il:snrn drraiorq:ruXiorfi T:rvr u ru r aritr qB nir n o riu r,1E 6`.:raior q:T r

il:snrn drraiorq:ruXiorfi
u'rn'rdnfrrasn1:rrvrvr
u qi''rurud :'lufl''t:
dou:1n1dqfianqrirud?u
s
,
v
U
a
v
er''rilLn:{n1:{urJ:cil16urio
rauonrrilln:n1::vus#urfion:v{urrr:r*gfio
tJ ueao,l
-
t:0.1
X
u
6
^
.
r
6
0
q:Tr*gforfi
T:rvrurur aritrqB nirrnoriur,1E6'.:raior
v
S
o?u
U
d
v
u
6
4
d
r
"
&
,
,
u -nEn6UVl
d
}Jfi?1}JU:uA.inaud0!:1Fl1C'0
L:{1\u'rljlAtU!: O{14XOq:lufl:5',1u
nrilTn:{n1:{uil:vrJ'uu?iolduoenrJrJln:n1::rsr#urdon:vduro:uofio
ivrurflranittaun1:u]rvrei"
t
I
o'qc"l
df
ca
a
6t
.1'lUtlU?UUOn{1u21J?ULu
U ledd6'/ Lll0LlJLu:'ltJnl:10{nqiln1:ilU'lUla {luqUntvqAntflU
|
€
ytt
vtt
.i'ru14o.inn0n
flo{L:{vru'rlj']atu!:
n1!aa0{ttv!:n011flo
[nunqil.i'rurx'tjUflur]n:oun:'rrravt].rlJu
u
*
u
u
6
d
o
t
{u!: a{u?Ftq:1ufl:01u
alu?u d :1un1:Ft.ru
Y
v
' a a A
,
Y
d
,
tt
u
S
t4
a
ul
Y
tv
r r,{
d
o
o
I
dr
(o) tn U{flU?UtUadlLl LfllJ:Uo? UL1'{1'{'l:1'lU
nUnil:0}J tU'luttAUtA1
, - v
s;ruru b yd'r
rirunfio
6 t
|
d a
.
(b) qFlqln:fUlJ?U1J'l9lvl1:ntt:nnn0n
J
A1u?U o 1050{
(r ) unri
unv#cg
cgr rufiudn1u:io
or firrn1]Jn1: li'r{'rur o{14'dx
"
AIU?U
o
J
LFllO{
A1U?U o
LFllO{
(AE
(<) rnrtor n: vnnf'?lalrhtr
r dmlurTfi
D)r io:rni urtj'rfivrvru
o
q s
4
(a)rnr5oriorn'nild'udnlu:ihritairvtl:nu:nnaoq
s;ruru o rn5o.r
(u) rnriorin Fr?'r
xr6'u$nvoonfirqulurdono'n1urTfr
vrior : nu{u
. i
v
v
u a o
J
o
4
o
d
o
.r'
X'lU'lU o l0l0'l
4
v
v
U
S
U
A
A
(6't)tFl:0{?FlFl?1uOU09l
LUil9ltilna0q UtU
n1U?U te tFl5O.i
(c) tnr6owrrunrtriar:ririll{vnon
t6ontfin o ara
elU?U o lF]:0.1
q
_ &
& &
n:{u
:1n1na1{10{{'lu [un1ld0u:1n1fl1:0 9r?J0
-
&
v
d
A
d
6
o
,
s
r
9
9t1il[n:{n1:{uu:uil1il?Jor6lu09r1tJtJ''t9t:fl1:
antJ0n:nfu%?vlulFIlaFlittaunl:ttv'lvtu
&
A
e
^
d
,
e
icuudurfion:cdulrtiuofio
tJ b]dd6'tsirurud r'tufl'r:u:vnolo?u
t
{
(o) rfiur ry'r-h
ril1: 1?fl nunfl 5or rur vunvtar
u'ufrnatrln r.lir-rri'rulr,tt
ultnao Q']u?ub ua{
(#rvfiuri'1,!'urr vrfrru) riovdr
: 1n1na1{ dd,ooo.-1.J'rvr
:?ilt{Jutiuooo,ooo.-uru(ufiI uauufilufiulrvrfiru)
(ro)rlnqrJ
u:nnao
er
n:njtirufiisrvrr:fl
o
4
01U?U o LFITO{
1vt (a1}.J
:'r nr nnr { md o,o o o.-1J
ttau urjprufi ul r vrrir u)
d
A
o
e
6l
V
d
u
I
oa
o
d
(m) tFt50{fla nllJ n1:vl1{1Ufl0{v? Lettavff 6lJ6!'lfutj?\0n
lUil n AlU?U o LFIT0{
uuTu firu)
:1nl na1{ bdo,ooo.-u1il (do.ittdurtrjpnafi
/(dj LFI:0.in:vnn...........
_t9_
(<)rnrio
(AE
rn:vqnra'rtotil
flro-nTuffi
D)yriorn:vrtJravnr u
siruru o
[fl50.l
:r Fl1na1{ olso,oo o.-r.lru(yfiI utaua
olufiuurvrfif u)
(a) rntodrrnrrr d'udnTuffid'na
iu rrr
l : n!r:nnaoer
o
4
AIU?U o LFITO{
:1n1na1{orbo,ooo.-try(yfilttauaolufi
ulryfi'ru)
(u)rntoriprnrru6'u
uasoonfiurulu16ono'n1irffi
vrio:r:nu{u
o
4
O'lU'lU
@ LFI:0{
:1n1nar { dd,ooo.-u'1y (rrrjnrafiuri'rn'ul r vrfr'ru)
(",r)rnr3oriornrr:rfiud'pr1uffi
qiruru Le rFlio{
tfi oaoqrru
:'t n1na1.1odo,o o o.-l rvr (rafi
I uaudydur.r
rvrfiru)
(a) tnio'rrnunltfi'ar:riruxuaoor
rdanrf,oro aru
o
J
AIU?U o 1050{
I
:1n1na1{bo,ooo.-U'lt(vrnrafi
uurvr6'ru)
g
d
A
A
v
a
-
o
u
A
-
&
ilxt6lvl6'[du0:1
nlocna{ilnc fu6lxtu9t9t{u
t
r
6
t
u
a
d
&
-
,
o. tlj1.lhltlO1ljl\fl
1 UV'|flFlyld0U:'ln1q,0fi{
nAl?
U
t
1-t.4t- yA,
,
q
-,
y
X
y
4
4_t,.q_
4
4
-\,
b.LtJtuutJvqn:v!:1ulJ0[?Luufulrlut0r.rvr{{'tuljo{yn.r:11n1:
uravLnrr0{iltJutotta?
q rdr
va
.t
v
a
a
r
f
J
f, v
en.'Lrriju{IzuarJ:v-[utuirlri'urTllirauo:tnt:luouvt!r']lauo:'tnrrnrY.:fl
ru l-urj:vnrfi
U
U
y
4 r 4 ' d r
9
9 r
d t
I
v
u
I
q
d r
& X
a0u:1n1v:0LtJ[uuiln:vvl'l0utuun1:1FllJ?1{n1:ulj{lJu:1n10u1{tljUD::lJ
LUnl:a0U:1n1n5{il
U
<.trir{lu{t6'iuronf,vrdraion?rilq'ilfiu
{irororJfrraohiaoldunratvru
ri'uusiio!ra
I o{rirauo:'tnr16'fi
rird'flviaasfiydnr u 6l fi'uuiu'ilfu
U
q
o
d
r
v
a
d
a
v
d
d
nlUUAUug0{6lOU:1n1 :v14?1{?uyl d lJU1nil brddd n{?Uli o6t :Jil1nil bddd
ritauprrijnto{Gtou:ln1
iufi uo fiuTnu bddd ntrrrrirrar
oo.oo u. r{Jud'util
v
,
U
'
,
ruri'otrJ:vq:rfu
b alrul.rivr:fr'rhJ
l:lllururarYuqiriruaaorurvr:n
drmocyuqi
{',rr,lirrq:rugiorfi
{1ufi'dEr.lrulSur:rrurfi'rhJ
T:rnurrrariurli
{aulofiooieroiuronal:aou:1n116'fi
o
q
A
v
v
e
d
r
C
{
a
0'ltJlolJUlJ: 0{14?fldl119fl:f,1u :914?1.1?Uvld
.
f
ilU1nil
V
bddd
d
- u sio ooo,ooo
vtoaountuvndvr:dvlli'14tJ'tu[atos.rted
snb s'/oe'rld
e
y
d
6i.1?Uli o6t- Su1nil
u v A
bddd
luiuutavtral:ltnl:Ltas
durarrioila'Lrifr
websitetoldrrintrualo'r:fuqt6'{r,ti'orq:runi01fi
www.stpho.go.th
uio website
T:l"tJ'.tura{ul3
www.chaiburihospitat.com
vtio websiten:ilffufrnn1{www.gprocurement.got.h
rj:vnrn ru iud a fiu'rnl teddd
,/
rl
(urucirrfib/Lrfi
{a'il{)
Y
o
s
u
4
,a
va
afl u! : uI uFr: 1?J
n1: tt1]u
ry01u?un1: L:{ 1\u'r1J''}
Oq:1Ul :o',ru
4?1:11n',r:0 {14?
er151.:uda{ r.:r.t'
u.:urJ: r uI rudldiu dna: : uas:1n1na1{ (: r nr 6"r.r
6.r)
'[unr:dordo
oqfiruvinT
uln:rnr:rurJ:su1
rusio
raua
a'r:.ril1rtrn1: : vsv#urfion:v {u rn:r*gfio iJ b dd6,t
(nqrirudnr:uuvrei
si.'ruru
a :reln1:)
/
T:rl^rur u''rarYu
uj oiT
uado\r[[y{rn d.rrnaduuj o-ru{orq:r ugior fi
4-t
y
r
&
u
.
c o
o. 1I0[FE{fl1f Ln:{nlrdqdonldruvruxnt:twlyrusiruru d :.1ufl1:
mrttTn:rnr:rurJ:vurruriorfiuoFrlrJu.rertn.rrrur#utr'on:vq'utn:ugfio
fl traao,l
:1un1:
o.rfiurqi,drffininaarlmjiuriruh'lfrT
ql'nrrub rnal
:nflnurmioururvmvnnjruido
U
ter.qnrqd
n:n5tirafiimvrT
:n u:nna0el
o
d
{1U?U o [fll0.1
en.rntorsrnnunr:lixruuorfi'r'louav#rgryTrufindnTu#fi
si'ruru o rniot
(AED)
d. tn;o{n:vqnri'rtolvifirdmTurifi uiolin:vrtjracvlreJd'luru o rniat
a. rniorirrrnrurd'uo'nTuffiritaiuvn:nLr:nnaorr
q;1uru o rndor
u. rn{ori'qnrud'uuasoonf,rou'lu16ondsr1urifivrfo:r:nrfiu
siruru o rnrdor
nrr.
tnio.:i'prnnurYuo-n1uffic,finaonutu
dturu ro tndo.r
u
i
o e
<. rn5ornruqr'lri'ar:rjrvrl{fiaonl6oqrfrrfin
o fl1u
siruru o rndor
.
t
u. rtttuturJ:vlrrufitd'Yudora::
(rafirdruaolrraurfirrafiurirfiuurmriru)
o,toc(d,ooo.-ury
v
a'o
sn.{ufrririlua:1n1fla1l (:tnrdrr6.:) rdouqaln}J
bdd6./
o,tfrttqilrunlrn'ethnJiutir€JLvMffidJnunnSo:rruvmvn'njrna'o
ilrnrio,nirud(ooo.-u1yl
u. qnqrJn:nidrufiimilr:nlt:nnaon
:lrl1eiouil?uendo,ooo,-u.lyl
en.iniolfiqnunr:lirtrutrolu'rlotuavdrgrgrruflvro'nluri6
:1rr1siouilruredo,ooo.-l1,tvl
y t l
1
.
J
!4 ri{
.-.vq
u
S
oa,.-^r--.y_-
(AED)1r50iln:strjravylru:rnrFioilil?u obo,ooo.-u,tyl
d. LFI:0{n:sr|nil?[ct1lv'l10nLulei
a
i
o
a. trr5olfnrnrrtrrYuo'mTuffir{taiuvn:n[t:nnaon
:1n1qioilil?uolcro.ooo.-u.tvt
u. tntotifln:ud'uuas6on0toulutf,oqlo'nTuffivrfor:nl{u
:rnnqioilrire,dd,ooo.-u1vr
e',r.
tnriori'qflruo'udnTuffitf,naonrutu
:ln1qiouil?u.r,/o.ooo.-u.rvr
J
- - 3 r - z - -- . i - ^ - - - - - - - - - < r
o
a
d. tn:o{n?UF}ilLUA1:U'lvl'l{UA0AtA0nflllJUfi
o ff'lU
'
d
,
v
a
:rntriOUilf U bo,ooo.-U1yl
-
(:1n,ld,'t.td{)
d. uua{yttJ1?J0{:1n1na1{
<.o rn'a.:{rJr e.l
r finar utnrJYu6'ruh,lfi r : r rtJnunntourur suacH,riltlrnHa
(o)u3rlvrrrrvl'6 qr,Jn:ninr:uilvrti
sirrin
(b)lSrivrr6l.fi.6.rc,oiinon
nTilnaru
drffFl
A
v
d
4
a
S
v
o
v
(sn/lJlUYl 1O.fl.CJ.
ltJnnOAtflA{U AlnFl
<.rognqrJn
:nitir ufl?nil'l:nuinnaoel
a
u
4
d
o
v
(6)l U:19Y1
IFIEJ?Anil
{1nA
/.
\
au
I
r,1
!
o
u
(b, u:19vr:?ltT?lJLytu[yt5Ftfi{01nfl
(",)fr'x{uairusirfi'n
qrnirus4'
qfiuor
r arfi
<.m[n5o{6nr.un,l
(o)u3rivrTrier
sirn-n
(b)uirivrooi{rurproisirn-Fl
(rn)r,h.r
rftrrirusirri'qn1r :d,ilil n1uduavu6u
<.< rn3arn:vqnrfirlolr{flr d,srlu
f6 (neo)yrfol n:yrfjrayl^r
ru
(o)uirivrdv{oiuon
ioil drn-q(ilurru)
(iE)uirUvr
roafiuoa
n{r.J
iirri,er
<.e rni o.riq nm il ryud,n1u
rT6rita iu vr1,flurnaaorl
(o)uirflvrTsrn
ohn-ol
(b) uiri'vri 1ofi rrrlrirfinfr"r
drrye,
(rn)u3rivro-rnroaror (rJ
:y rvrnlvru) sirn_Fl
(<) u3rJ'yr
6v,loiuoaroil silin(:lilr?,u)
<.u rntoriernru6'uuav6on'uoul,ura-and,nTufi'wfot:ar6u
(o) uirivr i io li rnrilrirfimn^'r
sirn-n
(ter)
uirlvrrorfiuuJpr-noa
ohn-rr
<."1rntoqiqnauo,uaon
uru
(o) u3rivr6uTv{rufrnoa
siti,Fl
(tE)u3riy rn fi 6 qrjn:aj
nr:ryvyrd
sirn_o
<'a rnEo
r nauqul#ar :rh ur.:raaoora'oer
el"r
?rfrq o 6r,r
rJ
(o)uidvrTrinrohri"or
(te)uidyri 1ofi rnlriufinfr'r
ohn-n
(rn)uirivro'rnroaror
(rj:vrvrntvru)
drn-F)
<. :rerdor{.r1ft
vrorfrritaun:1n1na1{
(rrnrdrrot)
r:reflnunr^rio*ursuayra'irrn6o
(o) urlarr:lo:a
?.,,::.:.1*:l_r"r."Trriudastilfl
nilq?::ru
ol"rrruilr
lrururnirtflvrrirurrynr:
rJ:vorun::lnr:
sirrryritflururairldvldrurcynr:
" .
nrrun.,,
siruyil.tnrrrurairldvrrJfruGnr:
nrrun.,
<.u gnqtln:njtiaufi
inilr:nu:fl naoel
(o)urt;fi?r?'ta
on:uud
pirul
ftE)urrarr:raur :
(to)uxorid
(en)
urwfrrur
(sn)
utrarrra,:a
t1trfrr
inri'r:.r
nuruou
0,*#,0
;,..'JTHlfi'ffin.,u"u.,1];il;;
urir*afiou
ylurlra?rrfinr..lfrlhnr:
sfi*rari.r
<.enrnio.rsl'ornr sJnr I ?ir{ r ur o.:ra
rlo *av#ry
- - fi
- -y^r
"dnTu
" ' ' o ,fifi
dn
- qryr nr
(o)trrulfrtv'a
n::ilnl:
(b)ur.rilar::ru
**1,#,sil,',';;J
;,,''iTlltfiTT-',,u"u'ul;1il;
(en)
ur.:nq6u1
fl?ntu
ylerrlra?rrfinrJfrri6nr:
rirurarj.:
n::ilnt:
<.g'rn6o{6on1iln1:1i1{.rura.rr[rlouur#ryfi*O*drturia
(o)lSdvrTsrin
drfi-n
(b)l5rJyooSorurnoi
qirn-n
(r) rir.:r4'u
ei: ! qirn-Fl
nm:qivr
nar u;irravu6l
/
J
^ . ^
<.< rn5or n:snnfialolv{flr d'srTu
fifi (AED)vrfor n:srtrravvrr e,
(o)lSrivro'y,loiuroa
roilsiliq(ililrru)
(te)!3dy roafiuoan{tJdrri'n
<.a rn€o.riontrud'udqlufifi
eitaiuvrl:nutnnaoel
(o)uidvrI'uinqirrior
(b) uidyr i to fi ur illirfinfi'r strn-Fr
(rn)lirfrrrrfiunroaror
(rJ:vryrfltvru)
sirn-n
(<)lSriy dv{oiuoaroilqirffn(ilurrur
l
-
-
<.u rnSorionrru6'uuasdon0routura'oodn1ufifi
lnrf,ar:or6u
(o)uBrivr
qirfin
i 1ofi rnilrirffrrfr'.r
(te)uirjvrrorfiutl.lnnoa
qirn-o
) ^ -
<.e/rnSo{
io naruniuao
outru
(o)uiriy 6uTv'l
urdnroa
d'rfiFr
(tE)uirivrrn fi 6 qrln:a5nr:ruvrvrd
sirrior
d
v
- " .
<.c rnEoInauqu
lriar:rjrurruaoorfionr.irrfiq
o d1u
(o)lSrivrTsindrn'n
(tE)l:-rivri 1ofi rn lrirffnfr'r sirrirl
(or)u3riy6rnroalor(rj:vrvrfltyu)
sirfio
e. :r ufior{rrarird{ritauq 11n1na1{ (:r nr6,.r
r 6r)
qarutnrJiudrstv{rilr:,trnunuioururvuasra'.hrn6o
<.o rGar{rJrurfr
(o)urraruo:a
(tcr)
urtorisi
(en)
uxnfirur
qila?::ru
h
UKN
:nu1:{
oirrrr,rrir
vrurtrnitrfiv,rdrurrynr:
il:sorun::unr:
sl"rrnrrj,r
vrurrraitrfivrd'rurrgnrt
.
n.::ilnli
ritur,rrj.:
turlraitrdvrrjfrrifinr:
n::rlnlT
<.u qorqrJn:nitirufi
?nilrtnu:nnaoo
(o) urur,l^tna
ofi:uul4
o{rurniltururrv,rvrtirJ6^rjfinr:
il:vorun::unr:
(to)urrarrrraur flutlou
sl"rrur,rrir
nurlrnirrfinrirurrynr:
n:rilnt:
(or)urlarrrar.r:a ruirrr,tfiou sr"rruailr
vrt;rurniurdv,nJfrri6nr: nitilnl:
<.snrn3arfiormrunrrlirrrurorrfielo
uav#q;ryrnrfivrdmlurifi
(o)u'ttifrry{a olr:uuli
sirruilr lr urulrvrdrJfr
ri6nr: u:yfi]un:::Jfl1:
(b)urritnr::cu finrul:vdrcr$sfr$yilr
v,rurlrnirrfl
ndrurcynr: n::iln11
(en)
urrnqo'ur
atnru
s1"'t$ililr
nurura?r'rfi
vrrJfr
lTnr:
nT:ilfl't:
urustanIs
:l uavtduoqru6'R
utdrrlrrn6o
tu'lurta
r:mfl nunnSoil
eltv,tfl
orarutnrJiudr
16trt{rJrutfi
or.n?1il910.:n15
16ultn engtJttuu niolqrJn:al fiqnralrifimuqiorirvun
rinT:t{lru
rr. {nqrJ:va.r
u1u1a
tcirflurfiurritaiu{rJrudiulfluT:lvl
en.qrudurifimrttunfin
:
nruTn:rirrrtardurfiuldr;fu6'ruutiutudnuavviod'rai6nT
*.", In:raixr,ra'neirurdur,
r" cyumsrn6ou6'ruar:flolfiu
C"oated
Doubl.e
cold-rotledsteetrniuf,fi'uafilrruu
spray)tririoun'ir torYu
tv'lfl rafin(electrostatic
olirlnru
ells.taE:sfl
d Frou
nr{Ju
ur-iloo
uaiuuafin
,.U durfrulu{Ju
grJQilfirnrl
n"Lrfrdu
nr:dnnarafi
r{Jui6
urfiut yr 6'reriaqnBs
rfiur $avfr'1
mvrrinfi'r
sn.
41il1:rl
6nrftau:ulv'trilrdd
yu.rLLuuLraururyfinrrr
uuynusionr:6rrtasnt:n:vuvtn
fitial'irlrit'rfud'l* tiot tdoasnrnlunr:
t{r- oonl6Tnu{rurdoololnr:
a?xt-noq
,
1 u o
d'l uastn6ou rir urrt'uI vlial t or-rfi'un: uLtvln
u.dtfioasnrn'Lunr:{'tl
firarrYudruru
lirdruovqfirfrulrlrvt#nrur
sn.<:mr{udruqirr
rfiu:m rYu
fio{uflueiryiu rfi'u
vvlqI ir r nr u uasfifr'r5onrurlJ1J
rua
t y
a1rj1:nn?uqil
lfinnrilriuud:rflt1ntfiu{:!n?u
en.d
r.roLFrorurufinrurrjrudrornsitil:suvrt
ql
t61nu{rariranolfir tnoinfolqonr:l
:olilrirrafntfrur nn'ir tooo fiTanYlr
m.bfi11.1'lrrl
rft en:sd'uuonuufioo'tntrfr{r-huuou:rl
dlrJ.rrnrJiugr,Jruuunr:lixru1nul{tv{fir
en.e"i
- & o
flu1unuilun0
6dds{fi1
grJuuudo dll'nfluflruniuraa''rtrioqluvirrhld'odrlriou
en.e,/.o
nl ot rdut6'oejtlriou do o{Fl1
en.s"i.te
;rJuruufi b dr:J1:CIuneirurfrrlrfru
un'il beo fiaaurm:
enjl urrA endrrl: nil iu :r dudu-ar lu uurfis16'tririo
en.s,/.
sn.adodrunnrizu6ntf,urirui6nr:raaotr6'rernrrilioulrirflugr.Jvi:l(die-casting)
T
or novqfi rfiar o'anouri lirt#fi rhyrin rur nrdol nr'r{ Urionr : nr uqunr itn doufi
< 6'otutn u dr vliolriudru:vtlu CentralLock
cn.c(
fi1lJ.u6rion6'orrasilan6ondofr'r
(um x n{x x {{)boao x c(etox ddolmloofiafiurn:
en.oo1l1.J10t6ur(overatt)hirfiu
a.Ltoulstailrc
b tJ
<.o Yurj:vrTuniln1fl
assurance
ENlso , NQAglobal.
a.tofiurilf,oil1rt:glurravnrurJaonriu:v6'ua,na
n{zuf;nrn6o4'rirrrirornsixil:stun
<.* fiyrirf,oYu:o.rnr:rt]ufr'ruvrusr'rvrjluTn€rrr:loT
rr
oduriunr:flnqu:urirt{rdurtr ryodrIfiou b nu ornI:wTury'arfi
<.a fir,rrilf,
<.afiuirivro-ndruilrueY{oqlunrnfi6'nsirudruot.irtt{Juvxn'i:tfioavnrnlunr:do:t
ttavuBnr:ud{nr:11u
Godd/-->4;1):uo1un:iiln1:
(urrarruo:a
6uar::ru)
si'rtuuilrvrururnitrdvldrurrYnr:
(adio) Qq" .
(uxorSet
qtdu)
,
d
J
A
ni:xlnl:
(acf,o)
4llt/-
fl:iilnl:
(urlfifrilr :hdt1t)
tjfinr:
nrJfr
uvilrnurura?trfi
uarrrraitrdndturrynr: m'r
sirrrrndr
lii.-i-::
:iiEiL:..srili:i::Elll1:7:ti:
:1 UAs[0gon6uanu6ustalr1v
I
qoqiln:aidr s6i nilr :n urnaoel
T:rl^r
srurariuuj drmo{uuj drrainq:t*gf orfi
I
n?1il4o{n1T
Q d
4' -q- "e"'v' e'vinu:ntfiorTne,l{uarduv,hr:n
tnuttttff{ouT
Tnufinrualrifinru
tuutfl:0.1ff114:u
tun?1il0uqua1v:utnnil1:nL[:ntnn
.
t0nlvufl
t dtunr :"[rimu
{narJ:va
to.ol{n-rvr:nu:nrnnlufrorrir-huil#nurfiolri'nrrltoueiuruiur:nu:nifinrfrrdulurruvor$aYnrsr
s
t
!
tE.tE
triflorri'ufil#oruunfi
torirr nruilr:nu:ntfinanat
I
U
to.en
ldr{taYun?uniloruvnfirorvn:nut:nrf,nlru'tri'ujduuulaflu:vu'i1{nr:n$aYnrgrriouirav
I
r
u
!
I
u
I
I
a
q
v
I
I
y
v
^ v
d
I
u
UA{n1:tl1flFlO'lVl[tU tUl4U?UdlUVO{nAOfl,1,10.iUa{nAOn
$AvUO.:?A6Ufu-tl1AO
-
q E
o
- i
i a
fiol'r
n'jtl nfi
tE.
< lfflunr :qravr1: nr: nrfinfifiqrura4
tr.a t{in rcr: vpr-u
oruunfrr or r6nr r : nu:ntfior: su'irt nr : rir utdoFr
i
U
to.u ltfl uri'orn:rottnvYnurili:nu:ntfrn
riornrrvinqfr
to.ntr
ttail1rn
td"[unr:n
tt:nlfiprlur,tilrur.i,
& \ ,
-
nfuanuilvvt?tu
,n.r l{ri'u rr:.rd'u
n: vualv'hfl
r aaiutEtEo
Trali ao usivrd
on.b!nqiln:nieirurJfrri6nr:il:vnouuu:nfidrfrruTauv
lilrfluafru ratoun6ouiaorri'uafirufi60
I
siruru< 6'orfior{uunf,oud'ldTrruasnrnfiqfludouruufionl6'rYuuuro::rnr
v
|
4
r a e a
d v
e
&
q
v
d
4
q u
en.snFl'llJd'l'i?O{tFlU{UlUnnl:}Jnfl:0lJ{U?1.110{AlUlULn!?1{lFl:0.1tl,lJ0{yl'l:n|t:fltn9l
q v
6n.d LnillmTtru ISOosnddd:boosn/ CEooloen
4
d.
n6uanufuvlflv't1t
t
<.r fr'rrrrioflri'nru ou{u41il
1:nlfi'na'rr
rurrrrriouuuuuu.jirf;(Radia
nt Heater)r{Jutct:rfiFl
lriuJri.r
ua.ra'irtt
ruvlirnrruiou
(6'ru{iuirav6'rurrT
<.to 11
orua.r
rlfi'lrn-rrr unr u iouau r : nraquld1uuur uou6'ru{r lt6'dl
)
:1
t6'tririaun'il r dd o{ fl'r rfronr u asn: ntunr : cir un'ril16nqr:Ei
(LEDLiqht)rfion'rrciora'ir{unr:drfi'nnnr:lun'rrr:nu:nrfinldirudu
<.r fivtaoprtdtriuala'irr
(Skin/ServoControl)u5o:suunr:
<.< fiaivrq{rllt6on:vuun,ruruUuq*unfiornfirurft16n
t
i
i
u
(Air/Manual.
n?uqlrqcuuqfruuurjiuro.rTnonildrru
Control.)
uavaur:adiurilfiuurauru
qcuunfi
u{Ju
utluo{Fn!{aLder
a (c")u6ouluolrrrv'h
r:ulasi'(r"[fr
t
$
(ManuaIControl)Lrau$uu
d.d alillinlYunrlquna-l.lrunrufouteirfitruuurJiuiotTnu4tdrru
(ServoControl)Tnunruqrd'ru:suuMicro
rJiuTnudmTuri6ornfilariltfin
Computeru6o
MicroProcessor
''l
-te-
<.u fi:vuuuuurjilrorTorufl{rru
(Manuat.
Controt)udorjiuqru4fitri,n.:fi
d.rarur:nrjiulpi,
nrusio il{ ooo njoil{usi
c.o,rfi:yuuuuurjiuTquo'FlTuffiornfi.lrarirrdn
(Servo
Control)
arlr:nrJiuqrura4fr1d,fr,,:rrri
*a
olnrtratfiuafil endo{nrtratfiua6':uarwrirorura4nfiofttd'rflur'riat,
ulsaur:nrjiu
o,cura4fit#rdrdu
raioaorarld'n{.rav o.o o{r{1rsarfraa
a.a fir,nirflyrfrolrniorarur:neiruriruo.:qruu4firflurr-rinruuu
(LED) t6,oei.r{rjounerufii
sno.o-dts.oOtrtfltatfi Ua
<'c fitd#rg6u16u$an{iv6',unr:lirrruuor:vuulfi',nrr:riou
(Heateroutput) leiodrqrioerohuru
oo ivd'U
<'to llsutfiu'rrJfl-ri6nl:fiuaiu
(X-ray
cassette
tray)oqjnrul6'rurv:otYurdnfiiua.ri.rfia1rJ1Tflao.l
airutd'
<'"t fivr"#uflotn-uF]-rt6nvr:nu:ntfinnnrn'uroqj
a. ilnuavaur:nfiroonornrfiur*#rrfiua.:16,
piru'1fi'on?tsiavn?nffurutunrfl#nr::-nulwur!ra
iruoeirlfiou
*
nio:rfidor;{rraiuaorr
arErr11
rn6ouSovioar€rurqoirr
1i6'o tio,:
<'otEfi6'rtatuaqllrart'airutrJ
;itaiunr:ldlnrioruionr:GilpTutjrufiin4'r-hu
iliolivrs.ifirfiu.i
rfiouToruo"nTulb
(npgar
Timer)
rfiorrarnirutilodtriou
o, d, ![0voo rJrfr
<.oenrfionnrlrd':rrianr:ti?uflimfi':10
(cpRTimer)
ovfi#ryryrrurm-a14n1
,no?urfiturruvlir
nr:rirefii nflr : nlr:nrfiprfr
un'udn
<'o< fi{lnnfirarirflvrri
(Preheat
switch)totd'rrnriorrfi'olirtrihrjufr?!u1v:o.rlJouyr:nu:nrfror
finnu or {ubirirdu n.jtJnfi
d'od ff'llJ'ltnlfronnr:sl-.lrirqruraqfito.l
(Atarmsetremperature)
to,rqruu4fifi:rari.:r6nfi
t,
o{rtrrrarf,
ua uio to.a o{ntrrcJaifi
ua
d'ob !llflfirraEriorriatvnln:suatv{fl'rn1ua{vr-ufivr-ulor
nirtorgrura4fifrtari.rrdnrravqcura4fiuu
r !
urirflntorqoruzurt#na-r.rrunrufoufiA,ot{;,q,
:
drrrarxoqifirarirrJvrfovu-rn,rrfiutfluvrrir€mr.uqir
(Memory
Function) :- :
y
un rdolviflr na-ur rflr il nA ff il,trhiri,a.:
d,,:
ri{rari
d'oe"/il1nlJ-ttlqt-ordo':mr.:n:vualvlflipr-ua'rri'ufiri'rrtn
rirrorgruu4fifirrauldnuavoruu4fruu
rarirfl
ortolqorirzud#n#lnunrrruiouvr'ns{1i6irqodo,roror4fi'rrjrfl
qoveTrF}rrfi
ulu
(Memory
uilrunrr:rqir
Function)
,rar,fi'rtn{fl.nd'u:lrr{luinrr
ifflldiilri'ovf.J,frri
d.od ff'ttJ1TnrJiu : vrr-u
rf,u.:rfioutritilf ounr,r c : sny!
<.oer fi:vuu#rg
rxrrur6ou(Ar.a
rmflri'vr:ru
odr.rrio
uiun:fi Fietild
d'oc('ortfio:vulnrunlnrldrtrutotn:vrralv{firrin{o.r (Mains
Faitureuto powerFaiLure)
d.orc(.b
rdo:ruunr:nruqwir*urorindortTorior(system
Fair.ure)
o'
\\
,
J
a':{0"""""dH""""""tj:vo'tuflT:ilnl:
ndo.91*1..1.111}3...n::rnr:
ardo.{*y._5__-or*n-,,
/ a,a.a tfioarut-F1...........
/
.6n-
d'o'o ffioarur-nqcuv4fififi':raulrdnrirqn.raiotritd'Eiori'urndo.r
(skinTemperature
probe)
d'o'b rfiogma4fi_fi'firr,lri.:rdnnYuqma4n*'oftt{rirrn-uurnnrr
o ornrrqarfioalu
servo
Modeuavffiooruu4n'fi
uurafirflvrriern'jr do o.lFrl
rflflrfi€JaluMa
nnuat Mode
(SetTemperature)
d'o'en rndolovrsl'ouTlrll
od urfi rfianrrriioufiunioonri(Heater
output)qn#t1lfrnao/o
r,tSorurnn.jr(
BabyCheck)
<.uofiqnlfroan0rou
d'loo'orfrqoro4ygenFlowmeter
ff1xJ'r:nn?uFrunr:tunuoroonarould'lri#oun.ir
o-oa
Fn: siour fi d'r6ord'roqir.i'rudrt r or m-a
rndowirl#au r : n:ro.:rfiutd,
d'lso'tofignoxygenHumidifier-lar
iiTra:-ul#nr,rufi"uvriorarat7ooio
riruru o qn
d'tEo'sn
fignrioriorilraiutri
oxygenn'uJrJlFr:61urrnm-rrnio.rniouaruur{rfrprvruu:r6,u
qr firaur:n n1o
r{r n-u:vuudrtr
oxygenpiper.ine
rorT:.ril
E,rurn16,
<.roou'qorgo[dlJt4y
d.tEo.ofiqnrntfr"nu:,rgntdtrJriaun.jr
o-odo :rafirerrt:rJ:ovr
d,rfrno'.roqj6,rrrir.:ror
--'
u
n-:rniordr1#arur:ororr#u16d,rrsou
d.tEo.tEfir1o*rrn
suctionJar ei*aiu:o.riurauuv
lriouarurio
riosiruruorn
d'leo'enfigordoriorirraiuiqi
suctionnr*J1Fr:1o1uornn-rrnto-i;;;;.oueu,ruu*ri,
qr 6raur:osiordrri'u:vuusi.ru
pipetine
suction
?arT:.rvr.Jruratd,
e.grJn:nirJ:vnaunr:"1{nu
d.o a'iui'rrqrura4fr
frr rau"r
i6n (SkinTemperature
probe)
a.b narafinnrqllnrfol
(DustCover)
e.enu-uutv:orYul6n
(Mattress
Sheet)
a.< fiyr'd'ua.ruld
(coroHol.der)
a1u?uo ?ja
01u?uo-fr,lU
a1u?uo q n
o
',1'
alu?lJ te l,U
b. rtautrrailrs
u.o :-urJ:s ri'uqrunr noeir.rfiou r fl riuorsr
* ri{uvr'iu li oufiarr
u'to fiq'fionr:trirr uuavnr :rir q.rin r*rl{iun'crtil u
uorn.
nq*
u.enry'rrufiovtueirirraiudour.irq.rlirirra
rirur{Jurrartriri, u"..,L-o
n.'. a' il
u'< rflur'rfini'ruqiroril : vivrnrg'qu,araig oruinr uav
il : vrilnlyrI
u.e firaa"ng1
! ''an{ n1: r{Jun-r,,ilusirvrrir sInEr
Fr:,:' nrJ: vrvrrtry,zu
6n
(a.riio) "V
rj:vorun::rnr: - (a.rdo)
rrnn *^u,1::iln1:
(urufisflao.:r:uuli)
(utarr:raut fiuruou)
sl"r
iuail.r
uruuvrvr
drJfr
f6 nr:
nirsrailr
ilEJrurnivrfi
wdrurignr:
ii
i
I
(6q{6) lrru"F- L---l::lnr:
(urca'nia1::a
uriruafiou)
al'r
*rail.r
vlurulai?,rfi
ilr.Jfl'rifi
nr:
ril
qnrilnr:lirttuttartir'lo
nrfin6'srTufi6
uasfr'a;ryr
rn€orG
q:rugis'rii
I:tvrururarYuiS
nmudo.:nt
a u
uasnrru6urTrtos
, nrrilsYuTafifluUunrUuon
, 6'n:rnr:yTulO
tndosipr6'n:rnr:r6'uttosfi'r"lo
A
v
J
a0uu1u
findruilnr:tna'
LUtn50{tnu?nutrfrnciruiunr:tna0u6r
nrulurniol16urfi'u
fl1U
oonfirrulurdapr
o
a
t
d
d
u
i
b. ?nqu:sa{n
4j
to.o t{in#rgryrrufiu{tJrel#llrrirdnrr:ntfio oud'r
ffLr'r
d
u
lfiuTafin$uunluuon(NIBP) ltasn?1iloxJn?fl0{
nr:T
ti'rtq (ECG),
b.b t{iprnrdulvtfi
(Spou)
oonfitoulutdon
sr. dnurustants
cn.
o rflurnior r ur nnvfr'qin fir4dr rlr rarinrur asnr nitrinI : rnatouffru
uavrir"
, o'n:tnt:uru1o, nrud'ulafimuur:nluuon
en.urflurnioqfiarilr:nl-srnrdutytflti'r1o
nru 6r d'rt ot oonEtoulutdoprtdnior riu rfluadNriou
travd'rtatrirl
d1tt1:nttdollzuafr'.r;rJndU
1 nialrir Hi-LowA[armLimitog'luoo
en.cne0ft11,{
4
U
rnu?nu
( Processing
Unit) ttavnrrrsirutv'l
( Displ.ay
) , vilruil:s:r?ntln
*.<6'lnrdoafiritUuanl*a
(PowerSuppl.y)og'luqnr
rdu:fi'utfioasprrnriruiunr: tnf;oueiru
Vibration
,
ShockTest, Random
m.arflurnriolfirvrlrscitaiunt:rndouriruairunr:vnaol
IEC
SinusoidalVibration, BumpTest , FreeFattTest Fl1].Jil'lm:191u
(sn-Channet)
r dos#rgfurru
lnru[[an{6'tilrioun'jr
rflurfio TFTCol.orDisplay
en.b80f,i1v1
#a ( Touchscreen)
uld:suud'tr
:nnrruqunr:drlr uTpr
ulava'm1
aoo x bdo Qer
fiturrrhjrjoun'jra d.:fiut.rutrduntilrioun'jr
en.erreOfill\
'
*.akiriuly{fiIrEuohaoiao raimduavaur:nl{lrutnrtolornulntmodtd
sn.ctfi:vrurJorrTunrrur-laoefiuornn:uufitrlfllarntrrtotn:s4nfi'rlouavrud.o6ln'tfl.
Profitea.,rl'.ttot'ooi.nr:'Lqj
oo ProfitelprU"lu$eias
Profile16'tririoun'ir
a.u'.lror{ooi.,
ria r{jutrJn'unrufr'otnr:tot 4'Lritrutdt urlrlatp'?flLtas
{'tu , rir Alarmunv ufiroortan.i
5n.6)o
d
o
u
6 l Y
4
n1: Lfl.l1utn:0.1
:'r fi L:?d114:U
sir1......
fi som,vnnE
/en.oro
-lm-
d1il1:n{nttavttaq{
olo LeadSf niolffuluoo'ld
sn.ob dlil1:nttan.rrirST vY.:rto lead uutonrnr{Ju;rJrruu
mutti-axisportraitsTerua'lu1:n
(chestLeads)uo.rri'rtolfi'otfr'
rrarrttd'yY.rrru,
,rrlu#., (|.imbl.eads)uasuur:vu1ufl?1.t
fi1#nr:Ynrs1a1il1Tflvt:1ufisel"rLtuilrta.:ri'r"tofirfin
STDynamic
change
leioejrr:rnriruav
iTUlunr:l :s tfiunr :nouduo.iFionl : inrgrTn
utri6'o,r"hirnEo.r
ECG
ob teads
(parameter)
[email protected]:nlfiu{o4atowirrir.:
oejr.rsiordo{
qn I o il1fi,
1 fir,irn,:io4'r-hu
a urfi, od ulfi oufilfi.raa rirT:r':unvriunndul'rqtrTluutunr:rrd'rrnr
(Tabutar
Trends)
Trends)
;Unrvr(Graphic
en.od fi:vul#rgryrruufiou
(Arrhythmia
uasn:rod'urfiorfiprnr:rdurfrriofinrjnfi
Detection)
I
v
ttuu fl{ttuu Single/Multi LeadttuuVentricutar
Fibrittation
uavVentricutar
Tachycardia
(Asystole
Tachycardia
uavri'r"toraqnrfr'u#ua'u
, Bradycardia
) odr.:riouorbtfin
qru#nuruvravrrv
p)
d.o Jtl nettr oduuasiu#ryryr rundulv,lfl
rri'rtouastvuun't:141
ulo (ECGIR
ES
d.o.o nr nn:r ooiuuavir:alru
rur run6utv'l
f,lfrrto
d.o.o.o 41il1:nLtaqlndutv'lf,ti'r1ort,
f,n vrforffuulurnrfioutyr( Real.time
ECG)
Tnanr:npr
ECG
Cabl.e
a qnr
(ECG)
(HeartRate) uiol
d.o-o.toalil1:n{nnatutr,,tfithto
uasd'n:rnr:rriuto.rri'r'lo
( Adu|.t
( Pediatric
nr:raru-[o'Lrivr'laT[uQj
(Neonatal.
), 16nlsr
) uav16nu:nrfinr
)
(ECG)16'
d.o.o.en
(olsReatTime
a.u.roiruuruorondulv{rilr#rlo
ob na'unfolrYu
q
,'tuA
q
I t
,
,
,
,
d
s
ECGWaveform)
'.' '
d.o.o.d arur:ntf;onfipr
LeadLIUU
sn [tavd Leadstd'
(Heartnate)td'rTrd :' 1
d.o.o.d artr:ninro'n:1n1:re1u?olra'r'Lo
(Pediatric
d.o.o.d.olurilr,tqj(AduLt
td'oa - Fnoon{lriourfi
) uavrdnTn
(Neonatal
d.o.o.d.to"lurdnu:nrfin
) lei oc - endonf,:siouTfi "
(Aiarm)
d.o.o.bfi:vuu#ryryrrutpr'ou
lun:nid'n:rnr:rfr'urorri'r"[rqru6on'rn'irnirfinsrt{
(AlarmLimit )
d.o.b n1nn1:ri'r{'tutJo{o'aTt
nt:u1 U'la
( Pediatric
d.o.b.oalilr:nrffFtqd'm:rnr:u'tulotd'rf.r{1ran;
{nault), rdnTsr
rdnu:nrfipr
) uuav
IJ
( Neonatal)
d.o.to.b aTl r : n'ltiirrdm: I n'r:vrI alt tri'd'c
d
(Adult) uavrdnln
(Pediatric
d.o.b.b.olu4"lrar1j
) tririaun'jro-obon9rriourfi
pr
d.o.b.to.io'[uu6n
rr:nrfi (Neonata[
nfiriaurfi
) hirioun'it o-oe,/o
( Atarm) tun:nidqr:rnr:uru"loqlraiaafrn.jrfirtol{
d.o.[o.en
fi:vuu#ryrylrurfiou
(Atarm
Limit)
a{t0
.'.[\)
*eil-'
....rJ:sorun::l.rn1:
uod:r41..Y...]........nr:iln1:
uodr....Hfl..-81,1fl)41n::rnr:
d.bn'rnn:?a
-m-
d.enJ'llFlgllaoirrnuild'ulafin
?rfininolnnle,uonuaaorrdapr
(Non-lnvasive
Btoodpressure)
d.en.ol{lvrnfinnr:frruuuOscittometric
d.sn.baur:niornrru6'uTafinuonuaonra'ont6'vrst
* riT6o Systolic,Diastol.ic
tuasMEAN
d.sn.maur:nierld'rfi[uuAutomatic,Manual stat ModeuravsequenceMode
,,
d.en'darur:nd'ltrarlunr:inrruuo'nTuf6
(AUToMATrcl
lpiodiiriouo, b, en,d, oo, od, eno,bo
ttffv obo Utfi
d.sn.
d d:.rnr :fq rir nnu n-uTa
fi nuonil aonta'on fini d
d.en.d.o
syitor.ic
triunun'jrrjx#rud*o fii beroilil.dioyrratan{r.:n.jr
d.sn.
d.tEDiasto
tichi rrnun'irdr.:m"r
rurioo fir bdd :JrJ.
il:omuion{r.rn.ir
d.en.d.en
MeanhiunundnirrrYruri
bo fir bdd:JrJ.il:omra6on{rrn.j.r
d.en.b d1xJ
1:fl d'{: vrYu
dryrgr rurdou (Limit Al.a
rm) rr1il n?r il frornr :r o.rfrtci
d.en.e'J fft:n:nr-ndrr :{r-hulddr uri <o fir rnoon#rsiourfi
d.sn.d rrarlunr:norsr-??o{
cufftriufiuoo iurfi rdatrinouttarmcuff
d.d R.rnnmoin #ryryr rurirnml 6r sYa
r artj3l r ruoanEroutu16oor(spoJ
d.d.o aT:n:oinrir Spos uav Pl.ethysmograph
ldTnrert?i
FASTSpo5rirraiurr:roc'uanrrv Low
perfusion
Perfusion
nioluanrrir
Indicator
d.d.b arlt:ni'nrnirSpo5td'nelrrri
o fi{ oooo/o
d'd.enarm:nirrfilro:{r-lru
tri'rY$rsi
*o fit *oo n{rriaurfiTnufinlufiorlniqfuilfiuurnz
du to7o
d.d.d 41il1:fl
$aqr grJ
n6ufivro:td1utonrnr orrrrio,r
d..d..&.
:vuu#eyrgrrurer'ou
darur:nmtorhtri
t LimitAlarms)
d.
qrJn:nirJ:vnaunl:'h7{1u
d.o ECGConnectionCabtet[uu d afi
d.tEAir Hose
d.enArm Cuff enSizeCuff Kit
d.d Reusabl.e
SpOb Probe
a'tu?u
.
o t A
81U?U
6)
o
I
?JFI
0
n 1 u ? u "6)
tFl
o.
(zuannrutud:stilfi
d.d :nr6u?'t.irndo{
)
a.u {fi onr:hirrunrrcrlilurasnrurd,r
nqu
a1u?u
c)
ljfl
I
Q11J?U
c)
FIU
a1u?u
o l g A
b. n'oulttanry
u.o ficir.:ilrarBn
nr:ldrn€ortuiuErr.r
a;uro{
t
.tsr-.__ g
, r , t,
qy
,
b.lo tuu?J0{luil[iltnu!t{1uu1n0u
u.en rflu rnrd
oI fi nir u nr iu : o{ Fr?I ild aonrYuttavil1aTE1
uff1nn
u.< iu:orovlraeiodrlriou
oo tJ
a{fla
+/u.aiurj:vrYu...........
-d-
v
atY
iuU:vniuqun1fln1:'l{{rulilrioun'ir
to fl riuursiiun:roYurourolraSorflud'utr]
tu:veJvil:vrYu
urnrfinnr:drrriord:ird:snr:ln
1 rdosornnr:td'.:ruilnfiovd'or
airtilunr:ui'Lt1ri't{rruirin'nruluriruurr
od fu riuuriiufi'16'iu
u'tr tun:nififinr:
urTtufiu
6',fu d'orfirordr:ortfr1d.nur?rn:rroun.irovdorrnto.rmio
urnfinr:
'
iti
Y-
-t
c
q
v
rY
I
q 6 y
u 4
v
f,,
-
un"Ltua'rsn ni.: riltdnr:hldmtnjnfi ovd'ocittourrujduulrilrailTnutrin'qiladr
s
q
r d v t
Y , !
uaunl[,tJo1u
[q "tyt{du
d
rd
atu
d,
!
b.b
fr{ fion1:1d.:r urtJunr urlil uttavn1u1o-.:
nqu oeJ'
r r av b I n
b.6',
r-ua*'ngruuannnr:rfl
upTruuuiiruilruTnun:rorn{zuan
b.d
il ranaI : fu : aI r u ti'rI frnir unI : ou::J$ava1tJI Tn'rioI rniort#td
d
v
a
at
-d-
6l_._
|
v
I
.
r
y
y
4i
{
j
I
,
d
J
d,
[u:vuvrJ:criu{n'ru6owrn:?otfrnrnSolltlurJ:vqil4n
1 d rpr'ou
(Servicemanuat)uav{fioovluri( partsList)odrlav o qel
u.oo fi{fionT:riorurirll
b.6(
a0iio..................t.............,.......rJ:co1un::ilnr:
(u'rufirwa
olr:uufi)
sl'rttuill
uruurnvrdiJs'ilfinr: ,
:^erl\*_
ardo...*#Hk...............
nr:ilnr:
(urrilnr::ru r&'olurJ:vfiu$)
siruilil.rnururaimfivrritur
rgnr:
a.:d0.......cq01b....Ssoo........n::iln1:
(uTrnqfiu'r
arnlu)
sl'rruill nururairrdur.lfr
ffi nr:
T1UAS[dunq fuanuruytol^l1y
rndo.n:rq nrirlolvtfir dnTu
fifi (neo)fl faun:srtfraflr er
sorT:.:l,rerI uI afiuqB drrnariur1i d.:ra{oq:t*g f s,rfi
o. n?'lBJ6'A,:n,lT
'qruarrifr
tniatn:vnnri'ltoeirutv'trilrtfi
no'nTuffi
Trrufi
mrilriorirfi
usl
u. i'nqrJ:va.:ri
hiriTaiun:vq'uri'rtoriruirlflr
n:nivrtrffrtor6'ufinrJnpr
raioraqnrud'utfi'na-ur'irrrun.udnfi
Ipr€rfi:suu?rn:rvrdndulv{rilrri'rlor,rioln"ruuvrirtunr:n:v{'uri,rlolrrerd,nTuffi
en.4ruauiO'vYrhJ
tn'otflutnio.:?utotflvvt-nYn
tnaooueir
rar^rnir^inrurtrirfiun.ir
tEfiIanylr
en.to
rtJuzun
nd'rud'rol
qI:rJra6oo
ruin1
*'t tri[6'ri'uttumtnoiuuuunntfluriouro'urrfin
Lithium
manganese
dioxide
rfiotfi,r,ru
tunr:nonuJduu
tiuorm
oiot.it:r nrf:
<. qrualr.ior^u.r
r runfinnr nn:vqnfrr.lo
a.o fi: vuui rnr: rvvina"ulv,t
rilli'rto drnr : rirnr: n: v4nrfirtora6
o6i
<'tonr:rjdosrn#{flutflu
TRUNCATED
EXpoNENTIAL
BrpHASrc
wAVEFoRM
I'utd
IMPEDANcEr o.:nrutdtrin#trruvr"
qr rfiunr r' sirrflutunr : n: snnd,:10
<'* fi:vuuQuick
shock
vt'aur:nfionrtdnr€flu
I ?urfira#.:ornnr:rir.:ru
cpR
'ldrrarlunr:itn:rvr'ina'utr^lflrri'rto:rufi.rtrieyra-rr1u
<'<
rdoueiouna-*run:vqnfi,rto
(Shock)tilrfrunrr
bo iurfi
:::
<'e fi:vlurf,u':uuvrir{ld1unr:rirnr:n:vqnri'rtouavnr:rir
cen 1rrufirlunprnio:rri,ufi
tfiu{|[uvdrtYunounT:t2urratauarnr:urrn'rto
Tprafirfiurrruvrirrirurari.:nr:rxfio
uas:yniunrril
f;ntunr: ur pr#r1oil f oil vrs.i
firf,u{tfi'{{fir v"Lu
nr: ur r'i'rlo
<'u r{Ju
rnrdo
I n:votn#r"[o
uuutdna-r.:r
umlfin#rmuqranhirfiu boo gnci
a.orrlr':yulntr caru rr,6'o
rlnuo-nTu:ipr(AUTOMATIC
SELF_TESTI
NG) rfion:r oaou?
r
y
rnr6
orvrior vr'
o lix ru'lpfn
rrurJ
no'raiohi
<'a hitd'rfirylrarijrravrdnfina-ltruq.:qnhirfiu
boo gaii:ufir:oriunr:1r7.:ruffur6nr6n
rirrarin6':rioun?r
aa rtaur{ld'Tnur{luqdn:airyl^-rrfirurunrr,#.,
(rnfant
Key)
a..<fi:suunr:ri.rlrunrililln:61u
AHAGuideline
d'oo rvuuttuntnoid1:r1:61fl:vanri'rtot6hirioun'rr
boo nYr raiold,rrusioru-o{td,lri
rioeln?r
a drTl.:
.", rN.
lkd_-__
a{?J0.........:.:,..............r.J:v01un::iln1:
atffi.................n:T3rnl:
uotr..l3.ilil....q.1til1f.#:}rn1T
e.qrJn:afiJ:vnau
d.o BATTERY
Lithium manganese
qirurur ri'ou/rn6ol
d.b CARRYING
CASE
'fruru o qn/rnior
d.enAdhesivePads
A1U?Uo lIFll[FlTo{
o
.
u.ttautflrail1c
c
'
l;4
.
!t?
c
u
Cr
o
I
t4 ty
,
b.o uQil0n1:ttn'rultavu1!{ :nu1tuut]1191
tytu01u?uhtuoufl?1 o l,fl
u.tEfirarirfroiu : ornr : rfluaiuvr
uohr,r
il r aoI nrizu
6n',
!
r
,
u.enYurJ:vffuqzunrwravrirfiirndaqi{tuha{irirloa;Ci;ilriurinfuiuuouriorn:u
$."
a{flo
u:vfi'1un::iln1:
(uTufiflilaolr:uud)
nluiluit ulti tty'tytuufl
unn'l:
o
I
uodr..S
d
r a m
.ji
:l
.n::iln1:
.
t
(utitaiiiru rfinruilivfiu$
,,ri.*
,;!r'
t
,,tiri
,nl}
ei'ruuilr lrrituraitrfi llritutrunr:
rii4
: :]|]#
,lilI
[email protected]$tp$,......n::l.tn1:
:i,ff
' ti'.ff
(urrnqfiuT
asnlu)
nhurarjrnururaimfinrJg^ffi
nr:
.;iiii
r.ijj
,,.j,
r
-,..i
,:j
..,1
,,:i
i
, ,'i:':
.
'r,ltl:i
" ''ii
' ' '
,l,t,'
'-
1-..i
l:i
" , l
d
v
:1UAstaUn
naJa.nuilvtoy't'ts
I
rnEor in nm l pr'u
d'flTufio'druiu ur : nu:nnaoel
f
v
d
o
a
d
v
a
d
a
[:{?ru1u1auuq5
a1m0?,uq:a.:il?9t
d:1uni51u
v a J u
4 i
u
u <
a
(Non- Invasive
qnratr.ifivTrtrJ tniolinnrrrurYulafino-n1ufifi
tfiprtriuvr{rd'u
Btoodpressure)
Inat{rvrnf,nto.i
Osci[lometric
tunr:urrirnr?1ild'u
Systotic,Diastotic,
MeanArteriatpressure
(MA)rraso'n:1n1:Ldu?Jolra'rto
(PutseRate),iqnrril6ileYr?o{oonf,rauturfionlprainairuyrxfila#l
qru#nuruvranrv
to.o.40fl'11\Llaq.izuanl:irlrirnrld'u
Systotic,
Diastolic,
MAP,
SPObuav
Putse
Rater{Ju6'rra?
LED
vr'a'ir'rrYn
rou alil1: nlJo.r
rfiutdlu:vuvtna
b.te.n1nn1:in rir nr tr d'ulafiqrt finhiuil{ rdu(NIBP)
(Neonate)
to.b.o.d't:.I'l:ntd"i'ru16'fr'.:usirdnr:ntnn
rdnrSnoufi,rfflrn4j
Adu[t) rnio,l
teeOiatric
oslYuuasnrl4lnrud'ulpradnTuilfi
TprErtftad'nnl:rirmunlu
oscittometric
Stepped
Deftation
Technotogy
filiriprruturrav
aruarut{lutfin
te yioal turnn?txlu't?flola1un}.1
lririoun'iroto {mTrr€Jrf,uuvioauvrrdruvfirto'rrnriarrfionrrrarnrntunr:ki.:ru
b.b.b.fitllnruq:rnr:lirrrurirrl
ttar].ruurnio.rdrulunT:t{.:ruldavq?n
lLav:rqrir
ter.le.6n.
fi:vuunr:li1.i'tutLu!
Manualuav Auto Mode{iraur:nd,r1ri'indorinrirnrTild'ulnfl
o-mTuffislril:vustrarfid'o.lnr:
6o {fl o, lo, 6n,d, oo, 6rd,6no,bo, c(o LLffs
olso lJ1vi'
Le.te.d.
fi statModefrraur:nirrrirnruduleiriorfioruav:rpr15:rflurrarfrnrioffu
c urvr'Tnu
firrataqrrfinlunr:irrueiarnr{o
< iurfiluflvrqjz rdnrfinLLau
d iurfi lurdnu:nlfirr
, ,,,','
b.b.d.lcirrnr"lun1:inrnrrirrrsiavnr#,rtilrflu
tEo- aa iurfi
te.b.b.Cuff Pressure
Ranee
- fl"qjzrfinrfin
o - bc(o mmHg
-
o - odo mmHg
d
tnn$:ntnfi
Le.l.e.et.
TargetInftationPressureRange
- ryturu
/ tnnran
a
-
4
r
6
.
d
d
q
tqn$:ntnFl
Range
ooo - lodo mmHg
e'/o- odo mmHg
Oetautt
oendmmHg
'
ooo mmHg
b.b.d. 41il'r:niqulrirerrud'u
Systotic
tria.rqer
uca mmHguiolrnn'jt, DiastoLic
td'sftan
l
V
l
oo mmHq 14:0U0Un?1
u0du........f-.............rJ:vo'runr:iln1i
arflo<irry.x1..il1.19*..n::unr:
a.:ii0...1P..Y...-t5rrunt
/b.b.x al:Jl:n........
-b-
(Putse
Rate)
vrioo-n'ir
ldpr-rd
d.lr''l:ninu'lrirdgr:rnr:td'uri'r1o'uirr
,
a
t
,
d
zu[146u
/ tqntan
$
v
-
tqnLt:ntn9l
C
v
mo- bdo
d
-
a
ni.r/ urfi
,
ni.: / urfi
eno* lcrdo
- nruuiludr
+ m.do/or,1io* BPttt
finrrlrriludTtd'snuil'tsr:llufl0lANSI/ AAMIStandardSP- oo : tooob
b.b.oo.
'trirrnrrl6rfirto{oon0toulutdon
(PuLse
Oximetry)
Jr1Flfl
b.en.
lsr.m.o.
alill:ninril SpOuld"[ud?{o-oooo/o
to.m.to.
arlrl:ninfiflo:trid'rrrsi
ba raiorioun'iroufit'odrqrioutE<onir/urfi
le.en.
: vdunttu tt:{l;o{ PuLseAmpl.itu
de
en.fi rrnulv'lvr'
rran.r
teTo
tudrtnir spo, s'rro-ooo%o
Lo.en.d.
firirnrunrrrrndoulunr:inftr,trrlilrfiu
n'jrrirrilaurr
d'ry
rg,rurfiourdorirvYr
spo, rirvrtory
b.cn.d.fi:vur.r
(Atarms)
ttav:vd'utf,EJrrfiould'oeir.rfioa
aTrur:nrJiuratod'.rrir#rgrgrrutfioufi'u
oro :vd'u
b.en.b.
vt'iqhiru:J1nT
utu toa rirluroonlTqtd'
te.d.fi HistoryModelunr:onqirrirrir.r1
b.d.rurrrnoi(guitt- In Battery)
j
to.d.o. $uaLna3flfinSeal.edLead Acid turot b vott alill:nkimutdhisr'rndrd drhr
ta
3
&
A
q va
n
-
q
,
Mode lf] uavaur:nrJ:votv'l
rrj'rulm
rqroiouifi
rtd'nrutu
tuoununl:n{tn:0{114?910U[u
U
!
uavhirfiud rirlu.:rdorilnnr:rir.:rutorrntocfi
nnrtrirfiu d rirlu rri'oilnrnio.r
a
4
!
r
o
i
-
u
d
+
v
ln0:!ua0u0u
dfufu'rfutFl
0uvwa{uavtau{uJ0:vFtuTrawluLlun
lslsoVoLt,do HZ
te.d.te.aur:nhirir:n:v[atv'lfl1aa-u
te.b.:vuuf]?,^ltnj
aonri'u
- 6n6no
fr'rnlud'u1ur'iriqritrutflu-oo
to.b.o.fi:vurnr:rjriouailoono'rnpirinutulnudnlufifi
mmHgeitrirnr:irrnirtufflvrqj/ 6nr6n$duodo - obd mmHgrirr,rYutdnu:ntfirr
fi:vuuarerfiutvioflorriuduqr:rufioroqvtfinoinn:vuatv'lflr*r
b.b.b. riio'L{ffun:vuatv'lfiradu
te.b.m.fi:vuuflorriunr:r,ttlntirtd
nlil:.lrn:g1uIECdb6(Standard
at [eve[of lPXo.
rirrarintrilfiu
tE.afilani:r alil1:ndneiprrTrraTrirrndotd.
te.6,r.
rulflLntornvri'nirr
..
6n.adn:nirj:snourndot
01u?uo fl1]
en.o.
Adult StandardCuff
a1u'tuo 1I9l
m.to.ff1UfilJd1145U
zuL14tU
v
a1u'tuo LffU
nfl tAULUtA0fl
sn.en.
?1'lU?flFl?1lJOlJFl?00
q
tal
3c
s
a1u?uo LffU
en.d.Ll\lUFl9U?}J0ry
tUru
u ,
a1u?uo ljfl
en.d.d'lU LTI
o
v
u
a
t
l
4
v
a
o
A
uoiir.u.,eo.t...iv.i*.#..n::rnr:
a.:{ie..lf*..-*rrun',,
u0Eir.,.........*..........rJ:voruns:iln1:
/rioult.........
.
-6n-
d. r{autsranrc
sn.o
r{,|u26fl
firudornvrttJonrinr
u$oqT:tl
en.to
(d'0.:uan*afiidoiu:ororn
{rauo:rnr6'oltflu{uvrudruilrudiriiunr:usirrY{brnuidvr{ar6n'
u3rflvr
vriol:.wru{af,n
raioornuidurd'ruilusiruilrer'luil:sryrntvreJurd'ru)
en.<fiuirflvr{rrsiruilrums{oqlunrndo'orsl"ruilruoEjlqr{Juyrrnr:m'oavnrntunr:sio:Juacuinr
t1u
m.afi{fi onr:kilruuasrirllYnur
rflunrurlilurasnrurds
nqu
.t
m.uiurJ:vrYuq
runrvlrflur?ff o fl rfuorniuiu uouroln:u
ar.o{truovd'oldrdtrrarBniEnr:kftruuasnr:dryinutnior
lnutrjnnFirt{iirutnl
vrsrdu
'
'tI'
- -tn{xo...............
.....U:s61un::ilnr
(urufiry{aon:uud)
sir$yilrurauuvrrirJfr
rihnr:
rl
t
ado..zl.f.Y.L......l*::.31......n::iln1:
(ur.rarmraurfiutruou)
srhttuil{
uururairrdnri,rurrgnr:
a.:d0.....J.YS
...?:---orriln1:
(urlarrmm:aurirrufiou)
siruraill
lrrrlurairlfiilrJfr
il6nr:
j
j
ii
ii
lj
ii
ir
I
il
1:
taurs
:1uaut6uoqru#nusus
vliou:nt6u
16on6'srTufifi
tndos{qn,u6'urracoon0tou"lu
uj dtn ariau$ dl uiorq:t*g io r fi
T:wl tr''rur arYu
o. n?1ildo{n1Itntoliprnrrld'utrasoonfitoulu6andnlufifiniol:nt{u
b. inqil:satFilunr:'lftTu
u.o'l{inr #rgryr rudn{r-hurYlurirdnu:nrfin t ufiI ffLue1j
(Spoto)
(NIBP),
uasnludud'rtoqoan8toulut6oor
u.tol{{nnrrurr'ulafinuuunluuon
oqjnrulud'runtol
Traf nc d aoluo Hzlliorfi Battery
d.rlr.r:fl'L"r?lr^hilTn:vuaa#utd'brero
to.en
l '
.
wal
t
!
,
m. 4fUdtJU9lYl?[U
irr ritarinrurtrirfiu o.s'lfi14nY:r
*. r fr'rrndolfitur nnvfi'rr
r uki:r ortir (fixedkey)
fir]lrnuqunr:li'rtruffLdl
sn.to
a.* dt alu.touotrriuld'rirrrou
c,u1nlil#oun'jr
LCDdispl.ay
wevcATFT-AM
m.sn
eof,i1?\r{lurfipr
Classll uav
ULuoboor-o,
en.ar{Jurntolfir.irunt:Yu:acnruilaonfl-uLtavilrm:grulilrioun'jr
Type CF DefibritlationProof
{i{{na{unr:trioil:c$fi u aur:41{
LithiumionsmartBattery
uLLIJU
m.afiuunrsroddl{nurfl
mulfililrioun'ir < cirlilr
y
u tt
v
d
d
---u^tl !t,l- l^Y^-,^.:^
oo,
/h^+i(Patientrecorder)uavarur:ntf,on
Flu
do
en.burvu11fl1:rnu?Joilafr'r-6udouu6'{td'tilrioan'jr
l J U
utu!un1:1dfr'rtasJ
rua
oxr.ra16'rfl
d
,
a
a
a
t
v
a
txJ:n1
mfl[uvlU:vtvlPldu:q0
en.et
t{Juzua
a. qrudnuruvvnstunfrn
d.o Jr1Ftetm o{srrtasfi orn1il n?1il fruTafi nttuunr uuon (NIBP)
lnuarul:nriruun:spr'uuqrd'uaufir,rut
oscitlometric
d.o.od.r:J1:nioFnruO'uIafiErlfilotutdr^6
o
o'
a
\4Y
v''rn1:t:il?9lt9l
uav rir Mein uiou#lrirflvlo:
Diastotic
Systotic,
d.o.b alil1:nrLffalrirnrrrr6'uTafiqrldrfirir
tdlqiolfi'u
va.
u
tdodrld'nTuflfra'rur:nn'l
d.o.maur:nrf;onlillJqn1:[fioudryrgrrufrvrtrnur,rritfi,lrrirtl
i'nrnrrnrrfioualsitt6'
blbvbu
rorco
v
d.lseul nnTroiorrtavfiqnI unr r udu6'rtlot oanfi reulu tdon (5pors)
finnrltfiuln:lo{
o-ooorrJoir6ud
d.b.oarlr:nirrnru6uqr-rtoloonfitoulur6ont6'o'rrri
"lutirt s'lo-oooo/ofi +/-lEo/o
r:lin:rv'lld
rirnrulvatiautoilafigt(Perf)
d.le.te.ucuslirnr:n:roinrnr'6orovuaprtfino:,
* :vd'u
d.ts,6na..ru..rrodori'.lnrur5r'lun1:n:?oe-lJnrudr6'rtoloonfitoulu16oertd'tririoan'ir
ra6o+/-o bpm
ro fiq*oo n{lrioutfi+/-llo/o
d.b.d fieirunT:iprfrno:16'fr'.:rrri
Y^=.n run,
u.rd0........,....
....CL. .....n::iln1:
/a' qrJn:ai...'.'.'.
-lo-
a. qrJn:nid:vnounr:"[rirru
,fturu o qrl
silueu or qrl
siruru o qel
01u?uo qa
siruru o qel
d.o snSizeCuff Kits
d.b NBPinterconnecttubing
d.snReusableSpO5Sensor
6ry
t4
,
14
i
d.d nil0n1:t{{"tuuaveilo{oiltn:o.t
6nnruturj:stilfi)
d.d Rol.lStandrn€o:nt{ur r{ trtio{ (ar
b;il.qifionr:t{lluuavdr1linur#ln'lu{ilU$avn1U1d{nquriruruoqrr
t
u
, .
(Technical,/Service
Manuat)siruruo Xn
fidfiodoil[av?{0:raqniorodl{actdun
-..
uro
:'-,-.rt:---:.
,
i
.
u'ir firjx fi ilrunr :ou:r or nuirJvr
u.enfirad'ngr
{arfimatr r : nfiosdoI tniotld'
tu:susiutj:sriu
tefl riuurii'u:oulJouflo{Fr:lJrflufruh
u.a rirrufr'oriurj:sfi'unrrunrnrflurral
U
I
yrnrfiprnr:cipr{ordrurJ:vnr:'[rr
rfiorornnr:td'rrusrrlrJnfi
frhruovd'orrirtfiunr:ufflt1fr"1'fitri'
q
u
o
,q
e
&1 Y-
Y
1
14
ptqV
U
{
qqC
t
^
Y
ennir rrastit1dnr:tritd'6nr:ttJnfi
urnfrnr:un"lt
iu riuusiiufrlrrfuudr
nruluririlunG'rl
{trer
qta
r,l a
q
t6lYt
1tua uu 114
tr4}.J[nu LilnnHan1 uasn1t?,o1u lfi dl
Qvna.iu 1rn: 0{ 11
v
J
o
q
a
,j
qv
'q '
.s
4
I
I
a
b.d ruuljo{r14}J
rltrnu'ld{ruu6oa16nil1riou
v
4
o
a
e
t
J
4
4
b [flou naonolufl'r:iurj:sri'ufirarirf,oiu:oviT
b.b no{}Jn1TaLtau1:{:nulya{ff{lJourfl:o{xJovrn
u
d
q
I I
l
t4
tv
I
l
l
dl
tJOsLUaff1:O{
HUOUfl?1oo U
7_-)4-_
k.tir u.',n::iln1r
o.ttJ-..,..
-fl
(u1{41?:Jq:?{
{'l4r::ru)
siruuilrlrururaitrflnrirurryni:
r'\n
rf
ard0...................-J.l.l=............n:::rn1T
(urror5uqtdr)
s{rttuilrvrurulai{rdwr'rurrynr:
'
a
1 a
a
lW.z' '
a{t0...............'....:......................n15iln1:
(urrrtfiru'r
indrqr)
ririnr:
si'uuilrilelruraisrfi
vrrJfr
,
:,le,as[o'EJ9r
qil#nu6usrav{,.ts
rnior in naIud'udnlunGrunaonusu
I:qnrsru.rarierujdrrnat7uuj,ir'.:raiorq:t*giorfi
o. n?'r:.rfra{nlT
rn3o.rr-nnru6'uo-nTurifiofraffoFl*?u
frqrua*iFmur.ionqrrauo
b' fsrqrJ:satn-lunT
:k7'rru r{iurnio.:fiofitdn::or-nnruo-uTafrn
TnEJnr:aonurrur{rrnrdorr-n
Tou
nr : nor{rurn'ufi Jrro'ur fia,u r : n.l-n
nr r rupr-uTn
fi nbi uavuaqt aranir fir-rr
1d'fivrrirooln:'0.:yrior n-urr
rudnradorlufifi
on.qrualr.76urald
en'ofl'llJl:rlr-nnrurl''uTafin
uavfino:o-nTun"firfieraoorrr?ur,tiourniorfiIdzua
en.
b fl13J'r
r 6rffoottr uintol-prnr r :id'uTa
fi nbivrsr
lrrud,ruui ourur r r
sn'en
8'f,i'rlrr
[rffn.:ai
a ltrurr-ttat LEDa13J1
:nrar rfiutririer
rou
sn.<rnio.rfiildnrapirun:sflrunar:Jiou
(Thermal.)
atil1;flta.on;rJuuunrtfiuvftri
{'
r.< l{ri'uiylflrrouoTraliao rg:mqf
sn'afitonar:iu:a':nr:ailunlTilnaaurirnr*rpiuTnfinnrurm:grufironar:iu:ocnr:,.irunr:
yoaourirnrud'uTafimnrttrq:oruarna
gHs
?0.1
rin
";,
<.o t{rvrnfinnr:i'pr
rruuOscittometric
d'b 41il1:61{rrriln:Trn-utri'6'.ruri
oo-bdou:r.rj:ovr
rrayrirfino:16'of{u'i
do-odo rry.:siourfi
d'6nlnio':a'l,.T
:ni'errirki*riuuhq.rl'ufirir^a'.'uauarrrra*ou,ornirrr:rusr-uTafin+,/-en
lilr.rJ:oyr$av
rirfino:tillfiu+/-do/o
<.< fiTrJ
: un::i n:r oo-u
d'n:r nr : rfruro.:ra'rtotrj
arirrato (lHB) nio:rfi:rdrlaoonrr rfl
u#egn-ndg!
14?tO
<'a l-rjlraqnanliu(EMERGENCY
ST.P)
MechanicaI
n:fi6'ornr:onrfinnr:r-nnruoi'uyr&ruuu
Electricat
uav
d.b ar:J1:na'{r?a1
r-uyt'lfiou rtastl
<.nrr
fir]ruStarVStop il.tuufr.tuolrrrio.r
<.c fr: vuI ntt il dnoqn-e;
e1ntt:{ a-uaxltfiu rntEo I :i.tJ: oyr
l
i
d'G(
ll:vuuFl?uFl3Jfl1:?u'lEJ#r1o{fiinrrtuo"mTufor'm'rsi?u'raro,rrrrurdotri'rj3u.*oufi,.lrirEroanurf
)
(Constant
rirnr.rfr
exhaust
speedcontrot)
i
' l
i
, i
l
i
l
I
I
I
*:tS- #tru.* n::iln1: oot u*f*.
I
l
3r r,,.,
n., ardo......t:......12..
J.L}:ru
nr:
l
I
I
l
I
I
t:
'il!
/4.qUn:nirj:s
n0u.............
i
:j: ::
:-=-.:r
r-::rr:
ilrnl,::rr;fr::..l.:.+t:::::-:
l r " ' ] i i ' ' ' '
+_:r _:
-b-
d. a,rjn:nirj:snounr:t{rtu
d.ofl1util AC
O1U?U O t f i
a.bn:vqrufufin
Q1lJ?U O
d.mdaonutu
8111?1Jo
i
-
I
d
tJ?u
,.tu
d
d.dvr?1{n?[n:0{
Q'IU?U O tFl
a.e{fion'r:lftTu
{1U?U O tnil
i
d
t,
x
b. [{oulgrav{1s
u.o YurJrv
ri'uqrunT
il r{Jur?a1
oejl{fiouu fl [iuuriiuYuuawatn:u
u.btu:sra'jrriurJ:srYunTwirfyrfir{TuT
m:adr6nrnrdo{ri'4n1
b rn'ouuavu'nr:
catibrate
A
t, a,.
rnSo{ornirAl(sr,il:s uvr?a1iud:vffu)riiouoonlu ceftificate
d
o
d
a q
u.s'lun:firn5o.rfiflryur
dioilr{:ryrelura$i'ililEjr,
Ud'orfineion#uTnrulu
tE<t'rTuruas
ui6vrdocei{d1{il'rn:?ntfinuri1uhil{':rubisr'nrulu
s'trluil6ofirsiourdru'rtriarur:ntd'ld
vrT
r
g
u
o
i
l
rasmnfirlutd'lirnr:urihsiou$quud'rfil
flfl1uno{u'trn:o{tJ''t.il:owrtri1ftru1u:vfi'j1{doil
t
1
'
y
y
y.
qw
,
4' q
r
.
&
4_.r !
,l
u ra.d
"
nil
fl'rtn5ol.LriaTuT
b
:ot{s;ruld'nrudnfi
nJduulrftnulrifrrioulrtnl
ry'trrtrfi'otirrn3o{railrT
ffiGru.un:Tiln1:
sr"trrailr
il Elrurairlfiildrurcynr:
n
oodr.....lH-....Y-..... n::rrn'r
:
(ur.:nmn'il:nlri'fl)
,
druurir ilerruraimfiilti'rutrgnr:
:
0lr
td1y's,
i :j
a.ru0..................,.....1.1...............n::iln1:
'
(urrdr?or:qryrSor)
siT
urarjril ururaivlfiynJfr
uTnr:
1
,
4
:'l sas16unnrudnurusrailr s
tntot nru qunr:tfrar:asu.ur.orurorf,aorr;t"rtfi
o o Gt1
u
?aql:r il enura{uuj o"T
lna{eruj d'.:rain
q:rugiorfi
I
o. n?1iln0{n1l
trriornnuqrnr:l#ar:asa1uvr1{ilaonra'oarrir
u. iorqrJ:varri
rfiol{c{rr,rYunruqlnr:t#a1:ayn1uyr1{uaon
rdoorrir
ruriry'thu
v
& c ,
m. QfiJdflUtusvl?[U
*.o l{Jurndosnrunlnr:t#ar:asaruvr{uaonrn*oFrr{ruurorn:vfi'nipr
fiuiir avonntu
4
di4
tr
A
y
-
quY
n'r:[naouul u $auilyluFlLFI
:0{ tfl1nuta1tilu1tnd0
le fi1r.t1iat{16'niu1v,lfl
en.
r nr vttaaaYll
btso Vo[ts d.o Hz
'lr'lfrrorn:vuuul.rqtrroirt"i:ornruturnSorr{lurfinrJ:vntrflrarild'ytorioldrruniu
*.r
urark
si1
Eildn: sraa:{ DCots-od
Trnl4'16Tn
Er
m:l
qr
en.
< rfluruf;ficud'r
olqT:draiarJ:vrvr
naraioo
urinr ui orJ:vryr
nd! u
en.drnr3olfi:vutnl1n:Elun?1lilaoon-urfin
Ctass
l, TypeCF/ lpXo
d. qru#nu6usvt'l{
rflnfin
d.o TULJUF|?U
qilnr:lfiar:avarur{luur,ruperista
ttic Fingersystem
d.tea1il1Tndto-n:rnrr"lfrar:avaruld'd{usi
o.o-e(c(c(
fraf;frn:ZrirhlTprurujrdrrn.r:
liu6'n:rnr:1#ar:asnrerrflu
dx
6e
u
d.lei.oo.oc(G(.c(
fr4fifin:ZtirhtTotuaur:nrjiul6'"fuav
o.r fra66n:Zri:Lr.:
d.ts.bo c(c(G(
fr4fifin:ZdrTul
Touau't:nililt6'"fuavo fiafrf;qr:zr?lTlrr
d.en?J111'l56lri,raunrj3rurru?o.ialiavarudovh[[6'#luri
o-er,crercr
ilaf,finiTnurjiuli'
S
^
4
sluavo frafr6n:raTorjYunr:t#rjiurrusorar:avnrurfluuut6a:s
(Det.ivery
LimitFlee)t6'
d.d ff']il1:ntLaq{il3lrruar:avatufi'{r-t'lutfriufr'.:usi
o.o-c(,c{e(e(
fraa'fim:Tnurranlzuai{Ju
rntix n'o
d.d.o l!fiFt{i.Iff
o.o - ctct.cc
fiafifim:loruovttanci.lfl!fl
o.o fiafif;rtr
d.d.teltan{r,tflooo - c(c(ddfiafia^n:loruovuantzuafln
o fiafia'gr:
d.d.en
Ltffel.l?Jfl
o -c(c(c(e(
fraf;fisr:Tnuovttanlzufi{fl
o frafrf;n:aru.r:nlirtriTaunlt
a
a
o
a
'
ulua?ilfln1uLutFt:o{
d
d.d fr:vuutilal:asaru (PurgeFtow Rate)tuo-nrrtilrioun'jt
aoo fraf;frn:ZrirTul
nnuq:r1our]l y I q6'ruu#rrn{oI
n
l
u0qir.......,]|.....,........rJ:so"runr:rin1:
a.:do,rrfr1....il*:**.nrrrnr:
arflo.].f*fllln-r*n.,
/<.ufid'ryrgril..........,
:
-19-
<'u fi#rgryrrut'''ouvtsl:suuua{$asta'u{lfi'il:rufiranrrvusiasodr.i
Fl-.idAir-in-tine,
Infusioncomptete,
occtusion,
DooropenTorurnda.:osuqnlir.:rud,orTu#m
unriun:rfiLowBattery
Atarm
d.6'/fl1rJ1
:0#wr':u n-unr :q nfi',utu
a.rold'",o :s d,ut'tirr eno_oco
kpa
fia-ryryrrulv'ruao*'auavrf,s^rfioulfi'vr:ruurdorJsu..,rruroo".,ruJo,uqnr,rs,lilnril
,i..,"rrfi,d,.,r{t'a
a'c fi:vuuKVo(Keep
Veinopen)Inurnta{oveftnrrrirlrusioru*0.:fr,0-trr:r
o r-afif;m:/
nrLi.:rn'otri'a15aya1uFr
: unr :rdrur ufiritauorliud,r
d oo l.r'
: vuuf;'ona1sa-mTu
ffi rfiofinr : rilnil : vqrni oI
<.o,ofi:vuuun
tf,nnr:''anrararold3u..,rrorruro..,uvilfl
#t,J
<.ob l' : suuuaq.:: yusri att unt : ntrainrcltnt
o.i
d'o6nrluFl
lelodr{r
:otnrutu,uduo
i{turfinrJ:vntdr6ru",b
firlrwuava.rur
:nh?.rruld,
f;;*Y::ff.
- z-rkrfio-n:rn,.riro
,* fiafra'm:ztyrTilr
Inufirnurduon:vn-utdeir:o,rlu
d.o d fl1rJ1TnrrJfi eiu: sFlyuair_in_tine I
6,b : sn-u
d od ff1rJ1Tndiurf,o.ra"rycgrrurfioubi
enIsn-u
<.oUlr:vuu6onrtJl(key
[ockfunction)
a.oerfi:vuunerilohras
iranrzunrirfitdtth.lud,a
<.oa t':suueJ
nr6nnr:tirt rutr n:m (Sta
ndbyFunction)
<.orclr':suulo'outri'st:.loaouflryurvrrrirkitd,ruitr
(Repeat
AtarmFunction)
<.bo fi:suurn'aut#n
ntJ:r
ril nr:vrirrurarrnio.r(Sta
rt Reminder
a{.a
rm)
e. qUn:airJ:unou
rarlri'usrrnf,o
{1u?u o
EFI
u. rr'aulgran,rs
u'o {iauo:lnrovd'otfiud'norurari.ra*oiu:arnr:rflud'ruvrusirvnirefild,iunr:rrri.rnr.
raiorflrfrr,ru,i''rilrfrdr.:fil6'funr:usi{#{orn6,rirvrusirurirulu
3:;'jttt"idvrry'ararwr[aor
b'te{tToovoi'o-riuri:vri'uqrunrnoeirrriou
,
o il uiuo.rnr-uriwourorn:utu:vervilrvnlu
urnrn$orfiflryrar
q-i'rod'oliurirtuunT:u#lrifitdnr:ld'o*nrErtu
,u a u-uofr*ritd,iuu6,t
urnufftr
6u.,ur,;ro,u;;r#;;;r,t*r,,r;iu*u;rorrrii,;
roruliln-F,
,,lml,n #:u1f,.t-."ki.ruteirrnfi
a{t0
$.
I
rJ:voun:::.rnr : a.:fia.sIf.::....ilfi:*.
n::il n1T a.rfio..lf:.*..fI
-lnFr nr:
/u.en{rruovd'ar...........
l#riury"L'ffrravtirtsolvrll:lilurura
u.sn
{rruov6'orfinaaunr:t{uasnT:dourirql
(Re-cal.ibration)
tJatn{r rflurrartrjriou
u.a fr3rruovfrorsr::oaouil1Fr:g1u?Jo{urrioq
g
n'irt, tl Tneroonu#tf,o:-u:o.ruavhi6nrirtddrutnr tfoa'u
rnulftruratoarBqru'rriou
u.c r{Jutor'lrailfi'lil
nrurlmguavnt*ro'lnqr*odxav b qn
u.u fi{fi onr:l{qTuuasrirqrinrsr
druru b qpt
-'d-'' - - - - [mvrco:tollniollnuavtdun
u.o,l
- ' - ' n'rifionr:dou
r
,
J
k
ar{0................-..........................tJ:vorunitilnl:
(ulufitila orr:uud)
yrriilfin-finr:
sirruari.iur uuv'r
|
I
\
a$0...91f11............1.*:Y.3*...n::unr:
(urrarmraurfiuwou)
oiruvrrir
nururaitrfivrrirurrynr:
*-.....?A1 u::u nr{
a.riio.......1ll:
(urranram:aruirrvrfiou)
siruud.ifl ururnisrfinilfrffi nr: