פתרון בגרות

‫ בחינת הבגרות באנגלית‬-‫הצעת פתרון‬
'‫ גרסה א‬Module D 101010 ‫ שאלון‬-4102 ‫חורף‬
‫ידי צוות המורים באנגלית בבתי הספר של‬-‫הצעת הפתרון באנגלית נכתבה על‬
‫קידום‬
‫ יש לפרט ולהרחיב כל אחד‬.‫הפתרונות המופיעים בהצעת פתרון זו מובאים בתמצות בלבד‬
.‫מהם בהתאם לדרישות הבחינה‬
Linda Collins, Research Chef
Question 1
What are we told in lines 1-5 about Linda?
3. What she does as a research chef.
Question 2
How are research chefs different from other chefs? Give
TWO answers from the lines below.
COMPLETE THE SENTENCE
Lines 6-12: Research chefs need to know a lot about
nutrition and food safety// are responsible for developing
new dishes for restaurant chains and food manufacturers.
Lines 24-28: Research chefs can work without pressure//
make dishes for a very wide audience.// mix food, science
and creativity.
Question 3
What does Linda explain in lines 6-12?
4. Why it is important to work for experienced chef.
Question 4
What is the "process" that is mentioned in the line 19?
Base your answer on lines 13-18
2. Developing an item for the menu.
Question 5
What do we learn from lines 13-23?
3. What Linda learns from volunteers.
6. Why most of Linda's dishes are not on the menu.
Question 6
Why do Linda's dishes need to be tested? Give ONE
reason from lines 19-23
COMPLETE THE ANSWER.
In order to make sure that the dishes are safe// profitable.
Question 7
COMPLETE THE SENTENCE.
From lines 24-28 we can understand why Linda likes//
loves her job.