ปฎิทินการแข่งขันปี พ.ศ.2558 สมาคมกีฬายิงปืนรณยุท

ปฎิทินการแข่งขันปี พ.ศ.2558
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
THPSA Match Calendar 2015
Date
January 10, 2015
January 11, 2015
February 1, 2015
February 15, 2015
February 15, 2015
March 1, 2015
March 15, 2015
March 21-22, 2015
April 5, 2015
April 19, 2015
April 26, 2015
May 3, 2015
May 9, 2015
May 10, 2015
May 31, 2015
June 14, 2015
June 21, 2015
June 28, 2015
July 4, 2015
July 5, 2015
July 19, 2015
July 26, 2015
August 2, 2015
August 9, 2015
August 16, 2015
August 23, 2015
August 30, 2015
September 6, 2015
September 13, 2015
September 20, 2015
September 27, 2015
October 4, 2015
October 18, 2015
October 25, 2015
November 1, 2015
November 7-8, 2015
November 15, 2015
November 21-22, 2015
November 27-29, 2015
December 19, 2015
December 20, 2015
Type
SG-IPSC
HG-IPSC
SG-IPSC
AA-IPSC
HG-IPSC
HG-IPSC
SG-IPSC
HG-IPSC
SG-IPSC
MR-IPSC
HG-IPSC
AA-IPSC
HG-IPSC
SG-IPSC
HG-IPSC
HG-IPSC
MR-IPSC
HG-IPSC
HG-IPSC
SG-IPSC
HG-IPSC
AA-IPSC
MR-IPSC
HG-IPSC
Steel
SG-IPSC
HG-IPSC
SG-IPSC
HG-IPSC
AA-IPSC
Steel
MR-IPSC
SG-IPSC
HG-IPSC
Steel
MR-IPSC
AA-IPSC
SG-IPSC
HG-IPSC
SG-IPSC
HG-IPSC
Match Name
Chiang Rai IPSC Shotgun Championship 2015
Chiang Rai IPSC Handgun Championship 2015
Navamin IPSC Shotgun Championship 2015/1
Navamin IPSC Action Air Championship 2015/1
Suratthani IPSC Handgun Championship 2015
Tarksin Camp Handgun IPSC Championship 2015/1 (FE)
Petchburi IPSC Shotgun Championship 2015
Phuket IPSC Handgun Championship 2015 (Level III) (FE)
Navamin IPSC Shotgun Championship 2015/2
Paknam IPSC Mini-Rifle Championship 2015/1
Paknam IPSC Handgun Championship 2015/1
Navamin IPSC Action Air Championship 2015/2
Pattalung IPSC Handgun Championship 2015 (FE)
Pattalung IPSC Shotgun Championship 2015
THPSA IPSC Handgun IPSC Championship 2015/1 (FE)
Police IPSC Handgun Championship 2015
Paknam IPSC Mini-Rifle Championship 2015/2
Paknam IPSC Handgun Championship 2015/2
Khonkaen IPSC Handgun Championship 2015 (FE)
Khonkaen IPSC Shotgun Championship 2015
Hadyai IPSC Handgun Championship 2015
Navamin IPSC Action Air Championship 2015/3
Paknam IPSC Mini-Rifle Championship 2015/3
THPSA IPSC Handgun IPSC Championship 2015/2 (FE)
SINGHA Steel Challenge 2015/1
Paknam IPSC Shotgun Championship 2015
Paknam IPSC Handgun Championship 2015/3
Navamin IPSC Shotgun Championship 2015/3
THPSA IPSC Handgun IPSC Championship 2015/3
Navamin IPSC Action Air Championship 2015/4
SINGHA Steel Challenge 2015/2
Paknam IPSC Mini-Rifle Championship 2015/4
Paknam IPSC Shotgun Championship 2015/2
Tarksin Camp Handgun IPSC Championship 2015/2
SINGHA Steel Challenge 2015/3
Thailand IPSC Mini-Rifle National Championship 2015 (Level III)
Navamin IPSC Action Air Championship 2015/5
Thailand IPSC Shotgun National Championship 2015 (Level III)
Thailand IPSC Handgun National Championship 2015 (Level III)
Paknam IPSC Shotgun Championship 2015/3
Paknam Handgun IPSC Championship 2015/4
HG-IPSC
SG-IPSC
MR-IPSC
AA-IPSC
Steel
- การแข่งขัน IPSC Handgun
- การแข่งขัน IPSC Shotgun
- การแข่งขัน Mini Rifle - IPSC
- การแข่งขัน Action Air IPSC
- การแข่งขัน Steel Challenge
หมายเหตุ:
Location
Mengrai Camp
Mengrai Camp
Navamin IPSC Range
Navamin IPSC Range
Suratthani Shooting Range
Tarksin Camp IPSC Range
Petchburi Shooting Range
Phuket Shooting Range
Navamin IPSC Range
Paknam Shooting Range
Paknam Shooting Range
Navamin IPSC Range
Apaiborirak Shooting Range
Apaiborirak Shooting Range
THPSA Shooting Range
Police Shooting Range
Paknam Shooting Range
Paknam Shooting Range
Khonkaen Shooting Range
Khonkaen Shooting Range
Hadyai Shooting Range
Navamin IPSC Range
Paknam Shooting Range
THPSA Shooting Range
Sor Ror Por
Paknam Shooting Range
Paknam Shooting Range
Navamin IPSC Range
THPSA Shooting Range
Navamin IPSC Range
Sor Ror Por
Paknam Shooting Range
Paknam Shooting Range
Tarksin Camp IPSC Range
Sor Ror Por
THPSA Shooting Range
Navamin IPSC Range
Navamin IPSC Range
THPSA Shooting Range
Paknam Shooting Range
Paknam Shooting Range
ปฎิทินการแข่งขันปี พ.ศ.2558
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
THPSA Match Calendar 2015
หมายเหตุ
- สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ ถอนการรับรองสาหรับการแข่งขันที่จัดไม่ได้ตามมาตรฐานที่สมาคมฯ กาหนด
- ขอให้ผู้จัดการแข่งขันส่งแบบฟอร์มขอรับรองการแข่งขันให้สมาคมฯ ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2558
โดยสามารถ Download แบบฟอร์มขอรับรองการแข่งขันได้ที่
--> http://goo.gl/nA90Gu
- การแข่งขัน ที่ ลงท้ายด้วย FE คือ การแข่งขัน คัดตัวทีมชาติไทย ชุด Far East Asia Handgun Championship 2015, Malaysia
โดยจะคิดคะแนนที่ดีที่สุด 4 ครั้งจาก 6 ครั้ง (บังคับแมทช์ Phuket LIII) โดยการแข่งขันประกอบด้วยการแข่งขันดังนี้
- Tarksin Camp Handgun IPSC Championship 2015/1 (March 1, 2015)
- Phuket IPSC Handgun Championship 2015 (Level III) (บังคับเก็บคะแนน) (March 21-22, 2015)
- Pattalung IPSC Handgun Championship 2015 (May 9, 2015)
- THPSA IPSC Handgun IPSC Championship 2015/1 (May 31, 2015)
- Khonkaen IPSC Handgun Championship 2015 (July 4, 2015)
- THPSA IPSC Handgun IPSC Championship 2015/2 (August 9, 2015)
- เกณฑ์การคิดคะแนน:
- การเก็บคะแนนของแต่ละแมทช์จะคิดจากสูตรคานวนดังนี้
Match Score = (Stage Hit Factor X Stage Point ของแต่ละสนาม) นามารวมกันทุกสนาม
- เมื่อได้รับคะแนน Match Score แล้ว ก็จะนา Match Score ของการแข่งขันแต่ละครั้งมารวมกัน
ผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้คัดเลือกตามลาดับ
ประกาศการแข่งขันชิงถ้วย Top-Gun ประจาปีพ.ศ. 2558
สมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธแห่งประเทศไทย
- การแข่งขันชิงถ้วย Top-Gun ประจาปี พ.ศ.2558 จะนับจากผลการแข่งขันปืนสั้นรณยุทธที่ดีที่สุด 10 ครั้งจาก 16 ครั้ง
ตามปฎิทินการแข่งขันประจาปีพ.ศ.2558
- ผู้ชนะเลิศถ้วย Top-Gun ประจาปี พ.ศ.2558 จะได้รับถ้วยเกียรติยศ สลักชื่อ
และ ได้รับมอบรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจาปีพ .ศ.2559
- เกณฑ์การคิดคะแนน:
- การเก็บคะแนนของแต่ละแมทช์จะคิดจากสูตรคานวนดังนี้
Match Score = (Stage Hit Factor X Stage Point ของแต่ละสนาม) นามารวมกันทุกสนาม
- เมื่อได้รับคะแนน Match Score แล้ว ก็จะนา Match Score ของการแข่งขันแต่ละครั้งมารวมกัน
ผู้ได้คะแนนสูงสุดจะได้คัดเลือกตามลาดับ