A B ..................................

สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
รายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๕๖
วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม A และ B ชั้น ๑ อาคารอํานวยการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
........................................
- จํานวนสมาชิก ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖
- สมาชิกลงชื่อเข้าร่วมประชุม
กรรมการเข้าประชุม
๑. นายกําธร
ศิริกร
๒. นายกันต์
ทีฆนันทพร
๓. นายอภิชัย
นิลชาติ
๔. นายกิตติกร
ศรีม่วง
๕. นายอุฬาร
ศิริบุญฤทธิ์
๖. นายรัตตัญญู
กลิ่นพิกุล
๗. นายภาสกร
บัณฑิตวงษ์
๘. นายชาญชัย
ปิ่นนิกร
๙. ว่าที่ ร.ต.ชาย
ชินะไพโรจน์
๑๐. นายสมชัย
วงศ์เรืองแสง
๑๑. นายพิสัย
ซ่อนกลิ่น
๑๒. นายชิดชอบ
พวงวาสนา
๑๓. นายเมธี
คําแหง
๑๔. นายสมคิด
คะเต็บหมัด
๑๕. นายศุภทัต
กิจสําราญ
ประธานกรรมการดําเนินการ
รองประธานกรรมการ คนที่ ๑
รองประธานกรรมการ คนที่ ๒
รองประธานกรรมการ คนที่ ๓
รองประธานกรรมการ คนที่ ๔
รองประธานกรรมการ คนที่ ๕
รองประธานกรรมการ คนที่ ๖
เลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางพรสุข
๒. นางรัชนีพร
๓. นายสินชัย
๔. นายสิรวิชญ์
๕. นางวรกร
๖. ผศ. สุชิน
๗. ดร. ปรีชา
๘. นายทรงพล
๙. นางสาวลินดา
๑๐. นางสาวศศิธร
๑๑. นางสาวมนทฤนห์
๑๒. นายแทน
ผู้จัดการ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
ผู้สอบบัญชี
ผูต้ รวจสอบกิจการ
ที่ปรึกษาทางการเงิน
ที่ปรึกษาทาง IT.
นิติกร
บลจ.ทิสโก้
บลจ.กสิกรไทย
บลจ.กสิกรไทย
บลจ.กสิกรไทย
ไกรเลิศ
พึงประสพ
พสกภักดี
ไพศาสตร์
แช่มเมืองปัก
ปลีหะจินดา
สิทธิกรณ์ไกร
โลหะจันที
อดุลยประภากร
มณีคุณ
วัชระพิมลศิลป์
วรรณศุก
จํานวน ๓,๓๖๗ คน
จํานวน ๙๙๐ คน
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
นายกํา ธร ศิริ กร ประธานกรรมการดํา เนิ น การ ทํา หน้า ที่เ ป็น ประธานที่ป ระชุ ม
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้
เรื่องที่ ๑. ประธานฯ กล่าวต้อนรับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม
เรื่องที่ ๒. ประธานฯ กล่าวแนะนําผู้เข้าร่วมประชุมจากภายนอก ดังนี้
๑. นางรัชนีพร
พึงประสพ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
๒. นายสินชัย
พสกภักดี
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์
๓. นายสิรวิชญ์
ไพศาสตร์
ผู้สอบบัญชี
๔. นางวรกร
แช่มเมืองปัก
ผู้ตรวจสอบกิจการ
๕. ผศ. สุชิน
ปลีหะจินดา
ที่ปรึกษาทางการเงิน
๖. ดร. ปรีชา
สิทธิกรณ์ไกร
ที่ปรึกษาทาง IT.
๗. นายทรงพล
โลหะจันที
นิติกร
๘. นางสาวลินดา
อดุลยประภากร
บลจ.ทิสโก้
๙. นางสาวศศิธร
มณีคุณ
บลจ.กสิกรไทย
๑๐. นางสาวมนทฤนห์ วัชระพิมลศิลป์
บลจ.กสิกรไทย
๑๑. นายแทน
วรรณศุก
บลจ.กสิกรไทย
เรื่องที่ ๓. ประธาน แจ้งว่า ในโอกาสประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ฯ
ขอมอบเงินให้แก่สมาชิกท่านละ ๕๐๐.-บาท
เรื่องที่ ๔. ประธาน แจ้งว่า ในการประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๖ ให้ถือบริเวณ
ห้องประชุมและบริเวณโดยรอบอาคารอํานวยการ ชั้น ๑ ที่จัดเป็นหน่วยเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ
เป็นสถานที่จัดประชุมใหญ่สามัญประจําปี ๒๕๕๖
เรื่องที่ ๕. ประธาน แจ้งว่า นโยบายการบริหารงานของคณะกรรมการดําเนินการ
ชุดที่ ๓๘ ได้กําหนดการจ่ายเงินปันผลให้กับสมาชิกไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖ ให้กับสมาชิกผู้ถือทุนเรือน
หุ้น และจ่ายเงินเฉลี่ยคืนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ให้กับสมาชิกที่ทําธุรกรรมด้านสินเชื่อ
เรื่องที่ ๖. เลขานุการ แจ้งขอแก้ไขหนังสือรายงานกิจการ ประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้
หน้าสารจากประธานกรรมการดําเนินการ บรรทัดที่ ๖ ข้อความเดิมระบุไว้ว่า “จาก
ปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จํานวนเงิน ๒๖.๕ บาท...” แก้ไขข้อความเป็น “จากปี ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา จํานวน
เงิน ๒๖.๕ ล้านบาท...”
หน้ า ๗๖ บรรทั ด ที่ ๕ จากด้า นท้า ย ข้อ ความเดิม ระบุ ไ ว้ว่ า “๗. ค่า ใช้ จ่า ยตาม
แผนงานและโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ สอ.บวท. ปี ๒๕๕๖” แก้ไขข้อความเป็น “๗. ค่าใช้จ่ายตาม
แผนงานและโครงการภายใต้แผนกลยุทธ์ สอ.บวท. ปี ๒๕๕๗”
หน้ า ๗๗ บรรทั ด ที่ ๕ จากด้า นท้า ย ข้อ ความเดิม ระบุ ไ ว้ว่ า “๘. ค่า ใช้ จ่า ยตาม
แผนงานบริหารความเสี่ย ง สอ.บวท. ปี ๒๕๕๖” แก้ไขข้อความเป็น “๘. ค่า ใช้จ่า ยตามแผนงาน
บริหารความเสี่ยง สอ.บวท. ปี ๒๕๕๗”
หน้า ๘๔ บรรทัดที่ ๘ ข้อความเดิมระบุไว้ว่า “...สํานักงานวรกรและสุดาสอบบัญชี”
แก้ไขข้อความเป็น “...บริษัทวรกรและสุดาสอบบัญชี”
หน้า ๘๖ บรรทัดที่ ๖ ข้อความเดิมระบุไว้ว่า “...บริษัท เอ็น.เอส.เค.คอนซัลแตนท์
จํากัด” แก้ไขข้อความเป็น “...บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด”
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๕๕
เลขานุการ เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ (รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า ๕ ถึง หน้า ๒๐)
สมาชิก สอบถามรายละเอียดลูกหนี้ NPL
นายกิตติกรฯ ชีแ้ จ้งว่า รายงานลูกหนี้ NPL รวมเป็นยอดเดียวนั้น เหตุเพราะสหกรณ์
ฯ ไม่สามารถจํา แนกรายละเอียดลูกหนี้ NPL เป็นรายบุคคลได้ เพราะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่ว น
บุคคลของสมาชิก ซึ่งอาจเข้าข่ายความผิดฐานละเมิดตามกฎหมาย
ผู้จัดการ ชี้แจ้งว่า กลุ่มของลูกหนี้ NPL นั้น ตามในหนังสือรายงานกิจการประจําปี
นั้น แยกออกเป็นหลายประเภท ได้แก่ ลูกหนี้ตามคําพิพากษา ลูกหนี้ที่ผ่อนชําระตามคําพิพากษาตาม
ยอม ลู กหนี้ที่ อยู่ร ะหว่า งการบั งคับ คดี(ยึด ที่ดิน ขายทอดตลาด หรื ออายั ด สิทธิ เ รีย กร้องประเภท
เงินเดือนหรือเงินอื่นใดของลูกหนี้) ลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการเตรียมฟ้องและลูกหนี้ที่อยู่ระหว่างการสืบ
ทรัพย์ เป็นต้น
มีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจําปี ๒๕๕๕ ตามทีเ่ สนอ
ที่ประชุม
สมาชิก เสนอที่ประชุมเลื่อนระเบียบวาระที่ ๔ เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชุดที่
๓๙ ขึ้นมาก่อน
ประธาน เสนอที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื่ อ นระเบี ย บวาระที่ ๔ เลื อ กตั้ ง กรรมการ
ดําเนินการ ชุดที่ ๓๙ ขึ้นมาก่อนตามที่สมาชิกเสนอ
ที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลื่อนระเบียบวาระที่ ๔ เลือกตั้งคณะกรรมการดําเนินการ ชุดที่
๓๙ ขึ้นมาตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๔ เลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๓๙
ประธาน มอบหมายให้คณะกรรมการเลือกตั้งเป็นผู้ดําเนินการ
คณะกรรมการเลือกตั้งประกอบด้วย
๑) นายชัยนาท
ระเวง
ประธานกรรมการเลือกตั้ง
๒) นายประสิทธิ์
จันทรารังษี
กรรมการ
๓) นายชลอ
สวยพริ้ง
กรรมการ
๔) ร.อ.หญิง ญาดา
ณ ลําพูน
กรรมการ
๕) นายสุชีพ
เอกฉาย
กรรมการ
ประธานกรรมการเลือกตั้งชี้แจงเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนี้
๑) บริเวณเขตคูหาเลือกตั้ง ให้ถือว่าเป็นสถานที่ประชุมใหญ่ด้วย
๒) การเลือกตัง้ ครั้งนี้ จะใช้วิธีการลงคะแนนด้วยเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิคส์
๓) ในกรณีผู้เลือกตั้งได้รับคะแนนเสียงเท่ากัน จะใช้วิธีจับสลาก โดยให้ผู้มีคะแนนเท่ากัน
เป็นผู้จับสลาก ถ้าผู้นั้นไม่อยู่ในที่ประชุม ประธานกรรมการเลือกตั้งจะเป็นผู้จับสลากแทน
ประธานกรรมการเลือกตั้ง เสนอให้เริ่มการเลือกตั้งตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น ถึงเวลา
๑๕.๐๐ น. เป็นเวลาลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง ขอให้ที่ประชุมพิจารณา
สมาชิก เสนอให้ว่าที่ผู้สมัครประธานกรรมการและกรรมการมาแสดงวิสัยทัศน์ให้
สมาชิกทราบก่อน
สมาชิก แจ้งที่ประชุมวิธีการแนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน์ตามที่กล่าวมานั้น อาจไม่
เป็นผลดีต่อผู้สมัครที่ไม่อยู่ในที่ประชุมใหญ่ เพราะมิได้มีการแจ้งล่วงหน้าให้ผู้สมัครทราบ
ประธานกรรมการเลือกตั้ง แจ้งที่ประชุมให้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมใหญ่ ใน
การเลือกตั้งครั้งต่อไปจะเชิญผู้สมัครประธานหรือกรรมการมาแนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน์ตามที่
เสนอ
ประธาน แจ้งว่าเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีการประชุมเตรียมความพร้อม
ของสมาชิกศูนย์ภูมิภาคและส่วนกลาง มีผู้สมัครหลายท่านเข้าร่วมประชุมและแนะนําตัวและแสดง
วิสัยทัศน์ในที่ประชุมให้สมาชิกทราบบ้างแล้ว
สมาชิก ผู้ ส มั ค รกรรมการ แจ้ งที่ ป ระชุ ม เห็ น ด้ว ยกับ การเปิ ด โอกาสให้ผู้ ส มัค รได้
แนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน์ในการประชุมเมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ แต่ไม่เห็นด้วยกับการเสนอ
ให้แนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน์ในช่วงวันประชุมใหญ่ เพราะเกรงว่าจะทําให้เสียเวลาในการประชุม
ประธานกรรมการเลือกตั้ง เสนอที่ประชุมพิจารณาการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครประธาน
กรรมการและกรรมการขึ้นแนะนําตัวและแสดงวิสัยทัศน์ในที่ประชุม
มีมติเป็นเอกฉันท์ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครประธานกรรมการและกรรมการขึ้นแนะนําตัว
ที่ประชุม
และแสดงวิสัยทัศน์ตามที่เสนอ
สมาชิก เสนอให้ประธานกรรมการเลือกตั้งสอบถามที่ประชุมว่าในปีนี้จะมีการเลือก
กรรมการจํานวนเท่าใดก่อนทําการเลือกตั้ง
ประธานคณะกรรมการเลือกตั้ง เสนอที่ประชุมพิจารณาจํานวนกรรมการที่จะได้รับ
การเลือกตั้ง ชุดที่ ๓๙ ว่าจะเลือก ๖ คน หรือไม่
มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลือกกรรมการ ๖ คน ตามเสนอ
ที่ประชุม
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
ผลการเลือกตัง้ ประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๓๙ ตามลําดับคะแนน
ชื่อ - สกุล
คะแนน
นายเผ่าพันธุ์
รัตนางกูร
๔๒๖
พันจ่าเอกอัชฌา
เหลืองอาทิจ
๒๔๖
นายสุนันท์
จงศิริบรรเจิด
๑๘๓
นายยุทธนา
ทาตายุ
๑๑๗
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
๓๑
ผู้ที่ได้คะแนนลําดับที่ ๑ ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๓๙
มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี
ลําดับที่
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
ผลการเลือกตั้งกรรมการดําเนินการ ชุดที่ ๓๙ ตามลําดับคะแนน
ชื่อ - สกุล
คะแนน
นายอภิชิตพล
เกษพรหม
๕๑๓
นายกันต์
ทีฆนันทพร
๕๑๐
นายสมคิด
คะเต็บหมัด
๔๗๖
นายสมยศ
บุญประทานพร
๔๖๔
นายอัครวัฒน์
ลิ้มวัฒนนนท์
๔๔๔
นายสมชัย
วงศ์เรืองแสง
๔๔๐
นายชิดชอบ
พวงวาสนา
๓๙๙
นายธนา
แสงเงิน
๓๒๒
นายชัยโรจน์
เป้าสุวรรณชัย
๓๑๔
นายทรงชัย
กานต์ดา
๒๖๒
นายณัฐวัฒน์
รัตนะผล
๑๗๗
นายวรวิทย์
แสงเขียวงาม
๑๕๐
ไม่ประสงค์ลงคะแนน
๑๖
ผู้ที่ได้คะแนนลําดับที่ ๑ ถึงลําดับที่ ๖ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการดําเนินการ ชุด
ที่ ๓๙ มีวาระการดํารงตําแหน่ง ๒ ปี
ระเบียบวาระที่ ๓ รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖
เหรัญญิก รายงานผลดําเนินงานของสหกรณ์ฯ ประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้
- จํานวนสมาชิก ๓,๓๖๗ คน
- สินทรัพย์ จํานวน ๕,๐๙๓,๓๒๕,๖๘๗.๔๗ บาท
- หนี้สิน จํานวน ๒,๕๕๓,๔๙๔,๒๗๘.๐๕ บาท
- ทุนเรือนหุ้นที่ชําระแล้ว จํานวน ๒,๑๖๓,๔๘๓,๙๐๐.๐๐ บาท
- ทุนสํารอง จํานวน ๑๕๔,๒๗๙,๙๓๐.๖๐ บาท
- ทุนสะสมตามข้อบังคับ จํานวน ๔๓,๓๔๓,๖๕๑.๙๗ บาท
- ทุนระยะสั้นและระยะยาว จํานวน ๓๔๒,๑๕๙,๗๒๗.๓๙ บาท
- เงินฝากสหกรณ์อื่น จํานวน ๒๖๑,๙๙๑,๒๑๕.๕๘ บาท
- เงินรับฝากจากสมาชิก จํานวน ๒,๓๙๙,๕๙๒,๔๖๙.๗๗ บาท
- เงินให้สมาชิกกู้ยืม จํานวน ๔,๓๖๓,๕๔๙,๔๘๗.๑๗ บาท
- เงินให้สหกรณ์อื่นกู้ยืม จํานวน ๔๘,๖๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
- กําไรสุทธิประจําปี จํานวน ๑๘๔,๐๘๕,๕๑๓.๔๘ บาท(รายละเอีย ดปรากฏใน
หนังสือรายงานประจําปี หน้า ๒๑ ถึง หน้า ๒๘)
สมาชิก สอบถามเกี่ยวกับกรณีหนี้สงสัยจะสูญ
ผู้จัดการ ชีแ้ จ้งว่าการตั้งหนี้สงสัยจะสูญทางบัญชี เกิดจากการสํารองหนี้ของลูกหนี้ที่
อยู่ระหว่างดําเนินคดีและลูกหนี้ตามคําพิพากษา(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า
๕๑)
สมาชิก สอบถามยอดสมาชิกผู้เสียชีวิต ณ วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เนื่องจากตาม
รายงานประจําปี หน้า ๒๓ ระบุจํานวนผู้เสียชีวิต ๘ คน แต่ในหน้า ๒๖ ระบุจํานวนผูเ้ สียชีวิต ๙ คน
ผู้จัดการ ชีแ้ จ้งว่า กรณีจํานวนผู้เสียชีวิตไม่เท่ากัน เกิดจากทางบริษัทประกันชีวิตทํา
การจ่ายเงินค่าสินไหมมรณกรรมสมาชิกผู้เสียชีวิตข้ามปี จึงทําให้จํานวนสมาชิกผู้เสียชีวิตในทะเบียน
ต่างกัน
สมาชิก เสนอให้ลงรายละเอียดลูกหนี้ NPL เป็นรายๆ ให้ชัดเจน
ประธาน แจ้งว่า เกี่ยวกับประเด็นนี้ ได้ตอบข้อซักถามให้ทราบแล้ว ซึ่งทางสหกรณ์ฯ
ยินดีที่จะแจ้งรายละเอียดลูกหนี้ NPL ให้ทราบต่อไป แต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามกฎหมาย
ที่ประชุม
รับทราบผลการดําเนินงาน ประจําปี ๒๕๕๖
ระเบียบวาระที่ ๕ พิจารณาอนุมัติงบดุล ประจําปี ๒๕๕๖
นายสิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ผู้สอบบัญชี เสนอที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุล งบกําไร
ขาดทุน งบกระแสเงินสด(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า ๓๕ ถึง หน้า ๕๕)
สมาชิก สอบถามรายละเอียดการแสดงรายงานเงินลงทุนของ บลจ. ทิสโก้ จํานวน
๖๐ ล้านบาท และบลจ. กสิกรไทย จํานวน ๑๐๐ ล้านบาท
ผู้สอบบัญ ชี แจ้งว่า เกี่ย วกับ การแสดงรายงานการลงทุน ที่ป รากฏตามหนังสือ
รายงานประจําปี ๒๕๕๖ นั้น ต้องแสดงให้สอดคล้องกับหุ้นกู้ เป็นการแสดงค่า NAV โดยกระทบค่า
เพื่อทางบัญชี
สมาชิก สอบถามเรื่องกรอบการลงทุนของสหกรณ์ฯ ผ่าน บลจ.
ผู้ส อบบัญ ชี ชี้แจงว่า การลงทุน มีกรอบอยู่ ๒ ประการ คือ ตามพระราชบัญ ญัติ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง
ข้อกําหนดการฝากหรือการลงทุนอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๕๒ ซึ่งการลงทุนผ่าน บลจ. อยู่ภายใต้การลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา
๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
สมาชิ ก สอบถามเกี่ ย วกั บ การลงทุ น กองทุ น ส่ ว นบุ ค คลของสหกรณ์ ฯ สามารถ
ดําเนินการได้หรือไม่
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ แจ้งที่ประชุม เกี่ยวกับเรื่องการลงทุนกองทุนส่วน
บุคคล มีสหกรณ์ฯ หารือกับนายทะเบียนสหกรณ์ ซึ่งนายทะเบียนได้ชี้แจงว่าสหกรณ์สามารถลงทุน
กองทุนส่วนบุคคลได้ภายใต้เงื่อนไขการลงทุนตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒
และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่าง
อื่นของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
สมาชิก แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดจ้าง บลจ. มาบริหารกองทุนส่วนบุคคลจึงเป็น
การลงทุนที่ไม่ถูกต้องใช่หรือไม่
ที่ปรึกษาการเงิน แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการกําหนดแนวทางการลงทุนของสหกรณ์ฯ
ต้องอิงหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ ถ้าเงื่อนไขการลงทุนเป็นไป
ตาม (๑)-(๖) สามารถดําเนิน การได้เ ลย แต่ถ้า เงื่อนไขการลงทุนไม่อยู่ภ ายใต้ห ลักเกณฑ์ (๑)-(๖)
กําหนด ต้องพิจารณาว่าเงื่อนไขการลงทุนดังกล่าวอยู่ใน (๗) ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ หรือไม่
ที่ปรึกษา IT แจ้งที่ประชุมกรณีการลงทุนซื้อหุ้นธนาคารอยู่ในหลักเกณฑ์การลงทุน
ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ ส่วนการลงทุนในกองทุนรวมเป็นสังหาริมทรัพย์
ไม่ได้กรรมสิทธิ์ จึงทําเป็นกองทุนส่วนบุคคลได้
สมาชิ ก สอบถามรายละเอี ย ดข้ อ มู ล การลงทุ น เพื่ อ แสดงให้ ส มาชิ ก สามารถ
ตรวจสอบได้
ประธาน แจ้งที่ประชุมนํารายละเอียดการลงทุนมารายงานในครั้งต่อไป
สมาชิก สอบถามที่ประชุมกรณีสหกรณ์ฯ นําเงินไปลงทุนกองทุนส่วนบุคคลโดยไม่
ขอมติที่ประชุมใหญ่กระทําได้หรือไม่
รองนายทะเบียนสหกรณ์ แจ้งที่ประชุมเนื่องจากการลงทุนกองทุนส่วนบุคคล เป็น
การลงทุนภายใต้เงื่อนไขตามพระราชบัญญัติสหกรณ์สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ ประกอบกับ
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของ
สหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด กรรมการสามารถลงทุนได้เลยโดยไม่ต้องขอมติจากที่ประชุมใหญ่ก่อน
ที่ปรึกษาการเงิน แจ้งที่ประชุมที่ผ่านมาสหกรณ์ฯ ยังไม่เคยลงทุนนอกเหนือจากที่
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพัฒนาการ
สหกรณ์แห่งชาติ เรื่อง ข้อกําหนดการฝากหรือลงทุนอย่างอื่นของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด
ประธาน ขอมติที่ประชุมพิจารณารับรองงบดุล ประจําปี ๒๕๕๖
มีมติอนุมัติงบดุล ประจําปี ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๖ รับทราบรายงานของผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี ๒๕๕๖
นางวรกร แช่ มเมื องปัก ผู้ต รวจสอบกิจ การ รายงานผลการตรวจสอบกิจ การ
ประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้
๑. การบัญชี
- สหกรณ์ใช้ระบบบัญชีเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนสหกรณ์กําหนด ซึ่งเหมาะสม
และเพียงพอกับปริมาณธุรกิจ
- การบันทึกบัญชีของสหกรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบันและมีเอกสารประกอบรายการ
บัญชีเพียงพอที่จะใช้เป็นหลักฐานทางบัญชีได้
๒. การเงิน
- ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีเงินสดคงเหลือ ๗๘๐,๘๗๒.๐๐ บาท อยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ฯ
- ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีเงินฝากธนาคาร ดังนี้
- บัญชีกระแสรายวัน จํานวน ๓๔,๖๑๕.๐๐ บาท
- บัญชีออมทรัพย์ จํานวน ๓๔,๕๑๕,๐๒๒.๘๒ บาท
- บัญชีออมทรัพย์พิเศษ จํานวน ๑๓๒,๓๗๖.๖๘ บาท
- บัญชีประจํา จํานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๔๐,๖๘๓,๐๑๔.๕๕ บาท
- หักเงินเกินบัญชี จํานวน ๖๓๘,๑๘๐.๖๗ บาท
- เงินฝากธนาคาร-สุทธิ จํานวน ๔๐,๐๔๔,๘๓๓.๘๘ บาท
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีเงินฝากสหกรณ์อื่น ดังนี้
- บัญชีออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจน้ํา จํากัด จํานวน ๑๐,๐๒๙.๗๓ บาท
- บัญชีออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์ออมทรัพย์สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจการไฟฟ้า
นครหลวง จํากัด จํานวน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- บัญชีออมทรัพย์พิเศษ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด จํานวน
๑๐,๒๙๔.๘๙ บาท
- บัญชีออมทรัพย์พิเศษ ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตํารวจแห่งชาติ จํากัด จํานวน
๑,๙๗๐,๘๙๐.๙๖ บาท
- บัญชีประจํา สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน
๓๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- บัญชีประจํา ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด จํานวน
๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- บัญชีประจํา สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตํารวจ จํากัด จํานวน
๗๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- บัญชีประจํา สหกรณ์ออมทรัพย์การประปานครหลวง จํากัด จํานวน
๖๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๒๖๑,๙๙๑,๒๑๕.๕๘ บาท
- การดําเนินงาน
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ มีสมาชิกดังนี้
- สมาชิก จํานวน ๓,๑๕๓ คน
- สมาชิกสมทบ จํานวน ๒๑๔ คน
รวมสมาชิกทั้งสิ้น ๓,๓๖๗ คน
- ผลประกอบการ
ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ สหกรณ์มีผลประกอบการเปรียบเทียบกับประมาณ
การได้ดังนี้
รายได้
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สมาชิก ประมาณการ ๒๖๔,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้น
จริง ๒๗๑,๗๓๒,๙๔๖.๐๐ บาท สูง (ต่ํา) กว่าประมาณการ ๗,๒๔๒,๙๔๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ
๒.๗๔
- ดอกเบี้ยรับเงินจากเงินลงทุน ประมาณการ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้นจริง
๒๐,๙๖๗,๔๐๙.๘๐ บาท สูง (ต่ํา) กว่าประมาณการ (๑,๐๓๒,๕๙๐.๒๐) บาท คิดเป็นร้อยละ (๔.๖๙)
- ดอกเบี้ยรับเงินให้กู้แก่สหกรณ์อื่น เกิดขึ้นจริง ๒๔๕,๖๒๓.๙๘ บาท สูง (ต่ํา) กว่า
ประมาณการ ๒๔๕,๖๒๓.๙๘ บาท
- ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคารและเงินฝากสหกรณ์อื่น เกิดขึ้นจริง
๑๐,๐๔๕,๖๕๗.๖๙ บาท สูง (ต่ํา) กว่าประมาณการ ๑๐,๐๔๕,๖๕๗.๖๙ บาท
- รายได้อื่นๆ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้นจริง ๑,๐๐๙,๕๕๑.๔๓ บาท สูง (ต่ํา)
กว่าประมาณการ (๙๙๐,๔๔๘.๕๗) บาท คิดเป็นร้อยละ (๔๙.๕๒)
รวม ๒๘๘,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้นจริง ๓๐๔,๐๐๑,๑๘๘.๙๐ บาท สูง (ต่ํา)
กว่าประมาณการ ๑๕,๕๑๑,๑๘๘.๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๘
ค่าใช้จ่าย
- ค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ ประมาณการ ๓๐,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้นจริง
๒๙,๙๘๓,๖๑๘.๓๙ บาท สูง (ต่ํา) กว่าประมาณการ (๕๐๖,๓๘๑.๖๑) บาท คิดเป็นร้อยละ (๑.๖๖)
- ดอกเบี้ยจ่าย ประมาณการ ๘๖,๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้นจริง
๙๘,๙๓๒,๐๕๗.๐๓ บาท สูง (ต่ํา) กว่าประมาณการ ๒,๔๙๒,๐๓๕.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๔
รวม ประมาณการ ๑๑๗,๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้นจริง ๑๑๙,๙๑๕,๖๗๕.๔๒
บาท สูง (ต่ํา) กว่าประมาณการ ๒,๔๙๒,๐๓๕.๙๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๒
กําไรสุทธิ ประมาณการ ๑๗๑,๐๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท เกิดขึ้นจริง
๑๘๔,๐๘๕,๕๑๓.๔๘ บาท สูง (ต่ํา) กว่าประมาณการ ๑๓,๐๓๕,๕๑๓.๔๘ บาท คิดเป็นร้อยละ
๗.๖๒
กําไรสุทธิของปีนี้เปรียบเทียบกับปีที่แล้วซึ่งมีจํา นวน ๑๕๗,๕๑๕,๕๒๙.๙๘ บาท
เพิ่มขึ้น ๒๖,๕๖๙,๙๘๓.๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๘๗
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
บริษัทมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบ สรุปได้ดงั นี้
- รายจ่า ยต่า งๆ ของสหกรณ์ ได้จ่า ยไปเพื่อกิจ การของสหกรณ์ เป็น ไปตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการดําเนินการ มีเอกสารหลักฐานประกอบรายการครบถ้วนเพียงพอที่จะใช้เป็น
หลักฐานทางบัญชีได้ และส่วนใหญ่อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้ เว้นแต่ มีรายจ่ายเกิน
วงเงินงบประมาณและไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ ประกอบด้วย
๑.) ค่าใช้จ่ายตัวแทนสมาชิกประจําศูนย์ร่วมประชุมใหญ่ จํานวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท
๒.) ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษา ครุภัณฑ์เครื่องใช้สํานักงาน อาคาร จํานวน ๔,๒๑๕.๘๑ บาท
๓.) ค่ารับรอง จํานวน ๑,๖๓๙.๐๐ บาท
๔.) ค่าเสื่อมราคา จํานวน ๕๕,๔๑๕.๗๗ บาท
๕.) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ จํานวน ๑๑๐,๕๔๘.๙๘ บาท
รวม ๑๗๔,๘๑๙.๕๖ บาท
- ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
๑.) ระบบคิวอัตโนมัติ จํานวน ๑๔,๗๖๐.๐๐ บาท
๒.) สว่านเจาะ จํานวน ๒,๕๙๙.๐๐ บาท
๓.) เก้าอี้ ๓ ตัว จํานวน ๔,๓๕๐.๐ บาท
๔.) เครื่องสํารองไฟ จํานวน ๓,๔๖๐.๐๒ บาท
๕.) กล้องเว็บแคม จํานวน ๖,๙๘๐.๐๐ บาท
๖.) เครื่องวิทยุสื่อสาร จํานวน ๑๒,๔๑๒.๐๐ บาท
๗.) โทรศัพท์ไร้สาย จํานวน ๒,๔๙๘.๐๐ บาท
๘.) ตู้ทําน้ําร้อน-น้ําเย็น จํานวน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
๙.) เครื่องพิมพ์เลเซอร์ จํานวน ๖,๐๐๐.๐๐ บาท
รวม ๖๘,๐๕๙.๐๒ บาท ซึ่งที่ประชุมใหญ่อนุมัติให้มีการถัวเฉลี่ยได้
- ในปี ๒๕๕๖ สหกรณ์ได้รับอนุมัติวงเงินงบประมาณรายจ่ายเป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๔๐,๐๖๒,๐๒๗.๐๐ บาท ดังนี้
- งบประมาณค่าใช้จ่าย วงเงินงบประมาณ ๓๑,๑๐๒,๒๘๖.๐๐ บาท รวมรายจ่าย
ตั้งแต่ต้นปี ๒๖,๕๗๕,๐๖๙.๘๕ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือ ๔,๕๒๗,๒๑๖.๑๕ บาท คิดเป็นร้อย
ละ ๑๔.๕๖ บาท
- งบประมาณลงทุน วงเงินงบประมาณ ๗,๙๗๑,๙๐๑.๐๐ บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่
ต้นปี ๒,๑๔๑,๙๖๘.๔๐ บาท วงเงินงบประมาณคงเหลือ ๕,๘๒๙,๙๓๒.๖๐ บาท คิด เป็นร้อยละ
๗๓.๑๓ บาท
- งบประมาณค่ า ใช้ จ่ า ยตามแผนกลยุ ท ธ์ แ ละการบริ ห ารความเสี่ ย ง วงเงิ น
งบประมาณ ๙๘๗,๘๔๐.๐๐ บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี ๔๙๒,๓๑๕.๖๙ บาท วงเงินงบประมาณ
คงเหลือ ๔๙๕,๕๒๔.๓๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๑๖ บาท
รวมทัง้ สิ้น วงเงินงบประมาณ ๔๐,๐๖๒,๐๒๗.๐๐ บาท รวมรายจ่ายตั้งแต่ต้นปี
๒๙,๒๐๙,๓๕๓.๙๔ บาท วงเงิ น งบประมาณคงเหลื อ ๑๐,๘๕๒,๖๗๓.๐๖ บาท คิด เป็ น ร้ อยละ
๒๗.๐๙ บาท
- การปฏิบัติงานทางด้านการเงิน การบัญชี และการดําเนินงานโดยทั่วไปส่วนใหญ่
เป็นไปด้ว ยความเรียบร้อย มีข้อบกพร่องบ้า งเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสําคัญ ได้แจ้ง ให้เ จ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ
- การปฏิบัติงานด้านการรับฝากและการให้กู้ยืมเงิน ส่วนใหญ่ถูกต้องเรียบร้อย มี
ข้อบกพร่องบ้างเล็กน้อยซึ่งไม่เป็นสาระสําคัญ ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
เรียบร้อยแล้วในระหว่างการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า ๕๖ ถึง
หน้า ๖๔)
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ๒๕๕๖
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้
๑) เป็นของสมาชิกร้อยละ ๘๐.๐๔ ของกําไรสุทธิ
ร้อยละ
๑.๑) เงินปันผล
๖๘.๔๙
๑.๒) เงินเฉลี่ยคืน
๑๑.๕๔
เงินเฉลี่ยคืนคลาดเคลื่อน
๐.๐๑
รวม
๘๐.๐๔
๒) เป็นผลประโยชน์แก่สมาชิกร้อยละ ๑๗.๐๒ ของกําไรสุทธิคือ
ร้อยละ
๒.๑) ทุนสํารอง
๑๑.๐๐
๒.๒) ทุนรักษาระดับเงินปันผล
๐.๖๔
เงินเฉลี่ยคืนที่สมาชิกไม่รับ
๐.๐๙
๒.๓) ทุนเพื่อการศึกษาอบรม
๑.๐๐
๒.๔) ทุนสาธารณประโยชน์
๑.๐๐
๒.๕) ทุนสวัสดิการตามสมควรแก่สมาชิก ๑.๑๐
๒.๖) ทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
๒.๑๙
รวม
๑๗.๐๒
๓) เป็นผลตอบแทนกรรมการและเจ้าหน้าที่ร้อยละ ๒.๙๔ ของกําไรสุทธิคือ
ร้อยละ
๓.๑) เจ้าหน้าที่
๑.๖๔
๓.๒) กรรมการ
๑.๓๐
รวม
๒.๙๔
(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า ๖๕ ถึง หน้า ๖๗)
เหรัญญิก แจ้งที่ประชุมถึงวิธีคํานวณเงินโบนัสของคณะกรรมการฯ ใช้วิธีนํายอดเงิน
โบนัสของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมาเทียบกับผลกําไรสุทธิ โดยนําเงินปันผลที่ได้
รับมาเทียบเป็นอัตราส่วนร้อยละ(เปอร์เซ็นต์) ของกําไรสุทธิในแต่ละปีและนําอัตราส่วนที่ได้รับของ ๒
ปี มาหารเฉลี่ยในปีนี้ร้อยละ ๑.๓๐ คิดเป็นเงิน ๑๕๙,๕๕๕.๐๐ บาท
สมาชิก แจ้งที่ประชุมกล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
บุตรสมาชิก และถ้าเป็นไปได้ฝากคณะกรรมการพิจารณาเพิ่มทุนการศึกษาบุตรสมาชิกเพิ่มขึ้นจากเดิม
เนื่องจากค่าครองชีพสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ และขอให้คณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดทุนเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง (ตามข้อ ๑๐.) ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
เหรั ญ ญิ ก แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาเพิ่ ม เติ ม ทุ น ในแต่ ล ะทุ น นั้ น
คณะกรรมการต้ อ งศึ ก ษารายละเอี ย ดก่ อ น เนื่ อ งจากในแต่ ล ะปี ส หกรณ์ มี ทุ น สวั ส ดิ ก ารและทุ น
สาธารณประโยชน์ซึ่งแบ่งย่อยออกเป็นหลายทุน
รองประธาน คนที่ ๑ แจ้งที่ประชุม เนื่องจากในปีที่ผ่านสมาชิกได้เสนอให้แยกทุน
สาธารณประโยชน์ออกจากทุนสวัสดิการ เพื่อพิจารณาอนุมัติทุนตามความเหมาะสมของแต่ละทุน
เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่สมาชิก
ผู้ช่วยเหรัญญิก ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดตั้งทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง(ตามข้อ ๑๐.)
เพื่อรองรับการบริหารงานในกรณีเกิดการขาดทุนในการลงทุน ซึ่งเป็นการบริหารความเสี่ยงวิธีหนึ่ง
หรื อเพื่ อจั ด สรรเป็ น เงิ น ปัน ผลและหรื อเงิ น เฉลี่ย คื น หรือ เพื่อ ซ่ อมแซมหรือ ปลูก สร้า งสํา นั กงาน
นอกเหนือจากการตั้งค่าใช้จ่ายประจําปี
สมาชิก เห็นด้วยกับการใช้สตู รคํานวณเงินโบนัสของคณะกรรมการ แต่ควรหาวิธีใช้
สูตรคํานวณเงินโบนัสของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้วย
ประธาน แจ้งที่ประชุมเกีย่ วกับการคํานวณโบนัสเจ้าหน้าที่ คณะกรรมการพิจารณา
จากผลของกําไรสุทธิในแต่ละปี
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๘ พิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๖
ผู้จัดการ เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๖
หมวด
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)
หมวดเงินเดือน
หมวดค่าตอบแทน
หมวดค่าใช้สอย
หมวดวัสดุ
งบสํารอง
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น
หมายเหตุ งบประมาณค่าใช้จ่าย หมวด ๑-๕ ถัวเฉลี่ย
ได้ทุกหมวดของประมาณค่าใช้จ่าย
๖) ค่าครุภัณฑ์
รวมงบประมาณลงทุน
หมายเหตุ งบประมาณลงทุน หมวด ๖ ถัวเฉลี่ยได้ทุก
หมวดของงบประมาณลงทุน
๗) ค่าใช้จ่ายตามแผนงานและโครงการภายใต้แผน
กลยุทธ์ สอ.บวท.
๘) ค่าใช้จ่ายตามแผนงานบริหารความเสี่ยง สอ.บวท.
งบประมาณปี ๒๕๕๖ ที่ประชุมอนุมัติ
(บาท)
๑๐,๓๐๕,๔๗๔.๐๐
๕,๖๖๙,๙๒๖.๐๐
๑๔,๗๙๐,๖๐๐.๐๐
๔๖๐,๐๐๐.๐๐
๓,๑๒๒,๖๐๐.๐๐
๓๔,๓๔๘,๖๐๐.๐๐
๑๔,๑๕๐,๘๐๑.๐๐
๑๔,๑๕๐,๘๐๑.๐๐
๕๕๐,๐๐๐.๐๐
๓๑๘,๐๐๐.๐๐
รวมงบประมาณค่าใช้จ่ายและงบประมาณลงทุน
๔๙,๓๖๗,๔๐๑.๐๐
(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า ๖๘ ถึง หน้า ๗๘)
สมาชิก สอบถามกรณีกรรมการไม่เข้าร่วมประชุมจะได้รับค่าเบี้ยประชุมหรือไม่ และ
ในเวลาที่ประชุมถือว่าขาดงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด หรือไม่
ประธาน แจ้งที่ประชุมส่วนใหญ่กรรมการจะไม่ขาดประชุม เว้นแต่กรณีติดภารกิจ
ส่วนค่าเบี้ยประชุม หากกรรมการไม่เข้าร่วมประชุม จะไม่ได้รับเงินค่าเบี้ยประชุมในครั้งดังกล่าว ส่วน
ในเวลาที่มีการประชุม สหกรณ์ฯ จะทํา หนังสือถึงหน่วยงานสังกัด /กอง ที่กรรมการปฏิบัติห น้า ที่
ประจําอยู่ เพื่อขอให้ทําการลาโดยไม่หักวันลา
สมาชิก เสนอที่ป ระชุมกรณีส หกรณ์ฯ มี แผนพั ฒ นาระบบโครงสร้า งใหม่ โ ดยจะ
เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่ม ๒ ตําแหน่ง ด้าน IT และสินเชื่อนั้น ขอเสนอให้ใช้วิธีจัดจ้างพนักงานแบบ
ชั่วคราว (Outsource) เนื่องจากการรับสมัครเจ้าหน้าที่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นทั้งด้านสวัสดิการและค่าจ้าง
อีกทั้งขณะนี้สหกรณ์อยู่ระหว่างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ หากแผนพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์เสร็จก็
จะแบ่งเบาภาระหน้า ที่ของเจ้า หน้า ที่ล งไปบ้างและสหกรณ์ฯ ควรที่จัด สรรหน้า ที่การทํา งานของ
เจ้าหน้าทีท่ ี่มีอยู่ใหม่
ผู้จัดการ ชี้แจงกรณีสหกรณ์ฯ เปิดรับเจ้าหน้าที่เพิ่ม ๒ ตําแหน่ง เป็นการรองรับการ
ขยายตัวตามแผนโครงสร้างสหกรณ์ เนื่องจากปัจจุบันสหกรณ์ฯ บริหารเงินกว่า ๕,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท
สมาชิก เสนอให้กรรมการทบทวนเรื่องการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่เพิ่ม ๒ ตําแหน่ง
อีกครั้งหนึ่ง โดยให้เ ทีย บผลดี ผลเสีย ระหว่า งการรับ สมัครเจ้า หน้า ที่กับ การจัด จ้า งพนักงานแบบ
ชั่วคราว (Outsource)
รองประธาน คนที่ ๑ แจ้ ง ที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ การเปิ ด รั บ สมั ค รเจ้ า หน้ า ที่ เ พิ่ ม ๒
ตําแหน่ง เหตุเพราะคณะกรรมการโครงสร้างองค์กรและทรัพยากรบุคคลได้ทําการศึกษาชั่วโมงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจําแล้ว ประกอบกับในภายหน้าสหกรณ์ฯ จะมีทุนดําเนินการเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จึงจําเป็นต้องรับสมัครเจ้าหน้าที่เพื่อรองรับการบริหารงานต่อไป
สมาชิก เสนอให้สหกรณ์ฯ ทดลองจัดจ้างพนักงานแบบชั่วคราว(Outsource) มา
ทดลองงานก่อน ๑ ปี หากทํางานได้ไม่ดีก็ไม่ต่อสัญญาและเปิดรับเจ้าหน้าที่แทน
ที่ปรึกษา IT แจ้งที่ประชุมเกี่ยวกับการจัดจ้างพนักงานแบบชั่วคราว(Outsource)
เหมาะสําหรับงานบางเรื่องที่ ไม่ต้องมีความรับ ผิด ชอบสูง แต่สํา หรับ งานด้า น IT นั้น ผู้สมัครเป็น
เจ้าหน้าที่มหี น้าที่ความรับผิดชอบด้านการเขียนระบบพัฒนาโปรแกรมสหกรณ์ ซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับข้อมูลภายในของสมาชิกด้าน เงินฝากและสินเชื่อ เป็นต้น อีกทั้งการจัดจ้างพนักงานแบบชั่วคราว
(Outsource) ที่มีความชํานาญด้าน IT เข้ามาปฏิบัติงานในส่วนนี้ย่อมมีค่าใช้จ่ายสูง เพราะปัจจุบัน
ระบบสหกรณ์มีการแข่งขันกันสูง จึงเห็นควรเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT แทนการจัดจ้างพนักงานแบบ
ชั่วคราว (Outsource)
สมาชิก แจ้งที่ประชุมเห็นควรจัด จ้างพนักงานแบบชั่ว คราว(Outsource) เพื่อลด
ภาระค่าใช้จ่ายผูกพันแบบระยะยาว
ประธาน แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการ IT เคยติดต่อผ่านบริษัท วิทยุการบินแห่ง
ประเทศไทย จํากัด เพื่อขอพนักงานที่มีความชํา นาญเข้ามาให้ความรู้และแนะนําให้คําปรึกษากับ
เจ้าหน้าที่สหกรณ์ แต่พนักงานติดภารกิจบริษัทฯ
สมาชิก แจ้งที่ประชุมหากรับเจ้าหน้าที่เพิ่มเรื่องค่าตอบแทนควรลดลงด้วย เพราะมี
เจ้าหน้าที่มาแบ่งเบาภาระเพิ่ม
ประธาน แจ้งที่ประชุมการตั้งค่าตอบแทนนั้น ตั้งตามจ่ายจริง เนื่องจากไม่ทราบว่า
จะจัดจ้างทันปีงบประมาณทั้ง ๒ ตําแหน่งหรือไม่
สมาชิก สอบถามเรื่องคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ ที่จะเปิดรับสมัคร
ประธาน แจ้งที่ประชุมในส่วนเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆ มอบหมายให้กรรมการและ
ผู้จัดการไปศึกษาวุฒิเงื่อนไขคุณสมบัติต่างๆ ก่อนทําการประกาศรับเจ้าหน้าที่
ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมปัจจุบันเจ้าหน้าที่สินเชื่อ จํานวน ๓ คน ทําหน้าที่เงินกู้พิเศษ
เงินกูส้ ามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ซึ่งมีเจ้าหน้าที่นิติกรเข้ามาช่วยงานให้บริการหน้าเคาน์เตอร์ด้าน
เงินกูส้ ามัญและเงินกูเ้ พื่อเหตุฉุกเฉิน จํานวน ๑ คน ทําให้งานด้านกฎหมายต้องจัดจ้างบุคคลภายนอก
มาดําเนินการแทน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในแต่ละคดี กรรมการจึงเห็นควรรับสมัครเจ้าหน้า ที่
สินเชื่อเพื่อให้การบริหารงานด้านสินเชื่อเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการ
ว่าจ้างบุคคลภายนอกมาดําเนินคดีแทนลง
สมาชิก แจ้งที่ประชุมหากการรับสมัครเจ้าหน้าที่ IT แล้วกําหนดอัตราเงินเดือนต่ําจะ
ได้ผู้สมัครที่ไม่มีประสบการณ์
ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาระหว่างการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่กับการจัดจ้าง
พนักงานแบบชั่วคราว(Outsource)
ที่ประชุม
มีมติด้วยเสียงข้างมาก(๓๓ เสียง) เลือกให้สหกรณ์เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ และมีมติ
๑๖ เสียง เห็นด้วยกับการจัดจ้างพนักงานแบบชัว่ คราว(Outsource)
ที่ประชุม
ประธาน ขอมติที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๖
มีมติอนุมัติแผนงานและงบประมาณ ประจําปี ๒๕๕๖ ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๙ รับทราบสมาชิกเข้าใหม่และออกจากสหกรณ์ ประจําปี ๒๕๕๖
นายทะเบียน แจ้งที่ประชุมทราบจํานวนยอดผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิกและขอลาออก
จากการเป็นสมาชิกสหกรณ์ ประจําปี ๒๕๕๖ ดังนี้
- จํานวนสมาชิกต้นปี ๒๕๕๕
จํานวน ๓,๑๐๕ คน
- จํานวนสมาชิกสมทบ
จํานวน ๑๙๒ คน
- จํานวนสมาชิกเพิ่ม
จํานวน ๖๖ คน
- จํานวนสมาชิกสมทบเพิ่ม
จํานวน ๒๕ คน
- จํานวนสมาชิกลาออก
จํานวน ๑๑ คน
- จํานวนสมาชิกสมทบลาออก
จํานวน
๒ คน
- จํานวนสมาชิกถึงแก่กรรม
จํานวน
๗ คน
- จํานวนสมาชิกสมทบถึงแก่กรรม
จํานวน
๑ คน
ยอดรวมสมาชิ ก สหกรณ์ ฯ ณ วั น ที่ ๓๑ ธั น วาคม ๒๕๕๖ จํ า นวน ๓,๑๕๓ คน
สมาชิกสมทบ ๒๑๔ คน รวมสมาชิกและสมาชิกสมทบทั้งสิ้น ๓,๓๖๗ คน
รับทราบ
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๑๐ พิจารณากําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี ๒๕๕๕
เหรั ญ ญิ ก แจ้ง ที่ป ระชุมตามข้อ บังคั บ สหกรณ์อ อมทรั พย์บ ริษั ทวิ ทยุก ารบิน แห่ ง
ประเทศไทย จํากัด พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๘. กําหนดไว้ว่า “วงเงินกู้ยืมหรือค้ําประกัน ที่ประชุมใหญ่อาจ
กําหนดวงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีหนึ่งๆ ไว้ตามที่จําเป็นและสมควรแก่การดําเนินงาน
วงเงินซึ่งกําหนดดังว่านี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์”
“ถ้าที่ประชุมใหญ่ยังมิได้กําหนด หรือนายทะเบียนสหกรณ์ยังมิได้ให้ความเห็นชอบ
วงเงินกู้ยืมหรือการค้ําประกันสําหรับปีใด ก็ให้ใช้วงเงินกู้ยืม หรือการค้ําประกันสําหรับปีก่อนไปก่อน
พลาง”
ตามข้อบังคับกําหนดของนายทะเบียนสหกรณ์ สหกรณ์ที่มีทุนเรือนหุ้นตั้งแต่ ๖๐๑
ล้านบาท ขึ้นไป สามารถกําหนดวงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกันได้จํานวน ๑ เท่า ของทุน
เรือนหุ้น สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด มีทุนเรือนหุ้นกว่า
๒,๑๖๓,๔๘๓,๙๐๐.๐๐ ล้านบาท
ฉะนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนงานที่ได้วางไว้ จึงเห็นควรกําหนด
วงเงินซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ําประกัน ประจําปี ๒๕๕๗ เป็นจํานวน ๑ เท่า ของทุนเรือนหุ้น เป็น
เงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุม
มี ม ติ อ นุ มั ติ ว งเงิ น ซึ่ ง สหกรณ์ อ าจกู้ ยื ม หรื อ ค้ํ า ประกั น ประจํ า ปี ๒๕๕๗ เป็ น
จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ล้านบาท ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ ๑๑ พิจารณาเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี ๒๕๕๗
ประธานฯ แจ้งว่า ตามมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๒ และ
ระเบีย บนายทะเบีย นสหกรณ์ ว่าด้ว ย การตรวจสอบกิจการของสหกรณ์ พ.ศ.๒๕๔๔ กํา หนดให้
สหกรณ์มีผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิก หรือบุคคลภายนอกเพื่อดําเนินการ
ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น
การเลือกผู้ตรวจสอบกิจการควรพิจารณาเลือกจากสมาชิกของสหกรณ์ลําดับแรก ถ้า
ไม่สามารถเลือกจากสมาชิกได้ จึงเลือกจากบุคคลภายนอกเป็นลําดับต่อไป
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี ๒๕๕๗ โดยเลือกจาก
นิติบุคคลภายนอก จํานวน ๑ ราย ได้แก่
๑) บริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี โดยมี ดร.วรกร แช่มเมืองปัก เป็นผู้ตรวจสอบ
กิจการ ค่าธรรมเนียม ๙๐,๐๐๐.-บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน) (รายละเอียดตามหนังสือรายงานกิจการ
ประจําปี ๒๕๕๖ หน้าที่ ๘๓-๘๔)
มีมติเลือกบริษัทวรกรและสุชาดาสอบบัญชี เป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจําปี ๒๕๕๗
ที่ประชุม
ค่าธรรมเนียม ๙๐,๐๐๐.-บาท(เก้าหมื่นบาทถ้วน)
ระเบียบวาระที่ ๑๒ พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจําปี ๒๕๕๗
ประธานฯ แจ้งว่า ตามข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศ
ไทย จํากัด พ.ศ.๒๕๕๒ “ข้อ ๒๕. การตรวจสอบบัญชีของสหกรณ์นั้น ต้องได้รับการตรวจสอบอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และตามระเบียบที่นายทะเบียนสหกรณ์
กําหนด โดยผู้สอบบัญชีซึ่งนายทะเบียนแต่งตั้ง” ในปี ๒๕๕๗ มีผู้สอบบัญชีเสนอราคา ๒ ราย ได้แก่
๑) บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เสนอค่าบริการ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๒) บริษัท นันทพันธ์การสอบบัญชี จํากัด เสนอค่าบริการ ๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ซึ่งบริษัทผู้เสนอราคาทั้ง ๒ มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่สหกรณ์ฯ กําหนด
(รายละเอียดปรากฏในหนังสือรายงานประจําปี หน้า ๘๕ ถึง หน้า ๘๖)
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติคัดเลือก บริษัท เอ็น.เอส.เค.สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจําปี
๒๕๕๗ ค่าบริการ ๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท ต่อปี
ระเบียบวาระที่ ๑๓ เรื่องอื่นๆ
เรื่องที่ ๑. ขยายหลักเกณฑ์การถือทุนเรือนหุ้น
สมาชิก เสนอที่ประชุมพิจารณาขยายหลักเกณฑ์ถือทุนเรือนหุ้น จากเดิมสมาชิก
สามารถถือทุนเรือนหุ้นสูงสุด ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขยายเพิ่มเป็น ๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท เพื่อเป็น
การช่วยเหลือสมาชิกและไม่ต้องให้สมาชิกไปลงทุนสถาบันการเงินอื่นที่อาจมีความเสี่ยง
รองประธาน คนที่ ๓ แจ้งที่ประชุมจากการศึกษาสหกรณ์ระดับกลางและระดับใหญ่
ส่วนมากจะกําหนดวงเงินการถือหุ้นของสมาชิกไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์
พนักงานการบินไทย จํากัด และสหกรณ์ออมทรัพย์การท่าอากาศยาน จํากัด ซึ่งมีทุนดําเนินงานสูง
กว่าสหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด ก็ยังกําหนดวงเงินการถือหุ้นของ
สมาชิกไว้ไม่เกิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
รองประธาน คนที่ ๑ แจ้งที่ประชุมในกรณีที่สมาชิกมีทุนเรือนหุ้นครบ
๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท แล้ว หากประสงค์จ ะสะสมทุน เรือนหุ้น เพิ่มเติมสามารถนํา คู่ส มรส บิด า
มารดาและบุตรมาสมัครเป็นสมาชิกสมทบกับสหกรณ์ เพื่อสะสมทุนเรือนหุ้นได้อีกทางหนึ่ง
รับทราบ
ที่ประชุม
เรื่องที่ ๒. เงินฝากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด
สมาชิก แจ้งที่ประชุมกล่าวชื่นชมคณะกรรมการที่สามารถถอนเงิน ฝากออกจาก
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จํากัด ได้ก่อนที่จะเกิดความวุ่นวายในสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น
จํากัด
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๓. สอบถามเงินฝากกรณีสมาชิกเสียชีวิต
สมาชิก สอบถามที่ประชุมกรณีสมาชิกเสียชีวิต สหกรณ์ฯ จะมีวิธีดําเนินการอย่างไร
กับเงินฝากของสมาชิกที่มีอยู่
นายทะเบียนสหกรณ์ แจ้งที่ประชุมกรณีสมาชิกเสียชีวิต ถือว่าขาดจากสมาชิกภาพ
แล้ว สหกรณ์ฯ จะจ่ายทรัพย์สินต่างๆ ทีส่ มาชิกมีอยู่กับสหกรณ์ฯ ให้กับผู้รับประโยชน์ตามที่สมาชิกได้
แจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ ต่อไป
รับทราบ
ที่ประชุม
เรื่องที่ ๔. แสดงรายชื่อการเข้าประชุมของคณะกรรมการ
สมาชิก เสนอให้มีการแสดงรายชื่อการเข้า ประชุมของคณะกรรมการทุกคณะให้
สมาชิกทราบ เพื่อจะได้ทราบว่าคณะกรรมการท่านใดเข้าหรือไม่เข้าร่วมประชุมบ้าง
ประธาน แจ้งที่ประชุมส่วนใหญ่คณะกรรมการจะเข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุมทุก
คณะ เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจําเป็นติดภารกิจบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๕. หลักเกณฑ์การคิดเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์
สมาชิก เสนอให้คณะกรรมการศึกษาหลักเกณฑ์การคิดเงินโบนัสเจ้าหน้าที่สหกรณ์
เหมือนอย่างที่คณะกรรมการคิดสูตรการคิดเงินโบนัสของคณะกรรมการ
ประธาน แจ้งที่ประชุมคณะกรรมการขอรับไว้ศึกษาพิจารณาต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ
เรื่องที่ ๖. กรณีสมาชิกค้ําประกันรับผิดแทนสมาชิกผู้กู้ที่ลาออก
สมาชิก สอบถามที่ประชุมสหกรณ์มีวิธีช่วยเหลืออย่างไรบ้างกรณีที่สมาชิกผู้กู้ลาออก
จากการเป็นพนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด
รองประธาน คนที่ ๓ แจ้งที่ประชุมตามสัญญาค้ําประกัน กรณีผู้กู้ผิดนัดชําระหนี้ผู้
ค้ําประกันต้องรับผิดแทนผู้กู้ ดังนั้น ก่อนที่จะลงนามในสัญญาค้ําประกัน ควรตรวจดูสลิปเงินเดือน
ของผู้กู้ก่อนว่ามีเงินเหลือมากน้อยเพียงพอแก่การชําระหนี้หรือไม่ อีกทั้งก่อนที่สัญญาเงินกู้จะได้รับ
การพิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ จะโทรศัพท์สอบถามท่านเพื่อยืนยันการค้ําประกันอีกครั้งหนึ่ง
หากท่ า นไม่ป ระสงค์ที่จ ะค้ํา ประกั น ให้ ต อบปฏิเ สธการค้ํา ประกั น กับ เจ้า หน้า ที่ทัน ที ซึ่ง ในเรื่องนี้
สหกรณ์ ฯ ได้ ศึ ก ษาถึ ง ความเสี่ ย งที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น กั บ ผู้ ค้ํ า ประกั น จึ ง ได้ ทํ า ระเบี ย บว่ า ด้ ว ย กองทุ น
ช่ว ยเหลื อ ผู้ค้ํ า เงิน กู้ ส ามั ญ พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่ อแบ่ งเบาภาระความเสี่ ย งให้ กั บ ผู้ค้ํ า ประกั น จํา นวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ซึ่งหากกองทุนดังกล่าวมีเงินสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สหกรณ์ฯ อาจจะขยาย
วงเงินเพิ่มเติมขึ้นได้ตามลําดับ แต่ทั้งนี้ผู้ค้ําประกันสามารถติดต่อสหกรณ์ฯ เพื่อขอประนอมหนี้ได้
เพื่อแบ่งเบาภาระได้อีกทางหนึ่ง
สมาชิก เสนอให้สหกรณ์ฯ จัดจ้างหรือคัดเลือกบริษัทประกันมาคุ้มครองความเสี่ยง
ของผู้ค้ําประกัน
รองประธาน คนที่ ๓ แจ้งที่ประชุมปัจจุบันมีการทําประกันผู้ค้ําประกันไว้กับสหกรณ์
ฯ แต่ บ ริษั ทประกั น มีเ งื่อ นไขการจ่า ยเงิ น ค่ า สิน ไหมให้ กั บ สหกรณ์ฯ ต่ อ เมื่ อ ผู้กู้ ออกจากการเป็ น
พนักงานบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จํากัด โดยมีความผิด เท่า นั้น ซึ่งที่ผ่า นมาพนักงาน
ลาออกโดยไม่มีความผิด ผู้ค้ําประกันจึงต้องรับผิดในหนีค้ งเหลือแทนผู้กู้
รับทราบ
ที่ประชุม
เรื่องที่ ๗. การนําส่งหนังสือแจ้งยอดคงเหลือและภาระค้ําประกัน
สมาชิก สอบถามเรื่องการนําส่งหนังสือแจ้งยอดคงเหลือและภาระค้ําประกันให้กับ
สมาชิก เพราะไม่ได้รับหนังสือแจ้งยอดคงเหลือและภาระค้ําประกัน
ผู้จัดการ แจ้งที่ประชุมสหกรณ์ฯ จัดส่งหนังสือแจ้งยอดคงเหลือและภาระค้ําประกัน
ให้กับสมาชิกทุกคนตามที่อยู่ที่สมาชิกแจ้งไว้กับสหกรณ์ฯ หากสมาชิกไม่ได้รับกรุณาติดต่อสหกรณ์ฯ
และแจ้งที่อยู่อีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากหนังสือแจ้งยอดคงเหลือและภาระค้ําประกันมีรายละเอียดสําคัญ
หลายอย่าง เช่น ยอดเงินฝากคงเหลือ ยอดหนี้คงเหลือ ผู้รับโอนประโยชน์ ภาระการค้ําประกันและ
วงเงินประกันชีวิต
รับทราบ
ที่ประชุม
เรื่องที่ ๘. นายทะเบียนสหกรณ์แจ้งให้ทราบ
นายทะเบียนสหกรณ์ แจ้งที่ประชุมวิธีปฏิบัติและความชัดเจนของระเบียบดังนี้
๑) เกี่ยวกับการกําหนดระยะเวลาการเปิดหีบเลือกตั้ง ตามระเบียบ ว่าด้วย การ
เลือกตั้ง ไม่ได้กําหนดระยะเวลาไว้ ดังนั้นควรกําหนดระยะเวลาการเปิดหีบเลือกตั้งไว้ในระเบียบ ว่า
ด้วย การเลือกตัง้ คณะกรรมการดําเนินการอย่างชัดเจน
๒) การพิจ ารณาอนุมัติว งเงิน กู้ยื มหรือค้ํา ประกัน นั้ น ต้องผ่ า นการอนุมัติจ ากที่
ประชุมใหญ่และได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนสหกรณ์ด้วย
๓) เกี่ยวกับการลงทุนตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ ข้อ
๓. (๗) ต้องทําเป็นวาระเสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อน แต่หากเป็นการลงทุนตามที่
พระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖๒ และประกาศคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์
แห่งชาติ เรื่อง ข้อกํา หนดการฝากหรือลงทุน อย่า งอื่น ของสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ กําหนด ไม่ต้อง
คณะกรรมการดําเนินการสามารถลงทุนได้โดยไม่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ก่อน
๔) แจ้งคุณสมบัติของสมาชิกสมทบ ต้องมีความสัมพันธ์กับสมาชิกหลัก ดังนั้นกรณี
ที่สมาชิกหลักขาดสมาชิกภาพ ย่อมทําให้สมาชิกสมทบขาดสมาชิกภาพตามไปด้วย
ไม่มีเรื่องอื่นใดพิจารณาอีก ประธานกล่าวขอบคุณสมาชิกและปิดประชุม
เลิกประชุมเวลา ๑๕.๔๕ น.
(นายกําธร ศิริกร)
ประธานกรรมการ/ประธานในที่ประชุม
(นายชาญชัย ปิ่นนิกร)
เลขานุการ/ผู้บันทึกรายงานการประชุม