Histoire A.indd - Institut Royal de la Culture Amazighe

arbatn d wasif
Publications de l’Institut Royal de la Culture Amazighe
Centre de CEAELPA
Série : Théâtre pour enfants N° 2
Titre
Création
Editeur
Expertise luiguistique
Illustration
Conception et mise en page
Couverture
Suivi technique
Imprimerie
Dépôt légal
ISBN
Copyright
: arbatn d wasif
: Fouad AZARUAL
: IRCAM
: Hamid SOUIFI
: Ibrahim ESSAFAR
: Nadia KIDDI
: Nadia KIDDI
: CTDEC (Unité de l’Edition)
: Imprimerie El Maârif Al Jadida
: 2008 MO 1090
: 9954-439-98-6
: ©IRCAM
arbatn d wasif
tamzgunt i imzyann -2fuad Azrwal
-1kraä n wurbatn : tilila, masin, ziri.
tama n twwart n tinmml.
arbatn tirarn tcamma; ad iwäa yan n ujäiä garatsn.
tilila
masin
ziri
masin
tilila
masin
tilila
masin
ziri
tilila
: (ad tbdd) xçaët. ajäiä iwïa d.
: (ad yadar, ad iysi ajäiä) mskin ur içïaã ad iäu.
: max? yaëças wufar?
: (ad ixçaë mlip dg ujäiä) uhu.
: ur tiri illuç?
: (ad ipada addis n ujäiä) uhu, addis nns iccur.
: i max ur iïïiw ?
: ur ssinv. min va nskr raxxu ?
: max ur da t ntãaqãa ntta?
: (ad tsiwal vr ujäiä) min dak yuvn a yajäiä?
4
ajäiä
masin
ziri
ajäiä
tilila
ajäiä
masin
ziri
tilila
ziri
masin
tilila
: (ad isswal s lprik) ... ur.... ssinv.... ur zmmrv ad
äwv, ...ur zmmrv ad ccv, ......ur zmrv....
: mani tuva tllid ?
: ma tccd ccid kra n lpaja?
: (ad ifkkr) ah.! ..di tifawt cciv aäil.
: mani tlla tzayat zi d tcid?
: tama n wasif.
: yallah ad nddu vrs.
: ad nç¨
: ddat ma nddu; ad nçë ajäiä a.
: (ad ikks ict tcmbuct) gg itt da ad ipma cwayt.
: (ad t gg di tcmbuct) ammu mlip.!
: awitid ad t ggv di jjib inu.
5
(ad tgg tilila aäjiä di jjib nns)
ajäiä
tilila
: (zg ammas n jjib) tanmmirt a yarbatn icwwarn.
: (ad tadar vr jjib nns) ck sgnfa. (ad x¨
imddukal nnis )yallah.
arbatn ad isin tcamma, ad xçaën vr wubrid,
ad tizzar tillila ad tffv, masin d ziri ad tt dfirn.
6
7
-2tama n ict tzayat .
tzayat tuzzv : tudar vr tmurt, afar yisraw, rafruo uzvn.
arbatn baddin xçën.
tilila
ziri
masin
ziri
tilila
masin
tilila
: (ad tadar ad tisi ij n wafar) xçaët, afar a, yuzv
waxxa ruxa aqqnv di tfsut.
: (ad yadar ad iysi yan n wafr rad ntta) israw waxxa
tzayat a tyma tama n wasif.
: (ad irpm, ad ixçë afar) man aya i days? mana ibqqiän
a iwravn ?
: wa d rhrac!
: tzayat a ca id t yuvin.
: ssa icca ujäiä nnv. mara ur das nggi ddwa,
ad tshric mmara yinni zzays var iccn.
: ra d ijäaä, ra d middn.
8
masin
tilila
massin
ziri
: amzwaru, ixs ad nssn min tt yuvin.
: nic ad ça¨
: nic ad zarv afar.
: nic ad zarv taããta.
kul ijj zg arbatn ad irha ixççaë di min vrs. axmi vr tssiwal
tzayat ad xafs munin.
tzayat
tilila
tzayat
ziri
tzayat
masin
tzayat
: (ad tssiwl s ict mijja tbbuybip)a...taëwa.... inu...,
mara tarzzur ad tsnm min day yuvin, arzut mani nnavni.
: mani gr tarzu?
: ur ssinv; maca manay a ibda ag tifawt n wass a.
: min tggid di tifawt?
: walu; ..am rbda...kkrvd..zik..swiv....cwayt.
: man is itswid ?
: am....rbda... ; zg wasif.
9
tilila
tzayat
masin
ziri
tilila
: man wasif?
: am...rbda... ; wa.. zzati.
: ruxa, nssn açwaë n manay a.
: ur tazzar g wawal; ar puma naçëa asif dg umzwar.
: min n traja ruxa, (s ufus isarrap) vr yivçaë.
ad rapn ad uyarn asn trava tzayat
tzayat
ziri
masin
tilila
ziri
: a taëwa..inu; dvya..zzat i va..mmtv; dvya...zzat..
i va....yazav
: uçwaë d wafar, dvya am rbda.
: ur tgåud, dvya ad naf rhrac.
: ad naf asafar; ad varm d ndwar.
: ur kssi bu umnus (ad toybn) am rabda.
ad äpcn marra : tzayat d ujäiä d irbatn.
arbatn ad ffvn am äpcn.
10
11
-3arbatn uprn, ad awäan vr yivçë.
ur illi ni tuga, ni ijäaä, ni asklu tama n wasif, illa var razag d
twarvi.
ad yadr masin puma ad isu.
tilila
masin
ziri
masin
ziri
tilila
ziri
tilila
ziri
: (ad tsvuy) vark....vark...
: (innxro). min din ? tsnxro d ay...
: min txsd ad tggd?
: ad swv.
: mavar min vr nin d nusa?
: xçë var zzatk ad tsnid.
: (ad ixçë) marra yuzv. (ad ibd) xçët diha s nnj
i waman.
: (ad trpm) aslam?
: immut, ur izmmr ad inhz. (ad i tiysi). oad iddr.
12
tilila
aslm
masin
aslm
masin
ziri
aslm
arbatn
aslm
arbatn
aslm
arbatn
aslm
ziri
tilila
: iwa arrit vr waman dvya.
: (ad issiwl) zund zund, kif kif..
: mavar?
: (am idjyyaf) aman n wasif a, wssxn.wnni zzaysn va
iswn, niv zzaysn va issrdn ad ihlc.
: ya laïif! tuva ggivt.
: i max i msar manay a ?
: d knniw.
: (raobn) nkkin ?
: d knniw. azvat tusim d da?
: (xçãn aya dg uya) nusid. yyih.!
: tiram ? tccim ?
: nira, ncca.
: i mani tndarm afëaä ?
: ca njji t da!
: ca nndari t dg waman.
13
14
masin
aslm
: ca nssarsi t adu usklu.
: (ad yusu) iwa mani illa usklu? mani tlla tuga..?
...iwa xçãt aman.....(ad yusu) maëëa min da tndarm
iddu vr wasif.
arbatn ad xçërn g aya dg uya; ad xçërn dg wasif;
uca ad bddn am ãqarn.
aslm ad yusu uca ad ixç¨
aslm
tilila
aslim
masin
ziri
tilila
ajäiä
: iwa? min trajam?
: min va ngg ?.
: dvya! zzat ma tazv maëëa tudart.
: nic, ad faëäv tama n ivçaë.
: nic, ad ssgv rounãar.
: nic, ad yarwav afëaä.
: (ad iffv) rad nic, ad awm oawnv.
15
aslm
: (ad indu dg waman) rad nic.
ku ijj zg irbatn, ad irha di tawuri nns, yarwn afëaä,
ssizdign aman n wasif; farnin tammurt... aslm d ujäiä trapn
ttasnd gra t sn, kssin min zmmrn.. armi kmmln.
marra uprn, qqimn vr tmurt.
asif
masin
asif
tilila
ziri
masin
: (ad isswl) ayyuz !! ayyuz !!. ruxa nic d amzdag.!
: raxxu zmrv ad swv ? ffudav.
: ssu ur tgåd. ssu cik d uslm d ujäiä d tçayart..
: marra ad nsu, nffud (ad tadr, ad adarn xf wasif
ad swn; aslm inïïu g waman, ajäiäi iïäaw zi ssa
vr ssa.)
: ah, aman cnan.
: izdign.!
16
17
(ad tadf tzayart tfap, afar izziyzu)
tzayart : asif, ntta, d açwar n tudrt icnan. mara npawr xf
waman nnis.
tilila
: ssa vr zzat, ad npawr, ad da ngg mani i va tggn
afraä.
tzayat : ayyuz.!
asif
: tanmmirt a irbatn! tarrim d dayi tudrt, raxxu,
ad zlv ad sswav urtan d iyyarn, tuga d yimndi.
ur vari rwqt; marra traja. bay bay...
arbatn
: (am ttciyyan s ifassn) bay bay....
anggar
18