.C.ã.,
G˜õ£è‹ ÜÂñF ÜOˆ¶œ÷¶. â‚è£óíˆ¬î‚ ªè£‡´‹ ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñ ܬñŠ¬ðˆ îMó
ñŸøõ˜èœ åLªð¼‚Aèœ Ü¬ñ‚è ÜÂñFJ™¬ô.
10. åš«õ£˜ ÜóƒèˆFŸ°‹ Þó‡´ Þôõê ÜÂñF ܬìò£÷ ܆¬ìèœ õöƒèŠð´‹. ÜFèŠð®ò£è ÜÂñF
܆¬ì «õ‡´«õ£˜ æ˜ ÜÂñF ܆¬ì‚° Ï.50/- iî‹ ªê½ˆFŠ ªðŸÁ‚ ªè£œ÷ô£‹. ÜFèŠð†êñ£è
æ˜ ÜóƒèˆFŸ° ÜŒ‰¶ ÜÂñF ܆¬ìèœ õöƒèŠð´‹.
11. ÜóƒèˆFŸè£ù ªðò˜Š ðô¬è, ܬùˆ¶ Üóƒ°èÀ‚°‹ å«ó ñ£FKò£ù Ü÷M™ Þ‰Gè›M¡
ܬñŠð£÷˜è÷£™ õöƒèŠð´‹. ÜŠð® ܬñ‚èŠð´‹ ªðò˜ ðô¬è, î£ƒèœ â‰îŠ ªðòK™
M‡íŠHˆ¶œk˜è«÷£ Ü‰îŠ ªðòK™ ñ†´«ñ ܬñ‚èŠð´‹. ÜŠð® ܬñ‚èŠð†´œ÷ ªðò˜ ðô¬èè¬÷
ñ¬øˆ¶ «õÁ Mîñ£ù M÷‹ðóƒè¬÷ 臮Šð£è„ ªêŒò‚Ã죶.
12. ܬñŠð£÷˜è÷£™ åš«õ£˜ Üóƒ°‚°‹ °¬ø‰îð†êñ£è Ï.1,00,000/- (Ïð£Œ å¼ ô†ê‹) ñFŠHŸ°‚
裊¹ÁF ªêŒòŠð´Aø¶. ÜFèŠð®ò£ù ªî£¬è‚°‚ 裊¹ÁF ªêŒò M¼‹¹«õ£˜ îƒèœ ªêôM™ ªêŒ¶
ªè£œ÷ «õ‡´‹.
13. ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñ‹ Gè›MŸ° «ð£¶ñ£ù Ü÷¾ ð£¶è£Š¹ ãŸð£´èœ ªêŒòŠð´A¡øù. ܬ eP
ãŸð´‹ F¼†´, ãñ£ŸÁ, ªè£œ¬÷ ñŸÁ‹ ÞòŸ¬è Þì˜ð£´è÷£™ ãŸð´‹ ÞöŠ¹èÀ‚° ܬñŠð£÷˜è÷£™
ªð£ÁŠ¹ ãŸè Þòô£¶. âù«õ, Üóƒè àK¬ñò£÷˜è«÷ ÜšõŠ«ð£¶ ªêŒòŠð´‹ ÜPMŠ¹èÀ‚° ãŸð
ÜîŸè£ù ð£¶è£Š¹è¬÷„ ªêŒ¶ ªè£œ÷ «õ‡´‹.
«ñŸ°PŠH†´œ÷ MFº¬øè¬÷ eP„ ªêò™ð´‹ Üóƒè àK¬ñò£÷˜èœ ªî£ì˜‰¶ ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñˆF™
ðƒ° ªè£œ÷¾‹, âF˜è£ôˆF™ ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñˆF™ ðƒ° ªè£œÀ‹ àK¬ñ¬ò»‹ Þö‰¶ M´õ£˜èœ.
ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèñ‹ °Pˆî «ñŸè‡ì MFèO™ ñ£Ÿø‹ ªêŒò«õ£, ¹Fò MFè¬÷„ «ê˜‚è«õ£, G˜õ£è‚
°¿MŸ° º¿ ÜFè£ó‹ à‡´. â‰î„ Å›G¬ôJ½‹ «ñŸè‡ì G˜õ£è‚ °¿M¡ º®«õ ÞÁFò£ù¶.
裆C «ïó‹: ðè™ 2 ñE - Þó¾ 9 ñE
M´º¬ø èO™: 裬ô 11 ñE - Þó¾ 9 ñE
3
CHENNAI PUTHAGA SANGAMAM
RULES & REGULATIONS
4
1.
Publishers, Book Sellers, Dealers in Educational learing materials and educational CD’s Sellers
will ONLY be allowed to participate at the Book Exhibition.
2.
The Participants are advised not to carry pirated, obscene books and also books banned by
Government. Participants who don’t comply with this regulation will not only lose their right
to continue in the Fair but will also face appropriate legal action.
3.
The Partipants are advised to strictly follow the Fair timings. The Participants will be allowed
inside the Fair Grounds 30 minutes earlier to the commencement of the Fair.
4.
Please pay attention to the announcements made from time to time during the Fair. Avoid
causing disturbance and help us to run the fair smoothly.
5.
The participants are advised to give only 10% discount and bills have to be issued for all the
sales.
6.
Hawking, canvassing and distribution of bit notices inside the book Fair premises are strictly
prohibited. Similarly encroaching common passage between the stalls is strictly prohibited.
7.
Participants should make their own arrangement for racks and furniture.
8.
Participants should get written prior from the organizers for any prize scheme or an event.
9.
Exhibitors allotted under the category of books are NOT allowed to use Television, Speakers
etc. Television if used in stall other than the multimedia stalls are lible to be collected stall
rents as applicable for multimedia stalls. Multimedia stalls displaying inactive CD’s and DVD’d
SHOULD NOT use speakers but can use HEADPHONES attached to their computers for testing
the Audio performance to potential buyers / visitors. If the exhibitor requires extra electrical
points other than the one given to them, they have to approach Chennai Puthaga Sangamam
Office for the same well in advance. These will be provided at an extra cost.
10. For Entry to Book Fair 2 badges will be issued per Single stall. Additional badges can be obtained
from the Fair office at an extra cost of Rs.50/- each with a maximum of 5 per participant. These
badges are not transferable. Badges should be worn at all times during the Book Fair timings.
11. NAME BOARDS will be supplied by the Organiser. All the Name Boards will be of Uniform
size.
12. The Organiser will provide Insurance cover of Rs.1,00,000/- (Rupees One Lakh only) per
participant. If Participant wishes to insure for more than Rs.1,00,000/- he should arrange the
same on his own.
13. The Organizing Committee will not be responsible for any loss suffered by the Participants due
to theft, burglary, pilferage, fire, flood etc. However, reasonable security arrangements will be
made throughout the period of Book Fair by the Organiser. Further, Participants should take
proper care to protect their men and material by strictly following the announcements made
during the Book Fair.
If any Participant violates the above rules and regulations, he will lose his right to further participate in the Book Fair liable to be sent out without notice and he will also forgo his right for
participating in the Future Fairs.
Executive Committee of the Chennai Puthaga Sangamam reserves the right to alter or change
the rules and conditions of the Book Fair according to the situation arising if any. The Executive
Committee’s decision is final and binding in all circumstances.
FAIR TIMINGS: 2 p.m. to 9 p.m.
Holidays: 11 a.m. to 9 p.m.
É©z¥g¥ got« / APPLICATION FORM
 É©z¥g¥ got¤ij Ãu¥ã t§» tiunthiy ïiz¤J bgÇah® âlÈš cŸs
mYtyf¤â‰F mD¥ã it¡fî«. (fhnrhiy V‰W¡ bfhŸs¥gl kh£lhJ)
 Please fill up the application form and send to the Office in Periyar Thidal along with
DD / Bankers Cheque in Favour of “The Periyar Self-Respect Propaganda Institution”.
(Cheques will not be accepted)
1.
2.
g§F bgW« ÃWtd¤â‹ bga®
Name of the Institution
: ...............................................................................
KftÇ / Address
: ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3.
4.
bjhiyngá v© / Tel. No.
: ..............................................................................
Ä‹-mŠrš / E-mail
: ..............................................................................
njit¥gL« mu§F v©Â¡if
No. of stalls required
5.
:
X® mu§»‰FÇa thlif (nrit tÇíl‹) :
9 Square Metre (3x3)
Stall Rent per Stall (inclusive of Service Tax 14.42%)
5.
7.
ïu©L (Two)
(i) jÄœ mu§F (Tamil Stall) = Rs. 12,000/(ii) M§»y« mu§F (English Stall) = Rs. 17,500/(iii) kšoÛoah mu§F (Multi-media Stall) = Rs. 23,000/-
brY¤J« bjhif
:
..............................................................
tiunthiy / t§» îthf¡ fhnrhiy
k‰W« njâ DD/Bankers Cheque No. & Date :
..............................................................
Amount Remitted
6.
x‹W (One)
bga®¥ gyifÆ‹ Égu«
Banner - Name
:
..............................................................
(fh¥òWâ¡fhd bjhif nr®¤nj thlif tNÈ¡f¥gL»wJ.
ò¤jf§fË‹ fh¥òWâ kâ¥ghf %.1,00,000/- k£Lnk)
(Insurance Amount is included in the Stall rent (The Insured Value is Rs.1,00,000/- only)
* É©z¥g« mD¥g¡ filá ehŸ: 21.03.2015 / Application Last Date: 21.03.2015
5
ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèññ¢
cWâ nk‰bfhŸSjš
br‹id ò¤jf¢ r§fk¤âš g§nf‰gj‰fhd É©z¥g¥ got¤ijí«, ÉâKiwfisí«
KGikahf¥ go¤J¥ òǪJ bfh©nlh«. mâš Tw¥g£LŸs mid¤J ÉâKiwfS¡F« eh§fŸ
f£L¥gLnth«. mij Û¿dhš el¥ò k‰W« mL¤J tU« ò¤jf¢ r§fk¤âš v§fshš fyªJ
bfhŸs ïayhJ v‹gjidí« eh§fŸ m¿nth«.
UNDERTAKING
We have read & understood and agreed to act in accordance with the RULES & REGULATIONS specified
in the Chennai Puthaga Sangamam application form. We understand that the violation of rules in any form
will forefeit our participation in the current BOOK FAIR and in future years as well.
CONDITIONS
t§»
tiunthiy “bgÇah® RakÇahij¥ ãu¢rhu ÃWtd«” v‹w bgaÇš k£Lnk
junt©L«.
Drafts should be drawn in favour of “The Periyar Self-Respect Propaganda Institution” Chennai
KGikahd thlif¤ bjhif¡fhd t§» tiunthiy k‰W« cÇikahs® ifbah¥g¤Jl‹
Toa É©z¥g§fŸ k£Lnk gÇÓÈ¡f¥gL«.
Application received without full payment of Rent & without authorized signature will not be considered.
t§»
îthf¡ fhnrhiy br‹idÆš kh‰w¤j¡fit k£Lnk V‰W¡ bfhŸs¥gL«.
Only Bankers Cheque or Bank Draft payable at Chennai will be accepted.
PLEASE NOTE
6
1. mu§f¤â‰fhd FY¡fš Kiw flªj M©il nghynth mšyJ fÂÅ _ynkh eilbgW«.
Method of getting numbers in LOT system may be through computer gadgets or in the old system.
2. mu§f xJ¡Ñ£o‰fhd FY¡fš - br‹id, bgÇah® âlÈš 27.3.2015 btŸË¡»Hik
khiy 5.00 kÂasÉš eilbgW«.
The draw for the stalls will be held at 5.00 p.m. on 27.03.2015 Friday at Periyar Thidal, Chennai.
3. vªjÉj fhuzK« Twhkš vªj xU É©z¥g¤ijí« ÃuhfÇ¡F« cÇik îthf¡ FGɉF c©L.
The Executive Committee can reject any application for stall without assigning any reason whatsoever.
WE ACCEPT THE RULES AND REGULATIONS
D.D. / Bankers Cheque No.
Dt................. Amount ..................... Bank ..........................
.........................
......................................
Institution Seal
Participant’s Signature
Please send your completed application along with D.D./Bankers Cheque
in favour of “The Periyar Self-Respect Propaganda Institution”
to the following address :
“Chennai Puthaga Sangamam”
Periyar Thidal, 84/1, E.V.K. Sampath Salai, Vepery, Chennai - 600 007.
Phone : 044-2661 8161 / 62 / 63
For Office Use only
APPLICATION RECEIVED ON ...............................................
É©z¥g¥ got« / APPLICATION FORM
 É©z¥g¥ got¤ij Ãu¥ã t§» tiunthiy ïiz¤J bgÇah® âlÈš cŸs
mYtyf¤â‰F mD¥ã it¡fî«. (fhnrhiy V‰W¡ bfhŸs¥gl kh£lhJ)
 Please fill up the application form and send to the Office in Periyar Thidal along with
DD / Bankers Cheque in Favour of “The Periyar Self-Respect Propaganda Institution”.
(Cheques will not be accepted)
1.
2.
g§F bgW« ÃWtd¤â‹ bga®
Name of the Institution
: ...............................................................................
KftÇ / Address
: ..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................
3.
4.
bjhiyngá v© / Tel. No.
: ..............................................................................
Ä‹-mŠrš / E-mail
: ..............................................................................
njit¥gL« mu§F v©Â¡if
No. of stalls required
5.
:
X® mu§»‰FÇa thlif (nrit tÇíl‹) :
9 Square Metre (3x3)
Stall Rent per Stall (inclusive of Service Tax 14.42%)
5.
7.
ïu©L (Two)
(i) jÄœ mu§F (Tamil Stall) = Rs. 12,000/(ii) M§»y« mu§F (English Stall) = Rs. 17,500/(iii) kšoÛoah mu§F (Multi-media Stall) = Rs. 23,000/-
brY¤J« bjhif
:
..............................................................
tiunthiy / t§» îthf¡ fhnrhiy
k‰W« njâ DD/Bankers Cheque No. & Date :
..............................................................
Amount Remitted
6.
x‹W (One)
bga®¥ gyifÆ‹ Égu«
Banner - Name
:
..............................................................
(fh¥òWâ¡fhd bjhif nr®¤nj thlif tNÈ¡f¥gL»wJ.
ò¤jf§fË‹ fh¥òWâ kâ¥ghf %.1,00,000/- k£Lnk)
(Insurance Amount is included in the Stall rent (The Insured Value is Rs.1,00,000/- only)
* É©z¥g« mD¥g¡ filá ehŸ: 21.03.2015 / Application Last Date: 21.03.2015
7
ªê¡¬ù ¹ˆîè„ êƒèññ¢
CHENNAI PUTHAGA SANGAMAM
mu§f mik¥ã‰fhd tiugl«|| Layout of Stalls (Tentative)
8
tU« É©z¥g§fis¥ bghW¤J M§»y¥ gâ¥ghs®fS¡F xnu gFâÆš mu§FfŸ mik¤J¤ ju¥gL«.
Stalls will be arranged in separate area for the English Publishers, depending upon the number of applications received.
* khWjY¡F c£g£lJ.