02/22/15 Sunday Bulletin - St. Sarkis Armenian Apostolic Church

Ð᷻ѳݷÇëï-Hokehankisd
In Memory of: AGNOUNI (KHACHADOUR MALOUMIAN); SOPHIA & LEVON
HAGOPIAN; GEORGE & BEATRICE LAZARIAN; KAREKIN & VIRGINIA SEROONIAN;
SAMUAL & AGNES EREMIAN; ARAXIE PROODIAN; UNGH. HAIGANOUSH
GARABEDIAN; DORIS NORIAN LENTZ; ARPCASE KILERJIAN; HAGOP “JACK”
MOORADIAN; ALICE HAIGAZIAN BERMAN; GENEVIEVE YEGESHIAN; UNGER YERVANT
& HELEN TERZIAN; UNGER ALBERT & UNGH. QUEENIE BAGIAN; KIRAKOS
VAPURCIYAN; GOUREN & MARGARET ASSATURIAN; UNGH. ALICE NORIAN; SARA
ARAKELIAN; MARIE YESSAYAN
Requested by: ARS Mid Council, Maro, Sybille, Shakeh, Tzolig and Zabel chapters
St. Sarkis Armenian Apostolic Church
In Memory of: SETRAK KUESBEGIAN; HOVNAN KESHISHIAN; SARKIS KENDIRJIAN
Requested by: Der Hrant and Yn Tamar Kevorkian, & Nareg; Dirahayr Movses and
Diramayr Vicktor Kevorkian
February 22, 2015
In Memory of: HAGOP TASHJIAN
Requested by: Mardig, Sosi, Shant and Lucig Palanjian
Second Sunday of Great Lent—Expulsion
In Memory of: CHRIS AND VIOLET ZENNEDJIAN
Requested by: Navasart and Susie Mardoyan & family
Morning Service: 10:00 am
Divine Liturgy—10:45 am
In Memory of: ARMEN BAGIAN
Requested by: Phillip and Cynthia Kashigian
In Memory of: ROXIE VOSGERCHIAN (13 YRS)
Requested by: Aram and Violet Gavoor
In Memory of: RUTH VARTANIAN (6 YRS)
Requested by: Aram and Violet Gavoor
In Memory of: AVEDIS TCHOLAKIAN
Requested by: Sarkis Tcholakian and family; Arsen Terjimanian and family
Prayers for speedy recovery and good health
are requested:
For: May Kafafian
By: ARS Sybille Chapter Members
Coffee hour today is provided by
ARS Mid Council and
Maro, Sybille, Shakeh, Tzolig and Zabel Chapters,
in loving memory of their deceased members and benefactors.
DAILY READINGS 
F
E
B
R
U
A
R
Y
23 1 Samuel 1:1-23; Proverbs 1:1-33; Jeremiah 1:1-10
24 1 Samuel 1:23-2:26; Proverbs 2:1-3:10; Jeremiah 1:11-2:3
25 Exodus 2:11-22; Joel 2:1-11; Micah 3:1-7
26 1 Samuel 3:21-4:18; Proverbs 3:11-4:14; Jeremiah 2:31-3:16
27 Deuteronomy 7:11-8:1; Job 9:1-10:2; Isaiah 40:9-17
28 Proverbs 11:2-11; Isaiah 61:3-7; 2 Timothy 4:1-8; John 10:11-16
D7 Hrant Khn37 Ceorcyan5Howiv
Rev. Fr. Hrant Kevorkian, Pastor
Phone: 313.336.6200 - Cell: 857.318.9799 - Fax: 313.336.4530
Church E-mail address: [email protected]
St. Sarkis Website: www.saintsarkis.org
After business hours, or in case of emergency, please contact Der Hrant on his cell phone.
äûÕáë ²é³ù»³ÉÇ ÎáÕÙ¿ ÐéáÙ³Û»óÇÝ»ñáõÝ ¶ñáõ³Í Ü³Ù³Ï¿Ý (12:1-13:10)
àõëïÇ, »Õµ³ÛñÝ»ñ, ù³ÝÇ ²ëïáõ³Í ³¯ÛÝù³Ý áÕáñÙ³Í »Õ³õ Ù»½Ç ѳݹ¿å, Ïþ³Õ³ã»Ù áñ ¹áõù
Ó»½ ²ëïáõÍáÛ ÁÝͳۿù áñå¿ë ϻݹ³ÝÇ ½áÑ ÙÁª Çñ»Ý í»ñ³å³Ñáõ³Í, áñáíÑ»ï»õ ³ïÇϳ ¿
²ëïáõÍáÛ áõ½³Í Ñá·»õáñ å³ßï³ÙáõÝùÁ: ²Ûë ³ß˳ñÑÇ Ù³ñ¹áó í³ñÙáõÝùÁ ÙÇ ÁݹûñÇݳϿù,
³ÛÉ Ýáñá·áõ³Í ÙÇïùáí Ýáñ Ù³ñ¹ »Õ¿ù, áñå¿ë½Ç Ó»ñ ÷áñÓ³éáõû³Ùµ ÁÝïñ¿ù ɳõÁ,
·ÇïݳÉáí ²ëïáõÍáÛ Ï³ÙùÁ, ³ÛëÇÝùݪ ÇÝã áñ µ³ñÇ ¿, ÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ Çñ»Ý »õ ϳï³ñ»³É:
ÆÝÍÇ ïñáõ³Í ²ëïáõÍáÛ ßÝáñÑùáí Ñ»ï»õ»³É å³ïáõ¿ñÁ Ïáõ ï³Ù Çõñ³ù³ÝãÇõñǹ.- ػͳÙÇï
ÙÇ ÁÉɳù. Áݹѳϳé³ÏÁ, ÙÇßï ѳٻëï »Õ¿ù »õ ÙdzÛÝ ²ëïáõÍÙ¿ Ó»½Ç ïñáõ³Í ѳõ³ïùÇÝ
ã³÷áí ·Ý³Ñ³ï»ó¿ù ¹áõù Ó»½: ÆÝãå¿ë Ù»ñ Ù³ñÙÇÝÁ µ³½Ù³ÃÇõ ³Ý¹³ÙÝ»ñ áõÝÇ, ³ÝáÝó
å³ßïûÝÁ ÝáÛÝÁ ã¿ ë³Ï³ÛÝ, ³ÛÝå¿ë ³É øñÇëïáëÇ Ùdzó³Í ÁÉɳÉáíª Ù»Ýù µáÉáñë Ù¿Ï Ù³ñÙÇÝ
»Ýù: ¿å¿ï áñå¿ë ³Ý¹³ÙÝ»ñ Çñ³ñáõ ϳåáõ³Í »Ýù, µ³Ûó ²ëïáõÍáÛ ßÝáñÑùÁ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇë
ï³ñµ»ñ å³ñ·»õ ïáõ³Í ¿, áñ å¿ïù ¿ ·áñͳͻÝù: ºÃ¿ Ù³ñ·³ñ¿áõû³Ý å³ñ·»õÁ áõÝÇÝùª
å¿ïù ¿ å³ï·³Ù»Ýù Ù»ñ ѳõ³ïùÇÝ Ñ³Ù»Ù³ï: ºÃ¿ ͳé³Û»Éáõ ßÝáñÑùÁ ïñáõ³Í ¿ å¿ïù ¿
ͳé³Û»Ýù: ºÃ¿ áõëáõó³Ý»Éáõ ÓÇñùÁ áõÝÇÝùª å¿ïù ¿ áõëáõó³Ý»Ýù: ºÃ¿ Ûáñ¹áñ»Éáõ
ϳñáÕáõÃÇõÝÁ áõÝÇÝùª å¿ïù ¿ Ûáñ¹áñ»Ýù: Æñ áõÝ»ó³ÍÁ áõñÇßÝ»ñáõÝ µ³ÅÝáÕÁ ³é³ïûñ¿Ý
ÃáÕ µ³ßË¿: ì»ñ³Ï³óáõ »ÕáÕÁ »é³Ý¹³·ÇÝ ÃáÕ ³ß˳ïÇ: àÕáñÙáõÃÇõÝ ÁÝáÕÁ Ëݹáõû³Ùµ
ÃáÕ ÁÝ¿:
Ò»ñ ë¿ñÁ ÃáÕ ³ÝÏ»ÕÍ ÁÉɳÛ: ²ï»ó¿ù ÇÝã áñ ã³ñ ¿ »õ µ³ñÇÇÝ Ï³éã³Í Ùݳó¿ù: ºÕµûñ å¿ë
Çñ³ñ ëÇñ»ó¿ù ·áñáí³Ýùáí: Ú³ñ·»Éáõ Ù¿ç Çñ³ñ ·»ñ³½³Ýó»ó¿ù: ºé³Ý¹³·ÇÝ ³ß˳ï»ó¿ù
³é³Ýó ÍáõɳݳÉáõ: æ»ñÙ»é³Ý¹ Ñá·Çáí îÇñáç ͳé³Û»ó¿ù: ÚáÛëáí áõñ³Ë³ó¿ù, Ý»Õáõû³Ýó
Ù¿ç ѳٵ»ñáÕ »Õ¿ù, Û³ñ³ï»õ ³Õûûó¿ù: γñÇùÇ Ù¿ç »ÕáÕ »Õµ³ÛÝ»ñáõÝ û·Ý»ó¿ù »õ ÙÇßï
ÑÇõñ³ë¿ñ »Õ¿ù: úñÑÝ»ó¿ù Ó»½ ѳɳÍáÕÝ»ñÁ. ÙÇ ³ÝÇÍ¿ù, ³ÛÉ ûñÑÝ»ó¿ù: àõñ³Ë³óáÕÝ»ñáõÝ
Ñ»ï áõñ³Ë³ó¿ù »õ ɳóáÕÝ»ñáõÝ Ñ»ï ɳó¿ù: ´áÉáñÇÝ Ñ³Ý¹¿å ÝáÛÝ í»ñ³µ»ñáõÙÁ áõÝ»ó¿ù.
ٻͳÙÇï ÙÇ ÁÉɳù, ËáݳñÑ Ù³ñ¹áó ³É ÁÝÏ»ñáõÃÇõÝ ÁÝ»Éáõ ½Çç»ó¿ù, »õ ¹áõù Ó»½ ÇÙ³ëïáõÝ
ÙÇ Ñ³Ù³ñ¿ù:
à»õ¿ Ù¿ÏáõÝ ã³ñÇùÇݪ ã³ñÇùáí ÙÇ Ñ³ïáõó³Ý¿ù: æ³Ý³ó¿ù ÁÝ»É ³Ûݪ ÇÝã áñ µáÉáñ Ù³ñ¹áó
³ãùÇÝ µ³ñÇ ¿: àñù³Ý Ïñݳùª ³Ù»ÝáõÝ Ñ»ï Ë³Õ³Õ ³åñ»ó¿ù: êÇñ»ÉÇÝ»ñ, »ñµ¿ù ¹áõù
³ÝÓ³Ùµ íñ¿Å ÉáõÍ»Éáõ Ù³ëÇÝ ÙÇ Ùï³Í¿ù, ³ÛÉ Ó·»ó¿ù áñ ²ëïáõÍáÛ µ³ñÏáõÃÇõÝÁ ÁÝ¿ ³ïÇϳ.
áñáíÑ»ï»õ î¿ñÁ êáõñµ ·ÇñùÇÝ Ù¿ç ÏþÁë¿. §ÆÙë ¿ ¹³ï»Éáõ »õ å³ïÅ»Éáõ Çñ³õáõÝùÁ. »ë åÇïÇ
ѳïáõó³Ý»Ù¦, ÇëÏ áõñÇß ï»Õ ÙÁ ÏþÁë¿.- §ºÃ¿ ÃßݳÙǹ ù³Õó³Í ¿ª ѳó ïáõñ Çñ»Ý. »Ã¿
ͳñ³õ ¿ª çáõñ ïáõñ: ²Ûëå¿ë í³ñáõ»Éáí¹ ³ñ¹¿Ý ³ÙûÃÁ ½ÇÝù Ïþ³Ûñ¿¦:
ØÇ å³ñïáõÇñ ã³ñ¿Ý, ³ÛÉ µ³ñÇáí Û³Õÿ ã³ñÇÝ:
²Ù¿Ý Ù³ñ¹ å¿ïù ¿ Ñݳ½³Ý¹Ç å»ï³Ï³Ý Çß˳Ýáõû³Ýó, áñáíÑ»ï»õ ³é³Ýó ²ëïáõÍáÛ
ÃáÛÉïáõáõû³Ý Çß˳ÝáõÃÇõÝ ãÇ Ïñݳñ ÁÉɳÉ, »õ ·áÛáõÃÇõÝ áõÝ»óáÕ Çß˳ÝáõÃÇõÝÝ»ñÁ
²ëïáõÍÙ¿ ϳñ·áõ³Í »Ý: àõëïÇ, áí áñ Çß˳Ýáõû³Ýó ÏÁ ѳϳé³ÏǪ ²ëïáõÍáÛ Ññ³Ù³ÝÇÝ ¿
áñ ѳϳé³Ï³Í ÏþÁÉɳÛ, »õ ѳϳé³ÏáÕÝ»ñÁ Çñ»Ýù ½Çñ»Ýù ¹³ï³å³ñïáõû³Ý ï³Ï ÏÁ ¹Ý»Ý:
ÆßËáÕÝ»ñÁ í³Ë ã»Ý å³ï׳é»ñ µ³ñÇù ·áñÍáÕÝ»ñáõÝ, ³ÛÉ ÙdzÛÝ ã³ñ³·áñÍÝ»ñáõÝ: ¸áõÝ
Ïþáõ½»±ë Çß˳ÝáõÃÇõÝ¿Ý ãí³ËݳÉ: ´³ñÇù ·áñÍ¿, »õ ³ÝÏ¿ ·áí³ë³Ýù ÏÁ Éë»ë. áñáíÑ»ï»õ
²ëïáõÍáÛ å³ßïûÝ»³Ý ¿ ³ÝÇϳ, ùáõ µ³ñÇùǹ ѳٳñ ϳñ·áõ³Í£ ÆëÏ »Ã¿ ã³ñ ·áñÍ»ëª
í³ËóÇñ ³ÝÏ¿, áñáíÑ»ï»õ ½áõñ ï»Õ ã¿ áñ ëáõñ ÏÁ Ïñ¿. áñå¿ë ²ëïáõÍáÛ å³ßïûÝ»³Ûª
µ³ñÏáõû³Ùµ ÏÁ ¹³ï¿ »õ ÏÁ å³ïÅ¿ ã³ñ³·áñÍÝ»ñÁ: ²Ñ³ ÿ ÇÝãáõª å¿ïù ¿ Çß˳Ýáõû³Ýó
Ñݳ½³Ý¹ÇÉ. áã ÙdzÛÝ å³ïÇÅ¿Ý ½»ñÍ ÙݳÉáõ, ³ÛÉ Ù³Ý³õ³Ý¹ ËÇÕ×áí ѳݷÇëï ÁÉɳÉáõ ѳٳñ:
²ïáñ ѳٳñ ¿ ݳ»õ, áñ Çß˳Ýáõû³Ýó ïáõñù ÏÁ í׳ñ¿ù, áñå¿ë½Ç ǵñ»õ ²ëïáõÍáÛ
å³ßïûÝ»³Ý»ñª ß³ñáõÝ³Ï»Ý Çñ»Ýó ³Û¹ ¹»ñÁ ϳï³ñ»É: лï»õ³µ³ñ ³ÝáÝóÙ¿ Çõñ³ù³ÝãÇõñÇÝ
ѳ¹¿å Ó»ñ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ ϳï³ñ»ó¿ù, ïáõñùÁ ï³Éáí ³Ýáñª áñáõÝ ïáõñù å¿ïù ¿ ï³ù,
Ù³ùëÁ ï³Éáí ³Ýáñª áñáõÝ Ù³ùë å¿ïù ¿ ï³ù, Ñݳ½³Ý¹»Éáí ³Ýáñª áñáõÝ Ñݳ½³Ý¹áõÃÇõÝ ÏÁ
å³ñïÇù »õ Û³ñ·»Éáí ³Ýª áñáõÝ Û³ñ·³Ýù ÏÁ å³ñïÇù:
à»õ¿ Ù¿ÏáõÝ á»õ¿ µ³Ýáí å³ñï³Ï³Ý ÙÇ Ùݳù. ÙÇ ÙdzÛÝ Çñ³ñ ëÇñ»Éáõ å³ñï³õáñáõÃÇõÝÁ
áõÝ»ó¿ù, ù³ÝÇ áñ Çñ ÁÝÏ»ñÁ ëÇñáÕÁ ϳï³ñ³Í ÏþÁÉÉ³Û ²ëïáõÍáÛ úñ¿ÝùÁ: àñáíÑ»ï»õ
²ëïáõÍáÛ å³ïáõÇñ³ÝÝ»ñÁ, §ØÇ ßݳñ, ÙÇ ëå³ÝÝ»ñ, ÙÇ ·áÕݳñ, ëáõï íϳÛáõÃÇõÝ ÙÇ ÁÝ»ñ,
ÙÇ ó³Ýϳñ¦ »õ ÙÇõë µáÉáñÁ, Ëï³ó³Í »Ý ë³ ÙÇ³Ï å³ïáõÇñ³ÝÇÝ Ù¿ç. §êÇñ¿ ÁÝÏ»ñ¹ ùáõ
³ÝÓǹ å¿ë¦: àí áñ Çñ ÁÝÏ»ñÁ ÏÁ ëÇñ¿, ã³ñÇù ãþÁÝ»ñ ³Ýáñ: àõñ»ÙÝ ëÇñ»Éª ÏÁ Ý߳ݳϿ
²ëïáõÍáÛ úñ¿ÝùÁ ÉÙ³Ý ·áñͳ¹ñ»É:
LENTEN SUNRISE SERVICE: 11:00AM—12 NOON
February 25, March 4, 11, 18, and 25
LENTEN PEACE AND COMPLINE SERVICES: 6:30-7:30 PM
February 27; March 6, 13, 20, and 27
February 2015—Calendar of Events
27
Human Trafficking presentation and discussion—Lillian Arakelian Hall 7:30
Presented by ARS Maro Chapter—Free admission
Elizabeth Campbell, U of M Law professor—Vahan Zanoyan, Author and
speaker.
March 2015—Calendar of Events
7
Isabel Bayrakdarian Concert—7:00 pm
Presented by the Armenian Genocide Centennial Committee.
8
Herand Markarian Lecture— Lillian Arakelian Hall 1:00
Presented by Hamazkayin Armenian Educational & Cultural Society
11
Ladies’ Guild Michink Lenten Luncheon
14
Michink Lenten Dinner—ARS Shakeh Chapter
16
Guardians of Music—A History of Armenian Music in Detroit
Detroit Public TV—9:30 pm
29
Palm Sunday Dinner —Taline and Friends Concert
Nicole’s Mission Trip
Nicole Sarkisian, 16 year old granddaughter of Albert & Geno Sarkisian, will be
participating in a Mission Trip to Armenian this summer to work in Armenian
orphanages helping with education, nutrition, and clothing programs of the Paros
Foundation.
Between now and June, Nicole will be collecting pop bottles and cans to raise funds to
donate to the Paros Foundation, in conjunction with the service portion of her trip. If
you are interested in contributing to her fundraising efforts, please drop off your
empty cans or bottles in the containers labeled “Nicole’s Mission Trip” near the
Fellowship Hall.
Just pop bottles and cans—no personal monetary donations necessary; if you would
like to donate to the Paros Foundation, you may make a check payable to them and
give it to her. Thank you.
The Epistle of St. Paul to the Romans 12:1-13:10
Therefore, I urge you, brothers, in view of God's mercy, to offer your bodies as living
sacrifices, holy and pleasing to God--this is your spiritual act of worship. Do not conform
any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind.
Then you will be able to test and approve what God's will is--his good, pleasing and
perfect will. For by the grace given me I say to every one of you: Do not think of yourself
more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in
accordance with the measure of faith God has given you. Just as each of us has one
body with many members, and these members do not all have the same function, so in
Christ we who are many form one body, and each member belongs to all the others. We
have different gifts, according to the grace given us. If a man's gift is prophesying, let him
use it in proportion to his faith. If it is serving, let him serve; if it is teaching, let him teach;
if it is encouraging, let him encourage; if it is contributing to the needs of others, let him
give generously; if it is leadership, let him govern diligently; if it is showing mercy, let him
do it cheerfully. Love must be sincere. Hate what is evil; cling to what is good. Be devoted
to one another in brotherly love. Honor one another above yourselves. Never be lacking
in zeal, but keep your spiritual fervor, serving the Lord. Be joyful in hope, patient in
affliction, faithful in prayer. Share with God's people who are in need. Practice hospitality.
Bless those who persecute you; bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice;
mourn with those who mourn. Live in harmony with one another. Do not be proud, but be
willing to associate with people of low position. Do not be conceited. Do not repay
anyone evil for evil. Be careful to do what is right in the eyes of everybody. If it is
possible, as far as it depends on you, live at peace with everyone. Do not take revenge,
my friends, but leave room for God's wrath, for it is written: "It is mine to avenge; I will
repay," says the Lord. On the contrary: "If your enemy is hungry, feed him; if he is thirsty,
give him something to drink. In doing this, you will heap burning coals on his head." Do
not be overcome by evil, but overcome evil with good. Everyone must submit himself to
the governing authorities, for there is no authority except that which God has established.
God has established the authorities that exist. Consequently, he who rebels against the
authority is rebelling against what God has instituted, and those who do so will bring
judgment on themselves. For rulers hold no terror for those who do right, but for those
who do wrong. Do you want to be free from fear of the one in authority? Then do what is
right and he will commend you. For he is, God's servant to do you good. But if you do
wrong, be afraid, for he does not bear the sword for nothing. He is God's servant, an
agent of wrath to bring punishment on the wrongdoer. Therefore, it is necessary to submit
to the authorities, not only because of possible punishment but also because of
conscience. This is also why you pay taxes, for the authorities are God's servants, who
give their full time to governing. Give everyone what you owe him: If you owe taxes, pay
taxes; if revenue, then revenue; if respect, then respect; if honor, then honor. Let no debt
remain outstanding, except the continuing debt to love one another, for he who loves his
fellowman has fulfilled the law. The commandments, "Do not commit adultery," "Do not
murder," "Do not steal," "Do not covet,” and whatever other commandment there may be,
are summed up in this one rule: "Love your neighbor as yourself." Love does no harm to
its neighbor. Therefore love is the fulfillment of the law.
ÚÇëáõë øñÇëïáëÇ ²õ»ï³ñ³Ý¿Ý Áëï سïÿáëÇ (5:17-48)
ØÇ Ï³Í¿ù ÿ »Ï³Û Øáíë¿ëÇ úñ¿ÝùÁ ϳ٠ٳñ·³ñ¿Ý»ñáõ áõëáõóáõÙÝ»ñÁ çÝç»Éáõ. ã»Ï³Û çÝç»Éáõ,
³ÛÉ ³ÙµáÕç³óÝ»Éáõ: гëï³ï ·Çïó¿ù, áñ µáÉáñ úñ¿ÝùÝ áõ Ù³ñ·³ñ¿áõÃÇõÝÝ»ñÁ Ï¿ï ³é Ï¿ï
åÇïÇ Çñ³Ï³Ý³Ý³Ýª ³é³Ýó µ³é ÙÁ ÇëÏ ¹áõñë Ó·»Éáõ, ÙÇÝã»õ ·³Û ³ÛÝ ûñÁ, »ñµ ³Ûë »ñÏÇÝùÝ áõ
»ñÏÇñÁ åÇïÇ ³ÝóÝÇÝ: àí áñ ³Ù»Ý³÷áùñ å³ïáõÇñ³ÝÝ ÇëÏ ½³Ýó ÁÝ¿ »õ áõñÇßÝ»ñáõÝ ³É
³Û¹å¿ë ëáñí»óÝ¿, »ñÏÇÝùÇ ³ñù³Ûáõû³Ý Ù¿ç Û»ïÇÝÁ åÇïÇ ÝϳïáõÇ: ÆëÏ áí áñ ·áñͳ¹ñ¿
å³ïáõÇñ³ÝÝ»ñÁ »õ áõëáõó³Ý¿, Ù»Í åÇïÇ ÁÉÉ³Û »ñÏÇÝùÇ ³ñù³Ûáõû³Ý Ù¿ç: ÎþÁë»Ù Ó»½Ç, »Ã¿
²ëïáõÍáÛ å³ïáõÇñ³ÝÝ»ñáõÝ Ýϳïٳٵ Ó»ñ ѳõ³-ï³ñÙáõÃÇõÝÁ ö³ñÇë»óÇÝ»ñáõÝ »õ úñ¿ÝùÇ
áõëáõóÇãÝ»ñáõÝ áõÝ»ó³Í ѳõ³ï³ñÙáõÃ»Ý¿Ý ³õ»ÉÇ ãÁÉɳ۪ åÇïÇ ãÙïÝ¿ù »ñÏÇÝùÇ ³ñù³ÛáõÃÇõÝÁ:
Èë»ñ ¿ù áñ ³Ýó»³ÉÇÝ Áëáõ³Í ¿. §ØÇ ëå³ÝÝ»ñ, áñáíÑ»ï»õ ³Ý áñ ÏÁ ëå³ÝÝ¿ª åÇïÇ
¹³ï³å³ñïáõǦ: ÆëÏ »ë ÏþÁë»Ù Ó»½Ç.- àí áñ ³é³Ýó å³ï׳éÇ Çñ »Õµûñ ¹¿Ù µ³ñϳݳÛ,
¹³ï³ñ³Ý åÇïÇ Û³ÓÝáõÇ: àí áñ Çñ »Õµ³ÛñÁ ÛÇÙ³ñ Ïáã¿, ²ï»³Ý åÇïÇ µ»ñáõÇ. »õ áí áñ Çñ
»Õµ³ÛñÁ ³ÝÙÇï Ïáã¿, ¹ÅáËùÇ Ïñ³ÏÇÝ åÇïÇ ¹³ï³å³ñïáõÇ: ºÃ¿ ½áѳñ³ÝÇÝ íñ³Û ÁÝͳ¹
²ëïáõÍáÛ Ù³ïáõó³Ý»Éáõ ³ï»Ý ÛÇß»ë áñ »Õµ³Ûñ¹ íßï³ó³Í ¿ ù»½Ù¿, Ó·¿ ÁÝͳ¹ ½áѳñ³ÝÇÝ
³éç»õ, ·Ý³ Ý³Ë Ñ³ßïáõ¿ »Õµûñ¹ Ñ»ï »õ ³å³ »Ïáõñ »õ ÁÝͳ¹ ²ëïáõÍáÛ Ù³ïáõó³Ý¿:
ºñµ Ù¿ÏÁ ËݹÇñ áõÝÇ ù»½Ç Ñ»ï »õ ¹³ïÇ ÏÁ ϳÝã¿ ù»½, ëÏǽµ¿Ý ѳٳӳÛÝáõû³Ý »Ïáõñ ³Ýáñ
Ñ»ïª ¹³ï³ñ³Ý ãÇÝϳÍ, ³Ûɳå¿ë ù»½ ¹³ï³õáñÇÝ ÏÁ Û³ÝÓÝ¿, ¹³ï³õáñÝ ³Éª áëïÇϳÝÇÝ, »õ
µ³Ýï ÏÁ Ý»ïáõÇë: ìëï³Ñ »ÕÇñ ÿ µ³Ýï¿Ý åÇïÇ ã»ÉÉ»ë, ÙÇÝã»õ áñ ïáõ·³Ýùǹ í»ñçÇÝ
¹³Ñ»Ï³ÝÁ ãí׳ñ»ë:
Èë»ñ ¿ù áñ Áëáõ³Í ¿. §ØÇ ßݳñ¦: ÆëÏ »ë ÏþÁë»Ù Ó»½Ç, ÿ áí áñ ó³ÝÏáõû³Ùµ ݳÛÇ áñ»õ¿ ÏÝáçª
³ñ¹¿Ý ÇëÏ Çñ ëñïÇÝ Ù¿ç ßÝáõÃÇõÝ Áñ³Í ÏþÁÉÉ³Û ³Ýáñ Ñ»ï: ºÃ¿ ³ç ³ãù¹ ÏÁ ·³ÛóÏÕ»óÝ¿,
ѳݿ »õ Ý»ï¿ ½³ÛÝ, áñáíÑ»ï»õ ݳËÝïñ»ÉÇ ¿ áñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿¹ Ù¿ÏÁ ÏáñëÝóÝ»ë, ù³Ý ÿ ³ÙµáÕç
Ù³ñÙÇÝáí ¹ÅáËù Ý»ïáõÇë: ºÃ¿ ³ç Ó»éù¹ ÏÁ ·³ÛóÏÕ»óÝ¿, Ïïñ¿ »õ Ý»ï¿ ½³ÛÝ, áñáíÑ»ï»õ
ݳËÝïñ»ÉÇ ¿ áñ ³Ý¹³ÙÝ»ñ¿¹ Ù¿ÏÁ ÏáñëÝóÝ»ë, ù³Ý ÿ ³ÙµáÕç Ù³ñÙÇÝáí ¹ÅáËù Ý»ïáõÇë:
Àëáõ³Í ¿ ݳ»õ. §àí áñ Çñ ÏÇÝÁ Ïþ³ñӳϿ, ³Ýáñ ³ñÓ³ÏÙ³Ý ÃáõÕà ÃáÕ ï³Û¦: ÆëÏ »ë ÏþÁë»Ù
Ó»½Ç.- ²Ý áñ ³é³Ýó åáéÝÏáõû³Ý å³ï׳éÇ Çñ ÏÇÝÁ Ïþ³Ó³Ï¿, ÇÝù å³ï׳é ÏÁ ¹³éݳÛ
³Ýáñ ßÝáõÃÇõÝ ÁÝ»ÉáõÝ: ÜáÛÝå¿ë, ßÝáõÃÇõÝ Áñ³Í ÏþÁÉÉ³Û ³Ýª áñ Ïþ³ÙáõëÝ³Ý³Û ³ñÓ³Ïáõ³Í ÏÝáç
Ñ»ï:
Èë»ñ ¿ù ݳ»õ ³Ýó»³ÉÇÝ Áëáõ³Í ¿. §ºñ¹Ùݳ½³Ýó ÙÇ ÁÉɳñ, ³ÛÉ Ï³ï³ñ¿ ÇÝã áñ »ñ¹áõ³Í ¿Çñ
îÇñáç¦: ÆëÏ »ë ÎþÁë»Ù Ó»½Ç.- ´Ý³õ »ñ¹áõÙ ÙÇ ÁÝ¿ù, áã »ñÏÇÝùÇ íñ³Ûª áñáíÑ»ï»õ ²ëïáõÍáÛ
·³ÑÝ ¿, áã »ñÏñÇ íñ³Ûª áñáíÑ»ï»õ ³Ýáñ áïùÇÝ å³ïáõ³Ý¹³ÝÝ ¿, áã ºñáõë³Õ¿ÙÇ íñ³Ûª
áñáíÑ»ï»õ Ø»Í Â³·³õáñÇݪ ²ëïáõÍáÛ ù³Õ³ùÝ ¿, »õ áã ³É ùáõ ·ÉËáõ¹ íñ³Û »ñ¹áõÙ Áñ¿,
áñáíÑ»ï»õ ã»ë Ïñݳñ Ù³½ ÙÁ ÇëÏ ×»ñÙÏóÝ»É Ï³Ù ë»õóÝ»É: ä³ñ½³å¿ë Ó»ñ ²ÛáÝ ²Ûá ÃáÕ ÁÉÉ³Û »õ
àãÁª àã: ²ÝÏ¿ ³õ»ÉÇÝ ã³ñ¿Ý Ïáõ ·³Û:
Èë»ñ ¿ù áñ Áëáõ³Í ¿. §²ãùÇ ¹¿Ù ³ãù åÇïÇ Ñ³ïáõó³Ý»ë »õ ³Ïé³ÛÇ ¹¿Ùª ³Ïé³Û¦: ÆëÏ »ë
ÏþÁë»Ù Ó»½Ç.- ØÇ Ñ³Ï³é³ÏÇñ ù»½Ç ã³ñÇù ÁÝáÕÇÝ: ºÃ¿ Ù¿ÏÁ ³ç »ñ»ëǹ ³åï³Ï ½³ñÝ¿ª ÙÇõë
»ñ»ë¹ ³É ¹³ñÓáõñ ³Ýáñ: ºõ »Ã¿ Ù¿ÏÁ áõ½¿ ù»½ ¹³ïÇ Ï³Ýã»Éª ß³åÇϹ ³éÝ»Éáõ ѳٳñ,
µ³×Ïáݹ ³É ïáõñ ³Ýáñ: ºÃ¿ Ù¿ÏÁ ù»½ µéݳ¹³ï¿ Ù¿Ï ÙÕáÝ ÙdzëÇÝ »ñóɪ Çñ µ»éÁ ß³ÉÏ»Éáõ
ѳٳñ, ³Ýáñ Ñ»ï »ñÏáõ ÙÕáÝ ³É ·Ý³: ºÃ¿ Ù¿ÏÁ ù»½Ù¿ µ³Ý ÙÁ Ëݹñ¿ª ïáõñ, »õ »Ã¿ Ù¿ÏÁ ù»½Ù¿
µ³Ý ÙÁ ÷áË ³éÝ»É áõ½¿ª »ñ»ë ÙÇ ¹³ñÓÝ»ñ:
Èë»ñ ¿ù ³ñ¹³ñ»õ áñ Áëáõ³Í ¿. §êÇñ¿ ÁÝÏ»ñ¹ »õ ³ï¿ ÃßݳÙǹ¦: ÆëÏ »ë ÏþÁë»Ù Ó»½Ç.êÇñ»ó¿ù Ó»ñ ÃßݳÙÇÝ»ñÁ, ûñÑÝ»ó¿ù Ó»½ ³ÝÇÍáÕÝ»ñÁ, µ³ñÇù Áñ¿ù Ó»½ ³ïáÕÝ»ñáõÝ »õ
³Õûûó¿ù ³ÝáÝó ѳٳñ, áñáÝù Ó»½ ÏÁ ã³ñã³ñ»Ý áõ ÏÁ ѳɳͻÝ: ²ÛëåÇëáí ¹áõù Ó»ñ »ñÏݳõáñ
Ðûñ ½³õ³ÏÝ»ñÁ åÇïÇ ¹³éݳù, áñáíÑ»ï»õ ³Ý Çñ ³ñ»õÁ ÏÁ ͳ·»óÝ¿ ÿ ã³ñ»ñáõÝ »õ ÿ
µ³ñÇÝ»ñáõÝ íñ³Û »õ ³ÝÓñ»õ ÏÁ ï»Õ³óÝ¿ ÿ ³ñ¹³ñÝ»ñáõÝ »õ ÿ Ù»Õ³õáñÝ»ñáõÝ íñ³Û: ºÃ¿
ÙdzÛÝ Ó»½ ëÇñáÕÝ»ñÁ ëÇñ¿ù, ²ëïáõÍÙ¿ DZÝã í³ñÓ³ïñáõÃÇõÝ Ïñݳù ëå³ë»É: سùë³õáñÝ»ñÝ ³É
ÝáÛÝÁ ã»±Ý ÁÝ»ñ: Üٳݳå¿ë, »Ã¿ ÙdzÛÝ Ó»ñ ³½·³-ÏÇóÝ»ñáõÝ Ñ»ï µ³ñ»Ï³ÙáõÃÇõÝ ÁÝ¿ù,
ѻóÝáëÝ»ñ¿Ý ³õ»ÉÇ Ç±Ýã Áñ³Í ÏþÁÉɳù: ²ÝáÝù ³É ÝáÛÝÁ ã»±Ý ÁÝ»ñ: ²ñ¹, ¹áõù ϳï³ñ»³É »Õ¿ù,
ÇÝãå¿ë áñ Ó»ñ »ñÏݳõáñ гÛñÁ ϳï³ñ»³É ¿:
The Gospel of Jesus Christ According to Matthew 5:17-48
Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to
abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not
the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the
Law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these
commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of
heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the
kingdom of heaven. For I tell you that unless your righteousness surpasses that of the
Pharisees and the teachers of the law, you will certainly not enter the kingdom of heaven.
"You have heard that it was said to the people long ago, ‘Do not murder, and anyone who
murders will be subject to judgment.’ But I tell you that anyone who is angry with his
brother will be subject to judgment. Again, anyone who says to his brother, ‘Raca,’ is
answerable to the Sanhedrin. But anyone who says, ‘You fool!’ will be in danger of the fire
of hell. "Therefore, if you are offering your gift at the altar and there remember that your
brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First go and
be reconciled to your brother; then come and offer your gift. "Settle matters quickly with
your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or
he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and
you may be thrown into prison. I tell you the truth, you will not get out until you have paid
the last penny. "You have heard that it was said, ‘Do not commit adultery.’ But I tell you
that anyone who looks at a woman lustfully has already committed adultery with her in his
heart. If your right eye causes you to sin, gouge it out and throw it away. It is better for
you to lose one part of your body than for your whole body to be thrown into hell. And if
your right hand causes you to sin, cut it off and throw it away. It is better for you to lose
one part of your body than for your whole body to go into hell. "It has been said, ‘Anyone
who divorces his wife must give her a certificate of divorce.’ But I tell you that anyone who
divorces his wife, except for marital unfaithfulness, causes her to become an adulteress,
and anyone who marries the divorced woman commits adultery. "Again, you have heard
that it was said to the people long ago, ‘Do not break your oath, but keep the oaths you
have made to the Lord.’ But I tell you, do not swear at all: either by heaven, for it is God's
throne; or by the earth, for it is his footstool; or by Jerusalem, for it is the city of the Great
King. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black.
Simply let your ‘Yes’ be ‘Yes,’ and your ‘No,’ ‘No’; anything beyond this comes from the
evil one. "You have heard that it was said, ‘Eye for eye, and tooth for tooth.’ But I tell you,
do not resist an evil person. If someone strikes you on the right cheek, turn to him the
other also. And if someone wants to sue you and take your tunic, let him have your cloak
as well. If someone forces you to go one mile, go with him two miles. Give to the one who
asks you, and do not turn away from the one who wants to borrow from you.” “You have
heard that it was said, ‘Love your neighbor and hate your enemy.’” But I tell you: Love
your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father
in heaven. He causes His sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the
righteous and the unrighteous. If you love those who love you, what reward will you get?
Are not even the tax collectors doing that? And if you greet only your brothers, what are
you doing more than others? Do not even pagans do that? Be perfect, therefore, as your
heavenly Father is perfect.