q-q5 sqTuT H/qrffi-s 2. irr*T or fr-{iur, [email protected] ricqT (@rn Sf-{, q{fi-d

€-q-q5 5.eT €aTrEFD snorfr €q fto , v{qgq
rhqf{ fuf,lfl cf,grrErflti & , s{q$ Frqo)
qtq qo -
1.
2.
3
4.
26402s8, 2640188, 264012g,
ftfuqT s"qt
f,{EET
riqr
fu{i-o.
7.
fthET
qqt goq|Rr oT fr-q-{rr(s-f,.-q
o-EqrE
t
lilrt 3I : fr{i-6 90.12.14 3Trt{t€ S.OO qd
gFI g : 30.12.14 sTtf{I€ +.OO qd
:6.2oo/-(q) q) s. qrt) ffi{f,
q.............................
fuqro.
: s-qqT zo,oool-(elert fic awv rn)
o-t)
qq? c|?l -l lfl
qqr oil-q-o-l qn$ ,t Rq+-<r< g'eT
iqq fr qerr$ qq w ortrEa $, errir
6i d g"ffil qlq G fth-fl-qldT +i
11
12
FFTqrs
.=}.r:-l.rr
rfrE [email protected]/ g.S
\,
lo.
Hrf-q
drII?FT
s-qrFrf,
qH
Edln g'u wf qq furo qRftqT
q{ qgoTren cfu{6-{
fur-t* s0.12.14 Grrr{r€ r.oo qd do
fu{io 30.12.14 GilRr€ z.oo qd n-o
ftfufl frsq
GTrtt=kr
cr€+C
sqq/fiTtrwr$ /Wat I u-ts 7 .Y-g3 o
tr<.f
5.
6.
s.
2640933
il6-ffi ftfrqr qqr
qm - "3T'
t{frET srr-{ Fq a-{i q,t oTfuq fu{iofrhET q.|; qEil @-{-qTi et fuflo q Hrrrl
afi fuq6 tr qrfrr
F{fuqT sErr ffi
8.
*w -
--
vt*r;q vffTd a-t-
zr{r GTrq gu vEfr d vfuo7otr4lt
?il trq-€Io1muft d q1Esq
I qR
Ei n\ rlfrR o-r qFr gq qE or vede o-t
t'
ftfrEI ErTI gnt Tfr qd qlm
fth-<r-<m o-lqlrr gq qdr
Et :
E-qqT frR-ET
qqr qFr "q "q{
oTfuT o-t
:
wit a 7q1-qg- ;T. ..........,.....
+c - 5.rT Tiq d etsqdrs of Tg ftfuET sqr d qtet s. zoo / - (frfu<T qrn gm.) frREr qqr d
qTaT drrfqT oTffi 5!n 3pqen f{hEr dqtri qfr aft qd.ft
ftfuEr cn-{H
qEft-{ ?FA :_
1. q-d o-r qfu'q-{
-
go q{
r
H/qrffi-s
2.fr-q{ ofs Gd-ff at p ufr lqpXqt d Cs ii)
q{fi-d, ftrsirfi o,ft)
(@rn
[email protected] ricqT
Sf-{,
+. swrerRo q-fr t
s. tqft Bq)q t oTd q,-{i ol ci-gcrq qqrq q-r qR d d
sqTuT
2. irr*T o-r fr-{iur,
3. tq q.
6. gtq rf{en G qmm' eTtsfrqq zooo (nss acr zooo)d oao @rnldTf,Aq of urqr qh
qR qqr qr6{ t a}
qrs{ furl
tlI€FT S€rlT :"rfl
r
r
t
t
ftfecrcrar d ewnrq qq frFr
B-{qgq e;Tft, B-Eqgq
(ururvl
q fr
t
t
eti qtr$
frffi
|
/
Et # q qrc} ii
ffi
t qrqt q fufr <j S eiftq q mq
"Ttr$
f,{frEr qrcrr srrFTT Tqr q-dr qlq
ftfuqT q dfud o-tqr qR vq-d e-6f
(z)
(3)
tffi{
G)
ffi
o-re-q'is d €-rS we gq gqlcq ftfS qfr nox \q. gw*<
qrft zrtri t oR
'raft qlfuq 7 *+t iTg'fr-T d qf$ d vs q{ EwTetq oq sqrFrd
fth.Er fuqT
(1)
q'q{
fi
ftd,TT
qrfr
drft
|
ffi{
of
gfu
E}
ai
I
qR qr-f,q q-S
etercT ii qfr r$r eilq eaFen i qe sfoo qqsTr fu qrc{ fr-o crw t
orq q€t @-{ T6T"rq
e ni t-dfl{ o} frtft fi e-{-R oi srpr frt ft-rT t-+r wq ft'qr qr som *
gq ea-q nofuo. qfier umi d onq *i qrcft ITRT crgq-erfr t oqa d,ft
frfr.ET lrgd-{-df d zo,ooo 7 -etett fi-s sqn sqt ilttdT vRT qR$ *-6 g1.g1. AfqI uIqI a-iTfr
Enfr Ei ftfuET d trq d gm qr€ qr< Fil'sr fr qTil{ft
eaFeFI fu-S fi frfrET ol frqd e-{i ti qerq drfl t s*r$ ftr$ qe GTrcrgq-o Tfr fu gq-dq
qre d @) fr rfr-qd fuqT qTi t qS q-d-R ca f,++ ot$ or-<'r frS A-e fi ftfufl qr srft
f,{fuEr dt frwfl oq sod B
f{fuEr q,t qld q Mi d GTQf q eTRrrr q{ q€r€r q4-m-dr o-r ffq qrq etrn
ftft-qT-qT,Tl it efier q,t qrft t fu ftfrEI g-iri o1 fu{io. d ft-{ e-qfuf, cr d ci-ginr frEEr
w ifra of t ergre ci-qfu d q-uq sttnr{ /dq rr{6n gm Sare q'1 Et e-d-{ oTsrqr u-fl-$
qrft t di sS 3i-EqTd 6l gd Er 6-r ao Yo g-sf, qFr o-{ qq d s-fr fuied qgoTreR
qR-{6-{ qt q qyiltr{ fuqT qrnil t Bqa q-eHrZqffir a} qq-qr ftq q-mt-{ € E}.ft
qX {q SEIEWT : q;TI fu
fth.El fu{io. o} fuq-d q{ s. so.oo sfr fu. t Gil-i
fi-qEr fu-o. al ffiqd qgoTr-gfr q{ $. eo.oo qfr fuffi t
d-qd q{ ol ao o/o zr.oo qfr ftie-d
3s-q qftq t d-dd q{ s. r.oo qfr fr-* q-d-ft e n\
|
(5)
I
G)
I
(?)
t
(8)
|
1.
2.
3.
4.
I
I
fuscT
gE,/ofr
qgeTren
qR{f,{
eRerd
:
if
gfql4-qT E{ X 100 :
1X100 : 1.79%
,--J^.-.q\
tq ls\t('|
fuqa EE,zofr sfrqrd xTd ffiq-d q.sn. T{ of oo xiTRr
L...s,i
ISulc'T
:
w gtr,zo*
(qft tui-d)
1.7s
100
x2t.6o :
0.39s. cfr fifii-d
100
=r$
+geren qft+gq cq
(cfr ftie-d)
:
:
gS non g-dd qq q Tft
Td
d-qd
s.e{r.
qr + o{atot -
qgoTr6f{ cR-q-f,{ ev
ER
36.00+0.39 = 36.39 Rs. Per Qtl.
*i w ruffi qfi qffi
r
frfrqrffn d
warer-r
2
(e)
m+d q 6-dgd sqrR 01 T$ { edffi a1 Eqn
d qq} q qRrdq rfr fuqr qrlrn
t riq EM sn-TsE elqfu fr frffi fi qRfufu
t
(lo
(rr)
d-qil ci-ge-€m d qq-i qrFT q{ 3fr-ff, q-€ t qe fue-qrqr E}q-r fu qrE=I " s{qgr E.q
s-sn+'suorfr Tfq t erg-Efud t" gq "sffis-qo'ffi "
sr-gq=trf, o\ erge-o t d qq furfRd of .ri t B-s-d qFilcrr frffi q-d-rq ol UTf,H tq rfr
(tz)
E)-il
qa fo d-qd sr5s{ro
|
ftffi orqur qqr riq 4fi ffi
qrqrf, qR el-5qq q} sspqqq o-<-rT
qreilT a\ Vsr ce arft tnq sdqr ca{ q6 EwnRrqI{ go. sr$ s,ooo/- qiq EqR sq-S riq"
q-rqfd'q d q,n o-q frqr .rq[
t
d
ffi fi
r
of or{fr 6Tffi d fu rf"rqT{ d{rrqtfu-q eMq dr
qcrca,rn oi+rqtFq N+q \,:f,e d e-ea f+gff t dt cTrffiipTq d fu uqo or+ *,n,
(t+) e.r;ffI qrsq d qTFTr=T *i w fu-S fi q-o'R o1 o-r{ft @rffi or ffifl-{ q€t dlr
(rs) Ad-qT{ q,t .Td-ft t qq o) gg eTfr qfi Ttr td<rr t qfi rrftft | }dffr d oqffi qr s*rd
qfrft$ sr{r of .r$ Tm-ft idET( of Td-fr qrft EThfr qlt #--{r-{ t qo d qfr.d dr qI fuqr
Td of .d d ffq e-q eTffi ol qrsq td-{Tr R-{i otqT
(ro) frfuET ci-qf} @Td erTtyT kq qfi t go q{ d fuq qrq d-.ft qoqrqTn qp ftfoo-oaf
o-r zmd q-<ilqq-q qFrT qrf,i t d silqift q-dqfr d qrqE qq: s€ frqq \ti qd w
oq*u gfi qd h1 cmB d ft\ [email protected] o1 "n vd.n't "qreT S r{q Hrr qtqfu-o
qRReft'q) 6 qfaw riEI Fd q oi{ sTfrtrtr qrd q}S qrfr t n) s-$ sT1q-.e|o d
Ts-frri zFt=TT *q t ftF-qT orqB d qsqn e-+-r B-€ fuq \ii qrd w ftq qr6 d fr{
qdrqr qT rrdrn | ffi
frq ftfuqTqrdr o\ qqT od or 3Tfto.R Tfr Et r I or*r4T
or-qB d dtrn vR a-ge-croof or ord ei-t+<)qs-q sfqr qrf,r t qr fuiifua qr*r siool
nfr orrur qror t qr v+q fr+ft frxfr fi TftfrD d eti qq ear;q qq-ffi d qrur
ci-ge-€T ftwfl ori d Wf sT|fox Qrn
(tz) ftfuql-{nil erq-ft sr}-{ t oi{ pd f{fuEr s-{ il crfuT qgl otn
(r e)
wn ergou sr-qfu q qrrq tdER etffi
o-rdT gcTT qrqr cTriil t sfr s;t gq eeri d frr-t
qq * ffi
q; ffi * ss qfu{s{ td-qTq o} tS s ffi{qi ffi d et-E r6rfr q.fi fr
qsr qr$'n q qe &rq errd o qS c-o qE d frtift fi ToR rnr t-or stw r€l o-q sdqT
qs * ffi qd at 31ffiaor qft T{ ss-+1 wft qil zs qfrsrd ffi (qra of dqd t
(1s)
s-dr-r
d
qrq f,{il-E
r
I
r
I
of wil'ft
sq?TW EaT sq iltt qrd { Erri qrd e}d e-w
srFdtrff) a*1a
(rg)
r
snR oT TrrilH sr-drr fr
fu
TS
*fir
ftfcErqrcr
d
swnrs
3
(zo)
o} o-rEsrff eTfufr'qq (Factory Act) d d€cT rr=rT qr},n, Vq qe vq?Fr
Erfu€ Ei.n fo vR er5"+roaf d oTd tg qR odqrt Fqtfu-a o-Eqr q3 ai s{Ffr qE-€fi-d
odqt qfrq freft, oqqtt vr.'q frff d-sq.r enR or Urrdrq ftqqr3qri o-q q-.+o qre at ro
f,TQs 16 EIFIESI qqr o-sd or Hreq s-qn oi erqqr sfua q.RrTd rrRT ss-d Mf t ore
ci-gqqo. €q
or sqafts frtilrr o) qqr o-Eqr fr qfi.ft, qq qq-$ Eli qtd qrfftT ffi
o1 E).ft G qraT 6 ftR-qi d qpr GrFq* €r$'qre=r araoTuar$ 6r ;rH, fror or qH,
qor eirR nen trr$frlq drf-$is a1 urqr sfr srdel qt-iTfr drft
s5e-ar * qqRra fu-S $ s-mw qrt qmorft urrft (ao-Fm1 qr<rq) qRil t at qr sm-ft B
f,arT q6 .fr erier et qtft t fu ftfuqT .rd t Td oTd * eqRrd Wf qTTfirft qTq
Tg
"ft
t t a.qrora fr frhEI rrtrr rql 'rqr t
3i-gq-€m. gM 3i-Eq-{T 3r-qfu T"f TS frt} qri w, eierqr frq ti fr oTd E}-s frS qri w,
srgq-+I ffi-E qrqr qdfl, \rq ci-gqq-fi gM qril q-m-q Rff{RA vtRT, t-o.
'rn-fr Vq ffiTqr
fqa q< o-q fuqr qdqT, \q o-r1ft oTffir fi fu qd.ft
frM o\ ftfril u-qir ori t Td 20000 sq-q qlt6r qrRr qqr orrrr{ vfl-+1 sH qfrftq
rftdciq ftTsTS d qreT eroq t dil.q o--{ft E},ft gsd ee"fl-q d fthEr ffio-n Tfr o1 qTilft
efq q fr E)ft trd.ft
frFEreri or eiftq +s-dT frhET o+E ErtT fr f{hET wq zrd of fc+* a} S fuq qr},l
Gft o-rd 3rftYr qtft fuq qr$'TT
fth--qrqm Tq €q d frffi .fr oqag tnr qsrrl M ffiili rfr +fl
r (uw M *
frf,d{r-<Tarlcrye--q-o
I
Qt)
I
(zz)
t
(zg)
|
Qq)
I
(zs)
"Itr$
i' A 64q,q d ft-dr, qnr, qr{, qaq, Ta, 5fr, qfu, wft, qr=il, qrfr, org, ar$, g.n,
sJar \q {q-m1 riilq, qrrTT, qtfr, ffi, *tn, gq g*bt ridn, q-gr, srs, qcfr qr qft d
aTfl-d
,rTg-.il.ft, qS{-dtqT, qd E=iol
F€ d qq6e{ i+.left tt t)
(zo) fth-fl-<rirT vqqgq g.q €q e1 frtS .ft g'el $ftfr o-r qfr-o oTsrfl Grar offi
nq-+rorffiFr 6r q{iq rS E)-{r ffi
i{mi
rnq
r
qT
|
frtq fffiq
(zt)
F{hEI rfr-qd
dri
qq trra
afi rn+pq6 vtfrI ,Eq-t
w
ergeer a-sqr
EFrt
frqs g qq-} ao,ooo/-
rco/-
o1 qtR-ffi
ffirq
qfr
rnqS
+6 qr{"fr
soo
tg , sr$ 20000
d fi+agMl-d erq tqr
30 rfl-6
.1
ftfrqrcrar
d swrerr
4
(za)
g'ei
€q
d
zre erBoT{ E}'ft e1
oT ci-g+{q frrqr
o-{qr$ qT+rft
(zg)
ftM
in
rH?Ff,T
ffi
q qg
cTr6r<
t, t ss q$r ii
qfuq-fl{
sD, BG,
tg
trr t
vo. qr erfsooq
sfl-q Es
tn
qR-+sqqraf
t nq6o d-{ \'rqr
|
il
ol ord otTT, q6 qrE"T s-q-d Frq or *qr qrF$ q
siKT src=T d grR-"€ qqRrd r{f,TM q,t sfr <{ rm 3rR$ qe qrfu €ti d q{qm
ftfufl ffioar Wf o{fi d qrq orqfdq C rqa of
(go) amT eil-qfu fr emT q-d q Gilcrerfo' *i w C q-d dr$ qr sfi-ft t I ffi ei-ge-{rfi d ffi-fiT{
fus
qraq
vgenan fudwT
t
a-gqr Eirn;
sqqtff r{rnd qrtr q-i erqi lPf dsr Efl-s ii 3rdfr d{6 qfiDr rrrrs
sqtff q.ft ed 'iqq B
dt
netT
g$Z 6q
t
ftfuqr{rar
qTTT
d awren
od
1.
2.
fufl'r-fuqqqq-fr
Fqtft
q-frfu{ sKI: e.30 qd qrgq Bqqgq g'*T qq q-{ Eqrrcr o-*n=TT d.n
qg 3TraR qfr dlR.T vEqg{ g.el €q ETIT o.-{qT{ w&t, aefi fuq qfrfutZe-oo-q
or-g-qtt-o @)
qg
r
cTr6R q-ilqmr
t e1 qfr q fua cr-g-qrr-onf s) B-TtreT o-<_dr{ qd.ft
Bqlrer @-{qri .r$ qfu crgqR qg
s. too / - erk ilqd qrilft
5.
e1 sTTffi o-q
fffi
fijsrr-o ErT ril{lq
tq
ffi
w
|
a1 \'o. qh
qrfu rrftE z+ dt A ftcr sq' oTqkq fr wn orqrft
drn-cr?Fq
4.
eTt-6n
di
w qftft a1 +dr
gqen qfu fuT tft tg
|
GTr6r{
6
pm+x ww o-Ei
*i
qfrmi w ti fr
qor s{Tcr c d
'fflq t vg
aer Frq-fiq S
o\ qraq dr asqra t qq d{d 6fi-qT *lT fu q-ft t
eTr6R rr{i d erE qR frxfr s-sT{ qr1 ofr Et-ft t d s-s-ftl ffi
qxqrro ftt E).ft
qg sTrER d +r sS eraa fr Hfrfui q{ qgari +n, rfui, q-ci qr ci-q or-{q t rqq-q Eti
at fuft n td-qlr ffiqTq d--''
or-5-dtr-o
I
7.
3FIq
(oq
qq qg
sftfr
fti
Gil-ER
o-q fuqT
qrq o1 vrcft + zs qfrqrd
ffi
t di vtT+1 qqfr Gr-tqer-onf t
\f,rflT
qt'ift
qrsq frxd w toq qg Gil-6R ft-dqr R=qr
)q-qo qfr
|
qrq q-{ s.q?rcI Tfr a-{qri q{ staTr{ *
qd,TT I qft{fr eft qrw vtRI Gr-${er6 t qq ffi
qrd"I
fi-q qR tsT
9.
Eli w
fr{$il
oi fo qqrc d qri
fu-qr
qr q-d,TT
s. roool- qfr fu{ q-Ea of qTtrft
I
I
gf-flu-ff d qd w qwt qrsq of qcry€rr o-sft d=ft q
qg Gil-6r-r rrrrir rf{ q-il4r+r Enr, girt fu:ft s-{.R d ga-an d.S t',T wei ti q-d 6-rr *i qr
ftfuqro-cf
erjqrr-mif a1
T{d
10.
erjeeT
rfrr tq-d
qg
o-{ m
GTrgfr
d
n+"o dft
qTilft
qr
ngn s-w qRr
Gr-gqer-m-df
d fud tTsmr+o qRr,ztro qir& *
I
GTftftff .{q FRr qm fio,fu+sa fr-ffi-{, aA. qVcqr-gd,
{iflR
t-ur ufun
6q
d sfrfut qi qgaqT d,lT qRq-f,{ ftR<T-firf o} eq+eo qv qh ftie-cil S w
o-Eqr *Tr I ffi gq qg rqr$qT oilR rS qd qq eraq t cTfrRfi qftqrq arq tq rS e},Tr
t riq t qFtt=r qftqeq q qni w tdEn w qrRr s. sool- a?F gqfqT fu,qr qr sdqT
3r-Jqtr-maf
I
11.
fr qRq-f,{ qRr or grrdTq qTd q-sqTi w sqRrn qRfr ilgt tq e}'n r qq gnr {q-6-r gqdrq
og fuer qd.n
12.
13.
r
GTfrfttr qfu{f,{ RTRT fti-t qri w frrT frfus d eEe+T wrrrRT o-q frqr qd.n
g'er qr.f q{ qgcTrgn qfu{f,{ o-r ord grw ord Efi
qgGTrgR qftq-f,{ of g<r
*i
t
d-qd ftfu<T-qTnl oi qqRrd g'u vfrffi w qiq ci-gsn
qR-€{ at slw E<q r{ q{ o-rfl dfi
qq
q fr
r
<r S-qil
fi qfu{5{ srr5r fth-Ersii
t
frfcErEror
d
rwrerr
qRqfi grrdn Fqtft fffwr
frqq q q-d
1. ffi-qd
a-o.
6d-qTq
oi eiqqr qRqFil fr-d qq EriT forffud qrd w qe fr go- qR eftqTE z arfte
e-qd o-q-{
#r
I
2. Hq gM qRdf,{ lqa an grrdg qfrqTE ts nrftq c-o 6-r Rq q6*
3. qR-dfi lqa ot Urrdrq qrfr qfrfuqi of TqrFrd qra wfu q$-s srw Eti d
'
qliqr
4.
sq-rid
S
fuqT
I
qftM t g-s frTq fr e.frqt€ "*DrqT rfr sqt"r qf'
o-rff *.lr
dI
qrfuo-
ftd d
srer ric{.q o;{ s-qd
I
5. f+a or grmf{ tio
d-o. fr trw qf$qr
o.
dd-qTi
d
GTftiq
q,1
qq'-d t-q dTr ftqqrgqTr
s}o w
GTrq-o-{
of
z5-etft
or S tq
g'rdtq
I
qR{6r o fuagR-& or f+a grif,rr o$
.rr trqf, o-d w fr
fuqT
qdTr
sfrfut /ddi
t
,.corqr
ffi,
qffq
I
frfr{RTaT
d gttmr
7
u{qg(
g.tT €aTrilF iilFfl-fr
rfqtfu fudr-{ sr6rmr{K
qtq qo -
&
$q fro , v{qry
, sEqg{ (qmo)
z64o2sg, 2640188, 26401T9,
Sffi -
2640333
ffirq
ftfusr qqf,
"E"
TInr
-
fl-q ftfid{rErdr
fd.hEr
qq{
riqr
qcTT
tfuq q./d.q.
i. F{frEr q-<*f
e ftf,+Et frEq
3.
4.
s.
ftfr.ET
qrrq
qff tb.rqd at ft-4"
q,t fuTi6 tI r{rrcr
I
l-ilqvur
q${r grq ql-{t q{ RaIf,
grq r{frM q{ s.sT riq d
lilIT
3T
qTIT
g
a-o
cilf{r€
z.oo
fu{io s0.12.14 crrr{f€ s.oo qd
fu{rf,
30.12.14
orrf{t€
+.oo
qd
(t
so fo-cnd
rzo
ftt
ftrd ftr
qRq-f,{
ro tu-d
ffi
o,rCq
frqi.F'
qd
30.12.14
|if+Erqrar gRr ffqd q{ s.
&Istf,T
rs
fr
e-o
qR-{f,{
qgsTren qR-{6r
2
fu{m s0:2:'4 sTq-{r€ r.oo qd
fu{io
u
nft-d
1
o
Ed$ g.v w.f w Rra irfrffi
Tr cgeTrar-r vq fi ctr{6{
qrt ffi
tr'.9.
/wat 7 u-ts / \Bf
fu{io z-\ tz*\ tr
qqr Fq o.-{i at erfrq fu{io.
ftR-Er q.|.r
F{fuqT
€-Eq/fiv-s3il{
Eq-n
qfr ftid-d
erst
qft ftdea
{trq
qfr ftT
ewt
qft fn
6c-i
!ft ffi a'rjr
enrt
.......qfr.
fr,i o-rCq
:
frf*srcrdr
d
awmq
rq fril{
1