مسولیت جرمی درخواست عدم فورم Application form for Police

‫جنرال قونسلگری جمهوری‬
‫ تورنتو‬-‫سالمی افغانستان‬
‫دافغانستان اسالمی جمهوریت‬
‫ تورنتو‬- ‫جنرال قونسلګری‬
Consulate General of Afghanistan in Toronto
‫فورم درخواست عدم مسولیت جرمی‬
Application form for Police Clearance
Date: /
/
/
Identification of the Applicant in Canada
/
:‫تاریخ‬
‫شهرت شخص درخواست کننده در کانادا‬
:‫اسم و اسم خانواده گی‬
:‫نام پدر‬
Name and Last Name:
Father Name:
Full Address
Phone:
Email
Identification of the person Who’s Police Clearance has Requested
‫شهرت شخصی که برایش تقاضای تصدیق عدم سابقه جرمی میشود‬
Gender Male
Female
‫زن‬
‫مرد‬
:‫جنس‬
Frist and last Name:
: ‫اسم و اسم خانواده گی‬
Father’s Name:
:‫نام پدر‬
G.Father’s Name:
:‫نام پدر کالن‬
Date of Birth:
:‫تاریخ تولد‬
Place of Birth:
:‫محل تولد‬
Nationality:
:‫ملیت‬
Occupation:
:‫وظیفه‬
Do you have documents that verifying your relationship( such as a marriage certificate)
Yes
No
Tazkira Information
‫معلومات تذکره‬
)
( ‫) نمبر صکوک‬
(‫) جلد‬
( ‫صفحه‬
)
(‫نمبر ثبت‬
ID Registration No (
) Page (
) Volume (
)Serail No(
)
Address of Applicant in Afghanistan
OFFICE USE ONLY
Serial No:
Fee:
‫) ورق‬
( ‫ضمیه فورم‬
‫آدرس متقاضی در افغانستان‬
‫برای استفاده رسمی‬
:‫نمبر فایل‬
:‫فیس‬
: ‫امضا شخص مسول‬
477 Richmond Street West, Suite 901 Toronto, Ontario M5V 3E7 Tel: (416) 385-1033 Fax: (416)
385-3810