r-/ /-- - mpscsc

qos0de fqB-d *r-drf-q snq)tcrE 14ft*s
gtiTrdq*q)qr.
rErT6
/
rplla
/
2014
/ Zo21
'iqro,liqro
23.o8. 201\
v q,
d*q
rerro,
qoqoTJd
{{qRI
R{fo.lr:wdq
I
flqq: er+q,/fueir
qds€T
tnrsqJiarq 1?0,
ftg
[email protected] @1 drd.n
ft-{im
28.08.14 gE
fiqio
ao.oe.r+
ot
r
r-/ /-ftrqidfd fiqi6
zaoa.r+
o\ tt=nTwmgt/qrrT{ f .i rilftr.R
o) frlqra,zfdq gd sr"\c n"llr .d Mfq,/
fuar qqtjrm} d doo 5errroro ii qrfl, to.:o tR gBndq Relf, clqFfl{ +i
3rrdiiffi qjt r$ $ 1 $oo i-rfffin l-G-€T qRRre "q6" w r{a.q t
€*n-T f,en
fiqio
lo.oe.t+
t
fii-"il rcercl d $tet gi-cr e rlql}.r
qr+orft qFo d-.n n Fqf, $r|q qi Bqltard ++ gRftqir
Tf
qqsl
3Tq.i {qr.T
d
t
r{a.q,-B!1)iffir{iTR
q -Tt{6
4 rouduo(*vner)
qRRre \'fr
ffie'/
fu-dr"riieruJ qff gwrsq wq qq f*qi6 28.08.14
30.08.14 o1 3llq)fud d66 6T \rdv€T fd-g
scrf{ sHo sfr flqun tr$ zora-ts
Refi
\ri
q sqrffi-d.t{d $Fift{i o) rorc o1
5
o tfr iiqqq -q{ zor+-rs n sqrffd
-.1'-{'} o1 c{qfl.r lleft
i-q.
d
Fi_qft qro
o
2014-1s
sqrftfa
-€E{ogqoo{rvo qi srcxir{ Rerfd
r
sfr ilq:rc tr$'zor+-rs n sqrffi-d .ts d lT]lff-q elg {iTFr qi
r-4l hwr-T
qRe,-
.
o
o' Reft
i
u.ennn gwr.rr
|
sQq hq"rq qd zor:-ra
Ru.'ft
.
.
ir{
.){ d
":.rrQ
t
sqilfd srq d ftfiFr qi srsitl
r
3rF[rr] e-ftF sq6Fr
il
rrus1qr,l
d ffiql
zndo d 9.16s d ftprld
sff gqrcf-;r qd zorq rs d sqrRl-f, nR
,r;ar *rfto rl)-l trlttp Gl€td;t qr+ortl
d€terY<s
o1 Reftt
t
r
t
r)
.l(
?amB-df.r
qn
t
.
.R cd ztrar llFterflT qi .'rmmr{i
o lto dtnq.ru,/ d!rd,/rrtr{h,/a+r+grle}ci.rr.rKl l}Kg$/
<{dqr/st<i t} .)q wr"ll d fuor r.rftq nI}ft r\ qqdtkr
I
s,Tdtg
t
rrrffio fuasq c"rdl om. ffiq E{ 2014'15 ii
1}1}q +srrcn d cril.fd srr{rc gRr
ql€t eiEi-q -.b fur;g fi ilwr s+rerorfpar+o/qtrT sdsrs)
d ersifi R€Tlt
goovqodlo /r'ilosrap$lor) q{.I-cil $rq -qrRErl d ?dq df
ftarfif
t
r
I
.
€lor{lodlo qtsiqio'ln ftFTq d{eu"T3ii
t
cgff
d fto'ft
t
q{Q{ d rsrn q{ trq R.o<u o1
fudi ii qrqq sqdel q E[r q{
' .
ReTli
t
vrmq/rro 6er-
o ellttfr 03 qt6 41 +'rfl{ 3rr{fftdr
I
lr'flRd ftfi'T q'1 mqofi
rfl"r of qFrdt{I s
'{ er'7/nrr| /alqfia qi liqro'*r {}al
[\TlqF ol ,n (-tr?rt w'r
.
fu-ar eqftt sTli-drrft
.
/
Fffdm
t
|
I
Rvn vy
. s{ zots-t+ ij,ln.l tftots -dr{I r{tuqclr
!a],o\
YIlT]i d i'r'{lT 3ll''{r
qN r\
"apu
*
rr{a
[email protected]{ sEnw ld\ d
.Fr sftIfdc I f-.rcr--'fiRi6gr,/ Stflq5{
-+**
esqfff,/{hd{
qR-{6q
/ q{dg{ '/
I
ss-
sqr'fc iE
drq'rrcn d sia'fa eren'= 1?-'rq'r cs
qRi6{6dfuT\ r:r erlou ait 3rcmc fNrfi
q{td€{.b-dl3TJ
lial $ "lrrdFr q'1 3|eln;T Rerftl 5'f {iultro
. mi i
filtfq
I
.
.
d
qrd +\
I
qffq ols'ri(dtr qfto€rfdfuii r\ a5eu dr 3r+in RarR
(q{6 "3r" 3rflt{)
arq
a
I
.
fu.r Mi
{-H,.l
t
arq rrsrtr
qI;nr qrq*r i,sq fuo) o'
3U"r4
qqd) oer
. r1T-q gro F*r
.d zoro-t,. t'-'2,t2-13. l3 14 \i
i 4 15 il qRsTr ftr qc tt d qrat, s'fid 1?rsq qrkr
\led+it =ild o:i Ii€rfd, ,U.r .,lir{ bl W .r:t \q s{d fu{il€
qlq srRr si ReTli o1 ffiER s{fre{r
.n)
t
Tdr{ o&Tqosotqq ersRl.r
r
d
o
c's
dYfuR,-flr or<dttpFr \r{ fttqrrr {iq
6r{I/swf+ln ,R lt Vo
aTosNvr
qftT{r(r
d oq
s'TD|fq rh
d
?,r+}
f+qroqor o1 eer.F l?crR
[email protected] ua ao 7rd{ 7zots-14,/235 r{)qd ltalio 05.08.2014
ft{qr:sx
sr.o:.zor+ ofr- o1 ti.snq ?Fril i} qrw
nrgo o+i' o'I ft{Tft I rrr€{ S
Ed ,:lo€rwr risuJrcr]
qq
q: iRo arcr
qrn'T
ela\ dt
t
.i
fulo
rrgfr
d
nfi
t
r fler olqhi
,.l'srsor
Er{] fttffiq qS zor:-ra
cntl qqtor qii
rfr{-rT
rffi
ol .Jrcf€' o:* 6 B*6
d
cfifue oer. -.nnd-te|q
ii
.rwx"r o*i
urqr qfirn edq mer
qR-ofdro
d
qd 2013-i4 qTfSF,$ffro rkqrqn<iidRfi
ddepr.isr eifhfl+-r"r is'Tfifi 3ideT"r +i ffidR
qqFTrq/inf4rfr z1'q Rqefi q{ 3lfl-Fr qrFI qftdfi
n 36lrnffio eridRfi 3id&r"T qd zora-rs d dqq ii fi..its qr6\
ffi):r
I
al ilqr€l Reft
or Sflh +el
.
r
-oFd}u l}frq oa
Scqlafzr 1) qf+r.F 3lrqR q{ i e, n}cT 6r,
r{qD-d funrT .F) .|IIr fu-.Tr qrfl d | ftIdT orqfia-{ii q|"|q'rft
er.rm T'l 6{ crqT =r€i d qm t,
re% o1 <r
t
;i
vcor t
oifuo cr+or{t fiqJiff
c{rGI itrrtT 6g-n
.
ffi
t
-1.,q
t
*
fitTiRd s{.rqtsft
n
i
qrq
eFn anqqqo B i
lisq-r r:rq d ei.ro rqss w oisdiarq d diEr ffir.Fl rbl
*igmr wftfd qcd .d r s.kr rrF{l?l qil doo or rffi qRrilqn
nlri
.ltt
t-q
tndqr$
rrd qj-rri6
s47
I
3
/2a14 Rqim 23,/08114 3rJfl{
q{r|sq/fdft 6H-
.
qr{FdSFc
rqi'ri t
wqr*qrfl
o fi"mftq sriq q6qoi if qfs
.
sEf.d 2013-i4
6q-{ ofl-
.
.
.
d
rttrdrfiq
o1 s.-qdq
r
O1 erqCq Rc"'ft
irMrq ulhlqa qq61 al
\rq csM-s d qqdi
R€rfi
er€r.r-T
w
liarl?
|
et1?o Brrq)rr ag vsrlq
End to End computerisation qRq'Iqrr fi fuor orq|{di n oqct
mtu ot furio
qs€lw {-sqr.;fq @1
10 RJorq{ r\ tiffqq ql{Fr)
ffi(fuq?t
qff{q
qd srdq 6{FrT
o'1. ddar 6 6
|RRS
I
I
02. I"Ir{-q{rN
03. kci.F ot Rro,q{ t4 t ft"rd errqiec of figlfu
04. oT{qllpFr l]r*llfrq W fudr orqldq r/ eHlq q'Rrldq r)
I
I
E-oiiice Project
\
enl
r=i tg \lC dT{ Presentation