¤NшО ігТа

'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, [l¡ìδ¬¹ [email protected]
¯åì³> &ìK>Ê¡ yû¡àÒü³>à =à
Jå[ƒ}Kã ëó¡àR¡¤à ¯åì³> &–ƒ
yû¡àÒü³ ëW¡ìó¡à} \à>å¯à[¹ =àKã
*Òü>à R¡[Î º}=¤àº ³[”|ìJà}Kã [i¡[Î&>à Åã>¤à ëÊ¡i¡
ëºì¤º 20ú 20 [yû¡ìA¡i¡
i塹>àì³–i¡ ëÒïìƒàA¡šKã
ë=ï¹³Kà ³¹ã íº>>à
ëó¡àR¡ìJø¡ú
R¡[ÎKã ë=ï¹³ƒåƒà
*K¢oàÒüì\Î> "[ÎKã W¡ãó¡
&l¡®¡àÒü\¹ R¡àìR¡à³ ët¡\A塳à¹
l¡àÒüì¹C¡¹ ëšøà[\A塸Î> "³[ƒ
º}=à¤àº >à*ì¹³ íºA¡àÚKã
[\Àà š[¹Èl¡ ë¹àì>º>à
³¹ç¡*Òü¤à ³ã*Òü[Å} *Òü>à
Źç¡A¡ Úà[J¡ú
ë>Îì>º &¯à[l¢¡[Å} *A¡ìJø
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
Òü´£¡àº, [l¡ìδ¬¹ [email protected] ®¡à¹[t¡Úà í³¹à šàl¡ü ëW¡Kã [l¡[Ê¡öC¡ A¡ì¹Îìšàì–
ƒ[ºi¡ Î[Òt¡¸ &A¡àl¡[³, >å¸ ëƒ[À>à ƒ–i¡ *Òü¤t¡à >v¡>à Úå>àÒüìi¡l¡
Ò–ƒv¡û¡à l¡àC¡¹ "³ì¤l¡A¡¹ ë>Îì>º ¹àÒüi¡¹Î ëó¡à¹³ ³[ošå¹Kã &[ÎìÊ¡–
ëó¡ìÀà[Κ šãƒå>à ÒüA¡àÒüJå³—¤à i¡ ëÎìyû¡i¡[¹ ëKàºî³ ëÎàìºàì³à>
l¡ü;ºA¡Jø¤à ³ã*Òü[Å} R¡[Î [¤Ìå¡šå¹ "³Îå} "àÒü"àÒü[i¡ ¹ç¡¹[A¡Kã
[l¡[Ê¡öC¡[A¡ ³>å} W¡>¤à ÒüìÎàA¡t¡à t¡¹à³— &ìÎà[ÎìÚi¡ ëšøàìó¡Î¹ *Òü¤t¡à
à *A¡ìJø¡ú
>v¡>à Úå>àÒüìi¡l¡ ¹àÒüi¡¹Î ëó¡à¹³
ÒüìÎàA¡ Jå>Kã ºàÒü W¡àìAáà> ³[ošå¹Kã ºàÒü¤ ë³´¬¹ l¡àC¡¹ [\[l¡
A¡;šàKã ³ãÚà³ [t¡>¤à ë=ï¹³Kà ¹à>[Å>Wå¡}[>¡ú =à[ÎKã ëÒï[J¤à 13
³¹ã íº>>à W¡ã}óå¡ [>}ì=ï ëÅ´¬ã ƒà >å¸ ëƒ[Àƒà šàR¡ì=àA¡šà [W¡}
íº³à ë=ïKº ºèš "³Îå} ëÎà[ÎìÚº 뺴äà ë=ï¹³ "³ƒà JåÄàÒüKã
[l¡¤ºšì³>ôÒü ÒüX[i¡i塸i¡ ÒüìÎàA¡>à ëÅàxìÒï¹¤à ³ã*Òü ó塹硚[Å}KンA¡
šåÄà Åã–ƒå>à W¡ã}óå¡ [>}ì=ï Ò¹à*¤å}ƒà ³ìJàÚ>à ët¡ï[J¤à =¤A¡[Å} ÅA¡
*A¡šKã
ë=ï¹³
"ƒå JR¡ƒå>à l¡àC¡¹ "³ì¤l¡A¡¹
šàR¡ì=àA¡[J¤[>¡ú
ëó¡ìÀà[Κ "[Î šã¹A¡[J¤[>¡ú
t¡¹à³—à *A¡Jø¤[Å} "ƒå[ƒ Òü[–
*A¡šKã ë=ï¹³ƒåƒà ë=ïKº
ƒÚà> ë¹l¡ ëyû¡àÎ ëÎàÎàÒü[i¡ [¤Ìå¡šå¹ ºèš[A¡ šø[Îìl¡–i¡ 'W¡ ¤ø\ì³àìÒà>,
[l¡[Ê¡C¡ö ¤øàe¡[A¡ ëi¡ö\¹¹ "³[ƒ Òü´£¡àº ëÎìyû¡i¡[¹ ëA¡ [¤ì¹> "³[ƒ
[óø¡ ëšøÎ[A¡ [l¡[Ê¡öC¡ A¡ì¹Îìšàì–ƒ–i¡ &Î[l¡"àÒüKã šø[Îìl¡–i¡ &Î Îå[>º>à
l¡àC¡¹ ×Òüì‰à³ ë¹àì³>, A¡}à[B¡ šø[Î[l¡Ú³ ë³´¬¹[Å} *Òü[J¡ú
[lragtE [PwE
ADMISSION OPEN
SIX MONTHS UPSC/MPSC PRELIMINARY COACHING CLASS
Manipur University, Canchipur
Organised by :
Class start from :
12
January 2015 to 12
th
July, 2015
Form Fee : Rs. 50/Course Fee : Rs. 5000/Last date of Admission 5th January, 2015
Class timing : 6 a.m. to 9 a.m.
For further information, please contact us : (Office of the MUSU) (11 a.m. to 2 p.m.)
# 9774572768/ 8131011363/ 8414916295/ 8014486567/ 8119925200/ 9856799931
HURRY !
HURRY !
TSE/25220–12,13,14, ... (15days)
¤NøÎ> ³ãÒà;[A¡ ³t¡à}ƒà ë\&[Î ëųìJø
Òü´£¡àº, [l¡ìδ¬¹ [email protected] =à[ÎKã
25 ƒà E¡àîA¡ì=º [=Úà³ íºA¡àÚ
A¡´¶å[>[i¡ ëÒàºƒà ¤NøÎ> Úàƒ¤
³ãÒà;[A¡ ³t¡à}ƒà ³ãÚà³Kã *Òü¤à
³ãó¡³ "³à šàR¡ì=àv¡ûå¡>à ³ãÒà;
"[ÎKã ³t¡à}ƒà "Wå¡´¬à º}ºà º}[\>
šåì=àA¡šƒà ³ìt¡} *Òü>¤à ë\àÒü–i¡
&G> A¡[´¶[i¡ &ìK>Ê¡ l¡ ¤øåìi¡º
[A¡[À} *ó¡ ¤NøÎ> Úàƒ¤ ëA¡ï¤à
ë\&[Î "³à ëųìJø ÒàÚ[¹¡ú
ë>ï>à ëŴäà ë\&[Î "[ÎKã
A¡>쮡>¹>à ëºàÒüìt¡à}¤³ [¤ì>àƒA塳à¹>à *Òü[¹¡ú ëA¡à A¡>쮡>¹>à
A¡àR¡¤³ ë¤àì¤à, ë\à[ÎA¡à”zà =à}\³
wkAcp
/ CARPENTRY Kã MISTRI J¹à
"=å¤Kã *Òü>à šà³î\
l¡üšå A¡àR¡ì=ຠ[>}[=>à Ç¡¤à
íÒ¹¤à ³ã*Òü J¹à "=å¤Kã *Òü>à
ëA¡ï\[¹¡ú šà´¬ã¤[Å}>à >´¬¹ "[΃à
A¡ì–i¡C¡ ët¡ï[¤¹A¡l¡ü¡ú
M/S
Brotherhood
Furniture
House (Wangjing
Khunou), #: 8974973718,
9615515349
TSE/25859–25,27
Manipur University Students’ Union (MUSU)
th
...................................................................
¯åì³> &–ƒ yû¡àÒü³ ëó¡àR¡ìJø
...................................................................
"ìt¡>¤à šàl¡ü
First come, First serve.
'ìJàÚKã Ê¡àó¡ [¹ìšài¢¡¹
"³[ƒ *Òü>à³ Îì”zàÎ>à *Òü[¹¡ú
ë>ï>à ëŴäà ë\&[Î "[Î>à
ë=à¹A¡šà ëW¡ì¹àº "³>à ÒàÚ,
íº[J‰¤à ¤NøÎ> Úàƒ¤ =à[ÎKã
[>šà>ƒà "Þøý¡ šøìl¡Åt¡à W¡;ºå[Î
ÒàÚ>à ÎìK຤–ƒ ët¡¹à Îàš³
íº¹v¡û¡Kã ë=àA¡ìW¡à³ ‹>gÚ>à
ëÒï¹Kà šå[J¤[>¡ú ³ƒåKã ³tå¡}
=à[ÎKã 11 ƒà "Þøý¡ šøìl¡Å[A¡ ÒüÊ¡
ëKàl¡à¤[¹ [l¡[Ê¡öC¡>à ëA¡à>¤à tå¡[>
ë¹ºì¯ šå[ºÎ ëÊ¡Î>Kã šå[ºÎ
šì΢àì>º "³>à ¤NøÎ> Úàƒ¤
"[Ťà ÒA¡W¡à} *Òü>à ó¡R¡ìº ÒàÚ>à
Úàƒ¤[A¡ Òü³å} ³>å}ƒà šàl¡ü šã¹A¡[J¡ú
¤NøÎ> Úàƒ¤ [Åì¹ ÒàÚ¤Kã šàl¡ü
ëÒA¡ ó¡}¤Kà ‹>gÚKà šàl¡ü ó¡à*>>¤à Òü³å} ³>å}Kã ³ã*Òü[Å}>à A¡Äà
ëÒà;>[J¡ú "ƒå¤å ‹>gÚƒKã ë¹ÎìšàX "³t¡à ó¡R¡[J샡ú l¡ü>>¤à
ëÒà;>¤ƒÎå ëºàvå¡>à íºìJø ÒàÚ[¹¡ú
³ãÒà; "[΃à ëW¡îÄ ÒàÚ[¹¤à
‹>gÚ "=å¤à ³t¡³ƒà ó¡à¹Kà ¤NøÎ>
Úàƒ¤ ³ãÒà;[A¡ º}ºà º}[\>
šåì=àA¡šƒà º³ƒ³ "[ÎKã ³ãÚà³—à
³ìt¡} šà}[¤>¤Îå ë\&[Î "[Î>à
"[šº ët¡ï¹[Aá¡ú "³[ƒ "Wå¡´¬à
¯àìÚº ó¡R¡[‰ó¡à*¤à Úàƒ¤[A¡ ³ì=ï
³R¡³ šàR¡ì=àìAáàÒü ÒàÚ[¹¡ú
...................................................................
ëÊ¡i¡ šàl¡ü
IMPHAL, SATURDAY 27, DECEMBER 2014
THE CAMBRIDGE HR. SEC. SCHOOL
Khergao, Imphal - East.
[Pc wkAcp
/ WANTED TEACHERS
Sl.No. Name of Posts
No. of Posts
Qualification
1.
Manipur
1
B.A./ M.A.
2.
Science
2
B.Sc./ M.Sc.
3.
English
2
B.A./ M.A.
4.
Maths
2
B.Sc./ M.Sc.
N.B.: a) Date of Form Submission : 02-01-15
b) Date of Interview : 04-01-15
TSE/25774–23,25,27,29,31
c) Mode of Selection : Merit Basis
d) Applicants Form & other details can be had from the undersigned.
e) Basic Pay : 6000 to 8000 per month.
DAY SCHOLAR & BOARDING
ADMISSION OPENS ON
29th of Dec., 2014
FOUNDER CHAIRMAN
# 9856105815
[lragtE
[PwE
ADMISSION OPEN
Spoken English & Computer Courses
MS-Office, Tally, Photoshop, C++
With Computer Science Coaching
For Standard XI and XII
AT SPOKEN ENGLISH CLASS (Since 1986)
Khwai Brahmapur Nagamapal, Laimayum Leirak.
Contact : 9862138839, 8974642764.
TSE/25719–22 (15 days)
[Pc wkAcp
/ TEACHER WANTED
Pourabi, the 24th December 2014.
OFFICE OF THE SECRETARY
Seats are limited.
THE LAMJING MEIRA SHINDAM SHANG,
POURABI MANIPUR.
Recognised by BOSEM G. 54/01/466
Application are invited for the following posts.
Sl.No.
1.
2.
3.
4.
5.
Name of Post
Mathematics teacher
English teacher
Manipuri teacher
Thang-Ta teacher
Security Guard
Nos.
2
2
1
1
1
Qualification
B.Sc. / M.Sc.
B.A. / M.A.
B.A. / M.A.
XII and above
X Pass (Male)
Salary : Negotiable.
Application with complete bio-data should reach the
undersigned on or before 2nd January 2015. For details please
contact the undersigned during office hrs 10:00 am to 2:00 pm.
TSE/25877–25,27
wkAcp
/
Sd/- Secretary
Lamjing Meira Shindam Shang, Pourabi.
"=å¤Kã *Òü>à ³ã*Òü J¹à šà³î\
Eagle Detective Agency Pvt. Ltd., Bangalore Kã Security Guard 30 "³Îå} Supervisor 5 KンA¡ Hindi "³Îå} English
R¡àR¡¤à R¡´¬à ³ã*Òü šà³î\¡ú
Minimum qualification : IX passed
Height
: 5'4"
Age
: 18-35
Salary
: 10,000 – 13,000 with
increment
Date of Interview
: 27th, 29th, 30th Dec.'14
Time
: 10.30 am to 3.00 pm.
Please visit or contact : Manager
Royal Career Guidance Centre,
New Checkon Bazar Imphal,
#: 03852444179, 9863055992,
TSE/25937–27
8132047536, 8132057282.