Microsoft PowerPoint - \265\322\303\322\247\273\257\324\267\324

*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
February 2015
Sun
Mon
Tue
Wed
Thu
1
2
3
4
8
9
10
11 การวางแผนการขายอย่างได้ ผล 12
ยุทธวิธีการค้ นหา และการเข้ า
พบลูกค้ าหลากหลายรูปแบบ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
การคิดวิเคราะห์การขาย อย่างมี
ชั [นเชิง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
22
18
23
25
ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน
ในงานบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24
Service Excellence with EQ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
ประสิทธิภาพในการสื-อสาร
และเสน่ห์แห่งการสนทนากับ
ลูกค้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
9 ทักษะเพื-อรองรับ AEC
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
4และ12เคล็ดลับเพื-อการ 17
เป็ นหัวหน้ าที-สมบูรณ์แบบ
บุคลิกภาพในงานบริการ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
อ.ภรณี วินิจฉัยกุล
เลขานุการ Executive
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
16
5
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
นักขายสไตล์ทปี- รึกษา ที-ลกู ค้ า
ต้ องถามหา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
15
เทคนิคการปิ ดการขายและ
ติดตามผล
อ.อมร ถาวรมาศ
เทคนิคการจัดซื [อและเจรจาต่อรอง
เพื-อสร้ างผลกําไร
อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
6
สร้ างพนักงานขายให้ เป็ นนักขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
เคล็ดลับการตลาดสําหรับ 13 กลยุทธ์การบริหารHR
Consumer Products
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อ.มงคล ตันติสขุ มุ าลย์
การพัฒนาความคิดและการ
วางแผนงานอย่างเป็ นระบบ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
19
20
26
7
14 เจาะลึกกลเม็ดการขาย
ตามสถานการณ์ลกู ค้ า
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
21
27
การแสวงหาโอกาสและ
การตลาดต้ นทุนตํ-า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Sat
Professional Call Center
and Telesales
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
การบริหารข้ อร้ องเรียนของ
ลูกค้ าอย่างเป็ นระบบ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
9 ยุทธศาสตร์ พอื- รองรับ AEC
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
First Step Salesperson
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Fri
28
หัวหน้ าที-ลกู น้ องต้ องการและ
บริษัทเชิดชู
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
สรรค์สร้ างนวัตกรรมแห่งการ
ขาย และการบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
March 2015
Sun
1
Mon
2
3
เทคนิคการนําเสนอขายและการ
สื-อสารอย่างมืออาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
8
9 ติดอาวุธแผนและกลยุทธ์
การตลาด
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ชัยชนะนักขายมือทอง 2015
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
15
16
23
พนักงานขายหน้ าร้ าน PC
มืออาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
29
30
แก้ วิกฤตธุรกิจกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดสมัยใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
หัวหน้ ากับการบริหารคนให้
ได้ งาน
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Wed
4
บังคับบัญชาอย่างไรให้ ลกู น้ อง
รักและเชื-อฟั ง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10 เทคนิคการสร้ างและรักษาฐาน 11 การตลาดเพื-อความสําเร็ จ
ลูกค้ า
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Brand Ambusader Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
เทคนิคการสอนและพัฒนา
พนักงานขาย(Sale Coaching)
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
24
Branding, Marketing Tools
and Strategy
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
31
Thu
วิเคราะห์เจาะลึกลูกค้ าเพื-อ
การขายและการบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
25 กลยุทธ์ งานบริ การให้ ประสบ
ความสําเร็จ( Service Strategy)
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ
การตลาดแบบพันธมิตรทาง
การค้ า
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
มืออาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
ระบบจัดเก็บเอกสารกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
12
ของงานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
พนักงานขายสินค้ าฮาร์ ดแวร์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
First Aid
อ.หรรษมน ประสาทแก้ ว
Fri
6 ก้ าวสูก่ ารเป็ นพนักงานต้ อนรับ
5
ผู้บริหารยุคใหม่
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
18 กลยุทธ์ การขายสูค่ วามสําเร็ จของ 19
17
การตลาดยุค 4 G
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
22
Tue
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
13 Systematic Thinking and
Planning
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญดรจน์
20
บุคลิกภาพในงานบริการ เพื-อ
สร้ างความโดดเด่นแก่ตนเอง
อ.ภรณี วินิจฉัยกุล
26
7
พนักงานขายหัวใจบริการ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
รับมืออย่างไรเมื-อลูกค้ าโกรธ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
เสริมสร้ างประสิทธิภาพการขายพร้ อมพัฒนาการบริการก่อน-หลังการขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
การจัดการงานเอกสาร สําหรับ HR
และงานบริหาร
อ.สําเริง ยิ-งถาวรสุข
Sat
27
360 องศากับการเจียระไน
ทักษะหัวหน้ างาน
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
14
กลยุทธ์การบริหารงานประชุม
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธ์
21
การเร่งรัดหนี [สิน ไม่ให้ เป็ น
หนี [เสีย
อ.วัชระ ปิ ยะพงษ์
28
April 2015
Mon
Sun
Tue
Wed
1
6
7
8
12 กลเม็ดเคล็ดลับการเป็ น
หัวหน้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Thu
2
Sale Management
การบริหารงานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
5
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
3
บทบาทหัวหน้ ากับการสร้ าง
บริการให้ เป็ นเลิศ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
9
เคล็ดลับการตลาดสาหรับ
Consumer Products
อ.มงคล ตันติสขุ มุ าลย์
Fri
ก้ าวสูก่ ารเป็ นนักขาย 360 องศา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Sat
4
Professional Selling Skill
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10
11
พลิกกลยุทธ์เพิ-มลูกค้ าใหม่...ง่าย
กว่าที-คิด
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการบริหารเอกสารอย่างครบ
วงจรด้ วยระบบคุณภาพ 5ส.
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Super Boss for Gen X and
Gen Y
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
26
27
28
ศิลปะการขายเชิงรุก
อ.มงคล ตันติสขุ มุ าลย์
จุดพลังนักบริการมืออาชีพ
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ
Adaptive Selling
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
29
ก้ าวสูค่ วามเป็ นเลิศของการ
บริการด้ วยการใช้ จริต
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
เทคนิคการบริหารค่าตอบแทน
พนักงานขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
30
8มิติความฉลาดรู้ของผู้นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Stress Management
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
May 2015
Sun
3
Mon
4
Tue
5
4 ขั [นตอน 9 เทคนิคเพื-อลดการ ติดอาวุธ เตรียมพร้ อมแผนและกล
ฟ้องร้ องของลูกค้ า
ยุทธ์การตลาด
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10
17
11
เทคนิคพิชิตใจลูกค้ าสําหรับ
พนักงานขาย PC มืออาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
18
Professional Telesales
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
12
Wed
7
กลยุทธ์และเทคนิคการนําเสนอขาย
และการสื-อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
บังคับบัญชาอย่างไรให้ ลกู น้ อง
รักและเชื-อฟั ง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
13
14
บริหารคนยุค 2015
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
20
25
กลยุทธ์พฒ
ั นาทักษะผู้นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
26
27
Innovative Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Fri
Sat
1
2
8
9
เทคนิคการแก้ ปัญหาข้ อโต้ แย้ ง
ในงานขาย และบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
15
หยัง- ลึก เข้ าถึง 10 ขั [นตอนหัวใจ
การขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
21
4 ขั [นตอนหลักในการพัฒนา
ทักษะด้ านการบริการ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
ผู้ร่วมงานแบบ win win
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
ประสิทธิภาพในการสื-อสารและ
เสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24
Thu
6
การบริหารบริการบนพื [นฐาน
CRM
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
19 ศิลปะการครองใจหัวหน้ าและ
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
ส่งเสริมการตลาดอย่างไร..เมื-อ
งบประมาณจํากัด
อ.ไพบูลย์ ล้ วนวรวัฒน์
16
ล้ วงลึกความต้ องการของลูกค้ ายุค
ปั จจุบนั
(Partnership Marketing)
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
22
แก้ วิกฤตธุรกิจกับกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ 2015
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
23
ระบบจัดเก็บเอกสารกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
28
Systematic thinking and
Planning
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
29
วิเคราะห์เจาะลึกลูกค้ า
หลากหลายรูปแบบ
เพื-อการขายและการบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
30
June 2015
Sun
Mon
1
Tue
2
การตลาดในยุค 4 G
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
7
8 กลยุทธ์ การบริ หาร HR
FIRST STEP SUPERVISOR
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
9
15
28
22
การควบคุมและประเมินผล
ทีมงานขาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
29
Call Center Supervisor
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
เสน่ห์และศิลปะการอ่านใจ
ลูกค้ าเพื-อความสําเร็จในงาน
ขายและบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
16
17
Strategic thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ทักษะและศักยภาพของหัวหน้ างานขั [นสูง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
23 การบริ หารงานประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
จัดการลูกค้ างอแง ด้ วยสูตรเด็ด
108 วิธี
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
30
Service Beyond Expectation
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24
Thu
4
การสร้ างโอกาสทางการขาย
เพื-อเพิ-มยอดขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
11
Your Customer Heart is Yours
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
นักขายมือทอง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
How to Deal with Difficult
Customers
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
21
3
10
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
14
Wed
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
นักบริการ 360 องศา
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Fri
5 เคล็ดลับการมอบหมายงาน
ทักษะการให้ บริการทางโทรศัพท์
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
ทักษะการจัดการข้ อโต้ แย้ ง การ
เจรจาต่อรองและการปิ ดการขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
25
Professional Sales
Coordinator
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
19
เทคนิคการบริหารงาน....เพื-อให้
ลูกน้ องใช้ ใจทํางาน
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
26
Cross Functional
Management
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
6
สัง- งานควบคุมงาน
และติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
12
18
Sat
13
20
27
การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั [นเชิง
(Analytical Thinking)
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
July 2015
Sun
Mon
Tue
Wed
1
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
Thu
2
Fri
3
นักบริการมืออาชีพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
5
12
6
การแก้ ปัญหาและ
ตัดสินใจอย่างมีชั [นเชิง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
13
หัวหน้ าที-เก่งงาน เก่งคน
เก่งบริหาร
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
7
14
19
20
21
26
27
28
เทคนิคการสร้ างและรักษา
ฐานลูกค้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
กลยุทธ์การเพิ-มยอดขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
จิตวิทยาการบริหาร
และจูงใจลูกน้ อง
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Professional Customer
Service
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในงาน
บริการระดับอาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Professional Selling Skill
(ทักษะการขายกับลูกค้ า
หลากหลายรูปแบบ)
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
8
ทักษะการให้ บริการทางโทรศัพท์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
15
การตลาดในยุค 3G
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
9
16
ทักษะการขายภาคสนาม
อย่างถึงลูกถึงคน
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Effective
Communication
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Effective Sales Planing
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10
Sat
4
11
First Step Salesperson
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
17
18
Marketing and Selling Mind
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
เลขานุการยุคใหม่
เพื-อรองรับ AEC
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
22
เทคนิคการลดข้ อผิดพลาด
และเพิ-มประสิทธิภาพในการทํางาน
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
29
จริตในการอ่านและ
วิเคราะห์ลกู ค้ าในงานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
23
30
รับมืออย่างไรเมื-อลูกค้ า
ร้ องเรียนและไม่พอใจ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24
31
First Step Manager
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
25
August 2015
Sun
Mon
Tue
Wed
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
Thu
Fri
Sat
1
2
9
16
3
ยุทธวิธีการค้ นหา
และการเข้ าพบลูกค้ า
หลากหลายรูปแบบ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
10
กลยุทธ์เพิ-มลูกค้ าใหม่
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
17
First Step Salesperson
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
4
เลขานุการ Executive
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
5
การสร้ างโอกาสทางการ
ขายเพื-อเพิ-มยอดขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
6 คการปิ ดการขายและติดตามผล 7 ประสิทธิภาพในการสื-อสารและ
เทคนิ
อ.อมร ถาวรมาศ
30
24
มุง่ สูค่ วามเป็ นเลิศในงาน
บริการระดับอาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
31
เสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
พัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน
และการบริ หารเวลา
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
11
นักขายสไตล์ทปี- รึกษา ที-ลกู ค้ า
ต้ องถามหา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
18
4และ12เคล็ดลับเพื-อการเป็ น
หัวหน้ าที-สมบูรณ์แบบ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
12
13
19
การแสวงหาโอกาสและ
การตลาดต้ นทุนตํ-า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
เคล็ดลับการตลาดสาหรับ
Consumer Products
อ.มงคล ตันติสขุ มุ าลย์
25
ศิลปะการผูกมิตรและจูงใจคน
ในงานบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
26
14
21
27 Professional Call Center
28
เทคนิคการขายอย่างเหนือชั [น
ตามสถานการณ์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Service Excellence with EQ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์การบริหารHR
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
15
Sales Coaching
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
20
บุคลิกภาพในงานบริการ
อ.ภรณี วินิจฉัยกุล
23
8
เทคนิคการบริหารการจัดซื [อและ
กลยุทธ์การเจรจาต่อรองเพื-อสร้ าง
ผลกําไร
อ.คัตลิยา กุญชร ณ อยุธยา
สุดยอดทักษะการขายกับ
ลูกค้ าหลากหลายรูปแบบ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
22
29
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
September 2015
Sun
Mon
Tue
Wed
1 เทคนิคการนําเสนอขายและการ 2
6
7 คิดและทํางานเชิงรุก
(Proactive Thinking)
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
สื-อสารอย่างมืออาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์งานบริการให้ ประสบ
ความสําเร็จ( Service Strategy)
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ
8 เทคนิคพิชิตใจลูกค้ าสําหรับ
พนักงานมืออาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
9
แก้ วิกฤตธุรกิจกับกลยุทธ์ทาง
การตลาดสมัยใหม่
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
การตลาดเพื-อความสําเร็จ
ของงานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Thu
3
บังคับบัญชาอย่างไรให้ ลกู น้ อง
รักและเชื-อฟั ง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10
13
14
15
16
20
21
22
23พนักงานขายหน้ าร้ าน PCมืออาชีพ 24
นวัตกรรมการตลาด
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
บริการหลังการขายอย่างเป็ นระบบ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
วิเคราะห์เจาะลึกลูกค้ าเพื-อ
การขายและการบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
27
28
หยัง- ลึกเข้ าถึง 10 ขั [นตอน
การขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
17
ผู้บริหารยุคใหม่
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์การขายสู่
ความสําเร็จของพนักงาน
ขายสินค้ าฮาร์ ดแวร์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
เทคนิคการเพิ-มยอดขายอย่างได้ ผล
(Up Selling Technique)
การตลาดแบบพันธมิตรทางการค้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
29
การเจรจาต่อรองให้ ได้ ผล
อย่างสร้ างสรรค์
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
30
การจัดการงานเอกสาร สําหรับ HR
และงานบริหาร
อ.สําเริง ยิ-งถาวรสุข
Fri
4
รับมืออย่างไรเมื-อลูกค้ าโกรธ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
11 Systematic Thinking and
Sat
5
12
Planning
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญดรจน์
18
19
25
26
เสริมสร้ างประสิทธิภาพการขายพร้ อมพัฒนาการบริการก่อน-หลังการขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
บุคลิกภาพในงานบริการเพื-อสร้ าง
ความโดดเด่นแก่ตนเอง
อ.ภรณี วินิจฉัยกุล
October 2015
Sun
Mon
Tue
Wed
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
Thu
1
บทบาทหัวหน้ ากับการสร้ าง
บริการให้ เป็ นเลิศ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
4
11
5
6
12 กลเม็ดเคล็ดลับการเป็ น เทคนิคการบริหารเอกสารอย่างครบ
หัวหน้ า
วงจรด้ วยระบบคุณภาพ 5ส.
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
12
13
7
Service Beyond Expectation
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
14
ก้ าวสูก่ ารเป็ นนักขาย 360 องศา
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Sale Management
การบริหารงานขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
8
Fri
2
COMPETITORS ANALYSIS
& COMPETITIONSTRATEGIES
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
9
เคล็ดลับการตลาดสาหรับ
Consumer Products
อ.มงคล ตันติสขุ มุ าลย์
15
16
พลิกกลยุทธ์เพิ-มลูกค้ าใหม่...ง่าย
กว่าที-คิด
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
19
20
การพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
เพื-อสร้ างความสําเร็จให้ องค์กร
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Adaptive Selling
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
21
22
Super Boss for Gen X and
Gen Y
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Marketing and Selling Mind
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
3 ศิลปะการขายเชิงรุก
อ.มงคล ตันติสขุ มุ าลย์
ก้ าวสูค่ วามเป็ นเลิศของการ
บริการด้ วยการใช้ จริต
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10
17
บุคลิกภาพกับการเพิ-มมูลค่า
การสร้ างสรรค์งาน
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
จุดพลังนักบริการมืออาชีพ
อ.ไววิทย์ แสงอลังการ
18
8 มิติความฉลาดของผู้นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Sat
ส่งเสริมการตลาดอย่างไร..เมื-อ
งบประมาณจํากัด (IMCs)
อ.ไพบูลย์ ล้ วนวรวัฒน์
23
24
30
31
การปฐมพยาบาล
อ.หรรษมน ประสาทแก้ ว
25
26
เทคนิ
คการสร้ างและรักษา
ฐานลูกค้ า
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
27
บริหารคนเพื-อมุง่ สู่
ความสําเร็จขององค์กร
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
28
ยุทธวิธีการสร้ างยอดขาย
อย่างเป็ นระบบ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
29
Strategic Thinking
(การคิดและการปฏิบตั ิเชิง
กลยุทธ์อย่างสัมฤทธิ_ผล)
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
November 2015
Sun
1
8
15
22
29
Mon
2
9
4 ขั [นตอน 9 เทคนิคเพื-อ
ลดการฟ้องร้ องของลูกค้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
16
เทคนิคพิชิตใจลูกค้ า
สําหรับพนักงานขาย PC
มืออาชีพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
23
การบริการหลังการขาย
อย่างเป็ นระบบ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
30
กลยุทธ์พฒ
ั นาทักษะผู้นํา
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Tue
3
Wed
4
5
360 องศาหัวหน้ างานเจียระไน
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
กลยุทธ์และเทคนิคการนําเสนอขาย
และการสื-อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
10
11
17
ติดอาวุธ เตรียมพร้ อมแผน
และกลยุทธ์การตลาด
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
ประสิทธิภาพในการสื-อสารและ
เสน่ห์แห่งการสนทนากับลูกค้ า
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
24
18
Innovative Service
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
บริหารคนยุค 2016
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
ศิลปะการครองใจหัวหน้ าและ
ผู้ร่วมงานแบบ win win
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
25
Thu
4 ขั [นตอนหลักในการพัฒนา
ทักษะด้ านการบริการ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Fri
Sat
กลยุทธ์การขายสูค่ วามสําเร็จ
ของพนักงานขายสินค้ าฮาร์ ดแวร์
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ทักษะการให้ บริการทางโทรศัพท์
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
6
Systematic thinking and
Planning
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
12
7
13
บังคับบัญชาอย่างไรให้ ลกู น้ อง
รักและเชื-อฟั ง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
19
หยัง- ลึก เข้ าถึง 10 ขั [นตอนหัวใจ
การขาย
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
26
การบริหารบริการบนพื [นฐาน
CRM
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
20
21
27
28
การตลาดแบบพันธมิตรทางการค้ า
(Partnership Marketing)
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
แก้ วิกฤตธุรกิจกับกลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ 2016
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ระบบจัดเก็บเอกสารกับการ
พัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
14
วิเคราะห์เจาะลึกลูกค้ า
หลากหลายรูปแบบ
เพื-อการขายและการบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
การตลาดเพื-อความสําเร็ จของงานขาย 2016
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
December 2015
Sun
Mon
Tue
1
6
13
7
กลยุทธ์การบริหาร HR
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
14
How to Deal with
Difficult Customers
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Call Center Supervisor
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
20
27
FIRST STEP SUPERVISOR
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
8
นักขายมือทอง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
15
Wed
2
9
22
การควบคุมและประเมินผล
ทีมงานขาย
อย่างมีประสิทธิภาพ
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
จัดการลูกค้ างอแง ด้ วยสูตรเด็ด
108 วิธี
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
28
29
Your Customer Heart is Yours
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
16
Thu
3
การสร้ างโอกาสทางการขาย
เพื-อเพิ-มยอดขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
10
23
4 เคล็ดลับการมอบหมายงาน
24
31
Cross Functional
Management
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
19
การบริหารงานประชุมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
อ.ประภาภรณ์ พนัสพรประสิทธิ_
25
การตลาดในยุค 4 G
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
5
12
18
ทักษะการจัดการข้ อโต้ แย้ ง การ
เจรจาต่อรองและการปิ ดการขาย
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
Sat
สัง- งานควบคุมงาน
และติดตามงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
Professional Sales
Coordinator
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
นักบริการ 360 องศา
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
30
Fri
11
17
Strategic thinking
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
ทักษะและศักยภาพของหัวหน้ า
งานขั [นสูง
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร
21
เสน่ห์และศิลปะการอ่านใจ
ลูกค้ าเพื-อความสําเร็จในงาน
ขายและบริการ
ดร.ธธีร์ธร ธีรขวัญโรจน์
*** รายละเอียดทัง หมดอาจมีการปรับเปลีย
% นได ้ตามความเหมาะสม
www.hipotraining.com
26
การคิดวิเคราะห์อย่างมีชั [นเชิง
(Analytical Thinking)
อ.สุพจน์ กฤษฎาธาร