tIc-f-Øn¬ \mfn-tIc Irjn

tIc-f-Øn¬ \mfn-tIc Irjn-bpsS `mhn
tI
c-f-Øns‚ kz¥w Iev]-hr-£-am-Wv, sXßv. hr£-Øns‚ F√m `mK-ßfpw D]-tbm-K-{]-Zw. tIc-fØns‚ `q{]-Ir-Xn-°pw, Imem-h-ÿbv°pw G‰hpw tbmPn® hr£w. tXß-bpw, shfn-s®-Æbpw \Ωp-sS
`£-W-Øn-s‚-bpw, Pohn-X-Øn-s‚bpw ASn-ÿm\ LS-I-߃. henb sXßn≥tXm-∏p-Iƒ A[n-I-an-s√-¶nepw
c≠p sXsß-¶nepw C√mØ Hcp ho´p-h-f∏pw tIc-f-Øn-en-√.
CsXm-s°-bm-sW-¶nepw Ign™ Ac-\q-‰m-≠p-Im-eØv s\¬Ir-jn-tbm-sSm-∏w A]-Nbw G‰p-hm-ßnb IrjnbmWv \mfn-tI-c-Ir-jnbpw. D¬]m-Z-\-hpw, D¬]m-Z-\-£-a-Xbpw Ipd-™p. sXßn\v hf-an´v sh≈w tImcmt\m, a‰p ip{iq-j-Iƒ sNømt\m D≈ Xm¬]-cy-°p-d-hv. CXn\v {][m\ Imc-Ww, \mfn-tIc D¬]m-Z-I-\mb
I¿j-I\v BZm-b-I-c-amb hne In´p-sa∂v Dd-∏n-√mØ ÿnXn; AtXm-sSm∏w ]e-hn[ tcmK-߃ ˛ Im‰p-hogvNbpw, thcv Nob-epw, aWvU-cn-bpw, X≠p-Xp-c-∏≥ h≠ns‚ B{I-a-Whpw; H∂n\pw, ]cn-lm-c-am¿§-߃
\n¿t±-in-°m-t\m, hnZKv[ D]-tZiw \¬Imt\m Bfn-√. CSn-sh-´n-b-hs\ ]mºv ISn-s®∂p ]d-bp-∂-Xp-t]mse, Cu _p≤n-ap-´p-Iƒs°-√m-an-S-bv°v, sXßn¬°-bdn tXßm CSm≥ Bsf In´mØ Ah-ÿ-bpw, CSbv°nsS ]Xn-hmbn D≠m-Ip∂ hne-Ø-I¿®-bpw. AtXmsS A\p-`-h-k-º-∂-cmb tIc-I¿j-I¿t]mepw \ΩpsS
I¬]-hr-£sØ Ah-K-Wn-°m≥ \n¿_-‘n-X-cm-bn.
AtX-k-abw Ign™ AºXp sIm√-°m-eØv d_¿ h≥ hf¿® t\Sn. d_¿Irjn-bp≈ ÿe-Øns‚
hnkvXo¿Æ-Øn-epw, d_¿ D¬]m-Z-\-Øn-epw, D¬]m-Z-\-£-a-X-bnepw A¤p-Xm-h-l-amb hf¿®. 26000 slIvS¿
ÿeØv 16000 S¨ am{Xw Hcp sIm√-Øn¬ D¬]m-Zn-∏n® d_¿, F´p e£w slIvS-dn-tebv°v hym]n®p;
hm¿jnI D¬]m-Z\w 9 e£w SÆmbn Db¿∂p. Iptd-\mƒ apºv, temI-Ønse G‰hpw Db¿∂ icm-icn
D¬]m-Z-\-£-aX C¥y t\Sn-sb-Sp-°p-Ibpw sNbvXp. Ign™ c≠p sIm√-°m-eØv A\n-b-{¥nX Cd-°p-a-Xnbp-sS-bpw, hne-bn-Sn-hn-s‚bpw a‰pw ]›m-Ø-e-Øn¬ d_-dn\pw Ct∏mƒ IjvS-Im-e-am-Wv. D¬]m-Z\ £a-Xbnse H∂mw ÿm\hpw \jvS-s∏-´p-I-gn-™p. F¶nepw Ac-\q-‰m-≠p-Imew A\p-kyq-X-amb hf¿® t\Sm≥
d_-dns\ klm-bn® LS-I-ß-sf-s¥-√m-sa∂v a\- n-em-°-Ww. Cu LS-I-߃ tIc-Irjn taJ-e-bn¬ e`yam°n Ahn-sSbpw ]ptcm-KXn t\Sn-sb-Sp-°m-a-t√m. B LS-I-߃ Fs¥√mw?
H∂v, BZm-b-I-c-amb hne I¿j-I\v XpS¿®-bmbn e`y-am-°m≥ Ign-™-Xv. Cu Hscm‰ LS-I-ap-s≠-¶n¬
I¿j-I≥ ITn-\m-[zm\w sNøpw; kml-kn-I-ambn Cd-ßn, \ho\ Bi-b-߃ Irjn-ÿ-eØv ]I¿Øpw;
hnPbw t\Sp-Ibpw sNøpw.
c≠v, d_¿ I¿j-I≥ t\cn-tS-≠n-h-cp∂ F√m {]iv\-߃°pw Ah\v Xr]vXn-I-c-amb ]cn-lm-c-am¿Kw
d_¿ t_m¿Un-eqsS e`y-am-Ipw, F∂ hnizm-kw. Irjn-kw-_-‘-amb {]iv\-ß-sf-∏‰n Kth-j-W, \nco-£W, ]T-\-߃ \SØn {]mtbm-KnI ]cn-lmcw \n¿t±-in-°m≥ Ign-hp≈ Hcp Kth-j-W-tI-{μ-Øns‚ km∂n[yw, Kth-j-W-^-e-߃ I¿j-I-cn-se-Øn-°m-\p≈ hn⁄m-\-hym-]\ (FIvkvS ≥j≥ hIp-∏v) kwhn-[m-\Øns‚ {]h¿Ø-\-£-aX Ch-bmWv I¿j-I\v Bfl-hn-izmkw \¬Ip-∂-Xv. IqSmsX tcmK-{]-Xn-tcm[ \S-]-SnIƒ, D¬]-∂-Øns‚ hnf-sh-Sp-∏v, kwkv°-c-Ww, hn]-W-\w, kmº-ØnI klmbw \¬I¬ XpS-ßnb F√m
hnj-b-߃°pw DØ-c-hm-ZnXzw Gs‰-SpØv I¿j-I\v ka-{K-tk-h\w Dd-∏m-°m≥ ]cym-]vX-amb GI-Pm-eI
LS-\bpw d_¿ t_m¿Uns‚ hnizm-kyX Db¿Ønb LS-I-am-Wv. CXp-t]mse ka-{K-tk-h-\-Øn\v tIc-hn-Ik\ t_m¿Un-s\bpw {]m]vX-am-°p-I.
aq∂v, I¿j-Ic
- psS kwL-_ew h¿[n-∏n®v Ahsc im‡o-Ic
- n-°m-\p≈ ZuXy-hp-ambn ÿm]n-®n-´p≈ d_¿
D¬]m-Z-I-kw-L-ß-fpsS km∂n-[yw. Cu kwL-_-ew, hn⁄m-\-hym-]\w ^e-{]-Z-am-°m-\pw, \b-ßfpw, `mhn
]cn-]m-Sn-Ifpw I¿j-I¿°v hni-Zo-I-cn®v sImSp-°m-\pw, D¬]-∂-Øns‚ kw`-c-Whpw Iq´mb hn]-W-\hpw
em`-I-c-am-°m\pw hf-sc-b-[nIw {]tbm-P-\-{]-Z-am-Wv.
Cu LS-I-߃ aq∂pw, d_¿Ir-jn-bpsS h≥]ptcm-K-Xn°v B°w Iq´nb LS-I-ß-fm-Wv. \mfn-tI-c-ta-Je-bn¬ C√m-Xn-cp-∂Xpw CtX LS-I-߃X-s∂.
\mfn-tIc hnI-k-\-t_m¿Un¬ sNb¿am≥ Sn.-sI. tPmkns‚ BZy ]cn-{i-a-ß-fn-sem-∂m-bn-cp-∂p, {KmaXe tItcm-ev]-ZI kwL-ß-fpsS ÿm]-\w. ]Xn-\m-bn-c-°-W-°n\v tItcm-ev]m-ZI kwL-ß-fpw, Ah-bpsS
Xe-∏Øv _lp-iXw s^U-td-j-\p-Ifpw ÿm]n-°m-\pw, Ahbv°v apI-fn¬ \oc D¬]m-ZI Iº-\n-Iƒ kwLSn-∏n-°m-\p-sa√mw hfsc Npcp-ßnb Imew-sIm≠v Ign-™n-cn-°p-∂p. Aßs\ d_-dn¬ hnPbw Is≠-Øm≥
klm-b-I-amb aq∂m-asØ LSIw ChnsS \mfn-tI-c-ta-J-e-bn¬ \S-∏m-°n-°-gn-™n-cn-°p-∂p.
C\n c≠m-asØ LSIw: Kth-j-W-hpw, hn⁄m-\-hym-]-\-hpw, hnf-sh-Sp-∏pw, hn]-W-\-hpw, aqey-h¿≤nX
D¬]∂ \n¿Ωm-Whpw Htc IpS-°o-gn¬ sIm≠p-h-cnI; Htc Pme-I-Øn-eqsS F√m tkh-\hpw e`y-am-°p-I.
d_¿ t_m¿Uns‚ Iogn¬ d_¿ Kth-j-W-tI{μw {]h¿Øn-°p-∂-Xp-t]mse \mfn-tIc hnI-k\ t_m¿Uns‚
Iogn¬ Hcp Kth-jW tI{μw XpS-tß-≠-Xv, AXym-h-iyw. C∂v \mfn-tI-c-sØ-∏‰n Kth-jWw \S-Øp-∂Xv
tI{μ tXm´-hnf Kth-j-W-tI-{μhpw (kn.-]n.-kn.-B¿.sF ˛ sk≥{S¬ πmt‚-j≥ t{Im]vkv dnk¿®v C≥Ãn‰yq-´v), Im¿jnI k¿h-I-em-im-e-bp-am-Wv. I¿j-I¿ t\cn-Sp∂ {]iv\-ß-sf-∏‰n Kth-jWw \S-Øm\pw, Kthj-W-^-e-߃ thKw Is≠-Øm\pw kz¥w Kth-j-W-\n-e-b-hpw, imkv{X-⁄cpw \mfn-tIc hnI-k-\t_m¿Un\v D≠m-bn-cn-°-Ww. Bfl-hn-izm-k-tØmsS hn⁄m-\-hym-]\w \S-Øm\pw kz¥w Kth-j-W-\n-e-bØns‚ km∂n[yw {]tbm-P-\-s∏-Spw. AXp-t]mse, kz¥w hn⁄m-\-hym-]\ kwhn-[m-\hpw Bh-iyw. C∂v
\mfn-tI-c-Ir-jn-bpsS hn⁄m-\-hym-]-\-ZuXyw G¬]n-®p-sIm-Sp-Øn-cn-°p-∂Xv Irjn-`-h-\p-I-sf-bmWv. Irjn-`h-\nse ]Xnhv ]Wn-Iƒ°n-S-bn¬ \mfn-tI-c-Ir-jn-sb-∏‰n Bg-Øn¬ ]Tn-°m-t\m, I¿j-I¿°v D]-tZiw
\¬Imt\m Cu DtZym-K-ÿ¿°v FhnsS kabw? AXp-sIm≠v \mfn-tI-c-t_m¿Uv Im¿jnI _ncp-Z-[m-cnIsf \nb-an-®v, {]tXyI ]cn-io-e\w \¬In, tItcm-ev]m-ZI kwL-ß-fpsS thZn-bn-eqsS hn⁄m-\-hym-]\w
^e-{]-Z-am-°-Ww.
aqey-h¿[nX D¬]m-Z\w {]N-cn-∏n-°m≥ Ct∏mƒØs∂ \mfn-tIc hnI-k-\-t_m¿Un¬ kwhn-[m-\-ß-fp≠v. At∏mƒ, Kth-j-Ww, hn⁄m-\-hym-]\w F∂o taJ-e-I-fn¬ apI-fn¬ hnh-cn-®-Xp-t]m-ep≈ \S-]-Sn-Iƒ
FSp-°p-∂-tXm-sS, \mfn-tIc I¿j-I¿°v ka-{K-tk-h\w e`y-am-°m≥ t_m¿Un\v Ign-bpw. CtXmsS d_¿Irjnsb hnP-b-I-c-am-°m≥ d_¿t_m¿Uns\ klm-bn® as‰mcp LSIw IqSn \mfn-tIc hnI-k-\-t_m¿Un\v
e`n-°p-I-bm-Wv.
C\n N¿® sNtø-≠Xv H∂m-asØ LS-Iw. \ymb-amb hne I¿j-I\v ÿnc-ambn \ne-\n-dpØn e`y-am-°pI. Cu taJ-e-bn¬ Ct∏mƒØs∂ sNb¿am≥ Sn.-sI. tPmkns‚ t\Xr-Xz-Øn¬ henb apt∂‰w t\Sm≥
Ign-™n-´p-≠v. Hcp \q‰m≠v Ime-ambn \oc, A_vImcn \nb-aØ
- ns‚ ]nSn-bn¬°gn-bp-Ib
- m-bn-cp-∂p. aZy-Øns‚
Awiw H´p-an-√mØ \ocsb A_vImcn \nb-a-Øns‚ ]nSn-bn¬ \n∂pw hnSp-hn-®v, sXßn≥]q-°pe sNØn
\oc D¬]m-Zn-∏n-°m≥ I¿j-I-cpsS Iq´m-bva-Iƒ°v Ah-Imiw t\Sn-sb-Sp-ØXv sFXn-lm-kn-I-amb Ncn{X
t\´-am-Wv. CtXm-sS, I¿j-I\v sXßn¬ \n∂pw BI¿j-I-amb hcp-am\w e`n-°m-\p≈ hgn Xpd∂p In´n-bncn-°p-I-bm-Wv.
CXn-\p-]p-dsa sXßn-s‚bpw tXß-bp-sS-bpw, NIn-cn-bp-sS-bp-sa√mw taJ-e-bn¬ aqey-h¿[nX D¬]-∂-߃
\n¿an®v hcp-am\w sa®-s∏-Sp-Øm-\p≈ Xo{h-]-cn-{iaw \mfn-tIc t_m¿Un¬ Djm-dmbn \S-∂p-sIm-≠n-cn-°p∂p.
apIfn¬ hnh-cn-®-Xp-t]mse d_-dns‚ hnP-b-KmY hnc-Nn-°m≥ d_¿ t_m¿Un\v i‡n-]-I¿∂ aq∂p LSI-ßfpw \mfn-tIc taJ-e-bn¬ e`y-am-°m≥ Ign-™m¬ tIc-f-Øn¬ tIc-Ir-jn°v kph¿W-Imew hc-hmIpw. \oc-bp-sSbpw, aqey-h¿[nX D¬]-∂-ß-fp-sSbpw hn]-W\w i‡-am-Ip-∂-tXmsS em`-I-c-amb hne ÿncambn e`n-°pw. tItcm-ev]m-ZI kwL-ß-fp-sS-bpw, s^U-td-j-\p-I-fp-sS-bpw, Iº-\n-I-fp-sSbpw {]h¿Ø\w
km[m-cW
- K
- X
- n-bn-em-Ip-∂t- XmsS I¿j-Ic
- psS im‡o-Ic
- W
- Ø
- n\p th≠n-bp≈ ]cn-{i-aß
- fpw e£yw ImWpw.
At∏mƒ Ah-ti-jn-°p-∂-Xv, t_m¿Uns‚ kz¥w Kth-j-W-\n-e-b-hpw, hn⁄m-\-hym]\ kwhn-[m-\-hpw.
Ch-IqSn ÿm]n-s®-Sp-°m≥ Ign-™m¬, tIc-Ir-jn-bpsS `mhn-sb-∏‰n kwi-bn-t°≠ Imcy-an-√. kpÿnc
hnI-k-\-Øns‚ ]mX-bn-eqsS apt∂-dp∂ tIc hnI-k-\-t_m¿Un-\pw, tIc I¿j-I¿°pw hnP-bm-iw-k-Iƒ!