υπουργειο παιδειας και πολιτισμου διευθυνση μεσης εκπαιδευσης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΚΡΑΤΙΚΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΕΙΓΜΑ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΓΡΑΠΤΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ:
2014-2015
Μάθημα: Αγγλικά
Επίπεδο: Ε3
Ημερομηνία: ____________
ΑΝSWER KEY
Part I: Composition (30 marks)
Part II: Reading Comprehension (30 marks)
A. Choose the best answer according to passage 1.
1-c
2-a
3-b
4-c
(5x2=10 marks)
5-b
B. Complete the table below with the information in passage 2.
(10x 1=10 marks)
1.
3.
5.
7.
9.
Missouri, Illinois and Indiana
1902
36,000
Haiti, Port-au-Prince
China
2.
4.
6.
8.
10.
695
Volcanic eruption
2010
Earthquake
Flood
C. Put a (√) in the correct box to say whether the following statements are
TRUE or FALSE according to passage 3.
(5x 2=10 marks)
1. F
2. F
3. T
4. T
5. T
Part III: Use of ENGLISH (40 marks)
A. Read the following article and choose the correct alternatives.
(6x0.5 = 3 marks)
1- A (the)
4. B (at)
2- B (closed)
5- C (it)
3- B (they)
6 – A (through)
B. Underline the correct form of the verbs in the following dialogue.
(7x1=7 marks)
1. arrived
3. Have you ever met
5. am looking
7. will be
2. had been waiting
4. are coming
6. have been telling
1
C. Complete each of the following sentences, using the words given in
brackets, in such a way that it means the same as the sentence before it.
(5x2=10marks)
1.
2.
3.
4.
5.
…. unless it rains.
…. will you help…
…..haven’t seen…..
…. will be built…..
… he couldn’t find his……..
D. Choose the correct adjective.
1. famous
3. relaxing
5. modern
7. stylish
(7 x1 = 7 marks)
2. crowded
4. expensive
6. trendy
E. Match the questions with the answera. (7 x1 = 7 marks)
1.- f
5.- b
2. - a
6. – g
3. - e
7. - c
4.- d
F. Complete the text with the correct form of the words in brackets.
(6 x1 = 6 marks)
1. relationship
2. friendship
3. communication
4. writing
5. computers
6. happiness
2