KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY NOTIFICATION

Government of Karnataka
KARNATAKA EXAMINATIONS AUTHORITY
Sampige Road, 18th Cross, Malleshwaram, Bangalore-560 012
Fax: 080-23461576 Website: http://kea.kar.nic.in email: [email protected]
No. ED/KEA/ADMN/CR- 55/2014-15
NOTIFICATION
Date: 05-03-2015
Recruitment for the post of Assistant Professors in Government First
Grade Colleges in Karnataka State – Inclusion of Additional Posts
Karnataka Examinations Authority has invited the applications for recruitment of 1298 posts of Assistant
Professors in Karnataka Government First Grade Colleges through Competitive Examination; vide notification of
even no. dated 22-01-2015, as per the provisions laid down in Government Notification No. ED 300 DCE 2013
(Part-3), Bangalore dated 06-11-2014 and “Karnataka Education Department Services (Collegiate Education
Department) (Recruitment) (Special) Rules, 2014”.
Now, the Government in Order No. ED 254 DCE 2013 Dated 26-02-2015 have directed to include 862
additional posts in different subjects to the same recruitment process earlier notified by this office. Government
have also directed to extend the last date up to 23-03-2015 for submission of applications for the additional 862
posts in the following subjects:
Kannada, English, Hindi, Economics, Geography, Commerce, Journalism & Mass Communication,
Social Work, Management, Chemistry, Criminology and Fashion Technology. Competitive Examination will
be conducted for recruitment of all 2160 Assistant Professors Posts in different subjects (including 1298 posts
which were notified earlier + 862 posts newly notified).
Please note that among these, Criminology and Fashion Technology are the newly added subjects and
where as the number of posts for other subjects which are published in earlier notification has increased.
Please visit KEA Website http://kea.kar.nic.in for details regarding Subject wise and Category wise vacancy
positions, Age Limit, Educational Qualification for each Post, Method of Applying, Examination fee, Eligibility
Conditions, Syllabus and papers to be attempted, Mode of Selection and Appointment with regard to recruitment
to the post of Assistant Professors. The Notification published earlier by this office is also available in the said
website. Interested eligible candidates can apply online on or before 23-03-2015 and the last date to pay
the prescribed fees is 24-03-2015.
NOTE: The word “MBA” which was notified in the earlier notification, may be, read as and deemed to be read as
“Management”.
Sd/- Sushama Godbole, IAS, Executive Director
Helpline Nos. 080 - 23 460 460 (Five Lines) From 9.30 am to 6.00 pm on all working days.
Size:16x14
PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀPÁðgÀ
PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀ
¸ÀA¦UÉ gÀ¸ÉÛ, 18£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ, ªÀįÉèñÀégÀA, ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ-560 012
¥sÁåPïì: 080-23461576 ªÉ¨ï¸ÉÊmï: http://kea.kar.nic.in EªÉÄïï: email: [email protected]
¸ÀASÉå : Er/PÉEJ/DqÀ½vÀ/¹.Dgï.55/2014-15
C¢ü¸ÀÆZÀ£É
¢£ÁAPÀ: 05-03-2015
PÀ£ÁðlPÀzÀ ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ
ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁw - ºÉZÀÄѪÀj ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÉÃ¥ÀðqÉ
¸ÀPÁðgÀzÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£É ¸ÀASÉå Er 300 r¹E 2013 (¨sÁ-3), ¨ÉAUÀ¼ÀÆgÀÄ, ¢£ÁAPÀ 06-11-2014gÀ ºÁUÀÄ “PÀ£ÁðlPÀ ²PÀët E¯ÁSÁ
¸ÉêÉUÀ¼ÀÄ (PÁ¯ÉÃdÄ ²PÀët E¯ÁSÉ) (£ÉêÀÄPÁw) («±ÉõÀ) ¤AiÀĪÀÄUÀ¼ÀÄ 2014” gÀ C£ÀéAiÀÄ, ¸ÀPÁðj ¥ÀæxÀªÀÄ zÀeÉð PÁ¯ÉÃdÄUÀ¼À°è£À 1298
¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉë ªÀÄÆ®PÀ ¨sÀwð ªÀiÁqÀ®Ä PÀ£ÁðlPÀ ¥ÀjÃPÁë ¥Áæ¢üPÁgÀªÀÅ CºÀð C¨sÀåyðUÀ½AzÀ
CfðUÀ¼À£ÀÄß DºÁ餸ÀĪÀ ¸ÀA§AzsÀ ¢£ÁAPÀ 22-01-2015 gÀAzÀÄ EzÉà ¸ÀªÀĸÀASÉåAiÀÄ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ£ÀÄß ºÉÆgÀr¸À¯ÁVvÀÄÛ.
FUÁUÀ¯Éà ¥ÀæPÀn¹zÀ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉUÉ 862 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃj¹ EzÉà £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄ eÉÆvÉAiÀįÉèÃ
¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¸ÀPÁðgÀªÀÅ vÀ£Àß DzÉñÀ ¸ÀASÉå Er 254 r¹E 2013 ¢£ÁAPÀ 26-02-2015 gÀ°è ¸ÀÆa¹zÉ ºÁUÀÆ Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ
PÉÆ£ÉAiÀÄ ¢£ÁAPÀªÀ£ÀÄß 23-03-2015gÀ ªÀgÉUÉ «¸ÀÛj¸À®Ä ¤zÉÃð²¹zÉ. 862 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀAvÉ
MlÄÖ 12 «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ¼À£ÀÄß ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, «µÀAiÀÄzÀ «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ F PɼÀV£ÀAwzÉ.
PÀ£ÀßqÀ, EAVèõï, »A¢, CxÀð±Á¸ÀÛç, ¨sÀÆUÉÆüÀ±Á¸ÀÛç, ªÁtÂdå±Á¸ÀÛç, ¥ÀwæPÉÆÃzÀåªÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀAªÀºÀ£À ±Á¸ÀÛç, ¸ÀªÀiÁdPÁAiÀÄð, ¤ªÀðºÀuÁ±Á¸ÀÛç,
gÀ¸ÁAiÀÄ£À ±Á¸ÀÛç, C¥ÀgÁzsÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁå±À£ï mÉPÁß®f. MlÄÖ 2160 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¥ÁæzsÁå¥ÀPÀgÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼À £ÉêÀÄPÁwUÁV (F »AzÉ ºÉÆgÀr¹zÀÝ
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀÆa¹zÀÝ 1298 ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ + 862 ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉ ªÀiÁrzÀ ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ) ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß £ÀqɸÀ¯ÁUÀĪÀÅzÀÄ.
EzÀgÀ°è C¥ÀgÁzsÀ±Á¸ÀÛç ªÀÄvÀÄÛ ¥sÁå±À£ï mÉPÁß®fAiÀÄ 2 «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ¼ÀÄ ºÉƸÀzÁV ¸ÉÃ¥ÀðqÉAiÀiÁVgÀÄvÀÛzÉ. G½zÀAvÉ F »AzÉ ¤ÃrzÀ
C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉÀAiÀÄ°è EvÀgÉ «µÀAiÀÄUÀ¼À ºÀÄzÉÝUÀ¼À ¸ÀASÉåAiÀÄ£ÀÄß ºÉaѸÀ¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
¥ÀæªÀUÀðªÁgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «µÀAiÀĪÁgÀÄ ºÀÄzÉÝUÀ¼À «ªÀgÀUÀ¼ÀÄ, ¸ÀzÀj £ÉêÀÄPÁw ¥ÀæQæAiÉÄUÉ ¤UÀ¢ ¥Àr¹gÀĪÀ ªÀAiÉÆëÄw, ±ÉÊPÀëtÂPÀ CºÀÀðvÉ,
Cfð ¸À°è¸ÀĪÀ «zsÁ£À, ¥ÀjÃPÉë ±ÀÄ®Ì, DAiÀiÁ «µÀAiÀÄUÀ½UÉ CUÀvÀå CºÀðvÉ «ªÀgÀ, ¸ÀàzsÁðvÀäPÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ ¥ÀwæPÉUÀ¼ÀÄ, «µÀAiÀÄUÀ¼À «ªÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ
¸ÀªÀiÁ£ÁAvÀgÀ ²PÀëuÁºÀðvÉ, DAiÉÄÌ ¥ÀæQæAiÉÄ ªÀÄvÀÄÛ £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ «ªÀgÀ ºÁUÀÆ EvÀgÉ J®è £ÉêÀÄPÁwAiÀÄ «ªÀgÀUÀ¼À£ÀÄß PÉEJ ªÉ¨ï ¸ÉÊmï
http://kea.kar.nic.in ¤AzÀ ¥ÀqÉAiÀħºÀÄzÁVzÉ. F »AzÉ ¥ÀæPÀn¹zÀÝ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉÀAiÀÄ£ÀÆß ¸ÀºÀ ¥Áæ¢üPÁgÀzÀ ªÉ¨ï¸ÉÊl£À°è £ÉÆÃqÀ§ºÀÄzÁVzÉ.
D¸ÀQÛAiÀÄļÀî CºÀð C¨sÀåyðUÀ¼ÀÄ D£ï¯ÉÊ£ï ªÀÄÆ®PÀ ¢£ÁAPÀ 23-03-2015 gÉƼÀUÁV CfðAiÀÄ£ÀÄß ¸À°è¸À¨ÉÃPÀÄ ºÁUÀÄ ¤UÀ¢vÀ ±ÀĮ̪À£ÀÄß
¥ÁªÀw¸À®Ä CAwªÀÄ ¢£ÁAPÀ 24-03-2015.
¸ÀÆZÀ£É: ¥Áæ¢üPÁgÀ¢AzÀ F »AzÉ ºÉÆgÀr¹zÀÝ C¢ü¸ÀÆZÀ£ÉAiÀÄ°è “JA©J” JAzÀÄ £ÀªÀÄÆ¢¹gÀĪÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß “¤ªÀðºÀuÁ±Á¸ÀÛç” JAzÀÄ
CxÉÊð¹PÉƼÀîvÀPÀÌzÀÄÝ.
¸À»/- ¸ÀĵÀªÀiÁ UÉÆÃqÀ¨ÉÆïÉ, ¨sÁ.D.¸ÉÃ., PÁAiÀÄð¤ªÁðºÀPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ
¸ÀºÁAiÀĪÁt ¸ÀASÉå: 080 - 23 460 460 (5 ¯ÉÊ£ïUÀ¼ÀÄ) ¨É½UÉÎ 9.30 jAzÀ ¸ÀAeÉ 6.00 gÀªÀgÉUÉ ªÁgÀzÀ J¯Áè PÉ®¸ÀzÀ ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À°è
Size:16x14