Gazzetta tal-Gvern ta' Malta

Nru./No. 19,346
Prezz/Price
€4.32
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta
The Malta Government Gazette
Il-Ġimgħa, 21 ta’ Novembru, 2014
Friday, 21st November, 2014
Pubblikata b’Awtorità
Published by Authority
SOMMARJU — SUMMARY
Notifikazzjonijiet tal-Gvern.............................................................................................. 13,201 - 13,208
Government Notices.......................................................................................................... 13,201 - 13,208
Avviżi tal-Pulizija............................................................................................................. 13,208 - 13,210
Police Notices................................................................................................................... 13,208 - 13,210
Opportunitajiet ta’ Impieg................................................................................................. 13,210 - 13,227
Employment Opportunities............................................................................................... 13,210 - 13,227
Avviżi tal-Gvern................................................................................................................ 13,228 - 13,230
Notices............................................................................................................................... 13,228 - 13,230
Offerti................................................................................................................................ 13,231 - 13,267
Tenders.............................................................................................................................. 13,231 - 13,267
Avviżi tal-Qorti................................................................................................................. 13,267 - 13,292
Court Notices.................................................................................................................... 13,267 - 13,292
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,201
NOTIFIKAZZJONIJIET TAL-GVERN
GOVERNMENT NOTICES
Nru. 1176
No. 1176
PUBBLIKAZZJONI TA’ ABBOZZ TA’ LIĠI
FIS-SUPPLIMENT
PUBLICATION OF BILL
IN SUPPLEMENT
HUWA avżat għall-informazzjoni ġenerali illi l-Abbozz
ta’ Liġi li ġej huwa ppubblikat fis-Suppliment li jinsab ma’
din il-Gazzetta:
IT is notified for general information that the following
Bill is published in the Supplement to this Gazette:
Abbozz ta’ Liġi Nru. 75 imsejjaħ Att tal-2014 li jemenda
l-Att dwar Lotteriji u Logħob Ieħor.
Bill No. 75 entitled the Lotteries and Gaming Act, 2014.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Nru. 1177
No. 1177
ĦATRA TA’ AĠENT AVUKAT
ĠENERALI
APPOINTMENT OF ACTING ATTORNEY
GENERAL
BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-Artikolu 91 (1) u blArtikolu 124 (5) (a) tal-Kostituzzjoni ta’ Malta, il-President ta’
Malta, fuq il-parir tal-Prim Ministru, approvat il-ħatra bħala
Aġent Avukat Ġenerali ta’ Dr Donatella Frendo Dimech,
LLD, Mag. Jur. (Int. Law), Deputat Avukat Ġenerali, bħala
Aġent Avukat Ġenerali, mit-12 sal-14 ta’ Novembru, 2014,
iż-żewġ dati inklużi.
IN exercise of the powers conferred by Article 91 (1)
and by Article 124 (5) (a) of the Constitution of Malta, the
President of Malta, acting on the advice of the Prime Minister,
has approved the appointment as Acting Attorney General of
Dr Donatella Frendo Dimech, LLD, Mag. Jur. (Int. Law),
Deputy Attorney General, as Acting Attorney General, from
the 12th to 14th November, 2014, both days included.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
(MPO/1057/56/VII)
Nru. 1178
No. 1178
Forzi Armati ta’ Malta
(Forza Regolari)
Armed Forces of Malta
(Regular Force)
IL-MINISTRU għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali għoġbu
japprova l-promozzjoni tal-imsemmija hawn taħt għar-rank
ta’ Kaptan b’seħħ mid-data li tinsab ħdejn isimhom.
THE Minister for Home Affairs and National Security has
been pleased to approve the promotion of the undermentioned
to the rank of Captain with effect from the date shown against
their names.
Logutenent Pasquale Papa
Logutenent Matthew Sant
Logutenent Peter Paul Debono
Logutenent Richard Vassallo
Logutenent Bernardette Cachia
Logutenent Matthew Portelli
Il-21 ta’ Novembru, 2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
Lieutenant Pasquale Papa
Lieutenant Matthew Sant
Lieutenant Peter Paul Debono
Lieutenant Richard Vassallo
Lieutenant Bernardette Cachia
Lieutenant Matthew Portelli
21st November, 2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
5.11.2014
VERŻJONI ONLINE
13,202
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Nru. 1179
No. 1179
Forzi Armati ta’ Malta
(Forza Regolari)
Armed Forces of Malta
(Regular Force)
IL-MINISTRU għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali għoġbu
japprova l-promozzjoni ta’ 2/Logutenent Christian Busuttil
għar-rank ta’ Logutenent b’seħħ mis-7 ta’ Novembru, 2014.
THE Minister for Home Affairs and National Security
has been pleased to approve the promotion of 2/Lieutenant
Christian Busuttil to the rank of Lieutenant with effect from
7th November, 2014.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Nru. 1180
No. 1180
ATT DWAR IL-PROFESSJONI NUTARILI
U ARKIVJI NUTARILI
(KAP. 55)
NOTARIAL PROFESSION AND
NOTARIAL ARCHIVES ACT
(CAP. 55)
B’ORDNI tal-Qorti ta’ Reviżjoni tal-Atti Nutarili tat18 ta’ Novembru, 2014, qed tiġi mwaqqfa l-inabilitazzjoni
temporanja mill-eżerċizzju tal-professjoni nutarili inflitta
fuq in-Nutar Dr Robert Micallef bid-digriet tagħha tal-15 ta’
Ottubru, 2014.
BY an order given by the Court of Revision of
Notarial Acts dated 18th November, 2014, the temporary
incapacitation from the exercise of the notarial profession of
Notary Dr Robert Micallef as per decree dated 15th October,
2014, is being ceased.
Illum, l-Erbgħa, 19 ta’ Novembru, 2014.
Today, Wednesday, 19th November, 2014.
JANET CALLEJA
Għar-Reġistratur Qorti tar-Reviżjoni tal-Atti Nutarili
JANET CALLEJA
For the Registrar Court of Revision of Notarial Acts
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Nru. 1181
No. 1181
Regolamenti dwar il-Liċenzi
tal-Kummerċ (L.S. 441.07)
Trading Licences
Regulations (SL 441.07)
Sospensjoni ta’ Ħruġ ta’ Liċenzi ta’ Ġerrejja
Suspension of Buskers Licence
Skont dak provdut fil-proviso tar-Regolament 35 tarRegolamenti dwar il-Liċenzi tal-Kummerċ (LS441.07),
il-Ministru għall-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi Żgħar
qiegħed jissospendi l-ħruġ ta’ liċenzi ġodda ta’ ġerrejja għal
perjodu indefinit, b’seħħ mill-24 ta’ Novembru, 2014.
In terms of the proviso of Regulation 35 of the Trading
Licences, Regulations (SL441.07), the Minister for the
Economy, Investment and Small Business is hereby suspending
the issuing of new buskers’ licences for an indefinite period,
with effect from the 24th November, 2014.
Iżda din is-sospensjoni ma tapplikax għall-applikazzjonijiet
li s-Sezzjoni Liċenzi tal-Kummerċ irċieviet qabel din iddata.
Provided that this suspension does not apply in respect
of applications received by the Trading Licence Unit before
that date.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
Il-21 ta’ Novembru, 2014 13,203
Nru. 1182
No. 1182
MINISTERU GĦALL-ĠUSTIZZJA,
KULTURA U GVERN LOKALI
MINISTRY FOR JUSTICE, CULTURE
AND LOCAL GOVERNMENT
Deputati Reġistraturi fil-Qrati u Tribunali ta’ Għawdex
Deputy Registrar at the Gozo Courts and Tribunals
BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija lilu bl-Artikolu 27 talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12),
il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali għażel
lis-Sur Joseph Grech (ID 18074G), biex jaqdu d-dmirijiet
ta’ Deputat Reġistratur skont il-liġi għall-perjodu ta’ tliet (3)
snin fil-Qrati u Tribunali ta’ Għawdex.
IN exercise of the powers vested in him by Article 27 of
the Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12),
the Minister for Justice, Culture and Local Government has
designated Mr Joseph Grech (ID 18074G), to perform duties
of Deputy Registrar according to law for a period of three (3)
years at the Gozo Courts and Tribunals.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Nru. 1183
No. 1183
ĦATRA TA’ AĠENT DIRETTUR
(PROBATION U PAROLE)
APPOINTMENT OF ACTING DIRECTOR
(PROBATION AND PAROLE)
Is-Segretarju Permanenti fil-Ministeru għall-Intern u
Sigurtà Nazzjonali approva l-ħatra temporanja li ġejja:–
THE Permanent Secretary in the Ministry for Home Affairs
and National Security has approved the following acting
appointment:–
ISEM
NAME
POŻIZZJONI
POSITION
DIPARTIMENT
DEPARTMENT
DATA
DATE
Ms Marietta Lanzon
Direttur
Director
Probation u Parole
Probation and Parole
27-28.11.2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Nru. 1184
No. 1184
ATT DWAR IL-ĦADDIEMA
D-DEHEB U L-ĦADDIEMA L-FIDDA
(ARĠENTIERA)
(KAP. 46)
GOLDSMITHS AND SILVERSMITHS
ACT
IL-KUMMISSARJU tat-Taxxi Interni jgħarraf illi fiddata li tidher hawn taħt, il-prezz tad-deheb u l-fidda li fuqu
huma bbażati l-valutazzjonijiet magħmulin mill-Konslu
għall-Ħaddiema d-Deheb u l-Ħaddiema l-Fidda ġie ffissat
għall-finijiet tal-artikolu 14 tal-imsemmi Att kif ġej:–
THE Commissioner of Inland Revenue notifies that on
the date shown hereunder, the price of gold and silver on
which valuations made by the Consuls for Goldsmiths and
Silversmiths are based has been fixed for the purposes of
article 14 of the said Act as follows:–
(CAP. 46)
Data
Date
Deheb Pur
Gramma Pure Gold
Grams
Fidda Pura
Gramma
Pure Silver
Grams
21.11.2014
€31.081
€0.445
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
13,204
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Nru. 1185
No. 1185
ATT DWAR IL-BILLS TAT-TEŻOR TA’ MALTA
(KAP. 133)
MALTA TREASURY BILLS ACT
(CAP. 133)
Avviż ta’ Ħruġ ta’ Kalendarju
Notice of Issuance Calendar
Dan il-kalendarju juri t-tul ta’ żmien għal kull bill tatTeżor li ser jinħareg kull ġimgħa għax-xahar ta’ Diċembru
2014 u li huwa ppubblikat mill-Accountant General skont
u għall-finijiet ta’ regolament 5 tar-Regolamenti tal-2007
dwar id-Dematerjalizzazzjoni tal-Bills tat-Teżor ta’ Malta
tal-Avviż Legali Nru. 59 tal-2007:
The following calendar shows the tenor of individual
weekly issues of Treasury bills for the month of December
2014 and is published by the Accountant General in terms of
regulation 5 of the Malta Treasury Bills (Dematerialisation)
Regulations, 2007 of Legal Notice No. 59 of 2007:
MONDAY
WEDNESDAY
TUESDAY
FRIDAY
THURSDAY
01
02
TB
Tender Date
03
04
05 TB
Issue of 91 days maturing
6 March 2015 and 182
days maturing 5 June 2015
08
09 TB
Tender Date
10
11
12 TB
Issue of 28 days maturing
9 January 2015 and 91
days maturing 13 March
2015
16 TB
Tender Date
17
23
24 TB
Issue of 30 days
maturing 23 January
2015 and 93 days
maturing 27 March 2015
Public Holiday
15
22 TB
Tender Date
19 TB
Issue of 91 days maturing
20 March 2015 and 182
days maturing 19 June 2015
25
26
18
Public Holiday
Bank Holiday
Notes:-
Note: TB = Treasury Bills
1. Treasury Bills Auctions are held every Tuesday and successful bids are settled the following Friday.
2. When either of these days falls on a Public Holiday the auction takes place on the first working day immediately before.
3. Interest is always calculated on the actual number of days involved.
4. Bids on Tender forms, which are available from the Treasury, are to reach the Treasury by 10.00 a.m. on the tender date. Such bids
may either be made directly to the Treasury or transmitted by fax on 25967210 or by e-mail.
5. Only offers with a definite yield shall be considered.
6. 28 day tenor minimum amount is €250,000, other tenor €50,000. Above this minimum must be in multiples of €1,000.
7. With regard to the tenor, the following days will apply:
1 month = 28 days
9 months = 273 days
3 months = 91 days
12 months = 364 days
6 months = 182 days
8. The tenderer shall accept any portion of the sum for which he has tendered at the same yield as that for the whole amount he has
tendered for.
9. The persons whose tenders are accepted will be informed accordingly on the following day.
10. Settlement of amount allotted is to be made by not later than 10.00 a.m. on the date on which the relative Bills are dated. Payments
may be effected either by cheque, made payable to the Accountant General or by bank transfer to the credit of the Public Account, Account
number 40001 EUR-CMG5-001-H, with the Central Bank of Malta. The value date is to be the issue date of the Treasury Bill.
11. The Accountant General reserves the right of not accepting any tender. For further information please refer to the Malta Treasury
Bills General Prospectus at www.treasury.gov.mt
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
Il-21 ta’ Novembru, 2014 13,205
Nru. 1186
No. 1186
ELEZZJONI KAŻWALI 2014
SAN LAWRENZ
CASUAL ELECTION 2014
SAN LAWRENZ
Dikjarazzjoni tar-Riżultat ta’ Elezzjoni Każwali
Declaration of Result of a Casual Election
AĦNA, li ffirmajna isimna hawn taħt, Kummissjonarji
Elettorali fl-Elezzjoni Każwali ta’ Kunsillier, li saret fis-17-il
jum ta’ Novembru, 2014, biex jimtela l-post li tbattal minn
Vella Rose, Kunsillier għal-lokalità hawn fuq imsemmija,
hawnhekk ngħarrfu illi l-poloz tal-votazzjoni fil-pakkett
issiġillat tal-Kunsillier li l-post tiegħu tbattal, ġew eżaminati
u ttrasferiti skont il-liġi lill-kandidati nominati validament
u li r-riżultat huwa kif jidher hawn taħt:–
WE, the undersigned, Electoral Commissioners at the
Casual Election of a Councillor, held on the 17th day of
November, 2014, to fill the seat vacated by Vella Rose, an
elected Councillor for the said locality, do hereby give notice
that the ballot papers in the sealed parcel of the vacating
Councillor were duly examined and transferred according
to the validly nominated candidates and that the result is as
shown hereunder:–
} 73
Numru ta’ voti fil-Pakkett Number of votes in Parcel
Numru ta’ Kunsilliera li għandhom jiġu eletti
Number of Councillors to be elected
}1
Kwota
Quota
} 37
Għadd 1
1st Count
Isem tal-Kandidat
Name of Candidate
Voti
Votes
PARTIT NAZZJONALISTA
SULTANA JOSEPH
61E
Voti Mhux Trasferibbli
Non-Transferable Papers
Total
Total
12
73
AĦNA hawnhekk ngħarrfu illi SULTANA JOSEph ġie kif mistħoqq elett Kunsillier għal-lokalità msemmija hawn fuq.
WE do hereby declare that
is duly elected Councillor for the above-mentioned locality.
Id-data tal-lum is-17-il jum ta’ Novembru, 2014
Dated this 17th day of November, 2014
JOSEPH CHURCH
Kummissjonarju Elettorali Prinċipali
Chief Electoral Commissioner
M. CALLUS
S. SANT Il-21 ta’ Novembru, 2014
N. CUTAJAR
J. Scicluna
V. GANADO R. ZAMMIT
Kummissjonarji Elettorali
Electoral Commissioners
21st November, 2014
P. SAMMUT
J. ZAMMIT MAEMPEL
VERŻJONI ONLINE
13,206
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Nru. 1187
No. 1187
NUMRI ĠODDA TA’ BIBIEN FIL-GUDJA
RENUMBERING OF DOORS AT GUDJA
BIS-SAĦĦA tal-poteri mogħtija bl-Artiklu 115 tal-
IN exercise of the powers conferred by Article 115 of
Kodiċi tal-Liġijiet tal-Pulizija (Kapitolu 10), il-Ministru
the Code of Police Laws (Chapter 10), the Minister for
għat-Trasport u l-Infrastruttura għoġbu jordna illi n-
Transport and Infrastructure has been pleased to order that the
numri/ismijiet ta’ bibien fit-triq imsemmija fil-Gudja hawn
numbers/names of the doors in the undermentioned street at
taħt elenkata u speċifikata f’din l-iskeda, għandhom
Gudja, specified in the subjoined schedule, be altered as
jinbidlu kif jidher fl-iskeda msemmija.
stated in the said schedule.
SKEDA/SCHEDULE
IL-GUDJA
TRIQ JOSEPH PACE
In-naħa tax-xellug meta tidħol
In-naħa tal-lemin meta tidħol
minn Triq Bettina
minn Triq Bettina
Left side entering from Triq Bettina
Right side entering from Triq Bettina
Isem/Numru Qadim
Numru Ġdid
Isem/Numru Qadim
Numru Ġdid
Name/Old Number
New Number
Name/Old Number
New Number
Bieb bla numru
1
2
2
Garaxx
3
4, Redeemer
4
3
5
7, Id-Dwejra
6
Garaxx
Il-21 ta’ Novembru, 2014
6A
8, Dar S.Maria ta’ Bir Miftuħ
8
10, TonGrace
10
12
12
Geranium
14
16, Consolation House
16
18
18
21st November, 2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,207
Nru. 1188
No. 1188
NUMRI ĠODDA TA’ BIBIEN F’BIRKIRKARA
RENUMBERING OF DOORS AT BIRKIRKARA
Emenda
Amendment
B’RIFERENZA għan-Notifikazzjoni tal-Gvern Nru. 630
tat-3 ta’ Awwissu, 2000, taħt it-titolu ‘Numri ġodda ta’
Bibien f’ Birkirkara’, għandha issir din l-emenda.
WITH reference to Government Notice No. 630 dated
3rd August, 2000, under the title of ‘Renumbering of Doors
at Birkirkara’, the following amendment should be made.
BIRKIRKARA
MISRAĦ SAN ALWIĠI
In-naħa tax-xellug meta tidħol minn
Triq Santa Tereża
In-naħa tal-lemin meta tidħol minn
Triq Santa Tereża
Left side entering from
Triq Santa Tereża
Right side entering from
Triq Santa Tereża
Isem/Numru Qadim
Name/Old Number
Numru ġdid
New Number
Isem/Numru Qadim
Name/Old Number
Casa Fortunata
Camelia
Warley Lodge (Flats 1-2)
Orchidea (Teaching
Centre)
Garaxx
Mayfly Lodge
Garaxx
Garaxx
Garaxx
Garaxx
Dar
Twins Flats
Numru ġdid
New Number
26
28
30
32
34
36
38
40
42
44
46
48
Għandhom jaqraw
Should read
Isem/Numru Qadim
Name/Old Number
Numru ġdid
New Number
Isem/Numru Qadim
Name/Old Number
Camelia
Garaxx
Christensen
Garaxx
Garaxx
Ken’s Court
Garaxx
Garaxx
Mayfly Lodge
Garaxx
Garaxx
Garaxx
Garaxx
Dar
Garaxx
Garaxx
Twins
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Numru ġdid
New Number
28
28A
30
30A
30B
32
34
34A
36
38
40
42
44
46
46A
46B
48
VERŻJONI ONLINE
13,208
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Nru. 1189
No. 1189
KODIĊI TA’ ORGANIZZAZZJONI
U PROĊEDURA ĊIVILI (KAP. 12)
CODE OF ORGANISATION
AND CIVIL PROCEDURE (CAP. 12)
Ħatra ta’ Medjatur
Appointment of Mediator
BIS-SAĦĦA tas-setgħat mogħtija bl-Artikolu 89 talKodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, u bilLeġiżlazzjoni Sussidjarja 12.20, Regolament 3(1)(a)(i),
il-Ministru għall-Ġustizzja, Kultura u Gvern Lokali ħatar
lis-Sa Veronica Zammit bħala Medjatur għall-perjodu mit-3
ta’ Novembru, 2014 sat-30 ta’ Novembru, 2015.
IN exercise of the powers vested in him by Article 89 of
the Code of Organisation and Civil Procedure, and Subsidiary
Legislation 12.20, Regulation 3(1)(a)(i), the Minister for
Justice, Culture and Local Government appointed Ms
Veronica Zammit as Mediator for the period 3rd November,
2014 to 30th November, 2015.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Avviż tal-Pulizija
Police Notice
Nru. 155
No. 155
Il-Kummissarju tal-Pulizija jgħarraf li skont l-Avviż
Legali 101/97, it-toroq hawn taħt imsemmija se jiġu
klassifikati bħala Żoni ta’ Rmonk, kif indikat.
The Commissioner of Police hereby notifies that in terms
of Legal Notice 101/97, the streets listed hereunder are to be
classified as ‘Tow Zones’ as indicated.
Bis-saħħa tal-Artikolu 52 (1) tal-Ordinanza dwar irRegolament tat-Traffiku (Kap. 65), il-Kummissarju talPulizija jgħarraf illi l-passaġġ u twaqqif ta’ vetturi huwa
pprojbit fit-toroq imsemmija hawn taħt fid-dati u ħinijiet
indikati.
In virtue of Article 52 (1) of the Traffic Regulation (Cap.
65), the Commissioner of Police hereby notifies that the
transit and stopping of vehicles through the streets mentioned
hereunder is prohibited on the dates and times indicated.
L-Imsida
Msida
Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Novembru, 2014 mill-5.00 a.m. ’il
quddiem, mit-toroq li ġejjin: Mons. Carmelo Zammit, LImħallef Paolo Debono, Clarence, Misraħ il-Barrieri u Oscar
Zammit.
On Sunday, 23rd November, 2014 from 5.00 a.m.
onwards, through the following streets: Mons. Carmelo
Zammit, L-Imħallef Paolo Debono, Clarence, Misraħ ilBarrieri and Oscar Zammit.
Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Novembru, 2014, it-toroq li ġejjin se
jkunu temporanjament magħluqa għat-traffiku ta’ vetturi bejn
9.00 a.m. u 11.00 a.m.: Esperanto, L-Imħallef Paolo Debono,
Mons. Carmelo Zammit, Vjal Mikiel Anton Vassalli, Msida
Skate Park, Il-Wied tal-Msida, Ix-Xatt tal-Msida, Clarence,
Misraħ il-Barrieri u Oscar Zammit.
On Sunday, 23rd November, 2014, the following streets
will be temporary closed for vehicular traffic between 9.00
a.m. and 11.00 a.m.: Esperanto, L-Imħallef Paolo Debono,
Mons. Carmelo Zammit, Vjal Mikiel Anton Vassalli, Msida
Skate Park, Il-Wied tal-Msida, Msida Seafront, Clarence,
Misraħ il-Barrieri and Oscar Zammit.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġett li jiġu rmonkati.
Vehicles found in contravention of this notice are liable
to be towed.
Il-Marsa
Marsa
Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Novembru, 2014 mis-6.00 a.m. sas1.00 p.m. minn Xatt il-Mollijiet, Triq is-Salib tal-Marsa (sarroundabout ta’ Spencer Hill), Triq is-Sajjieda, Il-Moll talĦatab u mir-roundabout ta’ Spencer Hill sal-Blata l-Bajda.
On Sunday, 23rd November, 2014 from 6.00 a.m. till 1.00
p.m. through Xatt il-Mollijiet, Triq is-Salib tal-Marsa (up to
Spencer Hill roundabout), Triq is-Sajjieda, Il-Moll tal-Ħatab
and from Spencer Hill roundabout to Blata l-Bajda.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġett li jiġu rmonkati.
Vehicles found in contravention of this notice are liable
to be towed.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,209
Tal-Pietà
Tal-Pietà
Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Novembru, 2014 mis-6.00 a.m.
sas-1.00 p.m. minn Triq Clarence, Triq Misraħ il-Barrieri
(wrong way), Triq Oscar Zammit (wrong way), Triq J. Borg
(wrong way), Triq Qrejten, Triq l-Isptar, Triq P. Xuereb, Triq
Mountbatten (parti mit-triq wrong way) u Triq Dun Ġorġ
Preca.
On Sunday, 23rd November, 2014 from 6.00 a.m. till
1.00 p.m. through Triq Clarence, Triq Misraħ il-Barrieri
(wrong way), Triq Oscar Zammit (wrong way), Triq J. Borg
(wrong way), Triq Qrejten, Triq l-Isptar, Triq P. Xuereb, Triq
Mountbatten (part of road wrong way) and Triq Dun Ġorġ
Preca.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġett li jiġu rmonkati.
Vehicles found in contravention of this notice are liable
to be towed.
Il-Ħamrun/Blata l-Bajda
Ħamrun/Blata l-Bajda
Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Novembru, 2014 mis-6.00 a.m. sas1.00 p.m. minn Triq Nazzjonali.
On Sunday, 23rd November, 2014 from 6.00 a.m. till 1.00
p.m. through Triq Nazzjonali.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġett li jiġu rmonkati.
Vehicles found in contravention of this notice are liable
to be towed.
Santa Venera/Il-Ħamrun
Santa Venera/Ħamrun
Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Novembru, 2014 mis-6.00 a.m. sas1.00 p.m. minn Triq il-Kbira San Ġużepp u Fleur-De-Lys
Junction.
On Sunday, 23rd November, 2014 from 6.00 a.m. till 1.00
p.m. through Triq il-Kbira San Ġużepp and Fleur-De-Lys
Junction.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġett li jiġu rmonkati.
Vehicles found in contravention of this notice are liable
to be towed.
Il-Belt Valletta
Valletta
Nhar it-Tnejn, 24 ta’ Novembru, 2014, u nhar it-Tlieta,
25 ta’ Novembru, 2014, mill-4.00 p.m. sal-10.00 p.m. minn
Triq ir-Repubblika bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Duminku,
Triq l-Arċisqof bejn Triq ir-Repubblika u Triq San Pawl u
Triq il-Merkanti bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Kristofru.
On Monday, 24th November, 2014, and on Tuesday, 25th
November, 2014, from 4.00 p.m. till 10.00 p.m. through
Triq ir-Repubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San
Duminku, Triq l-Arċisqof between Triq ir-Repubblika and
Triq San Pawl and Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof
and Triq San Kristofru.
Nhar l-Erbgħa, 26 ta’ Novembru, 2014, mis-7.00 a.m.
sas-1.00 p.m. u mill-4.00 p.m. sal-10.00 p.m. minn Triq irRepubblika bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Duminku, Triq
l-Arċisqof bejn Triq ir-Repubblika u Triq San Pawl u Triq
il-Merkanti bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Kristofru.
On Wednesday, 26th November, 2014, from 7.00 a.m. till
1.00 p.m. and from 4.00 p.m. till 10.00 p.m. through Triq irRepubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Duminku,
Triq l-Arċisqof between Triq ir-Repubblika and Triq San
Pawl and Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq
San Kristofru.
Nhar il-Ħamis, 27 ta’ Novembru, 2014, mis-7.00 a.m.
sas-1.00 p.m. u mill-4.00 p.m. sal-11.00 p.m. minn Triq irRepubblika bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Duminku, Triq
l-Arċisqof bejn Triq ir-Repubblika u Triq San Pawl u Triq
il-Merkanti bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Kristofru.
On Thursday, 27th November, 2014, from 7.00 a.m. till
1.00 p.m. and from 4.00 p.m. till 11.00 p.m. through Triq irRepubblika between Triq l-Arċisqof and Triq San Duminku,
Triq l-Arċisqof between Triq ir-Repubblika and Triq San
Pawl and Triq il-Merkanti between Triq l-Arċisqof and Triq
San Kristofru.
Nhar il-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru, 2014, mis-7.00 a.m.
sal-10.00 p.m. (il-ġurnata kollha) minn Triq ir-Repubblika
bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Duminku, Triq l-Arċisqof
bejn Triq ir-Repubblika u Triq San Pawl u Triq il-Merkanti
bejn Triq l-Arċisqof u Triq San Kristofru.
On Friday, 28th November, 2014, from 7.00 a.m. till
10.00 p.m. (all day) through Triq ir-Repubblika between Triq
l-Arċisqof and Triq San Duminku, Triq l-Arċisqof between
Triq ir-Repubblika and Triq San Pawl and Triq il-Merkanti
between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru.
VERŻJONI ONLINE
13,210
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Minn nhar it-Tnejn, l-1 ta’ Diċembru, 2014, sal-Ħamis
4 ta’ Diċembru, 2014, mis-7.00 a.m. sas-1.00 p.m. u mill4.00 p.m. sal-10.00 p.m. minn Triq ir-Repubblika bejn Triq
l-Arċisqof u Triq San Duminku, Triq l-Arċisqof bejn Triq
ir-Repubblika u Triq San Pawl u Triq il-Merkanti bejn Triq
l-Arċisqof u Triq San Kristofru.
From Monday, 1st December, 2014, till Thursday, 4th
December, 2014, from 7.00 a.m. till 1.00 p.m. and from 4.00
p.m. till 10.00 p.m. through Triq ir-Repubblika between Triq
l-Arċisqof and Triq San Duminku, Triq l-Arċisqof between
Triq ir-Repubblika and Triq San Pawl and Triq il-Merkanti
between Triq l-Arċisqof and Triq San Kristofru.
Vetturi li jinstabu jiksru l-ordni ta’ dan l-avviż ikunu
soġġett li jiġu rmonkati.
Vehicles found in contravention of this notice are liable
to be towed.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
AVVIŻ TAL-PULIZIJA POLICE NOTICE
Nru. 156
No. 156
Bis-saħħa tal-Artikolu 52 (1) tal-Ordinanza dwar irRegolament tat-Traffiku (Kap. 65), il-Kummissarju tal-Pulizija
jgħarraf illi l-vetturi tas-sewqan ma jkunux jistgħu jgħaddu
mit-toroq imsemmija hawn taħt fid-dati u l-ħinijiet indikati.
In virtue of Article 52 (1) of the Traffic Regulation Ordinance
(Cap. 65), the Commissioner of Police hereby notifies that the
transit of vehicles through the streets mentioned hereunder will
be suspended up to the dates and times indicated.
Ħal Balzan/Birkirkara
Ħal Balzan/Birkirkara
Nhar il-Ħadd, 23 ta’ Novembru, 2014 mis-6.00 a.m. sa
nofsinhar minn Triq Birbal, Triq il-Wied u Triq Fleur-De-Lys.
On Sunday, 23rd November, 2014 from 6.00 a.m. till midday
through Triq Birbal, Triq il-Wied and Triq Fleur-De-Lys.
Ħadd ma jista’ jipparkja vetturi fit-toroq imsemmija hawn
fuq u dawk misjuba pparkjati hemm jiġu rmunkati.
The parking of vehicles along the above mentioned streets is
also prohibited and vehicles found parked there will be towed.
Iż-Żurrieq
Żurrieq
Nhar il-Ħamis, 25 ta’ Diċembru, 2014 mid-9.00 a.m. sas1.30 p.m. minn Misraħ ir-Repubblika, Triq P.P. Saydon, Misraħ
Mattia Preti u Triq Dun Ġużepp Zammit (iż-żewġ naħat).
On Thursday, 25th December, 2014, from 9.00 a.m. till 1.30
p.m. through Misraħ ir-Repubblika, Triq P.P. Saydon, Misraħ
Mattia Preti and Triq Dun Ġużepp Zammit (both sides).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA
U S-SAĦĦA (SAĦĦA)
Ministry for Energy
and Health (Health)
Post ta’ Consultant Physician with an Interest
in the Gastroenterology and Hepatology
fid-Dipartiment tal-Mediċina
fil-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa (Saħħa)
Post of Consultant Physician with an Interest
in Gastroenterology and Hepatology
in the Department of Medicine
in the Ministry for Energy and Health (Health)
(Approvazzjoni skont il-capacity building
datata t-13 ta’ Marzu, 2014)
(Capacity building approval
dated 13th March, 2014)
Skont klawsola 3.1(l) tal-Ftehim Kollettiv kurrenti,
nomenklaturi li jindikaw il-maskil jinkludu wkoll ilfemminil.
In accordance with clause 3.1(l) of the current Collective
Agreement, nomenclatures importing the male gender
include also the female gender.
Id-Direttur Ġenerali (Riżorsi Umani), għas-Segretarju
Permanenti, Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa (Saħħa),
jilqa’ applikazzjonijiet għall-post ta’ Consultant Physician
with an interest in Gastroenterology and Hepatology fid-
The Director General (Human Resources) (Health), on
behalf of the Permanent Secretary, Ministry for Energy
and Health (Health), invites applications for the post of
Consultant Physician with an interest in Gastroenterology
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Dipartiment tal-Mediċina fil-Ministeru għall-Enerġija u sSaħħa (Saħħa).
Termini u Kundizzjonijiet
13,211
and Hepatology in the Department of Medicine in the
Ministry for Energy and Health (Health).
Terms and Conditions
2.1 Il-ħatra, li tkun bi prova għal sena (1), hija full-time
fuq bażi indefinita u taqa’ taħt ir-regoli u r-regolamenti li
jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien fis-Servizz Pubbliku
ta’ Malta b’mod ġenerali u fil-Ministeru għall-Enerġija u sSaħħa (Saħħa) b’mod partikolari. Persuna maħtura tista’ tiġi
ttrasferita skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku ta’ Malta.
2.1 The appointment, which is subject to a probationary
period of one (1) year, shall be full-time on an indefinite
basis and is subject to any rules and regulations governing
from time to time the Malta Public Service in general and
the Ministry for Energy and Health (Health) in particular and
involves liability to transfer according to the exigencies of
the Malta Public Service.
2.2 Il-Consultant Physician with an interest in
Gastroenterology and Hepatology jirrapporta direttament lil
Clinical Chairperson tad-Dipartiment tal-Mediċina.
2.2 The Consultant Physician with an interest in
Gastroenterology and Hepatology shall report to the
Chairperson of the Department of Medicine.
2.3 Il-ħatra ta’ Consultant Physician with an interest in
Gastroenterology and Hepatology tkun fi Skala ta’ Salarju 4.
2.3 The post of Consultant Physician with an interest in
Gastroenterology and Hepatology shall be in Salary Scale 4.
2.4 Il-persuna li tinħatar bħala Consultant Physician with
an interest in Gastroenterology and Hepatology tkun tista’
tagħżel bejn Contract A u Contract B.
2.4 The appointee will be able to choose if to work on a
Contract A or Contract B basis.
Dmirijiet
Duties
3.1 Id-dmirijiet ta’ persuna fil-ħatra ta’ Consultant
Physician with an interest in Gastroenterology and
Hepatology jinkludu, fost l-oħrajn li :
3.1 The duties of the Consultant Physician with an
interest in Gastroenterology and Hepatology include,
amongst others:
a) tagħmel parti mid-Dipartiment tal-Mediċina, tkun
direttament responsabbli lejn il-Clinical Chairperson,
Dipartiment tal-Mediċina.
Il-persuna maħtura tkun
mistennija li tipprovdi l-kura klinika kollha fil-kompetenza
ta’ General/Internal Medicine u dik tal-Gastroenterology
and Hepatology. Il-persuna maħtura tkun mistennija li
tieħu sehem fl-attivitajiet tad-Dipartiment tal-Mediċina,
tipparteċipa fi programmi ta’ tagħlim u riċerka, tattendi
regolarment għal-laqgħat kliniċi u tieħu sehem fil-proċess
ta’ assikurazzjoni ta’ kwalità u verifika hekk kif istitwita fisservizz;
a) forming part of the Department of Medicine, who
will be directly responsible to the Clinical Chairperson,
Department of Medicine. An appointee will be expected to
provide all clinical care within the remit of General/Internal
Medicine and that of Gastroenterology and Hepatology. An
appointee will be expected to take part in the activities of
the Department of Medicine, to participate in its teaching
and research programmes, to attend regularly at clinical
meetings and to partake in the process of quality assurance
and audit that is being instituted within the service;
b) tipprovdi servizzi speċjalizzati fi sptarijiet oħra u/jew
ċentri tas-saħħa skont programmi approvati, u tista’ wkoll
tkun meħtieġa li tagħti servizz f’xi estensjoni futura tasservizzi tas-saħħa hekk kif provdut taħt l-Iskema Nazzjonali
komprensiva tas-Saħħa;
b) providing specialised services in other hospitals and/
or health centres in accordance with approved programmes,
and may also be required to provide service in any
future extension of health services as provided under a
comprehensive National Health Scheme;
c) iżżomm ruħha aġġornata mal-iżviluppi kurrenti filqasam tal-General/Internal Medicine u Gastroenterology u
Hepatology u jipparteċipaw fil-laqgħat postgraduate kemm
lokalment u kif ukoll barra minn Malta. Hu/hi tkun meħtieġa
li tinvolvi ruħha fl-edukazzjoni kontinwa ta’ kollegi kliniċi fillivelli kollha rigward l-użu xieraq tal-faċilitajiet relevanti;
c) keeping abreast with the current developments in the
field of General/Internal Medicine and in Gastroenterology
and Hepatology and participate in postgraduate meetings
locally and abroad. He/She will be required to involve
themselves in the on-going education of clinical colleagues
at all levels with regard to the appropriate use of relevant
facilities;
13,212
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 d) tipparteċipa fil-ħidma tad-Dipartiment hekk kif
inkarigat mill-Clinical Chairperson tad-Dipartiment talMediċina;
d) participating in the work of the Department as assigned
by the Clinical Chairperson of the Department of Medicine;
e) tikkollabora u tagħti pariri lill-kollegi fil-qasam mediku,
kirurġiku u tal-allied health dwar materji li jappartjenu
għall-ispeċjalitajiet imsemmija hawn fuq. F’dan is-sens, ilpersuna maħtura tkun ukoll mistennija li taħdem mill-qrib
mal-Isptar, ma’ kumitati bbażati fuq il-Komunità u s-Saħħa
Pubblika u korpi b’responsabbiltajiet għall-General/Internal
Medicine, Gastroenterology u Hepatology;
e) liaising with and advising other members of the medical,
surgical and allied health staff on matters pertaining to the
abovementioned specialties. To this effect, the appointee
would also be expected to work closely with Hospital,
Community and Public Health based committees and
bodies with responsibilities for General/Internal Medicine,
Gastroenterology and Hepatology;
f) tipprovdi servizz lill-pazjenti fl-Isptar, skont l-esiġenzi
tad-Dipartiment taħt id-direzzjoni tal-Clinical Chairperson
tad-Dipartiment tal-Mediċina. Bl-istess mod, hu/hi tista’ tkun
inkluża fuq ir-roster tal-“on call” akuta hekk kif stabbilita
miċ-Chairperson tad-Dipartiment, u skont ir-rota eżistenti
għall-konsulenti oħra fi ħdan id-Dipartiment;
f) providing in-patient care, according to the exigencies
of the Department and under the direction of the Clinical
Chairperson of the Department of Medicine. Similarly, he/she
may be included on the acute on-call roster as set out by the
Chairperson of the Department, and in accordance with the
existing rota for other consultants within the Department;
g) tagħmel outpatient clinics regolari fi ħdan is-servizz
tas-saħħa biex tipprovdi segwitu għall-pazjenti li jkunu ġew
riferuti bħala emerġenzi fost l-oħrajn;
g) holding regular outpatients clinics within the
health service to provide follow up to the patients seen as
emergencies, amongst others;
h) tipprovdi servizz dijanjostiku u terapewtiku ta’
speċjalista u ta’ livell għoli fil-General/Internal Medicine
u fil-Gastroenterology u Hepatology fl-Isptar Mater Dei,
fi sptarijiet oħra u fis-servizzi tas-Saħħa mogħtija millGvern skont il-policy tal-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa
(Saħħa). Dan jinkludi:
h) being responsible to provide a high standard of
specialist diagnostic and therapeutic service in General/
Internal Medicine and in Gastroenterology and Hepatology
in Mater Dei Hospital, other hospitals and the Health
Services provided by the Government within the policy
of the Ministry for Energy and Health (Health). This will
include:
(i) tipprovdi servizz ta’ konsulenza, outpatient kif ukoll
inpatient, lill-persuni referuti minn General Practitioners
u konsulenti oħra tal-isptar fil-Genera/Internall Medicine,
Gastroenterology u Hepatology;
(i) Providing a consultancy service, both outpatient
and inpatient, to referrals from General Practitioners and
other hospital Consultants in General/Internal Medicine,
Gastroenterology and Hepatology;
(ii) tiżviluppa outpatient clinics flimkien ma’ speċjalitajiet
oħra kif meħtieġ;
(ii) developing joint outpatient clinics with other
specialties as required;
(iii) tieħu sehem fit-tkabbir u aktar żvilupp tas-servizzi
tal-Gastroenterology u Hepatology;
(iii) participating in the expansion and further development
of the Gastroenterology and Hepatology services;
(iv) tipprovdi parir espert fit-twaqqif u t-tħaddim talprogramm ta’ screening u prevenzjoni tal-colon cancer.
Dan il-parir espert għandu jinkludi għarfien u esperjenza florganizzazzjoni tal-programm ta’ screening tal-colon cancer
kif ukoll esperjenza estensiva fil-colonoscopy u polypectomy.
Pubblikazzjonijiet u/jew kwalifiki post-graduate f’dan ilqasam huma apprezzati;
(iv) providing expertise in the setting up and running
of a colon cancer screening and prevention program. Such
expertise should include knowledge and experience of
organisation of colon cancer screening program as well
as extensive experience in colonoscopy and polypectomy.
Publications and/or post-graduate qualifications in this area
are highly desirable;
(v)twettaqEndoscopicRetrogradeCholangiopancreataphy
(ERCP)
(v)
performing
endoscopic
cholangiopancreataphy (ERCP);
i) meta l-persuna maħtura tkun il-Konsulent Mediku on
call jew fl-acute medine jew fil-gastro enterology u hepatology
tista’ tkun meħtieġa li tattendi għall-ħtiġiet tal-pazjent skont
i) when an appointee is the admitting Consultant
Physician on call either in acute medicine or in gastro
enterology and hepatology he/she may be required to attend
retrograde
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,213
l-esiġenzi tas-servizz. Rondi tas-swali għandhom jitwettqu
regolarment fil-jum ta’ ammissjoni biex tiġi żgurata, sa fejn
hu prattikabbli u raġonevoli, li l-emerġenzi ammessi matul
dik l-‘on call’ ikunu rreveduti minnha;
to the needs of the patient according to the exigencies of
the service. Regular ward rounds are to be performed on the
admitting day with a view to ensuring, as far as reasonably
practicable, that emergency admissions admitted during that
shift are seen by him / her;
j) tinvolvi ruħha fis-superviżjoni tal-junior staff jew
persuni barranin li jkunu jżuru d-Dipartiment, u tiżgura
l-implimentazzjoni tal-programm
ta’ taħriġ edukattiv
kontinwu fir-rigward tagħhom;
j) getting involved in the supervision of junior staff,
together with any other local or foreign visiting personnel
in the Department, and ensure the implementation of a
continuous training and education programme in their
respect;
k) tieħu sehem fit-tagħlim u t-taħriġ undergraduate
u postgraduate hekk kif ikun meħtieġ u tinvolvi ruħha fi
programmi kontinwi ta’ riċerka;
k) participating in undergraduate and postgraduate
teaching and training as required and involve themselves in
ongoing research programmes;
l) tistabbilixxi mekkaniżmi xierqa biex jiżguraw kwalità
tas-servizz u awditjar mediku. Barra minn hekk, il-persuna
maħtura trid tassigura l-ogħla livell possibbli tal-kura talpazjenti b’attenzjoni speċjali għall-adegwatezza, il-prontezza
u l-kontinwità (Inkluż kontinwità permezz ta’ manteniment
tajjeb u faċli biex jiġu segwiti r-rekords mediċi u biex iddischarge summaries isiru fil-ħin). Il-persuna maħtura
tkun responsabbli li tiżgura dixxiplina fis-sala u prattika
(b’konformità mal-kontroll tal-infezzjoni) li jaffettwaw ilpazjenti taħt il-kura tagħhom bl-ogħla livell possibbli;
l) establishing appropriate mechanisms to ensure quality
of service and medical audit. Furthermore, an appointee shall
ensure the highest possible level of patient care with special
attention to appropriateness, timeliness and continuity
(including continuity through well maintained and easy to
follow medical records and timely discharge summaries). An
appointee shall be responsible to ensure that ward discipline
and practice (including aspects of infection control) affecting
patients under their care are of the highest level possible;
m) taqsam ir-riżorsi mal-Konsulenti u t-timijiet tat-tobba
eżistenti;
m) sharing resources with existing Consultants and
firm;
n) tipprovdi servizzi ta’ sessjonijiet wara nofsinhar u
filgħaxija;
n) providing services in afternoon and evening sessions;
o) dmirijiet oħra skont l-esiġenzi tas-Servizz Pubbliku
u skont struzzjonijiet mogħtija mis-Segretarju Permanenti
Ewlieni;
o) carrying out any other duties according to the
exigencies of the Public Service as directed by the Principal
Permanent Secretary;
p) tagħmel użu mis-sistemi tat-Teknoloġija u Informatika
li jkunu qed jintużaw fil-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa
(Saħħa).
p) making use of the Information Technology systems
which may be in operation within the Ministry for Energy
and Health (Health).
3.2 Kandidati magħżula jistgħu jiġu rikjesti li jwettqu
dmirijiet fi kwalunkwe servizz għall-kura tas-saħħa f’Malta
kif ukoll ikun meħtieġ li jwettqu żewġ (2) sessjonijiet fl-Isptar
Ġenerali ta’ Għawdex skont id-diskrezzjoni tal-Management.
3.2 An appointee may be required to perform duties in
any of the health care services in Malta and will also need
to carry out two (2) sessions at Gozo General Hospital at the
discretion of the Management.
Rekwiżiti tal-eliġibbiltà
4.1 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ikunu:
(i) (a) ċittadini ta’ Malta; jew
(b) ċittadini ta’ Stati Membri oħra tal-Unjoni Ewropea li
għandhom jedd għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin
fi kwistjonijiet ta’ impjieg bis-saħħa ta’ leġiżlazzjoni tal-
Eligibility requirements
4.1 By the closing time and date of this call for
applications, applicants must be:
(i) (a) citizens of Malta; or
(b) citizens of other Member States of the European
Union who are entitled to equal treatment to Maltese citizens
in matters of employment by virtue of EU legislation and
13,214
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċ-ċaqliq ħieles talħaddiema; jew
treaty provisions dealing with the free movement of workers;
or
(c) ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor li għandhom jedd
għal trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet
ta’ impieg minħabba li jkunu japplikaw għal dak il-pajjiż
leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati dwar iċċaqliq ħieles tal-ħaddiema; jew
(c) citizens of any other country who are entitled to
equal treatment to Maltese citizens in matters related to
employment by virtue of the application to that country of
EU legislation and treaty provisions dealing with the free
movement of workers; or
(d) kwalunkwe persuni oħra li għandhom jedd għal
trattament ugwali daqs ċittadini Maltin fi kwistjonijiet
ta’ impjieg permezz tar-relazzjoni familjari tagħhom ma’
persuni msemmija f’(a), (b) jew (ċ), skont kif hemm fil-liġi
jew fil-leġiżlazzjoni tal-UE u dispożizzjonijiet ta’ trattati
msemmija hawn fuq; jew
(d) any other persons who are entitled to equal treatment
to Maltese citizens in matters related to employment in terms
of the law or the above-mentioned EU legislation and treaty
provisions, on account of their family relationship with
persons mentioned in paragraph (a), (b) or (c); or
(e) ċittadini ta’ pajjiżi terzi li jkunu ngħataw status
ta’ residenti li joqogħdu għal żmien twil f’Malta taħt irregolament 4 tar-Regolamenti tal-2006 dwar “Status ta’
Residenti li joqogħdu għal Żmien Twil (Ċittadini ta’ Pajjiżi
Terzi)”, jew li jkunu ngħataw permess ta’ residenza taħt
ir-regolament 18 (3) tal-istess regolamenti, flimkien malmembri tal-familja ta’ ċittadini ta’ pajjiż terzi li jkunu
ngħataw permess ta’ residenza taħt ir-Regolamenti tal-2007
dwar ir-Rijunifikazzjoni tal-Familji.
(e) third country nationals who have been granted longterm resident status in Malta under regulation 4 of the
“Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals)
Regulations, 2006” or who have been granted a residence
permit under regulation 18(3) thereof, together with family
members of such third country nationals who have been
granted a residence permit under the “Family Reunification
Regulations, 2007”.
Għandu jintalab il-parir tad-Dipartiment taċ-Ċittadinanza
u Expatriates skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni taddispożizzjonijiet imsemmija hawn fuq.
The advice of the Citizenship and Expatriates Department
should be sought as necessary in the interpretation of the
above provisions.
Il-ħatra ta’ kandidati msemmija f’(b), (c), (d) u (e) hawn
fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja tax-xogħol f’dawk il-każijiet
fejn hija meħtieġa skont l-Att dwar l-Immigrazzjoni u
leġiżlazzjoni sussidjarja. Il-Korporazzjoni għax-Xogħol u
t-Taħriġ għandha tiġi kkonsultata skont il-ħtieġa dwar din
il-materja.
The appointment of candidates referred to at (b), (c), (d)
and (e) above would necessitate the issue of an employment
licence in so far as this is required by the Immigration Act
and subsidiary legislation. The Employment and Training
Corporation should be consulted as necessary on this issue.
(ii) ikunu kapaċi jikkomunikaw bil-Lingwa Maltija u
bil-Lingwa Ingliża.
(ii) have the ability to communicate in the Maltese and
English Languages.
4.2 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, l-applikanti għandhom ukoll:
4.2 By the closing time and date of this call for
applications, applicants must furthermore be:
(i) ikollhom isimhom imniżżel fir-Reġistru għallIspeċjalisti tal-General/Internal Medicine u Gastroenterology
miżmum mill-Kunsill Mediku ta’ Malta; jew
(i) listed in the Specialist Register of General/Internal
Medicine and Gastroenterology kept by the Medical Council
of Malta; or
(ii) ikunu approvati li isimhom jitniżżel fir-Reġistru għallIspeċjalisti tal-General/Internal Medicine u Gastroenterology
miżmum mill-Kunsill Mediku ta’ Malta; jew
(ii) approved for inclusion in the Specialist Register of
General/Internal Medicine and Gastroenterology kept by the
Medical Council of Malta; or
(iii) (a) ikollhom Certificate of Completion of Training
(CCT) maħruġ mill-Kumitat għall-Approvazzjoni ta’
Speċjalisti ta’ Malta li jindika li l-applikant temm it-taħriġ
speċjalizzat li jista’ jkun preskritt għall-General/Internal
Medicine u Gastroenterology; jew
(iii) (a) in possession of a Certificate of Completion
of Training (CCT) issued by the Specialist Accreditation
Committee of Malta, which shows that the applicant has
completed such specialist training as may be prescribed for
General/Internal Medicine and Gastroenterology; or
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,215
(b) ikollhom kwalifika ta’ speċjalista ekwivalenti għasCCT fil-General/Internal Medicine u Gastroenterology
jew speċjalità ekwivalenti, li tkun maħruġa mill-Awtorità
kompetenti fi stat membru ieħor tal-Unjoni Ewropea,
kif indikat f’parti 1(b) tat-Tieni Skeda tal-Att dwar ilProfessjonijiet tas-Saħħa ta’ Malta; jew
(b) in possession of a specialist qualification equivalent to
the CCT for General/Internal Medicine and Gastroenterology,
which is issued by the competent authority in another EU
member state, as listed in Part Ib of the Second Schedule of
the Health Care Professions Act of Malta; or
(c) ikollhom kwalunkwe kwalifika oħra ta’ speċjalista
fuq kundizzjoni li ma’ din tinhemeż dikjarazzjoni formali
ta’ rikonoxximent mill-Kumitat għall-Approvazzjoni ta’
Speċjalisti ta’ Malta, li tiddikjara li l-kwalifiki/esperjenza
miksuba huma suffiċjenti sabiex tabib ikun irreġistrat malKunsill Mediku ta’ Malta bħala Speċjalista fil-General/
Internal Medicine, u Gastroenterology.
(c) in possession of any other specialist qualification
provided that this must be accompanied by a formal
recognition statement by the Specialist Accreditation
Committee of Malta, stating that the qualifications/experience
are sufficient for a doctor to be registered with the Medical
Council of Malta as a specialist in General/Internal Medicine
and Gastroenterology.
4.3 L-Applikanti magħżula li jkunu eliġibbli taħt
paragrafu 4.2 (ii) u paragrafu 4.2 (iii) hawn fuq iridu jkunu
mniżżlin fir-Reġistru għall-Ispeċjalisti miżmum mill-Kunsill
Mediku ta’ Malta qabel il-ħatra.
4.3 Successful candidates eligible under paragraph
4.2 (ii) and paragraph 4.2 (iii) above must be listed in the
Specialist Register kept by the Medical Council of Malta
before appointment. 4.4 Kandidati li japplikaw skont it-termini ta’ paragrafu
4.2 (iii)(b) u paragrafu 4.2 (iii)(c) hawn fuq iridu jiksbu ittra
ta’ rikonoxximent mill-Kumitat għall-Approvazzjoni ta’
Speċjalisti ta’ Malta li tikkonferma li l-kwalifiki miksuba
jistgħu jitqiesu bħala ekwivalenti għas-Certificate of
Completion of Training (CCT) maħruġ mill-Kumitat għallApprovazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta. F’każ ta’ diffikultà,
il-parir tal-Kumitat għall-Approvazzjoni ta’ Speċjalisti ta’
Malta għandu jkun mitlub.
4.4 Candidates applying in terms of paragraph 4.2 (iii)(b)
and paragraph 4.2 (iii)(c) above must obtain a recognition
statement from the Specialist Accreditation Committee of
Malta confirming that their qualifications may be considered
as an equivalent to the certificate of completion of training
(CCT) issued by the Specialist Accreditation Committee of
Malta. In case of any difficulty, the advice of the Specialist
Accreditation Committee of Malta is to be sought.
Sabiex tiġi ffaċilitata r-referenza, il-website tal-Kumitat
għall-Approvazzjoni ta’ Speċjalisti ta’ Malta tista’ tiġi
kkonsultata fuq:
For ease of reference, the website of the Specialist
Accreditation Committee of Malta may be consulted at:
(https://ehealth.gov.mt/healthportal/others/regulatory_
councils/medical_specialists_accreditat/med_specialists_
accreditation.aspx)
(https://ehealth.gov.mt/healthportal/others/regulatory_
councils/medical_specialists_accreditat/med_specialists_
accreditation.aspx)
4.5 Kandidati li japplikaw skont it-termini ta’
paragrafu 4.2 (iii)(b) jew paragrafu 4.2 (iii)(c), u li jkunu
jridu jippreżentaw dikjarazzjoni mill-Kumitat għallApprovazzjoni ta’ Speċjalisti kif mitlub fil-paragrafu 4.4
għandhom jinkludu kopja ta’ din id-dikjarazzjoni malapplikazzjoni u jippreżentaw l-oriġinali waqt l-intervista.
Kandidati li ma jkunux fil-pussess ta’ din id-dikjarazzjoni
xorta jistgħu japplikaw, basta jissotomettu kopja ta’ din iddikjarazzjoni hekk kif din tkun għad-dispożizzjoni tagħhom
u f’ebda ċirkustanza mhux aktar tard minn xahar tad-data
tal-għeluq tas-sejħa għall-applikazzjonijiet. Applikanti li
ma jilħqux jippreżentaw din id-dikjarazzjoni fi żmien xahar
għal raġunijiet mhux fil-kontroll tagħhom, jistgħu jitolbu
għal estensjoni b’xahar ieħor lill-Kap tad-Dipartiment fejn
qed jintlaqgħu l-applikazzjonijiet, u jindikaw b’mod ċar
ir-raġunijiet għad-dewmien. Talbiet għall-estensjonijiet
itwal minn dan il-perjodu, għandhom jiġu sottomessi għallkonsiderazzjoni tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku.
4.5 Candidates applying in terms of paragraph 4.2 (iii)(b)
or paragraph 4.2 (iii)(c) and who are required to present a
statement by the Specialist Accreditation Committee as
specified in paragraph 4.4 should include a copy of that
statement with their application and present the original at
the interview. Candidates not in possession of the required
statement may still apply, provided that they submit a
copy of the statement as soon as it is available and, in
any case, by not later than the closing date of this call for
applications. Applicants who fail to present the required
statement within the one-month period for reasons beyond
their control may request an extension of this time limit,
up to a further one month, from the Head of Department
receiving the applications, indicating clearly the reasons for
the delay. Requests for an extension beyond this period are
to be submitted for the consideration of the Public Service
Commission.
13,216
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 4.6 Ħiliet u esperjenza speċjalizzata meħtieġa filGastroenterology u Hepatology jiġu evalwati fuq bażi talportfolio of work experience tal-applikanti.
4.6. Specialist skills and experience in Gastroenterology
and Hepatology required will be evaluated on the basis of
the applicant’s portfolio of work experience.
4.7 Kandidati li ma jkunux għadhom ġabu ċ-ċertifikazzjoni
msemmija hawn fuq formalment xorta jiġu kkunsidrati,
basta jipprovdu evidenza li ġew approvati għall-għoti taċċertifikazzjoni msemmija sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din
is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
4.7 Candidates who have not yet formally obtained any
of the above-mentioned certification will still be considered,
provided that they submit evidence that they have been
approved for the award of the certification in question by the
closing time and date of the call for applications.
4.8 Applikanti jridu jkunu wkoll ta’ karattru morali tajjeb
(applikanti li diġà qegħdin jaħdmu fis-Servizz Pubbliku
ta’ Malta jridu jippreżentaw is-Service and Leave Record
Form (GP 47), filwaqt li dawk li japplikaw minn barra jridu
jippreżentaw Ċertifikat riċenti tal-Kondotta maħruġ millPulizija jew awtorità oħra kompetenti mhux aktar minn
xahar (1) qabel id-data tal-applikazzjoni, u jindikaw jekk
qatt kinux impjegati tal-Gvern qabel u jagħtu d-dettalji).
4.8 Applicants must furthermore be of good moral
character (applicants who are already in the Malta Public
Service must produce a Service and Leave Record Form (GP
47); those applying from outside the Service must produce
a Certificate of Conduct issued by the Police or other
competent authority not earlier than one (1) month from the
date of application and state whether they have ever been in
Government Service, giving details).
4.9 Tingħata kunsiderazzjoni xierqa lil dawk l-applikanti
li, minbarra li jissodisfaw ir-rekwiziti stipulati f’paragrafu
4.1 sa 4.8, għandhom kwalifiki oħra u /jew esperjenza filhepatology.
4.9 Due consideration will be given to applicants who,
in addition to satisfying the requirements in paragraph
4.1 to 4.8, have other qualifications and/or experience in
hepatology.
4.10 L-applikanti prospettivi għandhom jaraw iddispożizzjonijiet ġenerali marbuta ma’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet fejn jikkonċerna s-sottomissjoni ta’
dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent tal-kwalifiki mingħand lMQRIC, jew awtorità pertinenti oħra, kif applikabbli (ara
l-link aktar ‘l isfel).
4.10 Prospective applicants should note the requirement
to produce MQRIC recognition statements in respect of their
qualifications from MQRIC, or other designated authorities,
as applicable, as per provisions applicable to this call for
applications (see link below).
Sottomissjoni ta’ dokumentazzjoni
Submission of supporting documentation
5.1 Il-kwalifiki u l-esperjenza li l-persuna jkollha
għandhom jintwerew b’ċertifikati u/ jew dokumenti li kopja
tagħhom għandha tkun mehmuża mal-applikazzjoni. Kopji
scanned mibgħuta b’mod elettroniku huma aċċettati.
5.1 Qualifications and experience claimed must be
supported by certificates and/or testimonials, copies of
which should be attached to the application. Scanned copies
sent electronically are acceptable.
5.2 Id-dokumenti oriġinali għandhom, mingħajr
eċċezzjoni, jintwerew waqt l-intervista għall-verifikazzjoni.
5.2 Original certificates and/or testimonials are to be
invariably produced for verification at the interview.
Proċeduri tal-għażla
6. L-applikanti eliġibbli jiġu assessjati minn Bord talGħażla biex jiġi ddeterminat min hu adatt għall-post.
Sottomissjoni tal-applikazzjoni
7. L-applikazzjonijiet flimkien mal-curriculum vitae
li juri l-kwalifiki u l-esperjenza flimkien mal-ismijiet ta’
żewġ referees, jintlaqgħu mid-Diviżjoni tar-Riżorsi Umani
(Saħħa), Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa (Saħħa)
f’Palazzo Castellania, 15, Triq il-Merkanti, Il-Belt Valletta,
VLT 1171, sa mhux aktar tard minn nofsinhar (Ħin Ċentrali
Ewropew) ta’ nhar it-Tnejn, il-15 ta’ Diċembru, 2014. Aktar
dettalji dwar is-sottomissjoni tal-applikazzjonijiet jinsabu
fid-dispożizzjonijiet ġenerali msemmija hawn isfel.
Selection procedure
6. Eligible applicants will be assessed by a Selection
Board to determine their suitability for the position.
Submission of applications
7. Applications, together with a curriculum vitae showing
qualifications and experience and the names and contact
details of two referees, will be received by the Human
Resources Division (Health), Ministry for Energy and
Health (Health) at Palazzo Castellania, 15, Triq il-Merkanti,
Valletta, VLT 1171, by not later than noon (Central European
Time) of Monday, 15th December, 2014. Further details
concerning the submission of applications are contained in
the general provisions referred to below.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Dispożizzjonijiet ġenerali oħra
13,217
Other general provisions
8. Dispożizzjonijiet ġenerali oħra dwar din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, b’referenza partikolari għal:
8. Other general provisions concerning this call for
applications, with particular reference to:
perjodu ta’ prova u kundizzjonijiet oħra;
bdil raġonevoli għall-persuni rreġistrati b’diżabbiltà;
aċċess għall-formola tal-applikazzjoni u dettalji relatati;
żamma ta’ dokumenti
the probationary period and other conditions;
reasonable accommodation for registered persons with
disability;
submission of recognition statements in respect of
qualifications;
publication of the result;
medical examination;
the process for the submission of petitions concerning
the result;
access to application forms and related details;
retention of documents
jinstabu fis-sit elettroniku tal-Uffiċċju tar-Riżorsi Umani
fl-Amministrazzjoni Pubblika fl-indirizz (http://pahro.gov.
mt/file.aspx?f=359) jew jinkisbu mid-Diviżjoni tar-Riżorsi
Umani (Saħħa), Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa (Saħħa),
Palazzo Castellania, 15, Triq il-Merkanti, Il-Belt Valletta
VLT 1171. Dawn id-dispożizzjonijiet ġenerali għandhom
jitqiesu bħala parti integrali minn din is-sejħa għallapplikazzjonijiet.
may be viewed by accessing the website of the Public
Administration Human Resources Office at the address
(http://pahro.gov.mt/file.aspx?f=359) or may be obtained
from the Human Resources Division (Health), Ministry
for Energy and Health (Health), at Palazzo Castellania,
15, Triq il-Merkanti, Valletta, VLT 1171. These general
provisions are to be regarded as an integral part of this call
for applications.
Għall-fini ta’ paragrafu 6.2 tal-Provedimenti Ġenerali
ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, in-numru tal-fax tadDiviżjoni riċeventi huwa +356 2299 2604 filwaqt li l-indirizz
elettroniku huwa ([email protected]).
For the purpose of paragraph 6.2 of the General
Provisions of this call for applications, the fax number of the
receiving Division is +356 2299 2604 and the email address
is ([email protected]).
sottomissjoni ta’ dikjarazzjoni ta’ rikonoxximent dwar
il-kwalifiki;
pubblikazzjoni tar-riżultat;
eżami mediku;
proċess sabiex tintbagħat petizzjoni dwar ir-riżultat;
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
MINISTERU TAL-EDUKAZZJONI U X-XOGĦOL
MINISTRY FOR EDUCATION AND EMPLOYMENT
Pożizzjoni ta’ Prinċipal ta’ Kulleġġ
fid-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi (DES)
Position of College Principal within the Directorate
for Educational Services (DES)
(Approvazzjoni tal-capacity building
datata l-21 ta’ Jannar 2014)
(Capacity building approval
dated 21st January 2014)
“F’konformità mal-klawżola 3.1(l) tal-Ftehim Kollettiv
attwali, in-nomenklaturi li jirreferu għas-sess maskili,
jirreferu wkoll għas-sess femminili”.
“In accordance with clause 3.1(l) of the current
Collective Agreement, nomenclatures importing the male
gender include also the female gender”.
1.0 Ġenerali
1.1 Is-Segretarju Permanenti, Ministeru tal-Edukazzjoni
u x-Xogħol, jilqa’ applikazzjonijiet għall-ħatra ta’ edukaturi
professjonali kompetenti u kwalifikati kif xieraq, li huma
kapaċi jwettqu d-dmirijiet ta’ Prinċipal ta’ Kulleġġ. Din
hija pubblikazzjoni mill-ġdid tas-sejħa ppubblikata fl-10 ta’
Ottubru 2014 fil-Gazzetta tal-Gvern Nru. 19,323. Is-sejħa
qed tiġi ppubblikata mill-ġdid bi skop ta’ kjarifika li hija
intiża biex timla vakanzi kurrenti u oħrajn li se jinħolqu sal31 ta’ Diċembru 2015.
1.0 General
1.1 The Permanent Secretary, Ministry for Education
and Employment, invites applications for the appointment
of suitably qualified and competent professional educators
capable of performing duties as College Principal. This is a
re-issue of the call issued on 10 October 2014 in Government
Gazette No. 19,323. The call is being re-issued with a view
of clarifying that it is intended to fill in current vacancies and
others which will arise until 31 December 2015.
13,218
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 1.2 Applikanti li ssottomettew l-applikazzjonijiet tagħhom
fis-sejħa tal-10 ta’ Ottubru 2014 (Gazzetta tal-Gvern Nru.
19,323) m’għandhomx għalfejn jerġgħu japplikaw.
1.2 Applicants who submitted their applications in the
call of 10 October 2014 (Government Gazette No. 19,323)
need not re apply.
1.3 Il-kwalitajiet imfittxija għal din il-pożizzjoni huma
dawk ta’ mexxej edukattiv esperjenzat u kapaċi, b’viżjoni
b’saħħitha u b’għarfien tajjeb tas-sistema edukattiva Maltija
u tal-iżviluppi attwali fil-kuntest tal-Qafas tal-Kurrikulu
Nazzjonali. Il-Prinċipal tal-Kulleġġ għandu:
1.3 The qualities being sought for in this position are those
of a capable, experienced educational leader with a strong
vision and sound knowledge of the Maltese educational system
and current developments within the context of the National
Curriculum Framework. The College Principal shall:
(a) ikollu l-abbiltà li jmexxi tim ta’ edukaturi u jaħdem
mill-qrib mal-Kunsill tal-Kapijiet biex jinħoloq network ta’
skejjel f’konformità mal-funzjonamenti ta’ Kulleġġ;
(a) have the ability to lead a team of educators and work
closely with the Council of Heads to create a network of
schools in accordance with the functions of a College;
(b) ikun persuna b’esperjenza fi rwoli ta’ ġestjoni/
amministrattivi, b’rekord kredibbli bi provi u li kapaċi
jiżgura appoġġ adegwat u f’waqtu għall-partijiet interessati
kollha tal-Kulleġġ;
(b) be a person with experience in management/
administrative roles, with a proven track record, and
capable of ensuring appropriate and timely support for all
stakeholders in the College;
(c) ikun persuna li jista’ jkollha komunikazzjoni effettiva
mal-iskejjel fil-Kulleġġ u li jiżgura t-twassil ta’ edukazzjoni
ta’ kwalità għall-istudenti kollha, filwaqt li jkun kapaċi
jiżviluppa programmi u proġetti mal-komunità tal-Kulleġġ;
(c) be a person who can engage in effective communication
with the schools in the College, and ensure the provision
of quality education for all students, while being capable
of developing programmes and projects with the College
community;
(d) ikun persuna li jagħti s-setgħa lill-iskejjel billi jagħtihom
il-libertà biex jiżviluppaw l-ispirtu partikolari tagħhom u
jaħdem għal eċċellenza, effettività u tkabbir edukattiv.
(d) be a person who empowers schools by giving them
the freedom to develop their particular ethos, and works
towards educational excellence, effectiveness and growth.
(e) ikollu esperjenza fil-faċilitazzjoni tad-diskussjoni
u l-analiżi tal-amministrazzjoni tal-iskejjel komuni u lkwistjonijiet u l-problemi ta’ ġestjoni sabiex jimmaniġġja
l-bidla b’mod effettiv;
(e) have experience in facilitating discussion and analysis
of common school administration and management issues
and problems in order to manage change effectively;
(f) ikollu d-direzzjoni biex joffri opportunitajiet lillKapijiet tal-Iskola, l-amministraturi u l-għalliema fi skejjel
diversi biex jagħtu u jaqsmu l-ideat, l-esperjenzi u l-prattiki
t-tajba biex jaħdmu flimkien fuq programmi edukattivi
komuni, proġetti, attivitajiet u inizjattivi oħra;
(f) have the drive to offer opportunities to Heads of
School, administrators and teachers in the various schools
to pool and share ideas, experiences and good practice and
to work together on common educational programmes,
projects, activities and other initiatives;
(g) jiżviluppa b’mod kulleġġjali, viżjoni ta’ komunità
olistika għall-Kulleġġ u jkun kapaċi jiffaċilita lorganizzazzjoni tal-attivitajiet komuni f’oqsma bħalledukazzjoni fiżika u l-isport, il-kultura (drama, mużika, arti
u snajja), l-ambjent, il-kreattività u l-intraprenditorjat.
(g) develop collegially, a holistic community vision
for the College and be able to facilitate the organisation of
common activities in such fields as physical education and
sports, culture (drama, music, art and craft), environment,
creativity and entrepreneurship.
2.0 It-Tul tal-Kariga u l-Kundizzjonijiet
2.0 Duration of Assignment and Conditions
2.1 Jekk fid-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa għallapplikazzjonijiet, il-kandidat magħżul ikun:
2.1 If on the closing date of this call for applications, a
selected candidate is:
(a) Uffiċjal Pubbliku li għandu grad sostantiv fl-Iskala 5
jew iktar, huwa/hija jibqa’ jżomm dan il-grad;
(a) a Public Officer holding a substantive grade in Scale
5 or above, he/she will retain the said grade;
(b) Uffiċjal Pubbliku li għandu grad sostantiv taħt l-Iskala
5, huwa/hija jinħatar b’mod sostantiv Uffiċjal fl-Iskala 5;
(b) a Public Officer holding a substantive grade below Scale
5, he/she will be substantively appointed Officer in Grade 5;
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,219
(c) Uffiċjal Pubbliku li għandu status indefinit (imma
mhux grad sostantiv) bħala Uffiċjal fi skala jew pożizzjoni
applikabbli b’kuntratt definit fis-Servizz Pubbliku huwa/hija
jinħatar Uffiċjal fil-Grad 5;
(c) a Public Officer holding indefinite status (but not
a substantive grade) as Officer in an applicable scale or a
position on a definite contract in the Public Service, he/she
will be appointed Officer in Grade 5;
(d) mhux Uffiċjal Pubbliku, huwa/hija jinħatar b’mod
sostantiv uffiċjal fil-Grad 5.
(d) not a Public Officer, he/she will be substantively
appointed Officer in Grade 5.
2.2 Il-kandidat magħżul se jiġi impjegat mill-Prim
Ministru, għad-dmir ta’ Prinċipal ta’ Kulleġġ f’Kulleġġ fuq
il-bażi ta’ ftehim ta’ prestazzjoni ta’ tliet (3) snin. Uffiċjali li
jixtiequ jservu għal terminu ieħor għandhom japplikaw millġdid permezz ta’ sejħa għall-applikazzjonijiet ġdida. Il-ħatra
tal-kandidat bħala Uffiċjal fil-Grad 5 fit-termini tal-paragrafu
2.1(b), (c) jew (d) se tkun soġġetta għal perjodu ta’ prova ta’ 3
snin u l-konferma fit-tali grad se tkun soġġetta għall-pretazzjoni
sodisfaċenti fil-pożizzjoni ta’ Prinċipal ta’ Kulleġġ.
2.2 The selected candidate will be detailed by the Prime
Minister, for duty as a College Principal with a College on
the basis of a three (3) year performance agreement. Officers
who wish to serve for a further term must re-apply through
a fresh call for applications. The appointment of the selected
candidate as Officer in Grade 5 in terms of paragraph 2.1(b),
(c) or (d) will be subject to a probationary period of 3 years
and confirmation in that grade will be subject to satisfactory
performance in the position of College Principal.
2.3 Jekk il-ħatra ma tkunx ikkonfermata jew jekk tintemm
minħabba prestazzjoni mhux sodisfaċenti waqt il-perjodu
ta’ tliet snin mill-bidu tal-ħatra tiegħu/tagħha, il-kandidat
magħżul se jkun mistenni li jħalli l-ħatra sostantiva miksuba
skont il-paragrafu 2.1 ta’ hawn fuq. F’każ ta’ kandidat
magħżul li kien Uffiċjal Pubbliku li kellu grad sostantiv/
status indefinit fis-Servizz Pubbliku qabel il-ħatra tiegħu/
tagħha skont il-paragrafu 2.1 hawn fuq u ħatra sussegwenti
bħala Prinċipal ta’ Kulleġġ, huwa/hija jerġa’ lura għal grad
sostantiv/status indefinit ta’ qabel. Jekk il-kandidat magħżul
ma kellux grad sostanzjali/status indefinit fis-Servizz
Pubbliku qabel il-ħatra tiegħu/tagħha skont il-paragrafu 2.1
ta’ hawn fuq u ħatra sussegwenti bħala Prinċipal ta’ Kulleġġ,
ix-xogħol tiegħu/tagħha mal-Kulleġġ, kif ukoll mal-Gvern
Malti, ipso facto jintemm.
2.3 If the appointment is not confirmed or if it is terminated
due to unsatisfactory performance during the three yearperiod from the onset of his/her appointment, the selected
candidate will be required to relinquish the substantive
appointment obtained as per paragraph 2.1 above. In the case
of a selected candidate who was a Public Officer holding
a substantive grade/indefinite status in the Public Service
before his/her appointment as per paragraph 2.1 above and
subsequent detailing as College Principal, he/she will revert to
the previous substantive grade/indefinite status. If the selected
candidate did not hold a substantive grade/indefinite status in
the Public Service before his/her appointment as per paragraph
2.1 above and subsequent detailing as College Principal, his/
her employment with the College as well as with the Maltese
Government will be, ipso facto, discontinued.
2.4 Meta jlesti b’suċċess żewġ termini ta’ tliet snin ilwieħed bħala Prinċipal ta’ Kulleġġ, l-uffiċjal magħżul
jinħatar b’mod sostantiv bħala ‘Uffiċjal fil-Grad 4’ fisServizz Pubbliku ta’ Malta.
2.4 On successful completion of two terms of three
years each as College Principal, the selected officer will be
appointed substantively ‘Officer in Grade 4’ in the Malta
Public Service.
2.5 Mat-tmiem tal-ftehim tal-prestazzjoni tiegħu/tagħha
bħala Prinċipal ta’ Kulleġġ maħtur biex imexxi Kulleġġ, luffiċjal magħżul, sakemm huwa/hija jkun ġie kkonfermat
fil-ħatra sostantiva tiegħu/tagħha indikata fil-paragrafu 2.1 u
skont il-paragrafu 2.4 ta’ hawn fuq, iżomm il-grad sostantiv
tiegħu/tagħha u jingħatawlu dmirijiet li kemm jista’ jkun
ikunu proporzjonati mal-grad sostantiv tiegħu/tagħha.
2.5 On termination of his/her performance agreement as
College Principal detailed with a College, the selected officer,
provided he/she has been confirmed in his/her substantive
appointment indicated in paragraph 2.1 and as per paragraph
2.4 above, will retain his/her applicable substantive grade
and will be assigned duties which will be, as far as possible,
commensurate with his/her substantive grade.
2.6 Il-kandidat magħżul jista’ jintbagħat fi kwalunkwe
Kulleġġ tal-Iskejjel Statali kif jindika id-Direttur Ġenerali
(DES) fil-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol. Waqt ilperjodu tal-ħatra tiegħu/tagħha bħala Prinċipal ta’ Kullġġ
f’Kulleġġ, huwa/hija se jkun ukoll marbut bit-termini u lkundizzjonijiet tas-servizz applikabbli għall-uffiċjali pubbliċi
fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta. Il-pożizzjoni ta’ Prinċipal
ta’ Kulleġġ hija rregolata bir-Regolament 7(4)(b) (i) talLeġiżlazzjoni Sussidjarja 452.81 bl-isem “Regolamenti
2.6 The selected candidate may be posted in any State
School College as directed by the Director General (DES)
within the Ministry for Education and Employment. During
the period of her/his detailing as College Principal with a
College he/she will also be bound by the terms and conditions
of service applicable to public officers in the Malta Public
Service. The position of College Principal is regulated by
Regulation 7(4)(b) (i) of Subsidiary Legislation 452.81
entitled “Contracts of Service for a Fixed Term Regulations”,
13,220
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 għal Kuntratti ta’ Servizz għal Terminu ta’ Żmien Fiss”,
din tkun l-ogħla pożizzjoni maniġerjali fit-termini tal-istess
Leġiżlazzjoni Sussidjarja.
this being a top management position in terms of the same
Subsidiary Legislation.
2.7 Il-kandidat magħżul jista’ jkun mitlub ukoll biex
iwettaq dmirijiet f’Għawdex
2.7 The selected candidate may also be required to
perform duties in Gozo.
3.0 Salarju
3.0 Salary
3.1 Is-salarju għall-pożizzjoni ta’ Prinċipal ta’ Kulleġġ
huwa ekwivalenti għas-Salarju ta’ Skala 4 fis-Servizz
Pubbliku ta’ Malta, attwalment €31,421.00 kull sena.
3.1 The salary attached to the position of College
Principal is equivalent to Salary Scale 4 in the Malta Public
Service, currently €31,421.00 per annum.
3.2 Il-Prinċipal tal-Kulleġġ se jkun intitolat għal bonus ta’
prestazzjoni għal massimu ta’ 15% tas-salarju tiegħu/tagħha,
allowance għat-telefown ta’ €698.81 kull sena u €3,494.06
kull sena għall-użu ta’ karozza.
3.2 The College Principal will be entitled to a performance
bonus up to a maximum of 15% of her/his salary, a telephone
allowance of €698.81 per annum, and €3,494.06 per annum
for the use of a car.
4.0 Dmirijiet u Responsabbiltajiet
4.0 Duties and Responsibilities
4.1 Prinċipal ta’ Kulleġġ għandu jkun l-Uffiċjal Kap
Eżekuttiv tal-Kulleġġ u għandu jkun taħt ir-responsabbiltà
tad-Direttur Ġenrali fir-rigward tal-prestazzjoni talfunzjonijiet tiegħu/tagħha u tal-Kulleġġ. Konsegwentament,
Prinċipal ta’ Kulleġġ għandu jkun mistenni li:
4.1 A College Principal shall be the Chief Executive
Officer of the College and shall be responsible to the Directors
General as regards the performance of his/her functions and
of the College. Consequently, a College Principal is expected
to:
jiżgura li l-istudenti fdati lill-iskejjel fil-Kulleġġ jirċievu
l-intitolament edukattiv tagħhom skont il-potenzjal tagħhom
bis-sħiħ, il-proċess kontinwu u bla xkiel tal-edukazzjoni
minn età bikrija sa tmiem l-edukazzjoni obbligatorja filperspettiva ta’ tagħlim tul il-ħajja u ispirat mill-ogħla valuri
umani;
ensure that students entrusted to the schools within the
College receive their educational entitlement according
to their potential in a full, continuous and smooth process
of education from an early age to the end of compulsory
education in the perspective of lifelong learning and inspired
by the highest human values;
jiżgura r-reponsabbiltà u l-kontabbiltà ta’ kull minn huwa
involut fl-iskejjel fil-proċess edukattiv tal-istudenti;
ensure the responsibility and the accountability of
whosoever is involved in the schools in the educational
process of the students;
jiżviluppa l-karattru u jidentifikah u jiżgura t-titjib
tal-kwalità tal-provvediment edukattiv fl-iskejjel billi
jippromwovi, jikseb u jżomm riżultati u standards għoljin
mill-membri u l-istudenti tal-Kulleġġ;
develop the character and identify thereof and ensure
the improvement of the quality of the educational provision
in schools by promoting, achieving and maintaining high
results and standards by all College members and students;
jippromwovi d-djalogu u kultura ta’ tim fost il-Kapijiet u limpjegati tal-iskejjel permezz tal-kooperazzjoni, speċjalment
fir-rigward tal-inizjattivi u l-problemi li għandhom x’jaqsmu
mal-Kulleġġ kollu kemm hu;
promote dialogue and a team culture among the Heads
and school staff through cooperation, especially with regard
to initiatives and problems relating to the College as a
whole;
jiżgura li l-Qafas tal-Kurrikulu Nazzjonali jiġi tradott
f’kurrikulu adegwat għall-istudenti tal-Kulleġġ u li dan jiġi
implimentat fl-iskejjel tiegħu kollha bl-aħjar metidoloġiji,
inkluż użu estensiv tat-teknoloġija tal-informazzjoni u lkomunikazzjoni bħala għodda pedagoġika;
ensure that the National Curriculum Framework is
translated into an appropriate curriculum for College students
and that this is implemented in all its schools with the best
methodologies, including an extensive use of the information
and communication technology as a pedagogical tool;
jiżgura l-promozzjoni u d-disseminazzjoni ta’ kultura
ta’ evalwazzjoni fi ħdan l-iskejjel tal-Kulleġġ, inkluż limplimentazzjoni ta’ proċess ta’ awditjar edukattiv intern u
ensure the promotion and dissemination of a culture of
evaluation within the schools of the College, including the
implementation of a process of internal educational auditing
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,221
ta’ parteċipazzjoni sħiħa fil-proċessi tal-assigurazzjoni talkwalità esterni;
and of a full participation in the external quality assurance
processes;
jiżgura proċess ta’ żvilupp professjonali għall-għalliema
u jissorvelja l-operat, l-amministrazzjoni u t-tmexxija
ġenerali tal-iskejjel fi ħdan il-Kulleġġ;
ensure a professional development process for teachers
and monitor the operation, administration and general
conduct of the schools within the College;
jiżgura l-provvista tar-riżorsi, is-servizzi u l-faċilitajiet
meħtieġa minn dawk li huma involuti fit-tagħlim, inkluż
libreriji u ċentri ta’ riżorsi speċjalizzati, filwaqt li jiffaċilita,
kull meta jitqies li jkun opportun, l-użu komuni ta’ dawn irriżorsi, servizzi u faċilitajiet;
ensure the supply of resources, services and facilities
needed by those who are involved in teaching and learning,
including libraries and specialised centres of resources,
while facilitating, wherever it is deemed to be opportune,
the common use of these resources, services and facilities;
jiżgura li kull min jaħdem fl-iskejjel tal-Kulleġġ
jiffunzjona b’mod effettiv b’tali mod biex jiżgura kultura
b’saħħitha ta’ tmexxija tajba u ta’ dixxiplina u ambjent sikur
u bla periklu wkoll;
ensure that whosoever works in the schools of the
College functions effectively in such manner to ensure a
healthy culture of good conduct and of discipline and also a
secure and safe environment;
flimkien mad-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi,
jiżgura r-reklutaġġ f’waqtu tar-riżorsi umani li jeħtieġu liskejjel, l-organizzazzjoni tal-korsijiet ta’ induzzjoni għal
impjegati ġodda u ta’ programmi ta’ żvilupp professjonali
kontinwi għall-impjegati kollha tal-iskola, inkluż għalliema,
amministraturi, persuni professjonali fdati bis-servizzi
psikosoċjali u ta’ appoġġ;
in conjunction with the Directorate for Educational
Services, ensure the timely recruiting of human resources
which schools require, the organisation of induction
courses for new employees and of continuous professional
development programmes for all school staff, including
teachers, administrators, professional persons entrusted with
psychosocial and support services;
jiżgura politika u strateġija għall-iżvilupp tal-iskejjel fi
ħdanu bħala ċentri ta’ tagħlim tul il-ħajja u kultura għallkomunitajiet tat-tfal u l-istudenti li jattendu l-iskejjel talKulleġġ;
ensure a policy and strategy for the development of
schools within it as centres of lifelong learning and culture
for the communities of the children and students attending
the schools of the College;
jippromwovi l-implimentazzjoni tal-politika ta’ sħubija
nazzjonali tal-ġenituri fl-iżvilupp tal-iskejjel u fl-esperjenza
edukattiva tat-tfal tagħhom u joħloq sħubija effettiva bejn
id-dar u l-iskola;
promote the implementation of the national partnership
policy of parents in school development and in the educational
experience of their children and create an effective homeschool partnership;
jorganizza servizz effettiv għall-kura tal-klijent,
jimplimenta programm effettiv ta’ komunikazzjoni u jittratta
l-ilmenti tal-istudenti, il-ġenituri u l-għalliema skont il-linji
gwida u l-politiki maħruġa mid-Direttorati;
organise an effective customer care service, implement
an effective communication programme, and treat the
complaints of students, parents and teachers according to the
guidelines and policies issued by the Directorates;
jippromwovi u jiffaċilita l-organizzazzjoni tal-attivitajiet
komuni f’setturi bħall-isport, l-edukazzjoni fiżika, il-kultura,
id-drama, il-mużika u l-arti u s-snajja’, l-ambjent l-istili talħajja sani, il-kreattività u l-intraprenditorija;
promote and facilitate the organisation of common
activities in such sectors like sports and physical education,
culture, drama, music and arts, and crafts, the environment,
healthy life-styles, creativity and entrepreneurship;
jiżgura l-koordinazzjoni tal-attività tar-riċerka, inkluż irriċerka tal-azzjoni, Kemm bejn l-iskejjel tal-Kulleġġ u bejn
il-Kulleġġi;
ensure the coordination of research activity, including
action research, both between the College schools and
between the Colleges;
jippromwovi kuntatt maċ-ċentri għall-kura tat-tfal biex
jiffaċilita t-tranżazzjoni bla xkiel bejn it-tfulija bikrija u ddħul fiċ-ċentri tal-kindergarten u l-iskejjel;
promote contact with child care centres to facilitate the
smooth transition between early childhood and the entry into
kindergarten centres and schools;
jippromwovi u jinkoraġġixxi kultura ta’ mentalità
ġenwina favur il-kreattività, l-intraprenditorija, il-proattività
u attitudni pożittiva lejn il-bidla;
promote and encourage culture and a wholesome mentality
in favour of creativity, entrepreneurship, proactivity and a
positive attitude towards change;
VERŻJONI ONLINE
13,222
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 joħloq opportunitajiet sabiex il-Kapijiet, l-għalliema u
impjegati oħra fl-iskejjel ikunu jistgħu jikkontribwixxu u
jiskambjaw ideat, esperjenzi u prattiċi tajbin u jikkollaboraw
fuq programmi edukattivi komuni, proġetti, attivitajiet u
inizjattivi;
jipprepara business plan għal tliet snin, kif ukoll stimi
annwali għall-Kulleġġ u l-iskejjel tiegħu u jqassam il-fondi
allokati mid-Direttorat għas-Servizzi Edukattivi skont ilbżonnijiet tal-iskejjel fil-kulleġġ kif indikat fl-istimi;
create opportunities so that the Heads, teachers and
other staff in schools may contribute to and exchange ideas,
experiences and good practice and collaborate on common
educational programmes, projects, activities and initiatives;
jamministra l-baġit tal-Kulleġġ u jalloka fondi skont ilbżonnijiet ta’ kull skola;
administer the College’s budget and allocate funds
according to the needs of each school;
ikun il-konsulent tal-Kapijiet tal-Iskejjel kemm meta
meħtieġ li jaġixxi b’tali mod u meta jkun meħtieġ hekk minnu;
be the mentor of the Heads of Schools both when required
to act in such manner and when it is so required of him;
jissorvelja l-ġestjoni tal-impjegati kollha tal-Kulleġġ;
oversee the management of all personnel within the
College;
jikkollabora mal-uffiċjali tad-Direttorati u malistituzzjonijiet tal-edukazzjoni ogħla lokali u barranin,
fit-taħriġ tal-bidu u fl-iżvilupp professjonali kontinwu talgħalliema u l-impjegati tal-iskola;
collaborate with the officers of the Directorates and
with local and foreign higher education institutions, in the
initial training and continuous professional development of
teachers and staff of the school;
jippreżenta regolarment rapporti dwar l-attività talKulleġġ u jipprovdi d-dejta meħtieġa lill-Bord tal-Kulleġġ;
regularly present reports on the activity of the Collage
and provide the necessary data to the Collage Board;
jippresjedi l-laqgħat tal-Kunsill tal-Kapijiet tal-Iskola
u fit-tfassil tal-aġenda tal-Kunsill hija/huwa għandu jagħti
kunsiderazzjoni għall-proposti tal-Kapijiet tal-iskola li lPrinċipal jista’ jqis opportun li jinkludi fl-aġenda;
preside over the Council meetings of Heads of School and
in the drawing up of the Council agenda s/he should give due
consideration to the proposals of the Heads of school which
the Principal may deem to be opportune to include in the
agenda;
jiżgura li
implimentati;
u
ensure that the College policies are followed and
implemented;
iwettaq kwalunkwe dmir skont l-eżiġenzi tas-Servizz
Pubbliku kif immexxi mis-Segretarju Permanenti
Prinċipali.
perform any other duties according to the exigencies of
the Public Service as directed by the Principal Permanent
Secretary.
l-politiki
tal-Kulleġġ
jiġu
segwiti
5.0 Rekwiżiti tal-Eliġibbiltà
5.1 Sal-ħin u d-data tal-għeluq ta’ din is-sejħa ta’
applikazzjoni, l-applikanti jridu:
(i) (a) ikunu ċittadini ta’ Malta; JEW
prepare a business plan for three years as well as the annual
estimates of the College and its schools and apportion the
funds allocated by the Directorate for Educational Services
according to the needs of the schools within the college as
indicated in the estimates;
5.0 Eligibility Requirements
5.1 By the closing time and date of this call for
applications, applicants must:
(i) (a) citizens of Malta; OR
(b) ikunu ċittadini ta’ Stat Membru ieħor tal-Unjoni
Ewropea li huma intolati għal trattament ugwali bħaċċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz talleġiżlazzjoni tal-UE u d-dispożizzjonijiet tat-trattat li
jittrattaw il-moviment liberu tal-ħaddiema; jew
(b) citizens of other Member States of the European
Union who are entitled to equal treatment to Maltese citizens
in matters of employment by virtue of EU legislation and
treaty provisions dealing with the free movement of workers;
or
(c) ikunu ċittadini ta’ kwalunkwe pajjiż ieħor talUnjoni Ewropea li huma intolati għal trattament ugwali
(c) citizens of any other country who are entitled to
equal treatment to Maltese citizens in matters related to
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,223
bħaċ-ċittadini Maltin fi kwistjonijiet ta’ impjieg permezz
tal-leġiżlazzjoni tal-UE u d-dispożizzjonijiet tat-trattat li
jittrattaw il-moviment ħieles tal-ħaddiema; JEW
employment by virtue of the application to that country of
EU legislation and treaty provisions dealing with the free
movement of workers; OR
(d) kwalunkwe persuna oħra li hija intitolata għal
trattament ugwali bħaċ-ċittadini Maltin fi kwistjonijiet
ta’ impjieg fit-termini tal-liġi jew tal-leġiżlazzjoni talUE msemmija hawn fuq u d-dispożizzjonijiet tat-trattat,
minħabba r-relazzjoni familjari tagħhom ma’ persuni
msemmija fil-paragrafu (a), (b) jew (c); JEW
(d) any other persons who are entitled to equal treatment
to Maltese citizens in matters related to employment in terms
of the law or the above-mentioned EU legislation and treaty
provisions, on account of their family relationship with
persons mentioned in paragraph (a), (b) or (c); OR
(e) ċittadini ta’ pajjiżi terzi li ngħataw status ta’ resident
fit-tul f’Malta skont ir-regolament 4 “tar-Regolamenti dwar
l-Istatus ta’ Residenti fit-Tul (Ċittadini ta’ Pajjiżi Terzi)
tal-2006” jew li ngħataw permess ta’ residenza skont irregolament 18(3) tiegħu, flimkien mal-membri tal-familja
ta’ dawn iċ-ċittadini ta’ pajjiżi terzi li ngħataw permess skont
“ir-Regolamenti tar-Riunifikazzjoni tal-Familja tal-2007”.
(e) third country nationals who have been granted longterm resident status in Malta under regulation 4 of the
“Status of Long-Term Residents (Third Country Nationals)
Regulations, 2006” or who have been granted a residence
permit under regulation 18(3) thereof, together with family
members of such third country nationals who have been
granted a residence permit under the “Family Reunification
Regulations, 2007”.
Għandu jintalab parir mid-Dipartiment taċ-Ċittadinanza
u l-Espatrijati skont il-ħtieġa fl-interpretazzjoni taddispożizzjonijiet ta’ hawn fuq.
The advice of the Citizenship and Expatriates Department
should be sought as necessary in the interpretation of the
above provisions.
Il-ħatra tal-kandidati msemmija f’(b), (c), (d) u (e) hawn
fuq teħtieġ il-ħruġ ta’ liċenzja ta’ impjieg sakemm ikun
meħtieġ mill-Att dwar l-Immigrazzjoni u l-leġiżlazzjoni
sussidjarja. Il-Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ għandha
tiġi kkonsultata kif meħtieġ dwar dan il-ħruġ.
The appointment of candidates referred to at (b), (c), (d)
and (e) above would necessitate the issue of an employment
license in so far as this is required by the Immigration Act
and subsidiary legislation. The Employment and Training
Corporation should be consulted as necessary on this issue.
(ii) profiċjenti fil-lingwa Maltija u Ingliża;
(ii) proficient in the Maltese and English languages;
(iii) ikollu l-Warrant ta’ Għalliem;
(iii) be in possession of a Teacher’s Warrant;
(iv) ikun f’pussess ta’ Baċellerat fl-Edukazzjoni
rikonoxxut fil-Livell 6 tal-MQF, jew Degree rikonoxxuta,
fil-Livell 6 tal-MQF u PGCE rikonoxxut, jew kwalifika ta’
tagħlim komparabbli adegwata;
(iv) be in possession of a recognised Bachelor in
Education at MQF Level 6, or a recognised first degree,
at MQF Level 6, and a recognised PGCE, or a recognised
appropriate comparable teaching qualification;
(v) (a) ikun f’pussess ta’ kwalifika ta’ wara l-gradwazzjoni
fil-livell 7 tal-MQF fit-Tmexxija Edukattiva jew kwalifika
komparabbli adegwata rikonoxxuta; JEW
(v) (a) be in possession of a recognised post-graduate
qualification at MQF level 7 in Educational Leadership, or a
recognised appropriate comparable qualification; OR
(b) serva minn tal-inqas tliet (3) snin bħala Prinċipal ta’
Kulleġġ;
(b) have served for at least three (3) years as College
Principal;
(vi) għandu għaxar (10) snin esperjenza ta’ għalliem,
li minnhom (2) sentejn għandhom ikunu f’pożizzjoni
maniġerjali;
(vi) have ten (10) years teaching experience of which
two (2) years must be in a management position;
Kwalifiki f’livell ogħla minn dak speċifikat hawn
fuq ikunu aċċettati għal skopijiet ta’ eliġibbiltà, sakemm
jissodisfaw kwalunkwe rekwiżit tas-suġġett speċifikat.
Qualifications at a level higher than that specified above
will be accepted for eligibility purposes, provided they meet
any specified subject requirements.
Barra minn hekk, il-kandidati li għadhom ma kisbux
b’mod formali xi waħda mill-kwalifiki msemmija hawn fuq
Moreover, candidates who have not yet formally
obtained any of the above-mentioned qualifications will
13,224
VERŻJONI ONLINE
xorta se jiġu kkunsidrati, diment li jibagħtu evidenza li ġew
approvati għall-għoti tal-kwalifiki inkwistjoni sal-ħin u ddata tal-għeluq ta-sejħa għall-applikazzjonijiet;
(vii) Barra minn hekk, prinċipal ta’ Kulleġġ għandu jkollu:
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 still be considered, provided that they submit evidence that
they have been approved for the award of the qualifications
in question by the closing time and date of the call for
applications;
(vii) Furthermore, a College Principal must have:
(a) ħiliet maniġerjali u ta’ tmexxija għan-networking
u l-koordinazzjoni effettiva tal-iskejjel li jaqgħu taħt ilKulleġġ;
(a) managerial and leadership skills for the networking
and effective coordination of schools falling within the
College;
(b) ikun jaf tajjeb, jkollu familjarità u jifhem sew kif ilKurrikulu Nazzjonali, il-programmi edukattivi u s-servizzi
jikkontribwixxu għal riżultati aħjar għall-istudenti kollha;
(b) a sound knowledge, familiarity and a complete
understanding of how the National Curriculum, the
educational programmes and services contribute to better
outcomes for all students;
(c) ikun jaf tajjeb u jifhem l-isfidi li s-soċjetà u l-ekonomija
tal-għerfien qed jippreżentaw lis-sistema edukattiva;
(c) a sound knowledge and understanding of the
challenges that the knowledge society and economy are
presenting to educational systems;
(d) ħiliet interpersonali, ta’ taħdit fil-pubbliku u tal-ICT
b’saħħithom;
(d) strong interpersonal, public speaking, and ICT skills;
(viii) ta’ karattru morali tajjeb (l-applikanti li huma diġà
fis-Servizz Pubbliku ta’ Malta għandhom jipproduċu Formola
ta’ Rekord ta’ Servizz u Liv (GP 47); dawk li japplikaw barra
s-Servizz għandhom jipproduċu Ċertifikat ta’ Kondotta
maħruġ mill-Pulizija jew minn awtorità kompetenti oħra
mhux qabel (1) xahar mid-data tal-applikazzjoni u jiddikkjara
jekk qatt kienu fis-Servizz tal-Gvern, u jagħtu dettalji).
(viii) of good moral character (applicants who are already
in the Malta Public Service must produce a Service and
Leave Record Form (GP 47); those applying from outside
the Service must produce a Certificate of Conduct issued
by the Police or other competent authority not earlier than
one (1) month from the date of application and state whether
they have ever been in Government Service, giving details).
5.2 Minħabba li se tingħata kunsiderazzjoni lil applikanti
li minbarra r-rekwiżiti indikati fil-paragrafu 5.1 ta’ hawn
fuq, għandhom esperjenza ta’ xogħol rilevanti bil-provi
fil-ġestjoni/l-amministrazzjoni edukattiva fi stabbilimenti
edukattivi u ħiliet ta’ kitba tar-rapporti.
5.2 Due consideration will be given to applicants who,
besides the requisites indicated in paragraph 5.1 above,
have proven relevant work experience in educational
management/administration in educational establishments
and report-writing skills.
5.3 L-applikanti prospettivi għandhom jinnutaw li rrekwiżit biex jipproduċu dikjarazzjonijiet ta’ rikonoxximent
tal-MQRIC fir-rigward tal-kwalifiki tagħhom mill-MQRIC
jew awtoritajiet maħtura oħra, kif applikabbli, skont
id-dispożizzjonijiet applikabbli għal din is-sejħa għallapplikazzjonijiet (ara l-link ta’ hawn taħt fil-paragrafu 9.1).
5.3 Prospective applicants should note the requirement
to produce MQRIC recognition statements in respect of their
qualifications from MQRIC, or other designated authorities,
as applicable, as per provisions applicable to this call for
applications (see link below in paragraph 9.1).
6.0 Is-Sottomissjoni tad-Dokumentazzjoni ta’ Sostenn
6.0 Submission of Supporting Documentation
6.1 Il-kwalifiki u/jew l-esperjenzi msemmija għandhom
ikunu sostnuti b’ċertifikati u/jew testimonjanzi, li l-kopji
tagħhom għandhom jiġu mehmuża mal-applikazzjoni.
Diploma/Degree/Ċertifikati ta’ Wara l-Gradwazzjoni jew
kwalifiki komparabbli għandhom jiġu akkompanjati minn
traskrizzjoni bl-Ingliż (Diploma/Suppliment ta’ ċertifikat), li
juri d-Degree miksuba u l-klassifika finali. Kopji scanned
mibgħuta b’mod elettroniku huma aċċettabbli.
6.1 Qualifications and/or experience claimed must be
supported by certificates and/or testimonials, copies of which
should be attached to the application. Diploma/Degree/
Post-Graduate certificates or comparable qualifications
must be accompanied by a transcript in English (Diploma/
Certificate supplement), showing the Degree obtained and
the final classification. Scanned copies sent electronically
are acceptable.
6.2 Ċertifikati oriġinali u/jew testimonjanzi għandhom
jiġu prodotti b’mod invarjabbli għall-verifika fl-intervista.
6.2 Original certificates and/or testimonials are to be
invariably produced for verification at the interview.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
7.0 Il-Proċedura tal-Għażla
13,225
7.0 Selection Procedure
7.1 L-applikanti eliġibbli se jkunu meħtieġa jagħmlu test
psikometriku li jassisti lill-Bord tal-Għażla waqt il-proċess
tal-għażla.
7.1 Eligible applicants will be required to sit for a
psychometric test which will assist the Selection Board
during the selection process.
7.2 Sussegwentament u bħala parti mill-intervista, ilkandidati se jkunu mistennija li juru l-ħiliet tagħhom fl-oqsma
msemmija fil-paragrafi 5.1(vii) mibgħuta bi preżentazzjoni
dwar aspett relatat, biex tiġi stabbilita l-adegwatezza
tagħhom għall-ħatra.
7.2 Subsequently, and as a course of the interview,
candidates will be expected to demonstrate their proficiency
in the areas mentioned in paragraphs 5.1(vii) supplemented
by a presentation on a related aspect, to determine their
suitability for the appointment.
8.0 Is-Sottomissjoni tal-Applikazzjonijiet
8.1 L-applikazzjonijiet għandhom jintbagħtu permezz talPortal Online tar-Reklutaġġ tal-Gvern biss fl-indirizz li ġej:
(www.recruitment.gov.mt), sa mhux iktar tard minn nofisnhar
(Ħin tal-Ewropa Ċentrali) tal-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru,
2014. L-applikazzjonijiet għandhom jinkludu Curriculum
Vitae Ewropew (CV) li għandu jinkludi lista ta’ kwalifiki li
għandu l-applikant. Id-dokumenti skont il-paragrafu 5.1(vii)
u 6.1 għandhom jittellgħu fuq l-internet permezz tal-Portal
tar-Reklutaġġ jew għandhom jintbagħtu b’mod separat lidDirettorat għas-Servizzi Edukattivi riċevitur (Attenzjoni:
Direttur Ġenerali DES) jew fuq in-numru tal-fax 00356
2598 2120. Tintbagħat irċevuta awtomatika fl-email tiegħek
li tinfurmak li l-applikazzjoni tiegħek intbagħtet b’suċċess.
9.0 Dispożizzjonijiet Ġenerali
8.0 Submission of Applications
8.1 Applications are to be submitted through the Online
Government Recruitment Portal only at the following
address: www.recruitment.gov.mt, by not later than noon
(Central European Time) of Friday, 28th November, 2014.
Applications are to include a European Curriculum Vitae
(CV) which should include a list of qualifications held by
applicant. Documents as per paragraph 5.1(vii) and 6.1 are
to be uploaded, either through the Recruitment Portal, or
sent separately to the receiving Directorate for Educational
Services (Attention: Director General DES) or on fax no
00356-2598 2120. An automatic receipt will be sent to your
e-mail informing you that your application was submitted
successfully.
9.0 General Provisions
9.1 Id-dispożizzjonijiet ġenerali rigward din is-sejħa
għall-applikazzjonijiet, b’referenza partikolari:
għal kundizzjonijiet applikabbli oħra;
għall-akkomodazzjoni raġonevoli għal persuni reġistrati
b’diżabbiltà;
għas-sottomissjoni tad-dikjarazzjonijiet ta’rikonoxximent
fir-rigward tal-kwalifiki;
għall-pubblikazzjoni tar-riżultat;
għall-proċess għas-sottomissjoni tal-petizzjonijiet li
jikkonċernaw ir-riżultat;
għall-eżami mediku;
għall-aċċess għall-formoli tal-applikazzjoni u dettalji
relatati;
għaż-żamma tad-dokumenti,
9.1 General provisions concerning this call for
applications, with particular reference to:
other applicable conditions;
reasonable accommodation for registered persons with
disability;
the submission of recognition statements in respect of
qualifications;
the publication of the result;
the process for the submission of petitions concerning
the result;
medical examination;
access to application forms and related details;
jistgħu jiġu kkonsultati fuq il-websajt tal-Uffiċċju tarRiżorsi Umani tal-Amministrazzjoni Pubblika fl-indirizz
(http://www.pahro.gov.mt/file.aspx?f=371).
Dawn
iddispożizzjonijiet ġenerali għandhom jitqiesu bħala parti
integrali minn din is-sejħa għall-applikazzjonijiet.
may be viewed by accessing the website of the Public
Administration Human Resources Office at the address
(http://www.pahro.gov.mt/file.aspx?f=371). These general
provisions are to be regarded as an integral part of this call
for applications.
Għall-iskop tal-paragrafu 6.2 tad-Dispożizzjonijiet
Ġenerali ta’ din is-sejħa għall-applikazzjonijiet, in-numru
tal-fax huwa +356 2598 2120.
For the purpose of paragraph 6.2 of the General
Provisions of this call for applications, the fax number is
+356 2598 2120.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
retention of documents,
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
13,226
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 L-Università ta’ Malta
University of Malta
Post/ijiet ta’ Uffiċjal ta’ Sostenn tar-Riċerka I/II/III
Dipartiment tal-Fiżika – Vann Mobbli għar-Riċerka
tal-Kwalità tal-Arja fil-Campus Prinċipali, L-Imsida u
l-Faċilità ta’ Riċerka tal-Fanal tal-Ġordan fil-Campus
tal-Università f’Għawdex,
Fakultà tax Xjenza
Post/s of Research Support Officer I/II/III
Department of Physics – Mobile Air Quality Research
Van at Main Campus, Msida and Giordan Lighthouse
Research Facility at
University Gozo Campus,
Faculty of Science
Id-Dipartiment tal-Fiżika jeħtieġ is-servizzi ta’ żewġ
Uffiċjali ta’ Sostenn tar-Riċerka għall (a) vann għar-Riċerka
tal-Kwalità tal-Arja bbażat fil-Campus Prinċipali talUniversità, L-Imsida, u ieħor (b) għall-faċilità ta’ Riċerka
tal-fanal tal-Ġordan, ibbażata fil-Campus tal-Università
f’Għawdex. Dawn l-Uffiċjali ta’ Sostenn tar-Riċerka fil-Grad
I/II/III se jkunu meħtieġa biex iwettqu riċerka independenti
u evalwazzjoni tad-data (a) mill-unità mobbli AQ u (b)
mill-istazzjon ta’ moniteraġġ tal-Klima u Tniġġis tal-fanal
tal-Ġordan li tifforma parti mill-World Meteorological
Organisation Global Atmospheric Watch System u jirrapporta
lura lil WMO, Geneva.
The Department of Physics requires two research support
officers for (a) Mobile Air Quality research van based at the
main University Campus, Msida, and another (b) for the
Giordan lighthouse research facility, based at the University
Gozo Campus. These Research Support Officers at grade
I/II/III will be required to undertake independent research
and data evaluation from (a) the mobile AQ unit and (b) the
Giordan lighthouse Climate and Pollution monitoring station
which is part of the World Meteorological Organisation
Global Atmospheric Watch system reporting back to WMO,
Geneva.
Ix-xogħol fiż-żewġ każijiet jinvolvi kejl ta’
konċentrazzjonijiet atmosferiċi ta’ trace gases u aerosols
kif ukoll studji assoċjati mal-meterjoloġija u mmudellar billi
jużaw strumentazzjoni ġdida installata fiż-żewġ faċilitajiet.
The work in both cases involves measurement of
atmospheric concentrations of trace gases and aerosols as
well as associated meteorology and modelling studies using
the newly installed instrumentation at both facilities.
2. L-applikanti jridu jkunu gradwati fix-xjenza jew
inġinerija:
2. The ideal candidate should be a science or engineering
graduate:
Ikollhom mill-inqas grad second class upper jew grad
fil-Masters f’fergħa xierqa ta’ Fiżika sperimentali jew
inġinerija;
Holding at least a second upper class degree or a Masters
degree in a suitable branch of experimental Physics or
engineering.
Ikunu jafu fil-fond hardware u software tal-IT neċessarju
għall-kontroll tal-instrumenti u analiżi tad-data billi jużaw
varjetà ta’ tekniki statistiċi;
Have in-depth knowledge of IT hardware and software
necessary for instrument control and data analysis using a
variety of statistical techniques;
Ikunu kapaċi li jwaqqfu u jżommu sit ta’ web;
Have the ability to set up and maintain a web site;
Ikunu kapaċi jwettqu kwalunkwe kompitu raġonevoli
mekkaniku, elettriku u ta’ inġinerija elettronika f’post
remot;
Be able to carry out any reasonable mechanical, electrical
and electronic engineering tasks in a remote location;
Ikunu kapaċi jwettqu troubleshooting elettroniku fuq
strumenti li jkunu qed jintużaw;
Be able to carry out electronic troubleshooting on
instruments being used;
Ikunu jafu tajjeb ħafna l-Fiżika u l-Kimika u jafu sew
il-Matematika;
Have a sound knowledge of Physics and Chemistry and
reasonable ability in Mathematics.;
Ikunu familjari mal-fotokimika;
Be familiar with photochemistry;
Ikollhom profiċjenza għolja fil-lingwa Ingliża;
Have high proficiency in the English language;
Ikunu lesti li jitgħallmu tekniċi ġodda użati fil-Kimika
Atmosferika u l-Fiżika;
Be willing to learn new techniques used in Atmospheric
Chemistry and Physics;
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Ikunu jafu tajjeb, jew esperjenza, fil-Meterjoloġija;
13,227
Have knowledge of, or experience in, Meteorology;
Ikollhom fil-pussess tagħhom liċenzja tas-sewqan u
vettura għall-użu ta’ kuljum.
Possess a driving licence and own vehicle for everyday
use.
3. Dan il-post li huwa għal perjodu fiss ta’ tliet snin għandu
salarju fis-sena ta’:
3. The post which is for a fixed period of three years
carries an annual salary of:
Uffiċjal tar-Riċerka I: €20,800
Uffiċjal tar-Riċerka II: €24,960
Uffiċjal tar-Riċerka III: €31,200
Research Support Officer I €20,800
Research Support Officer II
€24,960
Research Support Officer III
€31,200
Fl-aħħar ta’ dan il-perjodu, il-postijiet jistgħu jiġġeddu
soġġetti għad-disponibbiltà tal-fondi, fejn wara l-pożizzjonijiet
jistgħu possibbilment isiru f’kuntratti indefiniti malUniversità.
At the end of this period, the posts may be renewed
subject to availability of funds, after which the positions
may possibly be made into indefinite contracts with the
University.
4. Il-kandidati għandhom jibagħtu ittra tal-applikazzjoni,
kopja tal-curriculum vitae u kopja waħda taċ-ċertifikati.
L-applikazzjonijiet jridu jintbagħtu permezz ta’ e-mail lil
([email protected]) u jintlaqgħu mhux aktar tard
minn nofsinhar tat-Tlieta, id-9 ta’ Diċembru, 2014.
4. Candidates should submit their letter of application,
a copy of their curriculum vitae and a scanned copy of their
certificates. Applications must be sent by e-mail to (projects.
[email protected]) and should be received by not later than
noon of Tuesday, 9th December, 2014.
Applikazzjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.
5. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb mill-Uffiċċju għatTmexxija u l-Iżvilupp tar-Riżorsi Umani, Kamra 215,
Uffiċċji Amministrattivi u mill-website: (http://www.um.edu.
mt/hrmd/vacancies).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Late applications will not be considered.
5. Further information may be obtained from the Office
for Human Resources Management and Development, Room
215, Administration Building or on the website (http://www.
um.edu.mt/hrmd/vacancies).
21st November, 2014
IL-FONDAZZJONI TAL-KON-KATIDRAL
TA’ SAN ĠWANN
THE ST JOHN’S CO-CATHEDRAL
FOUNDATION
Kustodji Part-Time
Part-Time Custodians
Il-Fondazzjoni tal-Kon-Katidral ta’ San Ġwann qed tfittex
li timpjega kustodji part-time fil-Kon-Katidral ta’ San Ġwann
u l-Mużew.
The St John’s Co-Cathedral Foundation is seeking to
recruit part time custodians to work at St John’s Co-Cathedral
and Museum.
L-applikanti għandu jkollu livell ta’edukazzjoni sekondarja,
jaf jitkellmu tajjeb bil-Malti u l-Ingliż, jafu lingwa barranija
oħra u kapaċi jikkomunikaw tajjeb. L-applikanti huwa
mistennija li jkunu ppreparati li jaħdmu ħinijiet flessibbli.
Dehra pulita u dispożizzjoni naturali ospitabbli huma
kkunsidrati bħala vantaġġi.
Applicants should have a secondary level of education, a
good command of Maltese and English languages, knowledge
of another foreign language and good communication skills.
Applicants are expected to be prepared to work flexible hours.
A smart appearance and a natural disposition to hospitality
would be considered assets.
Applikazzjonijiet bil-miktub flimkien mal-curriculum
vitae għandhom jintbagħtu lill-President, Fondazzjoni talKon-Katidral ta’ San Ġwann, Il-Kon-Katidral ta’ San Ġwann,
Triq San Ġwann, Il-Belt Valletta VLT 1156 mhux aktar tard
mit-Tnejn, 24 ta’ Novembru, 2014.
Written application together with a curriculum vitae are
to be sent by mail addressed to The President, The St John’s
Co-Cathedral Foundation, St John’s Co-Cathedral, Triq San
Ġwann, Valletta VLT 1156 by not later than Monday, 24th
November, 2014.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
13,228
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Ministeru għall-Familja
u Solidarjetà SoċjaLI
Ministry for the Family
and Social Solidarity
Pożizzjoni ta’ Regional Development Agent
fil-leap Project fil-Ministeru
għall-Familja u Solidarjetà Soċjali
Position of Regional Development Agent
in the Leap Project in the Ministry
for the Family and Social Solidarity
(Approvazzjoni skont il-capacity building
datata l-31 ta’ Ottubru, 2014)
(Capacity building approval
dated 31st October, 2014)
B’referenza għas-sejħa għall-Pożizzjoni ta’ Regional
Development Agent fil-LEAP Project fil-Ministeru għallFamilja u Solidarjetà Soċjali, ippubblikata fil-Gazzetta talGvern Nru. 19,337 tal-4 ta’ Novembru, 2014, ngħarrfu li ddata tal-għeluq għal din is-sejħa qed tiġi estiża sa nofsinhar
(Ħin Ċentrali Ewropew) ta’ nhar it-Tnejn, l-24 ta’ Novembru
2014.
With reference to the call for the Position of Regional
Development Agent in the LEAP Project in the Ministry
for the Family and Social Solidarity, published in the
Government Gazzette No. 19,337 of the 4th November,
2014, it is notified that the closing date of the said call is
being extended until noon (Central European Time) of
Monday, 24th November, 2014.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007 – 2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ Kofinanzjament 85% fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II - Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
Project part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
MINISTERU GĦAT-TRASPORT
U L-INFRASTRUTTURA
MINISTRY FOR TRANSPORT
AND INFRASTRUCTURE
Riżultati ta’ Intervisti għall-Postijiet fi ħdan
il-Ministeru għat-Trasport u l-Infrastruttura
Result of Interviews for the Posts within
the Ministry for Transport and Infrastructure
Is-Segretarju Permanenti jgħarraf li r-riżultati talintervisti għall-postijiet/pożizzjonijiet imsemmija hawn taħt
ġew ippubblikati u wieħed jista’ jarahom fuq in-notice-board
prinċipali fid-Direttorat tal-People Management, Ministeru
għat-Trasport u l-Infrastruttura, Blokk ‘A’, Triq Francesco
Buonamici, Il-Furjana, u fuq in-notice-board tal-Uffiċċju
tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku, Il-Palazz, Il-Belt
Valletta.
The Permanent Secretary notifies that the results of the
interviews for the posts/positions mentioned hereunder have
been published and can be viewed on the main notice-board at
the People Management Directorate, Ministry for Transport
and Infrastructure, Block ‘A’, Triq Francesco Buonamici,
Floriana, and on the notice-board of the Office of the Public
Service Commission, The Palace, Valletta.
Il-postijiet huma li ġejjin:
Post ta’ Junior Architect and Civil Engineer/Architect
and Civil Engineer fl-Uffiċċju għar-Regolament tal-Bini
Post ta’ Operations Manager
fl-Uffiċċju għarRegolament tal-Bini.
The posts are the following:
Post of Junior Architect and Civil Engineer/Architect
and Civil Engineer at the Building Regulation Office
Post of Operations Manager at the Building Regulation
Office.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,229
MINISTERU GĦAD-DJALOGU SOĊJALI,
AFFARIJIET TAL-KONSUMATUR
U LIBERTAJIET ĊIVILI
MINISTRY FOR SOCIAL DIALOGUE,
CONSUMER AFFAIRS
AND CIVIL LIBERTIES
It-Tieni Sejħa għall-Proposti: Fond għas-Soċjetà Ċivili
2nd Call for Proposals: Civil Society Fund
Il-Ministeru għad-Djalogu Soċjali, Affarijiet talKonsumatur u Libertajiet Ċivili qed iniedi sejħa oħra għal
proposti taħt il-Fond għas-Soċjetà Ċivili.
The Ministry for Social Dialogue, Consumer Affairs
and Civil Liberties is hereby launching a second call for
proposals under the Civil Society Fund.
Dawk interessati jistgħu jissottomettu proposta li tkun
konformi ma’ dawn il-kriterji eliġibbli li ġejjin:
Interested applicants may submit a proposal that
corresponds to the following eligible criteria:
Action 1: Sħubija f’Organizzazzjonijiet Ewropej, gruppi,
federazzjonijiet, konfederazzjonijiet jew networks u/jew
Action 1: the affiliation of CSOs to European umbrella
organisations, grouping, federations, confederations or
networks and/or
Action 2: attendenza f’konferenzi, seminars u laqgħat
barra minn Malta fuq materji relatati mal-UE u ma’ sħubija
relatata.
Action 2: attendance at conferences, seminars and
meetings abroad on matters related to the EU and to such
affiliation.
Din is-sejħa tkopri attivitajiet li diġà seħħew bejn l-1 ta’
Novembru 2013 u 30 ta’ Settembru 2014. Attivitajiet oħra
li ma sarux fil-perjodu msemmi ma jiġux ikkunsidrati bħala
eliġibbli.
This call shall cover activities already carried out during
the period 1st November 2013 up till 30th September 2014.
Only activities that have already taken place during this time
period are eligible.
Kopja tal-applikazzjoni u materjal ieħor ta’ referenza
tista’ titniżżel mis-sit (http://msdc.gov.mt/en/Pages/
NGO%20FUND/CIVIL-SOCIETY-FUNDS.aspx).
A copy of the application form together with relevant
documentation can be downloaded from (http://msdc.gov.mt/
en/Pages/NGO%20FUND/CIVIL-SOCIETY-FUNDS.aspx).
L-applikazzjonijiet għandhom jitwasslu
f’envelop magħluq u indirizzat kif ġej:
bl-idejn
Applications are to be submitted in a sealed envelope by
hand and addressed to:
Iċ-Chairperson, Kumitat CSF, MSDC, Xatt il-Barriera,
Il-Belt Valletta sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa, it-28 ta’
Novembru, 2014 f’nofsinhar (CET).
The Chairperson, CSF Committee, MSDC, Barriera
Wharf, Valletta by not later than Friday, 28th November,
2014 at noon (CET).
Applikazzjonijiet li jaslu tard jiġu awtomatikament
ikkunsidrati bħala mhux eliġibbli.
Late applications will automatically be deemed to be
ineligible.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Awtorità tad-Djar
Skema tal-Awtorità tad-Djar għax-Xiri ta’ Djar
ta’ Abitazzjoni Mħabbra fil-21 ta’ Frar, 2014
B’referenza għall-Iskema għax-xiri ta’ djar ta’ abitazzjoni
ppubblikata fil-Gazzetta tal-Gvern tal-21 ta’ Frar, 2014,
l-Awtorità tad-Djar qed tagħmel din l-emenda:(1) Sub-Klawsola (iv) ta’ Klawsola 9 biex taqra kif gej:(iv) Dan kollu għandu japplika mutatis mutandis meta lkompraturi ma jibqgħux jabitaw fl-immobbli bħala residenza
21st November, 2014
Housing Authority
Scheme for the Purchase of Rented Residential Units
Published on 21st February, 2014
With reference to the Scheme for the purchase of rented
residential units published in the Government Gazette of the
21st February, 2014, the Housing Authority is effecting the
following amendment:(1) Sub-Clause (iv) of Clause 9 to read as follows:(iv) All this shall apply mutatis mutandis where the beneficiary does not continue to occupy the apartment as his/her
VERŻJONI ONLINE
13,230
ordinarja tagħhom għal perjodu ta’ għaxar (10) snin mid-data
tal-iffirmar tal-kuntatt finali. F’dan il-każ il-kompraturi jkunu
obbligati wkoll iħallsu mgħax ta’ tmienja fil-mija (8%) fis-sena
fuq l-ammont tas-sussidju gawdut u dana saż-żmien kollu illi lkompraturi jibqgħu jiksru din il-kondizzjoni u sakemm jgħaddu
l-għaxar (10) snin mill-iffirmar tal-kuntatt finali.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 ordinary residence for a period of ten (10) years from the date
of the final deed. In this case the beneficiary will be obliged
to pay 8% interest per annum on the subsidy granted until
he/she abides by the said condition and until the lapse of the
ten (10) year period from the date of the final deed.
21st November, 2014
KUNSILL LOKALI ĦAL LUQA
ĦAL LUQA LOCAL COUNCIL
Sospensjoni tat-Traffiku
Suspension of Traffic
Il-Kunsill Lokali ta’ Ħal Luqa jgħarraf li nhar il-Ħadd,
30 ta’ Novembru, 2014, bejn it-8.00 a.m. u s-1.00 p.m., Triq
id-9 ta’ April se tkun magħluqa għat-traffiku.
The Ħal Luqa Local Council notifies that on Sunday,
30th November, 2014, between 8.00 a.m. and 1.00 p.m., Triq
id-9 ta’ April will be closed to traffic.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
KUMITAT AMMINISTRATTIV PACEVILLE
PACEVILLE ADMINISTRATIVE COMMITTEE
Kumitat Amministrattiv Paceville
Laqgħa Annwali
Administrative Committee Paceville Annual
Locality Meeting
Il-Kumitat Amministrattiv Paceville jgħarraf lir-residenti
li l-laqgħa annwali se ssir nhar it-Tlieta, 2 ta’ Diċembru,
2014 fis-6.00 p.m. fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill, fi
Triq Forrest, San Ġiljan.
The Administrative Committee Paceville notifies the
residents that the annual locality meeting is going to be
held on Tuesday, 2nd December, 2014, at the Council’s
Administrative Office, Triq Forrest, San Ġiljan, at 6.00 p.m.
Dawk ir-residenti li isimhom jidher fuq l-aħħar Reġistru
Elettorali huma mistiedna biex jattendu. Ir-residenti huma
mitluba jipparteċipaw billi jressqu l-ilmenti/suġġerimenti
tagħħom.
All residents whose name appears in the last Electoral
Register are invited to participate by forwarding any
complaints/suggestions.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
KUNSILL LOKALI SAN ĠILJAN
SAN GILJAN LOCAL COUNCIL
Skont l-Artikolu 70 (1) tal-Att dwar Kunsilli Lokali
(Kap. 363), il-Kunsill Lokali San Ġiljan jgħarraf lir-residenti
li l-laqgħa annwali se ssir nhar il-Ħamis, 18 ta’ Diċembru,
2014, fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill, fi Triq Forrest,
San Ġiljan, fis-6.00 p.m.
In accordance with Article 70 (1) of Local Councils
Act (Cap. 363), the San Ġiljan Local Council notifies the
residents that the annual locality meeting is going to be
held on Thursday, 18th December, 2014, at the Council’s
Administrative Office, Triq Forrest, San Ġiljan at 6.00 p.m.
Dawk ir-residenti li isimhom jidher fuq l-aħħar Reġistru
Elettorali huma mistiedna biex jattendu. Ir-residenti huma
mitluba jipparteċipaw billi jressqu l-ilmenti/suġġerimenti
tagħħom.
All residents whose name appears in the last Electoral
Register are invited to participate by forwarding any
complaints/suggestions.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,231
DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
DEPARTMENT OF CONTRACTS
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) jgħarraf li offerti
elettroniċi rigward dan l-avviż se jintlaqgħu sal-ġurnata
u l-ћin indikati hawn taћt. L-offerti gћandhom jintbagħtu
online BISS fuq (http://www.etenders.gov.mt).
The Director General (Contracts) notifies that
electronic tenders in respect of the following notice will
be received on the day and time indicated below. Tenders
are to be submitted online ONLY on (http://www.etenders.
gov.mt).
Sad-9.30 a.m. tat-TLIETA, is-6 ta’ Jannar, 2015,
għal:
CT 2088/2014. Bażi ta’ ftehim għall-provvista u konsenja
ta’ pajpijiet tal-ħadid li jitgħawweġ jinħadem għal EN 545
għall-Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma
L-Avviżi ta’ hawn taħt huma parzjalment iffinanzjati
mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond ta’ Koeżjoni
(CT 3223/2014 u CT 3193/2014)
Up to 9.30 a.m. of TUESDAY, 6th January, 2015 for:
CT 2088/2014. Framework agreement for the supply and
delivery of ductile iron pipes to EN 545 to the Water Services
Corporation
The following tenders are part-financed by the
European Union under the Cohesion Fund
(CT 3223/2014 and CT 3193/2014)
CT 3223/2014. Telemetry outstations u motor control
panels, Għawdex – Korporazzjoni gћas-Servizzi tal-Ilma
CT 3223/2014. Telemetry outstations and motor control
panels, Gozo – Water Services Corporation
Sad-9.30 a.m. tal-ĦAMIS, it-8 ta’ Jannar, 2015, għal:
Up to 9.30 a.m. of THURSDAY, 8th January, 2015
for:
CT 3193/2014. Xogħol ta’ sotto-struttura għat-toroq ta’
ċirkolazzjoni li jwasslu għall-MBT Malta North fil-Magħtab
– Wasteserve Malta.
CT 3193/2014. Substructure works for the circulation roads
leading to the MBT Malta North at Magħtab – Wasteserve
Malta.
Sad-9.30 a.m. tat-TLIETA, it-13 ta’ Jannar, 2015,
għal:
Up to 9.30 a.m. of TUESDAY, 13th January, 2015
for:
CT 2182/2014. Provvista ta’ Phaco cassettes compatible
with Infinity Phaco machine – Ministeru għall-Enerġija u
s-Saħħa – CPSU.
CT 2182/2014. Supply of Phaco cassettes compatible with
Infinity Phaco machine – Ministry for Energy and Health
– CPSU.
CT 2216/2014. Provvista ta’ primary infusion sets biex
jintużaw ma’ Alaris GW pumps – Ministeru għall-Enerġija
u s-Saħħa – CPSU.
CT 2216/2014 – Supply of primary infusion sets for use
with Alaris GW pumps – Ministry for Energy and Health
– CPSU.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
AVVIŻ TAD-DIPARTIMENT TAL-KUNTRATTI
21st November, 2014
DEPARTMENT OF CONTRACTS NOTICE
CT 5048/2014. Provvediment ta’ servizzi ta’ tindif gћadDipartiment tal-Kuntratti - DoC
CT 5048/2014. Provision of cleaning services to the
Department of Contracts - DoC
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed tiġi mtawla sad-9.30 a.m. tat-TLIETA,
it-2 ta’ Diċembru, 2014.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of offers
for the above mentioned advert is being extended up to 9.30
a.m. of TUESDAY, 2nd December, 2014.
CT 3188/2014. Provvista, installazzjoni u kkummissjunar
ta’ tagħmir effiċjenti fl-użu tal-enerġija – Pompi tas-sħana, arja
kkundizzjonata, kolletturi solari u pool covers fil-Kumpless
Sportiv Tal-Qroqq – Kunsill Malti gћall-Isport
CT 3188/2014 – Supply, Installation and Commissioning of
Energy Efficient Equipment – Heat pumps, air-conditioning,
solar collectors and pool covers at Tal-Qroqq Sports Complex
– Kunsill Malti gћall-Isport
VERŻJONI ONLINE
13,232
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed jiġu mtawla sad-9.30 a.m. tat-TLIETA,
il-25 ta’ Novembru, 2014.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of
offers for the above mentioned adverts are being extended up
to 9.30 a.m. of TUESDAY, 25th November, 2014.
CT 3171/2014. Provvista u kummissjonament f’lots li ma
jagħmlux ħsara ’l ambjent ta’ inġenji tqal/ħfief, trakkijiet,
kontejners/kontenituri, inġenji għall-ħasil u strumenti li
jirrelevaw il-gass għall-Impjant għat-Trattament Mekkaniku u
Bijoloġiku fit-Tramuntana ta’ Malta – WasteServ Malta Ltd.
CT 3171/2014 – Supply and commissioning in lots of
environmentally friendly heavy/light plant equipment,
trucks, containers/bins, cleaning equipment and gas detection
equipment for the Mechanical & Biological Treatment Plant
at Malta North – Wasteserv Malta Ltd.
CT 3172/2014 – Provvista u kummissjonament f’lots li
ma jagħmlux ħsara ’l-ambjent ta’ trakkijiet hook loaders u
transfer trailers għall-Faċilità għat-Trattament tal-Iskart u
t-Trasferiment f’Tal-Kus, Għawdex – WasteServ Malta Ltd.
CT 3172/2014 – Supply and Commissioning in lots of
environmentally friendly hook loader trucks and transfer
trailers for the Waste Treatment and Transfer Facility at TalKus, Gozo – WasteServ Malta Ltd
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviżi imsemmi qed jiġu mtawla sad-9.30 a.m. tal-ĦAMIS,
it-18 ta’ Diċembru, 2014.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of offers
for the above mentioned adverts are being extended up to 9.30
a.m. of THURSDAY, 18th December, 2014.
CT 2027/2014. Tiswijiet tat-Tank Nru 1 f’Ħas-Saptan
– Enemalta plc
CT 2027/2014. Repairs to Tank No. 1 at Ħas-Saptan
– Enemalta plc
Id-Direttur Ġenerali (Kuntratti) javża għall-informazzjoni
ta’ kulħadd illi d-data u l-ħin biex jintbagħtu l-offerti għallavviż imsemmi qed tiġi mtawla sad-9.30 a.m. tat-TLIETA,
it-13 ta’ Jannar, 2015.
The Director General (Contracts) notifies for general
information that the date and time for the presentation of
offers for the above mentioned advert is being extended up
to 9.30 a.m. of TUESDAY, 13th January, 2015.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
DIPARTIMENT TAL-ARTIJIET
Il-Kummissarju tal-Artijiet jgħarraf li:
21st November, 2014
LAND DEPARTMENT
The Commissioner of Land notifies that:
Offerti magħluqin għall-avviżi li ġejjin għandhom
jintefgħu fil-kaxxa tal-offerti tad-Dipartiment talArtijiet, Berġa tal-Baviera, Il-Belt Valletta, sal-10.00
a.m. tal-Ħamis, 4 ta’ Diċembru, 2014, għal:
Sealed tenders in respect of the following advertisements
have to be dropped in the tender box at the Land
Department, Auberge De Baviere, Valletta, by 10.00 a.m.
of Thursday, 4th December, 2014, for:
Avviż Nru. 109. Bejgħ ta’ sit fi Triq Salvu Borg Olivier,
Is-Siġġiewi, muri bl-aħmar fuq pjanta P.D.2014_488. Din
l-offerta hija soġġetta għad-dritt tal-ewwel rifjut. L-offerti
għandhom ikunu akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’
€5,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 109. Sale of a site at Triq Salvu Borg Olivier,
Siġġiewi, shown edged in red on plan P.D.2014_488. This
tender is subject to a right of first refusal. Tenders are to
be accompanied by a bid-bond for an amount of €5,000 as
stipulated in the tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 110. Bejgħ ta’ sit viċin Triq Bieb ir-Ruwa, limiti
tar-Rabat, Malta, muri bl-aħmar fuq pjanta P.D.2010_741.
L-offerti għandhom ikunu akkumpanjati b’bid-bond għallammont ta’ €10,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet
Advt. No. 110. Sale of a site off Triq Bieb ir-Ruwa, limits
of Rabat, Malta, shown edged in red on plan P.D.2010_741.
Tenders are to be accompanied by a bid-bond for an amount of
€10,000 as stipulated in the tender conditions. Offers below
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,233
tal-offerta. Offerti anqas mill-ammont ta’ ħamsa u tletin elf
Ewro (€35,000) ma jiġux ikkunsidrati.
the amount of thirty-five thousand Euro (€35,000) will not
be considered.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 111. Bejgħ ta’ sit li jiġi quddiem il-proprjetà
bin-Nru. 241, Triq it-Torri, Tas-Sliema, muri bl-aħmar u
mmarkat Nru. 4 fuq pjanta P.D.76_2002_1. Dan is-sit hu
soġġett għal servitujiet eżistenti ta’ terzi. L-offerti għandhom
ikunu akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’ €8,000
skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta. Offerti anqas
mill-ammont ta’ ħamsa u għoxrin elf Ewro (€25,000) ma
jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 111. Sale of a site fronting property at No. 241,
Triq it-Torri, Sliema, shown edged in red and marked No.
4 on plan P.D.76_2002_1. This site is subject to existing
third party servitudes. Tenders are to be accompanied by a
bid-bond for an amount of €8,000 as stipulated in the tender
conditions. Offers below the amount of twenty-five thousand
Euro (€25,000) will not be considered.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 112. Għotja b’ċens temporanju, għal perjodu
li jintemm fit-8 ta’ Mejju, 2069, ta’:
Advt. No. 112. Grant on a temporary emphyteusis, for a
period to expire on the 8th May, 2069, of:
(a) sit fil-Manikata, limiti tal-Mellieħa, muri bl-aħmar u
mmarkat Nru. 4A fuq pjanta P.D.28_2004, u soġġett għal
servitujiet ta’ aċċess a favur ta’ proprjetà adjaċenti; u
(a) a site in Manikata, limits of Mellieħa, shown edged in
red and marked No. 4A on plan P.D.28_2004, and subject to
access servitudes in favour of adjacent property; and
(b) sit fil-Manikata, limiti tal-Mellieħa, muri bl-aħmar u
mmarkat Nru. 4B fuq pjanta P.D.28_2004.
(b) a site in Manikata, limits of Mellieħa, shown edged in
red and marked No. 4B on plan P.D.28_2004.
L-offerti għandhom ikunu akkumpanjati b’bid-bond
għall-ammont ta’ €2,000 skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet
tal-offerta. Din l-offerta hija soġġetta għad-dritt tal-ewwel
rifjut.
Tenders are to be accompanied by a bid-bond for an amount
of €2,000 as stipulated in the tender conditions. This tender
is subject to a right of first refusal.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
Avviż Nru. 113. Bejgħ ta’ sit fi Triq l-Imġarr, kantuniera
ma’ Triq Santa Eliżabetta, Ix-Xewkija, Għawdex, muri blaħmar fuq pjanta P.D.2012_382_A. L-offerti għandhom
ikunu akkumpanjati b’bid-bond għall-ammont ta’ €10,000
skont kif stipulat fil-kundizzjonijiet tal-offerta.
Advt. No. 113. Sale of a site at Triq l-Imġarr, corner with
Triq Santa Eliżabetta, Xewkija, Gozo, shown edged in red
on plan P.D.2012_382_A. Tenders are to be accompanied
by a bid-bond for an amount of €10,000 as stipulated in the
tender conditions.
Irid jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
A fee of €50 will be charged for each copy of tender
document.
L-offerti għandhom isiru biss fuq il-formola preskritta,
li flimkien mal-kundizzjonijiet relevanti u dokumenti oħra
jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment tal-Artijiet, Berġa talBaviera, Il-Belt Valletta, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30
a.m. u 11.45 a.m.
Tenders should be made only on the prescribed form
which, together with the relevant conditions and other
documents are obtainable from the Land Department,
Auberge de Baviere, Valletta on any working day between
8.30 a.m. and 11.45 a.m.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
13,234
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Ministeru gĦat-trasport
u l-infrastruttura
Ministry for Transport
and Infrastructure
Id-Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tax-Xogħlijiet u lInfrastruttura jgħarraf li:
The Director General, Works and Infrastructure
Department, notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, it-25 ta’ Novembru, 2014,
fit-Taqsima tal-Kuntratti u Procurement, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the Contracts and
Procurement Section, Support and Services Department,
Floriana up to 10.00 a.m. on Tuesday, 25th November,
2014 for:
Avviż Nru. 99/2014. Kuntratt perjodiku għall-kiri ta’
excavator crane (20-30 tunnellata) biex jintuża mit-Taqsima
Marittima (MSWVM Unit).
Advt. No. 99/2014. Period contract for the hire of
excavator crane (20-30 tons) for use by the Marine Section
(MSWVM Unit).
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
Avviż Nru. 94/2014 Disinn u installazzjoni ta’ sistema ta’
floodlighting fil-Kumpless tal-Water Polo ta’ Birżebbuġa.
Advt. No. 94/2014. Design and installation of a
floodlighting system at Birżebbuġa Water Polo Complex.
Id-data tal-għeluq ta’ din l-offerta ġiet estiża mill-Ġimgħa,
l-14 ta’ Novembru, 2014.
The closing date of this tender has been extended from
Friday, 14th November, 2014.
Avviż Nru. 102/2014. Kuntratt pejodiku għall-provvista
u konsenja ta’ gass (LPG) għaż-żewġ fjammi ornamentali
fil-Monument tal-Gwerra, Il-Furjana
Advt. No. 102/2014 Period contract for the supply and
delivery of petroleum liquid gas (LPG) for two ornamental
flames at the War Memorial, Floriana.
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, it-25 ta’ Novembru, 2014 fidDirettorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment tasSupport u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:
Sealed quotations will be received at the Procurement
and Supplies Directorate, Support and Services
Department, Floriana up to 10.00 a.m. of Tuesday, 25th
November, 2014 for:
Kwot. Nru. 53/2014. Provvista u konsenja ta’ dwal tattoroq dekorattivi fil-Promenade tax-Xemxija
Quot. No. 53/2014. Supply and delivery of decorative
lamp-posts for Xemxija Promenade.
Kwot. Nru. 54/2014. Bejgħ tale quale ta’ vetturi mhux
servibbli fid-Direttorat tal-Manifattura u Servizzi, Kordin
Quot. No. 54/2014. Sale tale quale of unserviceable
vehicles at the Manufacturing and Services Directorate,
Kordin.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru, 2014 fidDirettorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment tasSupport u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:
Sealed quotations will be received at the Procurement
and Supplies Directorate, Support and Services
Department, Floriana up to 10.00 a.m. of Friday, 28th
November, 2014 for:
Kwot. Nru. 55/2014. Twaqqigħ tal-Bini tal-Ex-Lotto u
ġarr tal-irdem/materjal li jirriżulta fil-Foss ta’ San Ġakbu,
Il-Belt Valletta.
Quot. No. 55/2014. Demolition and transportation of
resulting debris/material of Ex-Lotto Building at St. James
Ditch, Valletta.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Id-data tal-għeluq ta’ di il-kwotazzjoni qed tiġi estiża
mill-25 ta’ Novembru, 2014.
Relative documents may be obtained free of charge.
The closing dae of this quotation has been extended from
the 25th November, 2014.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,235
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, it-2 ta’ Diċembru, 2014 fidDirettorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment tasSupport u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
/offerti magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Directorate, Support and Services Department,
Floriana up to 10.00 a.m. on Tuesday, 2nd December,
2014 for:
Avviż Nru. 101/2014. Kuntratt perjodiku għall-kiri ta’
tanker tal-ilma għall-ħasil tat-toroq u l-promendes f’diversi
lokalitajiet f’Malta.
Advt. No. 101/2014. Period contract for the hiring of
water tanker for the washing of streets and promenades in
various localities in Malta.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, il-5 ta’ Diċembru, 2014 fidDirettorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment tasSupport u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:
Sealed quotations will be received at the Procurement
and Supplies Directorate, Support and Services
Department, Floriana up to 10.00 a.m. of Friday, 5th
December, 2014 for:
*Kwot. Nru. 56/2014. Xiri ta’ high end desktop computer
għad-Dipartimnt tal-Continental Shelf, Ministeru għatTrasport u Infrastruttura, Il-Furjana
*Quot. No. 56/2014. Purchase of high end desktop
computer for the Continental Shelf Department, Ministry for
Transport and Infrastructure, Floriana
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
*Kwot. Nru. 57/2014. Provvista ta’ laptops.
*Quot. No. 57/2014. Supply and delivery of laptops.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
*Kwot. Nru. 58/2014. Provvista u konsenja ta’ projector.
*Quot. No. 58/2014. Supply and delivery of a projector.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
Relative documents may be obtained free of charge.
*Kwot. Nru. 59/2014. Provvista u konsenja ta’ 46”/47”
LED television set u slim wall brscket.
Id-dokumentazzjoni relattiva tinkiseb mingħajr ħlas.
*Quot. No. 59/2014. Supply and delivery of 46”/47” LED
television set ad universal slim wall bracket.
Relative documents may be obtained free of charge.
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, id-9 ta’ Diċembru, 2014
fid-Direttorat tal-Procurement u Provvisti, Dipartiment
tas-Support u Servizzi, Il-Furjana, jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Directorate, Support and Services Department,
Floriana up to 10.00 a.m. on Tuesday, 9th December,
2014 for:
*Avviż Nru. 104/2014. Kuntratt perjodiku għall-provvista
ta’ ġebel miksi għal xogħlijiet ta’ tiswija lid-Dipartiment taxXogħlijiet u l-Infrastruttura.
*Advt. No. 104/2014. Period contract for the supply of
coated stone for repair works to the Works and Infrastructure
Department.
Għandu jitħallas dritt ta’ €20 għal kull kopja taddokument tal-offerta.
A fee of €20 will be charged for each copy of tender
document.
*Avviż/kwotazzjonijiet li qegħdin jidhru għall-ewwel darba
Id-dokumenti relevanti jinkisbu wara li jsir il-ħlas indikat
hawn fuq, mill-Cash Office, Dipartiment tas-Sapport u
Servizzi, Blokk ‘A’, Il-Furjana, fil-ġranet tax-xogħol bejn
it-8.00 a.m. u nofsinhar. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb
mid-Direttorat tal-Procurement u Provvisti tal-Ministeru għatTrasport u Infrastruttura (Cash Office tel: 2292 7455).
*Advertisement/quotations appearing foir the first time
Relevant documents may be obtained, against payment
of the indicated fee or otherwise, from the Cash Office,
Support and Services Department, Block ‘A’, Floriana, on
any working day between 8.00 a.m. and noon. Any further
information may be obtained from the Procurement and
Supplies Directorate of the Ministry for Transport and
Infrastructure. (Cash Office tel: 2292 7455).
13,236
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Is-sottomissjoni tal-offerti/kwotazzjonijiet jistgħu jsiru
bejn it-8.00 a.m. u t-3.30 p.m.
The submission of tenders/quotations can be done
between 8.00 a.m. and 3.30 p.m.
Kopja tad-dokumenti tal-offerta jinkisbu mis-sit talMinisteru: (http://www.mti.gov.mt).
Sample tender documents may be viewed on the Ministry’s
website: (http://www.mti.gov.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Id-Direttorat tal-Agrikoltura jgħarraf illi:
The Agricultural Directorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fit-Taqsima tal-Procurement
u Provvisti, Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti MSDEC,
6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat Offices,
No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta. Venera SVR 1301, up to 10.00
a.m. of Friday, 28th November, 2014, for:
Avviż. Nru. MSDEC 106/2014. Provvista ta’ bandalori
għaċ-ċertifikazzjoni tal-kwalità tal-inbid għall-perjodu ta’
sena
Advt. No. MSDEC 106/2014. Supply of banderoles for
quality wine certification over a period of one year
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar sal-iskadenza jew
jinkisbu mis-sit tal-Ministeru (www.msdec.gov.mt).
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR
1301, on any working day from 8.30 a.m. till noon till closing
date or downloaded for the Ministry’s website (www.msdec.
gov.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Id-Direttorat tal-PARK fi ħdan id-Dipartiment talIżvilupp Rurali jgħarraf illi:
The PARK Directorate within the Rural Development
Department notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, il-25 ta’ Novembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fit-Taqsima tal-Procurement
u Provvisti, Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti MSDEC,
6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat Offices,
No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta. Venera SVR 1301, up to 10.00
a.m. of Tuesday, 25th November 2014, for:
Avviż. Nru. MSDEC 107/2014. Provvista u tqegħid ta’
turf artifiċjali fiż-żona tal-open gym fil-Park tal-Familja ta’
Marsaskala.
Advt. No. MSDEC 107/2014. Supply and laying of
artificial turf at the open gym area at the Marsaskala Family
Park.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar sal-iskadenza jew
jinkisbu mis-sit tal-Ministeru (www.msdec.gov.mt).
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR
1301, on any working day from 8.30 a.m. till noon till closing
date or downloaded for the Ministry’s website (www.msdec.
gov.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,237
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Direttorat għas-Saħħa tal-Pjanti tgħarraf illi:
The Plant Health Directorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, id-9 ta’ Diċembru, 2014,
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-Uffiċċju tas-Segretarju
Permanenti MSDEC fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301, għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement
and Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat
Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR 1301, up to
10.00 a.m. of Tuesday, 9th December, 2014 for:
Avviż Nru. MSDEC 109/2014. Provvista, konsenja,
installazzjoni u kummissjunar ta’ growth chamber għallproġett ta’ studju u konservazzjoni sostenibbli ta’ varjetajiet
ta’ pjanti lokali.
Advt. No. MSDEC 109/2014. Supply, delivery, installation
and commissioning of a growth chamber for the project on
the study and sustainable conservation of varieties of local
plants.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar sad-data tal-għeluq
jew jitniżżel mis-sit tal-Ministeru (http://www.msdec.gov.
mt).
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any
working day between 8.30 a.m. and noon till closing date
or downloaded from the Ministry’s website (http://www.
msdec.gov.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007-2013
Assi 2 - Intejbu l-Ambjent u l-Kampanja
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ ko-finanzjament: 80% Unjoni Ewropea; 20% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali
Rural Development Programme for Malta 2007-2013
Axis 2- Improving the Environment and the Countryside
Project part-financed by the European Union
The European Agricultural Fund for Rural Development
Co-financing rate: 80% European Union; 20% Government of Malta
Europe Investing in Rural Areas
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
Ministry for Sustainable Development,
the Environment and Climate Change
Id-Direttorat tal-PARK u Inizjattivi jgħarraf illi:
The PARK and Initiative Directorate notifies that:
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, id-9 ta’ Diċembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fl-MSDEC, Uffiċċji tasSegretarju Permanenti fit-Taqsima tal-Procurement u
Provvisti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the MSDEC,
Permanent Secretariat Offices, Procurement and
Supplies Section, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera, up to
10.00 a.m. on Tuesday, 9th December, 2014 for:
Avviż Nru. MSDEC 108/2014. Provvediment ta’ servizzi
ta’ sigurtà għall-Proġett EU Life Saving esegwit midDirettorat tal-PARK u Inizjattivi fuq perijodu minn tnax sa
ħmistax-il xahar.
Advt. No. MSDEC 108/2014. Provision of security
services for the EU Life Saving Buskett Project executed by
the PARK and Initiatives Directorate over a period of twelve
to fifteen months.
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC, Permanent
VERŻJONI ONLINE
13,238
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera f’kull ġurnata
tax-xogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar jew jitniżżel mis-sit
tal-Ministeru (http://www.msdec.gov.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Secretariat, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera on any working
day between 8.30 a.m. and noon or downloaded from the
Ministry’s website (http://www.msdec.gov.mt).
21st November, 2014
Programm EU Life+ 2012
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Programm EU Life+ 2012
Rata ta’ ko-finanzjament: 50% Fondi Ewropej; 50% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
EU Life+ Programme 2012
Project part-financed by the European Union
EU Life+ Programme 2012
Co-financing rate: 50% EU Funds; 50% National Funds
Investing in your future
MINISTERU GĦALL-IŻVILUPP SOSTENIBBLI,
L-AMBJENT U TIBDIL FIL-KLIMA
MINISTRY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT,
THE ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE
Id-Dipartiment tas-Sajd u Akwakultura jgħarraf illi:
The Department of Fisheries and Aquaculture notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, it-12 ta’ Diċembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin fit-Taqsima tal-Procurement
u Provvisti, Uffiċċju tas-Segretarju Permanenti MSDEC,
6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera għal:
Sealed tenders will be received at the Procurement and
Supplies Section, MSDEC Permanent Secretariat Offices,
No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta. Venera SVR 1301, up to 10.00
a.m. of Friday, 12th December 2014, for:
*Avviż. Nru. MSDEC 110/2014. Provvista ta’ silġ lidDipartiment tas-Sajd u Akwakultura fil-Kumpless tas-Suq
tal-Ħut.
*Advt. No. MSDEC 110/2014. Supply of ice to the
Department of Fisheries and Aquaculture at the Fishmarket
Complex.
*Avviż li qed jidher għall-ewwel darba
*Advertisement appearing for the firs time
Id-dokumenti relevanti jinkisbu mingħajr ħlas mitTaqsima tal-Procurement u l-Provvisti, MSDEC, Segretarjat
Permanenti, 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera fil-jiem taxxogħol bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar sal-iskadenza jew
jinkisbu mis-sit tal-Ministeru (www.msdec.gov.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Relevant documents may be obtained free of charge from
the Procurement and Supplies Section, MSDEC Permanent
Secretariat Offices No. 6, Triq Ħal Qormi, Sta Venera SVR
1301, on any working day from 8.30 a.m. till noon till closing
date or downloaded for the Ministry’s website (www.msdec.
gov.mt).
21st November, 2014
ENEMALTA PLC
ENEMALTA PLC
Enemalta plc tgħarraf illi:–
Enemalta plc notifies that:
Offerti magħluqin jintlaqgħu fl-Enemalta fil-kaxxa talofferti tal-Marsa:
Sealed tenders will be received at Enemalta’s Marsa tender
box:
Sal-11.00 a.m. tal-Erbgħa, it-3 ta’ Diċembru, 2014
għal:
Up to 11.00 a.m. of Wednesday, 3rd December, 2014
for:
Avviż Nru. TD/T/3201/2014
Xogħlijiet ta’
trinek fi Triq ilBelt Valletta, Ħal
Għaxaq
Advt. No. TD/T/3201/2014
Trenching works
at Triq il-Belt
Va l l e t t a , Ħ a l
Għaxaq
VERŻJONI ONLINE
Il-21 ta’ Novembru, 2014 Dritt ta’ partiċipazzjoni: €10
Participation fee: €10
Sal-11.00 a.m. tal-Erbgħa, is-17 ta’ Diċembru, 2014
għal:
Avviż Nru.TD/T/3187/2014
Xogħlijiet ta’trinek
għall-provvista
tal-elettriku filWasteserv, Ta’
Qali
Dritt ta’ partiċipazzjoni: €10
Avviż Nru.TD/T/3191/2014
Up to 11.00 a.m. of Wednesday, 17th December, 2014
for:
Advt. No. TD/T/3187/2014
Trenching works
for electricity
supply
at
Wasteserv, Ta’
Qali
Participation fee: €10
Xogħlijiet ta’trinek
fil-Mastrudaxxi
Sub-substation ta’
Santa Venera
13,239
Dritt ta’ partiċipazzjoni: €10
Advt. No. TD/T/3191/2014
Trenching works
at Santa Venera
Mastrudaxxi Subsubstation
Participation fee: €10
Il-ħlas ta’ parteċipazzjoni (fejn applikabbli) għandu
jsir fil-Korporazzjoni Enemalta, Bini tal-Amminsitrazzjoni
Ċentrali, Church Wharf, Il-Marsa f’kull jum tax-xogħol
bejn it-8.30 a.m. u nofsinhar. Aktar tagħrif jista’ jinkiseb billi
wieħed jikkuntattja t-Taqsima tal-Procurement fuq in-Numru
tat-Telefon: 2298 0736 jew bl-email: ([email protected]
enemalta.com.mt) jew mill-website tal-Enemalta (www.
enemalta.com.mt) - tenders online.
Participation fees (where applicable) are to be paid at
Enemalta plc, Central Administration Building, Church
Wharf, Marsa on any working day between 8.30a.m and
noon. Further information may be obtained by contacting
Procurement Section on tel. 22980736 or at e-mail address:
([email protected]) or from Enemalta
website (www.enemalta.com.mt) – tenders online.
Enemalta plc tgħarraf illi offerti elettroniċi rigward
dawn l-avviżi jintlaqgħu sal-ġurnata u l-ħin indikati hawn
taħt. L-offerti għandhom jintlaqgħu online BISS fuq:
(http://www.etenders.gov.mt).
Enemalta plc notifies that electronic tenders in respect
of the following notices will be received on the date and
time indicated below. Tenders are to be submitted online
ONLY on: (http://www.etenders.gov.mt).
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, is-26 ta’ Novembru, 2014,
għal:
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 26th November
2014, for:
P/T/3013/2013 Explosion protection
documentation għall-EneMed
Co. Ltd.
P/T/3013/2013
Explosion protection
documentation for EneMed
Co. Ltd.
HO/T/4040/PC2/2014
Bażi ta’ ftehim għall-provvista
ta’ karta tal-photocopy li
tkun ġejja minn sorsi ta’ ġbir
sostenibbli.
HO/T/4040/PC2/2014
Framework agreement for the
supply of photocopy paper
stemming from sustainably
harvested sources.
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, it-3 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
TD/T/3186/2014
Provvista ta’Plante’Cells tajbin
biex jitqiegħdu standby.
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 3rd December 2014,
for:
TD/T/3186/2014
Supply of Plante’ Cells suitable
for standby applications.
VERŻJONI ONLINE
13,240
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, l-10 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
GN/DPS/T/3026/2014 Provvista ta’ batteriji għallpower station ta’ Delimara
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, is-17 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 10th December
2014, for:
GN/DPS/T/3026/2014 Supply of batteries for
Delimara Power Station
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 17th December
2014, for:
HO/T/4037/PC2/2014
Rilaxx mid-Dwana, tgħabbija
mill-Moll/Ajruport u konsenja
għall-Imħażen ta’ oġġetti
importati
HO/T/4037/PC2/2014
Custom Clearance, Loading
from Quay/Airport and
Delivery to Stores of Imported
Articles
P/T/3032/2014
Provvista ta’ kumpressur talarja/ġeneratur li jaħdem biddiesel għal Enemed Co. Ltd
P/T/3032/2014
Supply of mobile diesel
powered air compressor/
generator for Enemed Co.
Ltd
TD/T/3188/2014
Provvista ta’ moulded
insulation cutouts
TD/T/3188/2014
Supply of moulded insulation
cutouts
Sad-9.30 a.m. l-ERBGĦA, l-14 ta’ Jannar, 2014, għal:
* TD/T/3175/2014
Provvista u konsenja ta’
11kV outdoor pole-mounted
distribution transformers
*Avviż li qed jidher għall-ewwel darba
Up to 9.30 a.m. of WEDNESDAY, 14th January 2014,
for:
* TD/T/3175/2014
Supply and delivery of
11kV outdoor pole-mounted
distribution transformers
*Advertisement appearing for the first time
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu biss minn
fuq l-Electronic Public Procurement System: (http://www.
etenders.gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir
użu min dan is-sit: operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ
ikollhom l-Organisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu
f’dan is-sit. Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb misSezzjoni tal-FAQ tal-istess sit.
Tender documents are only obtainable from the
Electronic Public Procurement System: (http://www.
etenders.gov.mt). Registration is required in order to make
use of this website: Maltese economic operators need to be
in possession of their Organisation e-ID in order to access
this website. More information is available from the FAQ
Section of the same website.
Operaturi ekonomiċi interessati sabiex jipparteċipaw
f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa jieħdu nota
tal-workshops organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti.
Iktar informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in
these current calls for tender are urged to take note of the
workshops being organised by the Department of Contracts.
More information is available in the tender document.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
KORPORAZZJONI GĦAL SERVIZZI TAL-ILMA
Water Services Corporation
Iċ-Chief Executive, Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma,
jgħarraf illi:-
The Chief Executive, Water Services Corporation, notifies
that:-
Jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. Lofferti għandhom jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.
etenders.gov.mt).
Tenders will be received on the date and time indicated
below. Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://
www.etenders.gov.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,241
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru, 2014,
għal:
Up to 9.30 a.m. of Friday, 28th November, 2014 for:
Avviż Nru. WSC/T/38/2014. Bini ta’ pumping station
taħt l-art fil-Madliena għall-Korporazzjoni għal Servizzi
tal-Ilma.
Advt. No. WSC/T/38/2014. Construction of an undergound
pumping station in Madliena for the Water Services
Corporation.
Avviż Nru. WSC/T/41/2014. Provvista u konsenja ta’
gunmetal banjoes għall-Korporazzjoni għal Servizzi talIlma.
Advt. No. WSC/T/41/2014. Supply and delivery of
gunmetal banjoes for the Water Services Corporation.
Avviż Nru. WSC/T/45/2014. Provvista u konsenja ta’
ramel tal-qawwi fi xkejjer ta’ 25 kg għall-Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma - Bażi ta’ Kuntratt
Advt. No. WSC/T/45/2014. Supply and delivery of hard
stone sand in 25 kg bags for the Water Services Corporation
- Framework Agreement
Avviż Nru. WSC/T/44/2014. Provvista u konsenja ta’
citric acid monohydrate BP98 għall-Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma.
Advt. No. WSC/T/44/2014. Supply and delivery of
citric acid monohydrate BP98 for the Water Services
Corporation.
Id-dokument huwa mingħajr ħlas.
No Participation fee.
Sad-9.30 a.m. tat-Tlieta, it-2 ta’ Diċembru, 2014, għal:
Up to 9.30 a.m. of Tuesday, 2nd December, 2014 for:
Avviż Nru. WSC/T/46/2014. Provvista u konsenja ta’ skip
containers għall-ġarr ta’ ħama minn u għal Ta’ Barkat STP
għall-Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma.
Advt. No. WSC/T/46/2014. Supply and delivery of skip
containers for sludge transportation to and from Ta’ Barkat
STP for the Water Services Corporation.
Il-ħlas għad-dokument huwa €50.
Participation fee is €50.
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, it-12 ta’ Diċembru, 2014, għal:
Up to 9.30 a.m. of Friday, 12th December, 2014 for:
WSC/T/47/2014. Provvediment ta’ servizz ta’ grit
blasting għall-Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma. – Bażi
ta’ Ftehim
WSC/T/47/2014. Provision of grit blasting services for the
Water Services Corporation – Framework Agreement
WSC/T/48/2014. Supply and delivery of sidewalk stopcock
covers (blu) għall-Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma
WSC/T/48/2014. Supply and delivery of sidewalk stopcock
covers (blue) for the Water Services Corporation
WSC/T/49/2014. Provvista u konsenja ta’ żewġ pompi
tad-drenaġġ għall-Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma biex
jintużaw fil-pumping station fil-Madliena
WSC/T/49/2014. Supply and delivery of two sewage
pumps for the Water Services Corporation to be used at the
new pumping station in Madliena
Id-dokument huwa mingħajr ħlas.
No Participation fee.
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, id-19 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
Up to 9.30 a.m. of Friday, 19th December, 2014 for:
*WSC/T/51/2014. Provvista ta’ fiberglass reinforced plastic
pipes, fittings u servizzi ta’ wrapping għall-Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma. – Bażi ta’ Ftehim
*WSC/T/51/2014. Provision of fiberglass reinforced plastic
pipes, fittings and wrapping services for the Water Services
Corporation - Framework Agreement
Il-ħlas għad-dokument huwa €20.
Participation fee €20
*Avviż li qed jidher għall-ewwel darba
*Advertisement appearing for the first time
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu minn fuq l-
Tender documents are obtainable from the Electronic
13,242
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Electronic Procurement System: (http://www.etenders.gov.
mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan is-sit:
operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom l-Organisation eID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’din is-sit. Iktar informazzjoni
tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ tal-istess sit.
Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of
their Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa
jieħdu nota tal-workshop organizzati mid-Dipartiment talKuntratti. F’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sejrin
ikollhom l-opportunità sabiex jsiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
calls for tender are urged to take note of the workshops being
organized by the Department of Contracts. During these
workshops, simulations will be carried out so that Economic
Operators familiarise themselves with compiling and
submitting their tender online. More information is available
in the tender document.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni talofferti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and dates specified above.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
KORPORAZZJONI GĦAL SERVIZZI TAL-ILMA
Water Services Corporation
L-Executive Chairman, Korporazzjoni għal Servizzi talIlma, jgħarraf illi:-
The Executive Chairman, Water Services Corporation,
notifies that:-
Jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. Lofferti għandhom jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.
etenders.gov.mt).
Tenders will be received on the day and time indicated
below. Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://
www.etenders.gov.mt).
Sat-Tnejn, 22 ta’ Diċembru, 2014, għal:
Avviż. Nru. WSC/T/50/2014. Provvista u installazzjoni ta’
tagħmir tat-telekomunikazzjoni, Il-Baħrija – Korporazzjoni
għal Servizzi tal-Ilma.
Id-dokument għal din l-offerta huwa bla ħlas.
Up to Monday 22nd December, 2014, for:Advt. No. WSC/T/50/2014. Supply and installation
of communications equipment, Baħrija – Water Services
Corporation
No participation fee is applicable
Dan huwa Supply Notice taħt International Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Koeżjoni
(FK).
This is a Supply Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is part-financed by the
European Union under the European Union Cohesion Fund
(CF).
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu min fuq lElectronic Procurement System: (http://www.etenders.
gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan
is-sit: operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom lOrganisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’din is-sit.
Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ talistess sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make us of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of
their Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa
jieħdu nota tall-workshop organizzati mid-Dipartiment talKuntratti. F’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi se
jkollhom l-opportunità sabiex isiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
calls for tender are urged to take note of the workshops
being organized by the Department of Contracts. During
these workshops, simulations will be carried out so that
economic operators familiarize themselves with compiling
and submitting their tender online. More information is
available in the tender document.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni talofferti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
13,243
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and date specified above.
21st November, 2014
Proġett ta’ Estensjoni tas-Sistema tad-Drenaġġ u Modernizzar
Programm Operattiv I – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Offerta parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond ta’ Koeżjoni (FK)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi Nazzjonali; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Sewage System Extension and Upgrading Project
Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
Tender part-financed by the European Union
Cohesion Fund (CF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National
Investing in your future
KORPORAZZJONI GĦAL SERVIZZI TAL-ILMA
Water Services Corporation
Iċ-Chief Executive, Korporazzjoni għal Servizzi tal-Ilma,
jgħarraf illi:-
The Chief Executive, Water Services Corporation, notifies
that:-
Jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. Lofferti għandhom jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.
etenders.gov.mt).
Tenders will be received on the day and date indicated
below. Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://
www.etenders.gov.mt).
Sal-Erbgħa, is-26 ta’ Novembru, 2014, għal:
Avviż. Nru. WSC/T/42/2014. Provvista ta’ flanged pipes
għal Pumping Station f’Ta’ Bakkja – Korporazzjoni għal
Servizzi tal-Ilma.
Id-dokument għal din l-offerta huwa bla ħlas.
Up to Wednesday, 26th November, 2014, for:Advt. No. WSC/T/42/2014. Supply of flanged pipes for Ta’
Bakkja Pumping Station – Water Services Corporation.
This tender document is free of charge.
Dan huwa Supply Notice taħt International Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali (FEŻR).
This is a Supply Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is part-financing by the
European Union under the European Regional Development
Fund (ERDF).
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu min fuq lElectronic Procurement System: (http://www.etenders.
gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan
is-sit: operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom lOrganisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’din is-sit.
Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ talistess sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make us of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of
their Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa
jieħdu nota tall-workshop organizzati mid-Dipartiment talKuntratti. F’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sejrin
ikollhom l-opportunità sabiex jsiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
calls for tender are urged to take note of the workshops
being organized by the Department of Contracts. During
these workshops, simulations will be carried out so that
economic operators familiarize themselves with compiling
and submitting their tender online. More information is
available in the tender document.
VERŻJONI ONLINE
13,244
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni talofferti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and date specified above.
21st November, 2014
Proġett dwar it-Tnaqqis tal-Footprint tal-Karbonju
Programm Operattiv I – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Din l-offerta hija kkunsidrata biex tkun parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Carbon Footprint Reduction Project
Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
This tender is part-financed by the European Union
European Regional Development Fund (ERDF)
Co-Financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
KORPORAZZJONI GĦAL SERVIZZI TAL-ILMA
Water Services Corporation
L-Executive Chairman, Korporazzjoni għal Servizzi talIlma, jgħarraf illi:-
The Executive Chairman, Water Services Corporation,
notifies that:-
Jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. Lofferti għandhom jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.
etenders.gov.mt).
Tenders will be received on the day and date indicated
below. Tenders are to be submitted online ONLY on: (http://
www.etenders.gov.mt).
Sal-Erbgħa, l-10 ta’ Diċembru, 2014, għal:
Avviż. Nru. WSC/T/43/2014. Provvista ta’ pannelli
elettroniċi - Korporazzjoni Għal Servizzi tal-Ilma.
Id-dokument għal din l-offerta huwa bla ħlas.
Up to Wednesday, 10th December, 2014, for:Advt. No. WSC/T/43/2014. Supply of electrical panels
- Water Services Corporation.
This tender document is free of charge.
Dan huwa Supply Notice taħt International Open Tender
Procedure. Din l-offerta hija parzjalment iffinanzjata millUnjoni Ewropea taħt il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp
Reġjonali (FEŻR).
This is a Supply Notice under the International Open
Tender Procedure. This tender is part-financing by the
European Union under the European Regional Development
Fund (ERDF).
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinkisbu min fuq lElectronic Procurement System: (http://www.etenders.
gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan
is-sit: operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom lOrganisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’din is-sit.
Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ talistess sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make us of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of
their Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’dawn is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa
jieħdu nota tall-workshop organizzati mid-Dipartiment talKuntratti. F’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sejrin
ikollhom l-opportunità sabiex jsiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
calls for tender are urged to take note of the workshops
being organized by the Department of Contracts. During
these workshops, simulations will be carried out so that
economic operators familiarize themselves with compiling
and submitting their tender online. More information is
available in the tender document.
VERŻJONI ONLINE
Il-21 ta’ Novembru, 2014 Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u reġistrazzjoni talofferti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
13,245
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and date specified above.
21st November, 2014
Use of Highly Polished Reclaimed Water in the Maltese Islands
Programm Operattiv I – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Din l-offerta hija kkunsidrata biex tkun parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEŻR)
Rata ta’ kofinanzjament: 73.1% Fondi UE; 26.9% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme I – Cohesion Policy 2007-2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
This tender is part-financed by the European Union
European Regional Development Fund (ERDF)
Co-Financing rate: 73.1% EU Funds; 26.9% National Funds
Investing in your future
Direttorat tar-restawr
Id-Direttorat tar-Restawr jgħarraf li:
Restoration Directorate
The Restoration Directorate notifies that:
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru, 2014,
jintlaqgħu offerti permezz tal-portal elettroniku (www.
etenders.gov.mt) għal:-
Tenders will be received through the electronic portal
(www.etenders.gov.mt) by not later than 9.30 a.m. of
Friday, 5th December, 2014, for:-
Avviż Nru. REST 97/2014. Restawr ta’ żewġ funtani u
niċċa f’Qasam Villa Francia, Ħal Lija - VFC 01
Advt. No. REST 97/2014. Restoration of two fountains
and a niche at Qasam Villa Francia, Ħal Lija - VFC 01
Avviż Nru. REST 98/2014. Restawr ta’ niċċa tal-belveder
f’Qasam Villa Francia, Ħal Lija - VFC 02
Advt. No. REST 98/2014. Restoration of belvedere
niche at Qasam Villa Francia, Ħal Lija - VFC 02
Avviż Nru. REST 99/2014. Restawr ta’ ħitan tal-ġonna
f’Qasam Villa Francia, Ħal Lija - VFC 03A
Advt. No. REST 99/2014. Restoration of garden walls at
Qasam Villa Francia, Ħal Lija - VFC 03A
Sottomissjonijiet li jaslu tard ma jiġux ikkunsidrati.
Late submissions will not be considered.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm Operattiv I – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Ninvestu fil-Kompetittività għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Din l-offerta hija parzjalment kofinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali (FEIR)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi mill-UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme I – Cohesion Policy 2007 – 2013
Investing in Competitiveness for a Better Quality of Life
Tender part-financed by the European Union
European Regional Development Fund (ERDF)
Co-financing: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your Future
VERŻJONI ONLINE
13,246
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 WASTESERV MALTA LTD
WASTESERV MALTA LTD
L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, jgħarraf
illi:–
The Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, notifies
that:–
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fl-uffiċċji talUffiċjal Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru Eko,
Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:
Sealed quotations will be received at the offices of
the Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, Eko
Centre, Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613 till 10.00
a.m. of Friday, 28th November 2014 for:
Kwot. Nru. WSMQ/105/2014. Bini ta’ lqugħ ta’ ħama
u l-konnessjonijiet mal-main tad-drenaġġ fl-Impjant għatTrattament tad-Drenaġġ, f’Sant’Antin, Marsaskala.
Quot No. WSMQ/105/2014. Construction of silt trap and
connections to main sewer at Sant Antnin Waste Treatment
Plant, Marsaskala.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, it-2 ta’ Diċembru,
2014, jintlaqgħu offerti magħluqin fl-uffiċċji tal-Uffiċjal
Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru Eko, Triq
Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:
Sealed tenders will be received at the offices of the Chief
Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, Eko Centre,
Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613 up to Tuesday, 2nd
December, 2014, at 10.00 a.m. for:
Avviż Nru. WSM 056/2014. Kuntratt perjodiku għallġestjoni ta’ fridges u freezer units (WEEE) minn Siti talWasteServ f’Malta, b’mod li ma jagħmilx ħsara ’l-ambjent.
Advt No. WSM 056/2014. Period contract for the
management of fridges and freezer units (WEEE) from
WasteServ Sites in Malta, in an environmentally friendly
manner.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
Participation fee for this tender document is €50.
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, il-5 ta’ Diċembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin fl-uffiċċji
tal-Uffiċjal Kap Eżekuttiv, WasteServ Malta Ltd, Ċentru
Eko, Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613, għal:
Sealed quotations will be received at the offices of
the Chief Executive Officer, WasteServ Malta Ltd, Eko
Centre, Triq Latmija, Marsaskala MSK 4613 till 10.00
a.m. of Friday, 5th December, 2014 for:
*Kwot. Nru. WSMQ/106/2014. Kiri ta’ fork lifter u curtain
sider trailer ta’ 40 pied flimkien ma trakk għat-tgħabbija u
t-trasferiment ta’ bales mill-Impjant tat-Trattament tal-Iskart
f’Sant’Antin għal Tal-Għallies fil-Magħtab.
*Quot. No. WSMQ/106/2014. Hiring of a fork lifter and a
40 foot curtain sider trailer together with a truck to load and
transfer bales from Sant’ Antnin Waste Treatment Plant to
Għallies in Magħtab.
*Kwotazzjoni li qed tidher għall-ewwel darba
*Quotation appearing for the first time
Id-dokumenti tal-offerti/kwotazzjonijiet jistgħu jinkisbu
mill-website ta’ Wasteserv Malta Ltd. (www.wastervmalta.
com).
Tender/Quotation documents are to be downloaded from
Wasterserv Malta Ltd. website: (www.wasteservmalta.com).
Id-dokument tal-offerti/kwotazzjonijiet bi ħlas jistgħu
jinkisbu mill-uffiċċju msemmi f’kull ġurnata tax-xogħol bejn
id-9.00 a.m. u t-3.00 p.m.
Tender/quotation documents with a participation fee may
be purchased from the mentioned office on any working day
between 9.00 a.m. and 3.00 p.m.
Offerenti li huma interessati fid-dokumenti tal-offerta
mingħajr ħlas għandhom jibagħtu email bit-talba tagħom lil
([email protected]).
Bidders who are interested in tender documents which are
free of charge are kindly being requested to send an email
request to ([email protected]).
Aktar tagħrif jista’ jinkiseb minn fuq il-website: (www.
wasteservmalta.com) jew fuq email ([email protected]
com).
Further information can be obtained from the website:
(www.wasteservmalta.com) or by sending an email to
([email protected]).
Huwa fl-interess ta’ min japplika li jiċċekkja l-website talWasteServ għal aġġornamenti minn żmien għal żmien.
It is in the bidders’ interest to periodically check the
WasteServ website for any updates.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
L-UNIVERSITÀ TA’ MALTA
Ir-Rettur jgħarraf li:
13,247
UNIVERSITY OF MALTA
The Rector notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Erbgħa, 17 ta’ Diċembru, 2014
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received up to 10.00 a.m. of
Wednesday, 17th December, 2014, for:-
Avviż Nru. UM1864. Provvista, konsenja, installazzjoni
u kkummissjunar ta’ laboratory ULT freezers kompluti
bi pressurised gas cylinder cabinets fid-Dipartiment talPsikoloġija u Biokimika fl-Università ta’ Malta.
Advt. No. UM1864. Supply, delivery, installation and
commissioning of laboratory ULT freezers complete with
pressurised gas cylinder cabinets at the Physiology and
Biochemistry Department of the University of Malta
L-offerti għandhom isiru biss fil-formola preskritta,
li flimkien mal-kundizzjonijiet relevanti u d-dokumenti
l-oħra jistgħu jinkisbu mid-Direttorat tal-Procurement,
l-Università ta’ Malta, l-Imsida, (Kamra 324 tal-Bini talAmministrazzjoni) f’kull ġurnata tax-xogħol bejn it-8.30
a.m. u nofsinhar wara li jkun tħallas pagament ta’ €20.00
inkluż il-VAT fil-Malta Post Office (fil-Campus), li jinsab
ħdejn il-Bini tal-Amministrazzjoni, fl-istess ħinijiet.
Proposals should be made only on the prescribed
form, which together with the relative conditions and
other documents may be obtained from the Procurement
Directorate, University of Malta, Msida, (Room 324,
Administration Building) on any working day between 8.30
and noon after having effected a payment of €20.00 inclusive
of VAT at the Malta Post Office (on Campus), located near
the Administration Building, during the same times.
L-offerenti prospettivi għandhom jaraw li din l-offerta
tista’ titniżżel mill-website: (https://www.um.edu.mt/
procurement/service/tender) billi jikkwotaw in-numru talofferta.
A preview of the above-mentioned call is available on
(https://www.um.edu.mt/procurement/service/tender)
by
quoting the specific tender reference number.
Il-pubbliku jista’ jattendi għall-ftuħ tal-offerti nhar lErbgħa, is-17 ta’ Diċembru, 2014, fl-10.15 a.m. f’Kamra
323 tal-Bini tal-Amministrazzjoni, l-Università ta’ Malta.
The public may attend during the opening and scheduling
of the proposals received up to 10.15 a.m. of Wednesday,
17th December, 2014 in Room 323, Administration Block,
University of Malta.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Heritage Malta
Il-Kap Eżekuttiv ta’ Heritage Malta jgħarraf illi:-
21st November, 2014
Heritage Malta
The Chief Executive Officer, Heritage Malta, notifies
that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tlieta, it-2 ta’ Diċembru,
2014, f’Heritage Malta, Bini tal-ex-Sptar Navali, Triq
il-Marina, Bighi, Il-Kalkara, jintlaqgħu kwotazzjonijiet
magħluqin għal:-
Sealed quotations will be received at Heritage Malta,
ex Royal Naval Hospital, Triq il-Marina, Bighi, Kalkara,
up to noon of Tuesday, 2nd December, 2014, for:-
Kwot. Nru. HM23/20/2014. Servizzi ta’ inġinier ta’ strutturi
biex jevalwa l-istabbiltà tal-faċċata tat-Tempji tal-Ġgantija.
Quot No. HM23/20/2014. Services of a structural
engineer to assess the stability of the facade of Ġgantija
Temples.
Il-formoli tal-kwotazzjoni u kull tagħrif ieħor jistgħu
jinkisbu billi tintbagħat email lil: ([email protected]
mt).
The quotation forms or any other information may be
obtained by sending an email on: ([email protected]
gov.mt)
Il-21 ta’ Novembru, 2014
20th November, 2014
VERŻJONI ONLINE
13,248
Heritage Malta
Il-Kap Eżekuttiv ta’ Heritage Malta jgħarraf illi:-
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Heritage Malta
The Chief Executive Officer, Heritage Malta, notifies that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, il-5 ta’ Diċembru,
2014, f’Heritage Malta, Bini tal-ex-Sptar Navali, Triq ilMarina, Bighi, Il-Kalkara, jintlaqgħu Espressjonijiet ta’
Interess magħluqin għal:-
Sealed Expressions of Interest will be received at
Heritage Malta, ex Royal Naval Hospital, Triq il-Marina,
Bighi, Kalkara, up to noon of Friday, 5th December,
2014, for:-
EOI Nru. HM28.04.2014. Kiri ta’ spazju/i biex jintuża bħala
maħżen għal Heritage Malta.
EOI No. HM28.04.2014. Renting of storage space/s for
Heritage Malta.
Il-formoli tal-Espressjoni ta’ Interess u kull tagħrif
ieħor jistgħu jinkisbu billi tintbagħat email lil: (tenders.
[email protected]).
The Expressions of Interest forms or any other
information may be obtained by sending an email on:
([email protected])
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
AWTORITÀTAD-DJAR
HOUSING AUTHORITY
Iċ-Chief Executive Officer, l-Awtorità tad-Djar, jgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Housing Authority, notifies
that:-
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tnejn, l-24 ta’ Novembru,
2014, fl-Awtorità tad-Djar, 22, Triq Pietro Floriani, IIFurjana, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Housing
Authority, 22, Triq Pietro Floriani, Floriana, by 10.00
a.m. of Monday, 24th November, 2014, for:-
Avviż Nru. 152/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u jiġi
pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għall-passiġġieri
fi Blokki A1 u A2, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
Advt. No. 152/2014. Construction works, supply,
installation and commissioning of 2 passenger lifts at Blocks
A1 and A2, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara se ssir mill-Awtorità tadDjar nhar it-Tnejn, 10 ta’ Novembru, 2014, fid-9.00 a.m.
fl-Entratura tal-Blokki A1 sa A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke.
A clarification meeting and a site visit will be held by
the Housing Authority near the entrance of Blocks A1 to
A4, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke, on Monday, 10th
November, 2014 at 9.00 a.m.
Avviż Nru. 153/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u jiġi
pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għall-passiġġieri
fi Blokki A3 u A4, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
Advt. No. 153/2014. Construction works, supply,
installation and commissioning of 2 passenger lifts at Blocks
A3 and A4, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara se ssir mill-Awtorità tadDjar nhar it-Tnejn, 10 ta’ Novembru, 2014, fid-9.00 a.m.
fl-Entratura tal-Blokki A1 sa A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke.
A clarification meeting and a site visit will be held by
the Housing Authority near the entrance of Blocks A1 to
A4, Triq Pietru D’Armenia, Pembroke, on Monday, 10th
November, 2014 at 9.00 a.m.
Avviż Nru. 185/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u
jiġi pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għallpassiġġieri f’41, Dar Nru. 3, Triq ir-Rummien, San Ġwann.
Advt. No. 185/2014. Construction works, supply,
installation and commissioning of 1 passenger lift at 41,
House 3, Triq ir-Rummien, San Ġwann.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara fis-sit f’41, Dar Nru. 3, Triq
ir-Rummien, San Ġwann, se ssir mill-Awtorità tad-Djar nhar
it-Tnejn, 10 ta’ Novembru, 2014, fl-10.30 a.m.
A clarification meeting and a site visit will be held by
the Housing Authority at 41, House 3, Triq ir-Rummien, San
Ġwann, on Monday, 10th November, 2014, at 10.30 a.m.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,249
Avviż Nru. 184/2014. Xogħlijiet biex jinbena xaft u jiġi
pprovdut, installat u kkummissjonat lift ġdid għall-passiġġieri
fi Blokk C1, Triq il-Prinċipessa Margerita, Ta’ Xbiex.
Advt. No. 184/2014. Construction works, supply,
installation and commissioning of 1 passenger lift at Block
C1, Triq il-Prinċipessa Margerita, Ta’ Xbiex.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara fis-sit f’Blokk C1, Triq ilPrinċipessa Margerita, Ta’ Xbiex saret mill-Awtorità tadDjar nhar il-Ġimgħa, 7 ta’ Novembru, 2014, fis-2.00 p.m.
A clarification meeting and a site visit was held by the
Housing Authority at Block C1, Triq il-Prinċipessa Margerita,
Ta’ Xbiex on Friday, 7th November, 2014 at 2.00 p.m.
Avviż Nru. 151/2014. Tiswija u xogħlijiet fil-faċċata
u strutturi ta’ soqfa fi Blokk 13, Flat 6, Triq San Lawrenz,
Birgu.
Advt. No. 151/2014. Repair works in facade and roof
structures at Block 13, Flat 6, Triq San Lawrenz, Birgu.
Il-laqgħa ta’ kjarifika u żjara fis-sit saret f’Blokk 13, Flat
6, Triq San Lawrenz, Birgu mill-Awtorità tad-Djar nhar lErbgħa, 12 ta’ Novembru, 2014 fid-9.00 a.m.
A clarification meeting and a site visit was held by the
Housing Authority at Block 13, Flat 6, Triq San Lawrenz,
Birgu on Wednesday, 12th November, 2014 at 9.00 a.m.
Id-dokumenti tal-offerta huma bla ħlas u jistgħu jinkisbu
biss u jitniżżlu minn fuq is-sit tal-Awtorità tad-Djar (http://
www.housingauthority.gov.mt).
Tender documents can be downloaded from the website
of the Housing Authority (http://www.housingauthority.gov.
mt).
Kull kjarifika jew addenda fuq l-offerta jistgħu jitniżżlu
minn fuq is-sit tal-Awtorità.
Any clarifications or addenda to the document will be
uploaded and are available to view and download from this
same website.
L-Awtorità żżomm id-dritt li tirrifjuta kull offerta, anke
l-aktar waħda vantaġġuża.
The Housing Authority reserves the right to refuse any
offer, even the most advantageous.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
AWTORITÀ TAD-DJAR
HOUSING AUTHORITY
Iċ-Chief Executive Officer, Awtorità tad-Djar, jgħarraf
illi:-
The Chief Executive Officer, Housing Authority, notifies
that:-
Offerti magħluqin għall-avviżi li ġejjin għandhom
jintefgħu fil-kaxxa tal-offerti tal-Awtorità tad-Djar, 22,
Triq Pietro Floriani, Il-Furjana, sal-10.00 a.m. ta’ nhar
il-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru, 2014, għal:
Sealed tenders in respect of the following adverts have
to be deposited in the tender box at the Housing Authority,
22, Triq Pietro Floriani, Floriana, by 10.00 a.m. of Friday,
28th November, 2014, for:
Avviż Nru. 187/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 18,
Livell 2, taħt Binja Skorba, Triq il-Karamelli, Mġarr. Offerti
taħt €12,500 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 187/2014. Sale tale quale of Garage No. 18,
Level 2, underlying Binja Skorba, Triq il-Karamelli, Mġarr.
Offers below €12,500 will not be considered.
Avviż Nru. 188/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 8,
Livell 3, taħt Binja Skorba, Triq il-Karamelli, Mġarr. Offerti
taħt €19,200 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 188/2014. Sale tale quale of Garage No. 8,
Level 3, underlying Binja Skorba, Triq il-Karamelli, Mġarr.
Offers below €19,200 will not be considered.
Avviż Nru. 189/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 9,
taħt Blokki A u B, Triq Ġużè Ellul Mercer, Msida, Swatar. Dan
it-trasferiment huwa soġġett għal kera ta’ €2.33 fis-sena skont
il-kundizzjonijiet imniżżlin f’dokument anness immarkat
Advt. No. 189/2014. Sale tale quale of Garage No. 9,
underlying Blocks A and B, Triq Gużè Ellul Mercer, Msida
Swatar. This transfer is subject to the rent of €2.33 per
annum as per conditions laid down with the attached tender
13,250
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 ittra ‘A’. Dan il-bejgħ huwa soġġett għas-servitujiet a favur
tal-appartamenti/maisonettes sovrapposti skont il-liġi. Offerti
taħt €15,500 ma jiġux ikkunsidrati.
document which is marked with letter ‘A’. Sale is subject to
all servitudes for overlying flats/maisonettes as provided by
law. Offers below €15,500 will not be considered.
Avviż Nru. 190/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 10,
taħt Blokki A u B, Triq Ġużè Ellul Mercer, Msida, Swatar. Dan
it-trasferiment huwa soġġett għal kera ta’ €2.33 fis-sena skont
il-kundizzjonijiet imniżżlin f’dokument anness immarkat
ittra ‘A’. Dan il-bejgħ huwa soġġett għas-servitujiet a favur
tal-appartamenti/maisonettes sovrapposti skont il-liġi. Offerti
taħt €17,700 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 190/2014. Sale tale quale of Garage No. 10,
underlying Blocks A and B, Triq Ġużè Ellul Mercer, Msida,
Swatar. This transfer is subject to the rent of €2.33 per
annum as per conditions laid down with the attached tender
document which is marked with letter ‘A’. Sale is subject to
all servitudes for overlying flats/maisonettes as provided by
law. Offers below €17,700 will not be considered.
Avviż Nru. 191/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 14,
taħt Blokki A u B, Triq Ġużè Ellul Mercer, Msida, Swatar. Dan
it-trasferiment huwa soġġett għal kera ta’ €2.33 fis-sena skont
il-kundizzjonijiet imniżżlin f’dokument anness immarkat
ittra ‘A’. Dan il-bejgħ huwa soġġett għas-servitujiet a favur
tal-appartamenti/maisonettes sovrapposti skont il-liġi. Offerti
taħt €14,900 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 191/2014. Sale tale quale of Garage No. 14,
underlying Blocks A and B, Triq Ġużè Ellul Mercer, Msida,
Swatar. This transfer is subject to the rent of €2.33 per
annum as per conditions laid down with the attached tender
document which is marked with letter ‘A’. Sale is subject to
all servitudes for overlying flats/maisonettes as provided by
law. Offers below €14,900 will not be considered.
Avviż Nru. 192/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 17,
taħt Blokk H, Triq ta’ Mezzi, Naxxar. Offerti taħt €15,400
ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 192/2014. Sale tale quale of Garage No. 17,
underlying Block H, Triq ta’ Mezzi, Naxxar. Offers below
€15,400 will not be considered.
Avviż Nru. 193/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
37, Livell 1, taħt Blokki A1-A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke. Offerti taħt €17,100 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 193/2014. Sale tale quale of Garage No. 37,
Level 1, underlying Blocks A1-A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke. Offers below €17,100 will not be considered.
Avviż Nru. 194/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
51, Livell 1 taħt Blokki A1-A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke. Offerti taħt €21,200 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 194/2014. Sale tale quale of Garage No. 51,
Level 1, underlying Blocks A1-A4, Triq Pietru D’Armenia,
Pembroke. Offers below €21,200 will not be considered.
Avviż Nru. 195/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
7, Sit F, taħt Maisonettes 25-36, Triq Gioacchino Le Brun,
Pembroke. Offerti taħt €13,100 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 195/2014. Sale tale quale of Garage No. 7, Site
F, underlying Maisonettes 25-36, Triq Gioacchino Le Brun,
Pembroke. Offers below €13,100 will not be considered.
Avviż Nru. 196/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru.
5, taħt Numru 13, Triq San Nikola, Il-Belt Valletta. Dan ittrasferiment huwa soġġett għal kera ta’ €2.33 fis-sena skont
il-kundizzjonijiet imniżżlin f’dokument anness immarkat
ittra ‘A’. Dan il-bejgħ huwa soġġett għas-servitujiet a favur
tal-appartamenti/maisonettes sovrapposti skont il-liġi. Offerti
taħt €15,600 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 196/2014. Sale tale quale of Garage No. 5,
underlying No. 13, Triq San Nikola, Valletta. This transfer is
subject to the rent of €2.33 per annum as per conditions laid
down with the attached tender document which is marked
with letter ‘A’. Sale is subject to all servitudes for overlying
flats/maisonettes as provided by law. Offers below €15,600
will not be considered.
Avviż Nru. 197/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 2,
taħt Blokki 1 u 2, Triq l-Indipendenza, Żebbuġ. Offerti taħt
€14,600 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 197/2014. Sale tale quale of Garage No. 2,
underlying Blocks 1 and 2, Triq l-Indipendenza, Żebbuġ.
Offers below €14,600 will not be considered.
Avviż Nru. 198/2014. Bejgħ tale quale ta’ Garaxx Nru. 6,
taħt Blokki 1 u 2, Triq l-Indipendenza, Żebbuġ. Offerti taħt
€13,300 ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 198/2014. Sale tale quale of Garage No. 6,
underlying Blocks 1 and 2, Triq l-Indipendenza, Żebbuġ.
Offers below €13,300 will not be considered.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,251
Avviż Nru. 199/2014. Bejgħ tale quale ta’ Ħanut Nru. 1,
Blokk H, Triq ta’ Mezzi, Naxxar. Offerti taħt €74,500 ma
jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 199/2014. Sale tale quale of Shop No. 1, Block
H, Triq ta’ Mezzi, Naxxar. Offers below €74,500 will not be
considered.
Avviż Nru. 200/2014. Bejgħ tale quale ta’ Ħanut Nru. 1,
Plot 26, Vjal Indipendenza, Żurrieq. Offerti taħt €64,510
ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 200/2014. Sale tale quale of Shop No. 1, on
Plot 26, Vjal Indipendenza, Żurrieq. Offers below €64,510
will not be considered.
Avviż Nru. 201/2014. Kiri tale quale ta’ Garaxx Nru. 6, taħt
Blokki 1 u 2, Triq San Ġwann, Bormla. Offerti taħt €605
fis-sena ma jiġux ikkunsidrati.
Advt. No. 201/2014. Rent tale quale of Garage No. 6,
underlying Blocks 1 and 2, Triq San Ġwann, Bormla. Offers
below a yearly rent of €605 will not be considered.
Id-dokumenti tal-offerti huma mingħajr ħlas, u jistgħu
jinkisbu mill-Awtorità tad-Djar.
Tender documents are free of charge, and can be obtained
from the Housing Authority’s office.
L-Awtorità żżomm id-dritt li tirrifjuta kull offerta, anke
l-aktar waħda vantaġġuża.
The Housing Authority reserves the right to refuse any
tender, even the most advantageous.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
KULLEĠĠ MALTI TAL-ARTI, XJENZA
U TEKNOLOĠIJA
MALTA COLLEGE OF ARTS, SCIENCE
AND TECHNOLOGY
Il-Prinċipal tal-Kulleġġ Malti tal-Arti, ix-Xjenza u tTeknoloġija jgħarraf illi:-
The Principal of the Malta College of Arts, Science and
Technology notifies that:-
Sal-11.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, 2 ta’ Diċembru, 2014,
jilqa’ kwotazzjonijiet li għandhom ikunu magħluqa
f’envelop indirizzat lill-mittent u mitfugħa fil-kaxxa
tal-offerti apposta fil-Bini Amministrattiv tal-MCAST,
fl-indirizz ta’ hawn taħt jew b’email fuq ([email protected]
edu.mt) minn partijiet interessati għal:-
Sealed quotations enclosed in a preaddressed envelope
will be received in the tender box at the Administrative
Building at the MCAST at the undermentioned address
or by email on ([email protected]) from interested
parties up to by no later than Tuesday, 2nd December,
2014, at 11.00 a.m. for:-
Kwot. Nru. MCAST Q. 76/2014. Xogħlijiet tat-trinkar
Quot. No. MCAST Q. 76/2014. Trenching works
Id-dokumenti tal-kwotazzjoni jistgħu jintalbu permezz
ta’ email fuq l-indirizz ta’ hawn taħt, jew jinġabru midDipartiment tal-Purchasing fil-Bini Amministrattiv talMCAST, fl-indirizz ta’ hawn taħt, mit-Tnejn sal-Ġimgħa
mit-8.30 a.m. sas-1.00 p.m. u mis-2.00 p.m. sal-4.30 p.m.
Quotation documents may be requested free of charge
by email (on the email address below), or collected from
the Purchasing Department at the MCAST Administrative
Building (at the address below), from Monday to Friday, from
8.30 a.m. till 1.00 p.m. and from 2.00 p.m. till 4.30 p.m.
L-MCAST iżomm id-dritt li jaċċetta jew jirrifjuta parti jew
il-kwotazzjoni sħiħa, xi kwotazzjonijiet jew il-kwotazzjonijiet
kollha mitfugħa.
MCAST reserves the right to accept or refuse in part or in
whole, any or all quotations submitted.
MCAST Main Campus
Telgħet Kordin, Paola PLA 9032, Malta
Tel: 2398 7100 Fax: 2398 7316
Email: ([email protected])
Website: (www.mcast.edu.mt)
MCAST Main Campus
Telgħet Kordin, Paola PLA 9032, Malta
Tel: 2398 7100 Fax: 2398 7316
Email: ([email protected])
Website: (www.mcast.edu.mt)
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
13,252
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 MinistERU GĦALL-FAMILJA
U SOLIDARJETà SoĊJalI
Ministry for the Family
and Social Solidarity
Id-Direttorat Servizzi Korporattivi jgħarraf li jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. L-offerti għandhom
jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.etenders.gov.mt).
The Corporate Services Directorate notifies that an electronic tender in respect of the following notice will be received
on the day and date indicated below. Tenders are to be submitted
online ONLY on (http://www.etenders.gov.mt).
Sad-9.30 a.m. tal-Erbgħa, 10 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
Avviż Nru. T15/2014 - DCS/58/2014. Esperti fil-Proġett talInklużjoni Soċjali ESF3.234 LEAP! Nibnu l-Futur Flimkien:
Nippromwovu Mobilità Soċjali LEAP/08 lill-Ministeru għallFamilja u Solidarjetà Soċjali
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn fuq
l-Electronic Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan is-sit:
Operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom l-Organisation eID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’dan is-sit. Iktar informazzjoni
tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ tal-istess sit.
Up to 9.30 a.m. of Wednesday, 10th December, 2014,
for:
Advt. No. T15/2014 - DCS/58/2014. Experts in Social
Inclusion of Project ESF3.234 LEAP! - Building the future
together: Promoting Social Mobility LEAP/08 to the Ministry
for the Family and Social Solidarity
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of their Organisation e-ID in order to access this website. More information
is available from the FAQ Section of the same website.
Operaturi ekonomiċi interessati li jipparteċipaw f’dawn
is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops
organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti. F’dawn ilworkshops, se jsiru simulazzjonijiet sabiex operaturi
ekonomiċi jiffamiljarizzaw ruħhom bil-kompilazzjoni u
sottomissjoni tal-offerti online. Iktar informazzjoni tinsab
fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
current calls for tender are urged to take note of the workshops
being organised by the Department of Contracts. During these
workshops, simulations will be carried out so that economic
operators familiarise themselves with compiling and submitting their tender online. More information is available in the
tender document.
Dawn il-workshops huma intenzjonati BISS għal dawk
l-operaturi ekonomiċi li beħsiebhom jissottomettu offerta
għal dawn l-offerti: operaturi prospettivi oħrajn huma
mistiedna jattendu waħda mis-sensiela ta’ sessjonijiet ta’
informazzjoni organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti
sabiex tingħata ħarsa ġenerali tal-proċeduri ġodda talelectronic procurement.
These workshops are ONLY intended to economic operators that intend to submit an offer for these tenders. Other
prospective operators are invited to attend one of the information sessions currently being organised by the Department
of Contracts that give an overview of the new electronic
procurement procedures.
Il-pubbliku jista’ jattendi għall-ftuħ u l-iskedar tal-offerti
fil-ħin u d-data msemmija hawn fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and dates specified above.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu ħilitna għal aktar impiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering people for More Jobs and a Better Quality of Life
Project part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-Financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,253
MinistERU GĦALL-FAMILJA
U SOLIDARJETà SoĊJalI
Ministry for the Family
and Social Solidarity
Id-Direttur (Servizzi Korporattivi) jgħarraf li jintlaqgħu offerti fil-ġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. L-offerti għandhom
jintbagħtu online BISS fuq: (http://www.etenders.gov.mt).
The Director (Corporate Services) notifies that an electronic
tender in respect of the following notice will be received on
the day and date indicated below. Tenders are to be submitted
online ONLY on (http://www.etenders.gov.mt).
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 12 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
Up to 9.30 a.m. of Friday, 12th December, 2014, for:
Avviż Nru. T17/2014 - DCS/60/2014. Provvediment ta’
Training għal Social Mentors - ESF3.234 LEAP! Proġett - Nibnu
l-Futur Flimkien: Nippromwovu Mobilità Soċjali - LEAP 10
Advt. No. T17/2014 - DCS/60/2014. Provision of Training
for Social Mentors - ESF3.234 LEAP! Project - Building the
Future Together: Promoting Social Mobility - LEAP 10
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn fuq
l-Electronic Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System: (http://www.etenders.gov.mt).
Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan is-sit:
Operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom l-Organisation eID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’dan is-sit. Iktar informazzjoni
tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ tal-istess sit.
Registration is required in order to make use of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of their Organisation e-ID in order to access this website. More information
is available from the FAQ Section of the same website.
Operaturi ekonomiċi interessati li jipparteċipaw f’dawn
is-sejħiet għal offerti huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops
organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti. F’dawn ilworkshops, se jsiru simulazzjonijiet sabiex operaturi
ekonomiċi jiffamiljarizzaw ruħhom bil-kompilazzjoni u
sottomissjoni tal-offerti online. Iktar informazzjoni tinsab
fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
current calls for tender are urged to take note of the workshops
being organised by the Department of Contracts. During these
workshops, simulations will be carried out so that economic
operators familiarise themselves with compiling and submitting their tender online. More information is available in the
tender document.
Dawn il-workshops huma intenzjonati BISS għal dawk
l-operaturi ekonomiċi li beħsiebhom jissottomettu offerta
għal dawn l-offerti: operaturi prospettivi oħrajn huma
mistiedna jattendu waħda mis-sensiela ta’ sessjonijiet ta’
informazzjoni organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti
sabiex tingħata ħarsa ġenerali tal-proċeduri ġodda talelectronic procurement.
These workshops are ONLY intended to economic operators that intend to submit an offer for these tenders. Other
prospective operators are invited to attend one of the information sessions currently being organised by the Department
of Contracts that give an overview of the new electronic
procurement procedures.
Il-pubbliku jista’ jattendi għall-ftuħ u l-iskedar tal-offerti
fil-ħin u d-data msemmija hawn fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and dates specified above.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu ħilitna għal aktar impiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering people for More Jobs and a Better Quality of Life
Project part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-Financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
VERŻJONI ONLINE
13,254
L-AĠENZIJA TAT-TEKNOLOĠIJA
TAL-INFORMATIKA TA’ MALTA
Iċ-Chairman Eżekuttiv tal-MITA jgħarraf illi:
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 MALTA INFORMATION
TECHNOLOGY AGENCY
The Executive Chairman of MITA notifies that:
Offerti elettroniċi għal “Provision of servers and disk
cages and related maintenance and support - T058/14”
jintlaqgħu online fuq is-sit: (http://www.etenders.gov.mt),
sa mhux aktar tard mill-11.30 a.m. (CET) tal-Erbgħa, 10 ta’
Diċembru, 2014.
Electronic proposals for the “Provision of servers and
disk cages and related maintenance and support - T058/14”
are to be submitted online on: (http://www.etenders.gov.mt),
and by not later than 11.30 a.m. (CET) of Wednesday, 10th
December, 2014.
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn
fuq l-Electronic Public Procurement System (http://www.
etenders.gov.mt). Għandha ssir reġistrazzjoni sabiex isir użu
minn dan is-sit. Operaturi Ekonomiċi Maltin se jkollhom
l-Organisation e-ID għal aċċess għal dan is-sit. Iktar
informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ tal-istess
sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website.
Maltese economic operators need to be in possession of their
Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi Ekonomiċi li huma interessati sabiex
jipparteċipaw f’din is-sejħa għall-offerti huma mħeġġa jieħdu
nota għall-workshop li se jiġi organizzat mid-Dipartiment talKuntratti fejn f’dawn il-workshops, Operaturi Ekonomiċi sej
ikollhom l-opportunità sabiex isiru jafu aħjar kif għandhom
jikkompilaw u jissottomettu l-offerti tagħhom online. Iktar
informazzjoni tinsab fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in this call
for tenders are urged to take note of a workshop organised
by the Department of Contracts where in these workshops,
economic operators will have the opportunity to familiarise
themselves with compiling and submitting a tender online.
More information on this workshop is available in the tender
document.
Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mid-Dipartiment talContracts Management permezz tat-telefon 2123 4710, jew
b’email lil: ([email protected]).
Further information may be obtained from the Contracts
Management Department on telephone number 2123 4710,
or by email on: ([email protected]).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
UFFIċċJU TAL-PRESIDENT
21st November, 2014
OFFICE OF THE PRESIDENT
Il-Fondazzjoni tal-President għall-Ġid tas-Soċjetà tgħarraf
illi:
The President’s Foundation for the Wellbeing of Society
notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru, 2014,
fil-kaxxa tal-offerti fl-Uffiċċju tal-Presidenza, Il-Palazz,
Il-Belt Valletta, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin
għal:
Sealed quotations will be received in the tender box at
the Office of the Presidency, The Palace, Valletta, up to
10.00 a.m. of Friday, 28th November, 2014, for:
Fornitura u installazzjoni ta’ għamara tal-uffiċċju.
Kopja tad-dokument tal-offerta jista’ jinġabar mill-Uffiċċju
tal-President, Il-Palazz, Il-Belt Valletta, bejn it-8.30 a.m. u
nofsinhar.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Supply and installation of office furniture.
Documents may be collected from the Office of the
President, The Palace, Valletta, between 8.30 a.m. and
noon.
21st November, 2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
UFFIċċJU TAL-PRESIDENT
Is-Segretarju tal-Presidenza jgħarraf illi:
13,255
OFFICE OF THE PRESIDENT
The Secretary to the Presidency notifies that:
Sal-10.00 a.m. tal-Erbgħa, it-3 ta’ Diċembru, 2014,
fil-kaxxa tal-offerti fl-Uffiċċju tal-Presidenza, Il-Palazz,
Il-Belt Valletta, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin
għal:
Sealed quotations will be received in the tender box at
the Office of the Presidency, The Palace, Valletta, up to
10.00 a.m. of Wednesday, 3rd December, 2014, for:
Fornitura u installazzjoni ta’ partitioned freezer/chiller
walk in cold room għall-Palazz ta’ San Anton
Supply and installation of a partitioned freezer/chiller
walk-in cold room at San Anton Palace
Kopja tad-dokument tal-kwotazzjoni jista’ jinġabar millUffiċċju tal-President, Il-Palazz, Il-Belt Valletta, bejn it-8.30
a.m. u nofsinhar.
Documents may be collected from the Office of the
President, The Palace, Valletta, between 8.30 a.m. and
noon.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Kunsill Malti għall-iSport
Kunsill Malti għall-iSport
Il-Kunsill Malti għall-iSport jilqa’ kwotazzjonijiet sa
nofsinhar tal-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru, 2014, għal:
The Kunsill Malti għall-iSport receives quotations up to
noon of Friday, 28th November, 2014, for:
Servizz ta’ skrivani/receptionist clerk biex jipprovdu
servizzi lil KMS.
Service of clerks/receptionist clerk to provide services
to KMS.
Id-dokumenti ta’ din il-kwotazzjoni huma mingħajr ħlas.
Kwotazzjonijiet magħluqin għandhom jintefgħu filkaxxa tal-offerti li tinsab fir-reception area tal-Kunsill Malti
għall-iSport, Kumpless Sportiv tal-Kottonera, Vjal Cottoner,
Bormla BML 9020.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Documents for this quotation are free of charge.
Sealed quotations are to be deposited in the tender box
situated at the reception area of the Kunsill Malti għall-iSport, Cottonera Sports Complex, Vjal Cottoner, Cospicua
BML 9020.
21st November, 2014
Kunsill Malti għall-iSport
Kunsill Malti għall-iSport
Il-Kunsill Malti għall-iSport jilqa’ offerti sa nofsinhar
tal-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru, 2014, għal:
The Kunsill Malti għall-iSport receives offers up to noon
of Friday, 5th December, 2014, for:
Avviż. Nru. KMS/TEN/020/2014. IT support u servizzi ta’
manutenzjoni mal-KMS.
Advt. No. KMS/TEN/020/2014. IT support and maintenance services with KMS.
Id-dokumenti ta’ din l-offerta huma mingħajr ħlas.
Documents for this tender are free of charge.
Id-dokument u l-kundizzjonijiet tal-offerta jinkisbu millUffiċċju tal-Accounts fil-Kunsill Malti għall-iSport, Kumpless
Sportiv tal-Kottonera, Vjal Cottoner, Bormla BML 9020, bejn
it-8.00 a.m. u n-12.30 p.m. u s-1.30 p.m. u l-4.00 p.m.
Tender documents and conditions can be collected from
the Accounts Office of the Kunsill Malti għall-iSport, Cottonera Sports Complex, Vjal Cottoner, Cospicua BML 9020,
between 8.00 a.m. and 12.30 p.m. and 1.30 p.m. and 4.00
p.m.
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu mis-sit tal-KMS
fuq: (www.sportmalta.org.mt).
Tender documents can also be downloaded from KMS
website on: (www.sportmalta.org.mt).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
13,256
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 MINISTERU GĦALL-INTERN
U S-SIGURTÀ NAZZJONALI
Il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali jgħarraf
MINISTRY FOR HOME AFFAIRS
AND NATIONAL SECURITY
The Ministry for Home Affairs and National Security
notifies that:
Offerti magħluqin jintlaqgħu sal-10.00 a.m. talĠimgħa, 5 ta’ Diċembru, 2014, fil-kaxxa tal-offerti li
tinsab fil-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali,
201, Triq id-Dejqa, Il-Belt Valletta, għal:
Sealed tenders will be received in the tender box at
the Ministry for Home Affairs and National Security, at
201, Triq id-Dejqa, Valletta, up to 10.00 a.m. (CET) of
Friday, 5th December, 2014, for:
Avviż Nru. MHAS 176/2014. Servizzi ta’ nursing fidDipartiment tal-Probation u Parole (it-tieni sejħa).
Advt. No. MHAS 176/2014. Provision of nursing services
at the Department of Probation and Parole (Second call).
Id-dokument tal-offerta huwa mingħajr ħlas, u jista’
jinkiseb mill-Uffiċċju Amministrattiv fil-Ministeru għallIntern u s-Sigurtà Nazzjonali, f’201, Triq id-Dejqa, Il-Belt
Valletta, waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju. Jista’ jitniżżel ukoll
mill-website (http://mhas.gov.mt/en/MHAS-Information)
taħt is-sezzjoni ‘Tenders/RFP’s’.
The tender document is free of charge, and may be
obtained from the Administrative Office at the Ministry
for Home Affairs and National Security, 201, Triq idDejqa, Valletta, during office hours. Alternatively, it may
be downloaded from the website (http://mhas.gov.mt/en/
MHAS-Information) under the sub-heading ‘Tenders/
RFP’s’.
Ebda bid bond ma hu mitlub għal din is-sejħa għallkwotazzjoni. Dawk interessati biss se jkunu infurmati bilkjarifiċi.
No bid bond is requested for this tender. Only registered
interested bidders will be informed of any clarifications.
illi:
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
MINISTERU GĦALL-INTERN
U S-SIGURTÀ NAZZJONALI
Il-Ministeru għall-Intern u s-Sigurtà Nazzjonali jgħarraf
MINISTRY FOR HOME AFFAIRS
AND NATIONAL SECURITY
The Ministry for Home Affairs and National Security
notifies that:
Offerti elettroniċi rigward dan l-avviż se jintlaqgħu
sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru, 2014. Lofferti għandhom jintbagħtu online BISS fuq (http://
www.etenders.gov.mt) għal:
Electronic tenders in respect of the following notice
will be received up to 9.30 a.m. of Friday, 5th December,
2014. Tenders are to be submitted online ONLY on
(http://www.etenders.gov.mt) for:
Avviż Nru. MHAS 196/2014. Servizzi tas-sigurtà għallBord tal-Appelli dwar ir-Refuġjati.
Advt. No. MHAS 196/2014. Provision of security
services at the Refugee Appeals’ Board.
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu minn fuq lElectronic Public Procurement System (http://www.etenders.
gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu minn dan
is-sit. Operaturi Ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom lOrganisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jidħlu f’dan is-sit.
Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ talistess sit, jew permezz tal-email ([email protected]).
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website.
Maltese economic operators need to be in possession of their
Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website, or through the email ([email protected]).
illi:
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
Il-21 ta’ Novembru, 2014 13,257
CHOGM 2015 TASKFORCE
UFFIĊĊJU TAL-PRIM MINISTRU
CHOGM 2015 TASKFORCE
OFFICE OF THE PRIME MINISTER
CHOGM 2015 Taskforce taħt l-Uffiċċju tal-Prim Ministru
tilqa’ kwotazzjonijiet magħluqin għal:
The CHOGM 2015 Taskforce under the Office of the Prime
Minister notifies that sealed quotations will be received for
the following:
QT/ESF4.241/07. Provvista ta’ sinjali No Entry
QT/ESF4.241/07. Provision of No Entry signs
Kopji tad-dokumenti tal-kwotazzjonijiet jistgħu jinkisbu
mingħajr ħlas billi tintbagħat email fuq ([email protected]
gmail.com).
Copies of the quotation document can be obtained free
of charge by sending an email to ([email protected]
com).
Il-kwotazzjonijiet kompluti bid-dokumenti neċessarji
kollha, għandhom jintefgħu fil-kaxxa tal-offerti fl-Uffiċċju
taċ-CHOGM 2015 Taskforce, Notre Dame Gate, Pjazza San
Kalċidonju, Il-Furjana sa mhux aktar tard mill-10.00 a.m. ta’
nhar il-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru, 2014.
Quotation documents complete with all required
documentation, are to be submitted at the tender box at
CHOGM 2015 Taskforce, Notre Dame Gate, Pjazza San
Kalċidonju, Floriana by not later than 10.00 a.m. of Friday
28th November, 2014.
It-titolu u l-kodiċi tal-kwotazzjoni kif imsemmija hawn
fuq għandhom jinkitbu fuq l-envelop magħluq. Dan għandu
jkun indirizzat lil:
The quotation title and code as stated above should be
stated on the sealed envelope. These are to be addressed to:
Project Leader
FSE 4.241
Uffiċċju tal-Prim Ministru
CHOGM 2015 Task Force
Notre Dame Gate,
Pjazza San Kalċidonju,
Il-Furjana
The Project Leader
ESF 4.241
Office of the Prime Minister
CHOGM 2015 Task Force
Notre Dame Gate,
Pjazza San Kalċidonju,
Floriana
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007-2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Dawn il-proġetti parzjalment kofinanzjati mill-Unjoni Ewropea
Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Rata ta’ kofinanzjament: 85% Fondi UE; 15% Fondi Nazzjonali
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007-2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
These projects are part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Co-financing rate: 85% EU Funds; 15% National Funds
Investing in your future
MINISTERU GĦAL GĦAWDEX
Il-Ministeru għal Għawdex jgħarraf illi:
Offerti elettroniċi rigward dan l-avviż jintlaqgħu salġurnata u l-ħin indikati hawn taħt. L-offerti għandhom
jintbagħtu online BISS fuq (http://www.etenders.gov.mt).
MINISTRY FOR GOZO
The Ministry for Gozo notifies that:
Electronic tenders in respect of the following notice will
be received up to the date and time indicated below. Tenders
are to be submitted online ONLY on (http://www.etenders.
gov.mt).
13,258
VERŻJONI ONLINE
Sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 19 ta’ Diċembru, 2014,
għal:
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Up to 9.30 a.m. of Friday, 19th December, 2014, for:
Avviż Nru. MGOZ T 23/2014. Provvista ta’ servizz ta’
sigurtà fil-Ministeru għal Għawdex
Advt. No. MGOZ T 23/2014. Provision of security
services at the Ministry for Gozo
Dan huwa Service Notice taħt il-Local Open Tender
Procedure.
This is a Service Notice under the Local Open Tender
Procedure.
Id-dokumenti tal-offerta jistgħu jinkisbu biss minn
fuq l-Electronic Public Procurement System (http://www.
etenders.gov.mt). Trid issir reġistrazzjoni sabiex isir użu
minn dan is-sit: operaturi ekonomiċi Maltin jeħtieġ ikollhom
l-Organisation e-ID sabiex ikunu jistgħu jaċċesjaw dan issit. Iktar informazzjoni tista’ tinkiseb mis-Sezzjoni tal-FAQ
tal-istess sit.
Tender documents are only obtainable from the Electronic
Public Procurement System (http://www.etenders.gov.mt).
Registration is required in order to make use of this website:
Maltese economic operators need to be in possession of their
Organisation e-ID in order to access this website. More
information is available from the FAQ Section of the same
website.
Operaturi ekonomiċi interessati li jipparteċipaw f’dawn issejħiet għall-offerti huma mħeġġa jieħdu nota tal-workshops
organizzati mid-Dipartiment tal-Kuntratti. F’dawn ilworkshops, se jsiru simulazzjonijiet sabiex operaturi
ekonomiċi jiffamiljarizzaw ruħhom bil-kompilazzjoni u
sottomissjoni ta’ tender online. Iktar informazzjoni tinsab
fid-dokument tal-offerta.
Economic operators interested in participating in these
current calls for tender are urged to take note of the workshops
being organised by the Department of Contracts. During
these workshops, simulations will be carried out so that
economic operators familiarise themselves with compiling
and submitting their tender online. More information is
available in the tender document.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u r-reġistrazzjoni
tal-offerti fil-ħin u d-data msemmija aktar ’il fuq.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
The public may attend during the opening and scheduling
of tenders at the time and dates specified above.
CENTRAL PROCUREMENT AND SUPPLIES UNIT
CENTRAL PROCUREMENT AND SUPPLIES UNIT
Is-CEO (Procurement u Provvisti, Ministeru għallEnerġija u s-Saħħa) jgħarraf illi:-
The CEO (Procurement and Supplies, Ministry for
Energy and Health) notifies that:-
Jintlaqgħu Espressjonijiet ta’ Interess rigward l-avviżi
li ġejjin sal-10.00 a.m. tal-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru,
2014. L-Espressjonijiet ta’ Interess għandhom jinbagħtu
b’email jew jitwasslu bl-idejn lil:
Expressions of interest in respect of the following
notices will be received up to 10.00 a.m. of Friday,
28th November, 2014. Expressions of interest are to be
submitted by email or delivered by hand to:
Is-Sa Ruth Spiteri/Is-Sur Marnol Sultana
Dipartiment tal-Purchasing
L-Amministrazzjoni
L-Isptar Mater Dei
21st November, 2014
Ms Ruth Spiteri/ Mr Marnol Sultana
Purchasing Department
Administration
Mater Dei Hospital
EOI 1811. Espressjoni ta’ Interess għall-outsourcing ta’
servizzi ta’ Magnetic Resonance Imaging (MRI)
EOI 1811. Expression of Interest for the outsourcing of
Magnetic Resonance Imaging (MRI) services
Dawn id-dokumenti tal-Espressjonijiet ta’ Interess jinkisbu
mingħajr ħlas. L-Espressjonijiet ta’ Interess jinkisbu billi
tintbagħat email bl-indirizz: ([email protected]).
These Expressions of Interest documents are free of
charge. Expression of Interest documents are only obtainable
by sending an email to ([email protected]).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,259
CENTRAL PROCUREMENT AND SUPPLIES UNIT
CENTRAL PROCUREMENT AND SUPPLIES UNIT
Is-CEO (Procurement u Provvisti, Ministeru għallEnerġija u s-Saħħa) jgħarraf illi:-
The CEO (Procurement and Supplies, Ministry for
Energy and Health) notifies that:-
Jintlaqgħu kwotazzjonijiet elettroniċi rigward l-avviż
li ġej sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru, 2014.
Il-kwotazzjonijiet għandhom jintbagħtu BISS online
fuq: (www.etenders.gov.mt) għal:
Electronic quotations in respect of the following
notice will be received up to 9.30 a.m. of Friday, 28th
November, 2014. Quotations are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for:
CPSU/NBTC/Q1007/2014. Provvista ta’ Ħalib UHT
long life
CPSU/NBTC/Q1007/2014. Supply of long life UHT
Milk
Id-dokumenti ta’ din il-kwotazzjoni tinkiseb mingħajr
ħlas.
The quotation document is free of charge.
Jintlaqgħu kwotazzjonijiet elettroniċi rigward l-avviżi
li ġejjin sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru, 2014.
Il-kwotazzjonijiet għandhom jintbagħtu BISS online
fuq: (www.etenders.gov.mt) għall-provvista ta’:
Electronic quotations in respect of the following
notices will be received up to 9.30 a.m. of Friday, 28th
November, 2014. Quotations are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for the supply of:
CFQ 7621/14. Calibrated Weight (500g)
CFQ 7623/14. Sterile Solution for CRRT Machine
CFQ 7630/14. Flow Track Connecting Cables
CFQ 7632/14. Sterile Epidural Flat Filters
CFQ 7633/14. Fludeoxyglucose F18 injections
CFQ 7634/14. Tocilizumab 20mg/ml concentrate for
solution for infuion in 10ml vials
CFQ 7636/14 Supply and delivery of Stainless Steel
Trolleys
CFQ 7639/14. Miconazole nitrate 2% cream.
CFQ 7643/14. Optiflow cannula, breathing circuits,
wiggle pads and water bags, to preserve the nasal septum
of babies
CFQ 7644/14. Straight CH28 Toracic Drains
CFQ 7621/14. Calibrated Weight (500g)
CFQ 7623/14. Sterile Solution for CRRT Machine
CFQ 7630/14. Flow Track Connecting Cables
CFQ 7632/14. Sterile Epidural Flat Filters
CFQ 7633/14. Fludeoxyglucose F18 injections
CFQ 7634/14. Tocilizumab 20mg/ml concentrate for
solution for infuion in 10ml vials
CFQ 7636/14 Supply and delivery of Stainless Steel
Trolleys
CFQ 7639/14. Miconazole nitrate 2% cream.
CFQ 7643/14. Optiflow cannula, breathing circuits,
wiggle pads and water bags, to preserve the nasal septum
of babies
CFQ 7644/14. Straight CH28 Toracic Drains
Id-dokumenti ta’ dawn il-kwotazzjonijiet jinkisbu
mingħajr ħlas.
The quotation documents are free of charge.
Jintlaqgħu kwotazzjonijiet elettroniċi rigward lavviżi li ġejjin sad-9.30 a.m. tal-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru,
2014. Il-kwotazzjonijiet għandhom jintbagħtu BISS
online fuq: (www.etenders.gov.mt) għall-provvista ta’:
Electronic quotations in respect of the following
notices will be received up to 9.30 a.m. of Friday, 5th
December, 2014. Quotations are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for the supply of:
CFQ 7622/14. Impression Disinfectant
CFQ 7624/14. Water for injections x 5ml
CFQ 7625/14. 20% magnesium sulphate x 10ml
CFQ 7626/14. 0.9% sodium chloride x 500ml for
paclitaxel use
CFQ 7627/14. Human albumin x 50-100ml
CFQ 7635/14. Mesalazine 400mg Tabs
CFQ 7637/14. Convatec Stomahesive® paste
CFQ 7638/14. Consumables for Marquette Monitors Cuff Infant 10-19cm
CFQ 7640/14. Universal Catheters, Universal flush and
Straight.
CFQ 7622/14. Impression Disinfectant
CFQ 7624/14. Water for injections x 5ml
CFQ 7625/14. 20% magnesium sulphate x 10ml
CFQ 7626/14. 0.9% sodium chloride x 500ml for
paclitaxel use
CFQ 7627/14. Human albumin x 50-100ml
CFQ 7635/14. Mesalazine 400mg Tabs
CFQ 7637/14. Convatec Stomahesive® paste
CFQ 7638/14. Consumables for Marquette Monitors Cuff Infant 10-19cm
CFQ 7640/14. Universal Catheters, Universal flush and
Straight.
13,260
VERŻJONI ONLINE
CFQ 7641/14 C-Arm X-ray Sterile Consumables packs
for Flexiview
CFQ 7642/14. Sialography Dilators
CFQ 7631/14. I-Gel Supraglottic Airways,Size 1,1.5,2.5
Id-dokumenti ta’ dawn il-kwotazzjonijiet jinkisbu
mingħajr ħlas.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 CFQ 7641/14 C-Arm X-ray Sterile Consumables packs
for Flexiview
CFQ 7642/14. Sialography Dilators
CFQ 7631/14. I-Gel Supraglottic Airways,Size 1,1.5,2.5
The quotation documents are free of charge.
Jintlaqgħu offerti elettroniċi rigward l-avviżi li ġejjin
sad-9.30 a.m. tal-Ħamis, 4 ta’ Diċembru, 2014. L-offerti
għandhom jintbagħtu BISS online fuq: (www.etenders.
gov.mt) għal:
Electronic tenders in respect of the following notices
will be received up to 9.30 a.m. of Thursday, 4th December,
2014. Tenders are to be submitted ONLY online on (www.
etenders.gov.mt) for:
CPSU/MDH/1067/2014. Provvediment ta’ servizzi għaċċertikazzjoni ta’ oil fired hot water boilers and pressure
vessels
CPSU/MDH/1068/2014. Provvediment ta’ Smartnet
maintenance and support service għal active networking
equipment fl-Isptar Mater Dei u ċ-Ċentru l-ġdid talOnkoloġija
CPSU/MDH/1069/2014. Provvista ta’ Cisco network
active equipment.
CPSU/MDH/1067/2014. Provision of service for the
certification of oil fired hot water boilers and pressure
vessels
CPSU/MDH/1068/2014. Provision of Smartnet
maintenance and support service for active networking
equipment at Mater Dei Hospital and the new Oncology
Centre
CPSU/MDH/1069/2014. Supply of Cisco network active
equipment.
Id-dokumenti ta’ dawn l-offerti jinkisbu mingħajr ħlas.
The tender documents are free of charge.
Jintlaqgħu offerti elettroniċi rigward l-avviżi li ġejjin
sad-9.30 a.m. tal-Ħamis, 11 ta’ Diċembru, 2014. L-offerti
għandhom jintbagħtu BISS online fuq: (www.etenders.
gov.mt) għall-provvediment ta’:
Electronic tenders in respect of the following notices
swill be received up to 9.30 a.m. of Thursday, 11th
December, 2014. Tenders are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for the provision of:
CPSU/MDH/1070/2014. Dedicated courier service
għall-ġarr ta’ kampjuni u oġġetti oħra
CPSU/MDH/1071/2014. Servizzi ta’ akkomodazzjoni
f’lukanda
CPSU/MDH/1070/2014. Dedicated courier service for
the transportation of specimens and other items
CPSU/MDH/1071/2014. Hotel accommodation services
Id-dokumenti ta’ dawn l-offerti jinkisbu mingħajr ħlas.
The tender documents are free of charge.
Jintlaqgħu offerti elettroniċi rigward l-avviż li ġej
sad-9.30 a.m. tal-Ħamis, 18 ta’ Diċembru, 2014. L-offerti
għandhom jintbagħtu BISS online fuq: (www.etenders.
gov.mt) għal:
Electronic tenders in respect of the following notice
swill be received up to 9.30 a.m. of Thursday, 18th
December, 2014. Tenders are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for:
CPSU/MDH/1073/2014. Provvista ta’ Cell Culture
Freezers
CPSU/MDH/1073/2014.
Freezers
Id-dokumenti ta’ din l-offerta tinkiseb mingħajr ħlas.
Supply
of
Cell
Culture
The tender document is free of charge.
Jintlaqgħu offerti elettroniċi rigward l-avviż li ġej
sad-10.30 a.m. tal-Ġimgħa, 19 ta’ Diċembru, 2014. Lofferti għandhom jintbagħtu BISS online fuq: (www.
etenders.gov.mt) għal:
Electronic tenders in respect of the following notice
swill be received up to 10.30 a.m. of Friday, 19th
December, 2014. Tenders are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for:
CPSU/CPU/1042/14. Manutenzjoni u tiswija ta’ Health
Data Centre u Chest Clinic HVAC system fl-Isptar San
Luqa
CPSU/CPU/1042/14. Service and Repair of Health Data
Centre and Chest Clinic HVAC system at SLH
Id-dokumenti ta’ din l-offerta tinkiseb mingħajr ħlas.
The tender document is free of charge.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,261
Jintlaqgħu offerti elettroniċi rigward l-avviżi li ġejjin
sad-9.30 a.m. tat-Tnejn, 22 ta’ Diċembru, 2014. L-offerti
għandhom jintbagħtu BISS online fuq: (www.etenders.
gov.mt) għall-bażi ta’ kuntratt għall-provvista ta’ :
Electronic tenders in respect of the following notices
swill be received up to 9.30 a.m. of Monday, 22nd
December, 2014. Tenders are to be submitted ONLY
online on (www.etenders.gov.mt) for the framework
contract for the supply of:
CPSU/CPU 3509/14. Vitamin Emulsion (infant) for IV
Infusion
CPSU/CPU 3510/14. Bacterial Antigen Detection Kits
CPSU/CPU 3511/14. Bupivacaine hydrochloride 0.5%
injections
CPSU/CPU 3512/14. Thiopentone sodium 0.5g
injections
CPSU/CPU 3513/14. Vecuronium bromide 10mg
injections
CPSU/CPU 3514/14. Protease Modulating Dressing
CPSU/CPU 3515/14. Chlorhexidine in Alcoholic
Solution
CPSU/CPU 3516/14. Paediatric Universal Packs
CPSU/CPU 3517/14. Disinfectant and Detergent for use
with Gluteraldehyde Cycle in ETD3
CPSU/CPU 3518/14. Parenteral fat emulsion 20% LCT
x 100/200ml
CPSU/CPU 3519/14. Miconazole Nitrate 2% Cream
CPSU/CPU 3509/14. Vitamin Emulsion (infant) for IV
Infusion
CPSU/CPU 3510/14. Bacterial Antigen Detection Kits
CPSU/CPU 3511/14. Bupivacaine hydrochloride 0.5%
injections
CPSU/CPU 3512/14. Thiopentone sodium 0.5g
injections
CPSU/CPU 3513/14. Vecuronium bromide 10mg
injections
CPSU/CPU 3514/14. Protease Modulating Dressing
CPSU/CPU 3515/14. Chlorhexidine in Alcoholic
Solution
CPSU/CPU 3516/14. Paediatric Universal Packs
CPSU/CPU 3517/14. Disinfectant and Detergent for use
with Gluteraldehyde Cycle in ETD3
CPSU/CPU 3518/14. Parenteral fat emulsion 20% LCT
x 100/200ml
CPSU/CPU 3519/14. Miconazole Nitrate 2% Cream
Id-dokumenti ta’ dawn l-offerti jinkisbu mingħajr ħlas.
The tender documents are free of charge.
Id-dokumenti tal-offerti/kwotazzjonijiet jinkisbu biss
mill-Electronic Public Procurement System: (www.etenders.
gov.mt). Ir-reġistrazzjoni hija meħtieġa sabiex tkun tista’
tintuża l-website: Operaturi ekonomiċi Maltin għandu
jkollhom l-e-Id tal-Organizzazzjoni tagħhom sabiex ikunu
jistgħu jidħlu f’din il-website. Aktar tagħrif jinkiseb misSezzjoni tal-FAQ tal-istess website.
Tender/quotation documents are only obtainable from
the Electronic Public Procurement System (www.etenders.
gov.mt). Registration is required in order to make use of this
website: Maltese economic operators need to be in possession
of their Organisation e-ID in order to access this website.
More information is available from the FAQ Section of the
same website.
Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u l-iskedar tal- offerti/
kwotazzjonijiet fil-ħinijiet u d-dati msemmija hawn fuq.
The public may attend during the opening and scheduling
of tender/quotations at the times and dates specified above.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Transport Malta
L-Uffiċjal Kap Eżekuttiv ta’ Transport Malta jgħarraf li:
21st November, 2014
Transport Malta
The CEO, Transport Malta, notifies that:
Sal-10.00 a.m. ta’ nhar it-Tlieta, 2 ta’ Diċembru, 2014,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin flimkien maddokumenti kollha meħtieġa fil-kaxxa tal-offerti fl-uffiċċji
ta’ Transport Malta, Reception Level 0, Malta Transport
Centre, Il-Marsa MRS 1917 għal:
Sealed quotations complete with all required documents
are to be submitted in the Tender Box (Reception - Level
0), Transport Malta, Malta Transport Centre, Marsa
MRS 1917, up to 10.00 a.m. of Tuesday, 2nd December,
2014, for:
Kwot. Nru. TM Kwot 159/2014. Servizzi ta’ monitoraġġ
arkeoloġiku waqt ix-xogħlijiet ta’ trinek u fit-toroq li se jsiru
f’parti minn Vjal il-Ħaddiem, Ir-Rabat.
Quot. No. TM Quot 159/2014. Services of an archaelogical
monitor during trenching, civil and road works to be carried
out in part of Vjal il-Ħaddiem, Rabat.
Kwot. Nru. TM Kwot 160/2014. Servizzi professjonali ta’
konsulent akustiku għad-disinn tal-Marsa Junction (EA21u
EA20a).
Quot. No. TM Quot 160/2014. Professional services of
an acoustic consultant for the Marsa Junction (EA21 and
EA20a) design.
13,262
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Sal-10.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, 5 ta’ Diċembru,
2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin flimkien maddokumenti kollha meħtieġa fil-kaxxa tal-offerti fl-uffiċċji
ta’ Transport Malta, Reception Level 0, Malta Transport
Centre, Il-Marsa MRS 1917 għal:
Sealed quotations complete with all required documents
are to be submitted in the Tender Box (Reception - Level
0), Transport Malta, Malta Transport Centre, Marsa
MRS 1917, up to 10.00 a.m. of Friday, 5th December,
2014, for:
Kwot. Nru. TM Kwot 186/2014. Manifattura, provvista
u installazzjoni ta’ bus shelter fi Triq il-Qawra, Buġibba, San
Pawl il-Baħar
Quot. No. TM Quot 186/2014. Fabrication, supply and
installation of a bus shelter at Triq il-Qawra, Buġibba, San
Pawl il-Baħar
Il-kwotazzjonijiet ta’ hawn fuq jistgħu jinkisbu mingħajr
ħlas mill-website ta’ Transport Malta (http://www.transport.
gov.mt/organisation/procurement).
The above quotations may be downloaded, free of charge,
from the Transport Malta website (http://www.transport.gov.
mt/organisation/procurement).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
MINISTERU GĦALL-ENERĠIJA U S-SAĦĦA
MINISTRY FOR ENERGY AND HEALTH
Il-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa jgħarraf illi:-
The Ministry for Energy and Health notifies that
Sal-10.00 a.m. tat-Tlieta, 2 ta’ Diċembru 2014, ilMinisteru għall-Enerġija u s-Saħħa jilqa’ kwotazzjonijiet
magħluqin għal:-
Sealed quotations will be received at the Ministry for
Energy and Health up to 10.00 a.m. on Tuesday, 2nd
December 2014, for:–
Kwot. Nru. SEWCU105/2014. Provvediment ta’ servizzi
ta’ sapport amministrattiv u finanzjarju għall-immaniġġar
tal-proġett.
Quot. No. SEWCU105/2014. Provision of project
administrative and financial support services.
Il-formoli tal-kwotazzjoni u d-dokumenti relatati kollha
jistgħu jinkisbu mill-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa,
Auberge de Castille, Valletta, f’kull ġurnata tax-xogħol bejn
it-8.30 a.m. u nofsinhar.
Quotation forms and all related documents may be
obtained from the Ministry for Energy and Health, Auberge
de Castille, Valletta on any working day between 8.30 a.m.
and noon.
Il-formoli tal-kwotazzjoni jistgħu jinkisbu wkoll billi
jintbagħat email fuq: ([email protected]).
Quotation forms may also be obtained by sending an
email to ([email protected]).
Il-Ministeru għall-Enerġija u s-Saħħa jżomm id-dritt li
jirrifjuta anke l-aktar kwotazzjoni vantaġġuża.
The Ministry for Energy and Health reserves the right to
refuse even the most advantageous quotation.
Din is-sejħa għall-kwotazzjonijiet hija parzjalment
iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea taħt il-Fond Soċjali
Ewropew (FSE), skont ir-regoli tal-Programm Operattiv II
– Politika ta’ Koeżjoni (2007-2013) – Insaħħu Ħilitna għal
Aktar Impjiegi u Kwalità ta’ Ħajja Aħjar.
This call for quotations is part-financed by the European
Union under the European Social Fund, in accordance
with the rules of the Operational Programme II – Cohesion
Policy (2007-2013) – Empowering People for More Jobs
and a better Quality of Life.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm Operattiv II – Politika ta’ Koeżjoni 2007 - 2013
Insaħħu Ħilitna għal Aktar Impiegi għal Kwalità ta’ Ħajja Aħjar
Offerta parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Il-Fond Soċjali Ewropew (FSE)
Ninvestu fil-futur tiegħek
Operational Programme II – Cohesion Policy 2007 - 2013
Empowering People for More Jobs and a Better Quality of Life
Part-financed by the European Union
European Social Fund (ESF)
Investing in your future
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
KUNSILL LOKALI TA’ SANNAT
13,263
TA’ SANNAT LOCAL COUNCIL
Il-Kunsill Lokali Ta’ Sannat jgħarraf illi:-
Ta’ Sannat Local Council notifies that:-
Sal-11.00 a.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, 19 ta’ Diċembru,
2014, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:
Sealed tenders will be received till 11.00 a.m. of Friday,
19th December, 2014, for:
Avviż Nru. 03/2014 (M313). Xogħol ta’ pavimentar
b’ċangatura ta’ tip porfido fi Pjazetta tax-Xelina, Ta’ Sannat,
Għawdex, u kanali tal-ilma tax-xita b’impatt ambjentali
baxx.
Advt. No. 03/2014 (M313). Paving of Pjazetta tax-Xelina,
Ta’ Sannat, Gozo, with porfido paving slabs including
stormwater culvert with low life cycle environmental
impacts.
Id-dokumenti tal-offerta u aktar tagħrif jistgħu jinkisbu
mill-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill Lokali Ta’ Sannat,
mit-Tnejn sal-Ġimgħa waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju fuq ħlas
ta’ €100.
Tender documents and further information can be obtained
from Ta’ Sannat Local Council’s Administrative Office from
Monday to Friday during office hours against a payment of
€100.
Il-Kunsill iżomm id-dritt li jirrifjuta kull offerta, anke laktar waħda vantaġġuża.
The Council reserves the right to refuse all offers, even
the most advantageous.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007 - 2013
Assi 3 - Titjib tal-Kwalità tal-Ħajja fiż-Żoni Rurali
Proġett parzjalment iffinanzjat mill-Unjoni Ewropea
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ Ko-finanzjament: 75% Unjoni Ewropea, 25% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali
Rural Development Programme for Malta 2007 – 2013
Axis 3 - Improving the Quality of Life in Rural Areas
Project part-financed by the European Union
The European Agricultural Fund for Rural Development
Co-financing Rate: 75% European Union, 25% Government of Malta
Europe Investing in Rural Areas
Siġġiewi Local Council
KUNSILL LOKALI IS-Siġġiewi
Il-Kunsill Lokali Is-Siġġiewi jgħarraf illi:
The Siġġiewi Local Council notifies that:
Sa nofsinhar tal-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru, 2014,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin għal:-
Sealed quotations will be received up to noon of
Friday, 28th November, for:–
(a) Provvista, installazzjoni, ikkummissjunar
manutenzjoni tal-IP surveillance system, fis-Siġġiewi;
u
(a) Supply, installation, commissioning and maintenance
of an IP surveillance system, in Siġġiewi;
(b) Examination table li taġġustalha l-għoli għal skopijiet
mediċi;
(b) Height adjustable examination table for medical
purposes;
(c) Miżien b’height meter
Id-dokumenti tal-kwotazzjonijiet jinkisbu mill-uffiċċju
tal-Kunsill Lokali Is-Siġġiewi, Ċentru Ċiviku Is-Siġġiewi,
18, Pjazza San Nikola, Is-Siġġiewi.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
(c) Scale with height meter
The quotation documents can be obtained from the
Siġġiewi Local Council’s office, Siġġiewi Civic Centre, 18,
Pjazza San Nikola, Siġġiewi.
21st November, 2014
VERŻJONI ONLINE
13,264
KUNSILL LOKALI IS-Siġġiewi
Il-Kunsill Lokali Is-Siġġiewi jgħarraf illi:
Sa nofsinhar tat-Tnejn, it-22 ta’ Diċembru, 2014,
jintlaqgħu offerti magħluqin għal:Avviż Nru. LCS13/14. Provvista ta’ konkrit.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Siġġiewi Local Council
The Siġġiewi Local Council notifies that:
Sealed tenders will be received up to noon of Monday,
22nd December, 2014, for:–
Advt. No. LCS13/14. Supply of concrete.
Għandu jitħallas dritt ta’ €50 għall kull kopja taddokument tal-offerta.
A fee of €50 is to be charged for each copy of tender
document.
Id-dokumenti tal-offerta jinkisbu mill-uffiċċju talKunsill Lokali Is-Siġġiewi, Ċentru Ċiviku Is-Siġġiewi, 18,
Pjazza San Nikola, Is-Siġġiewi, waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju
mit-Tnejn sal-Ġimgħa, bejn it-8.00 a.m. u nofsinhar.
The tender documents can be obtained from the Siġġiewi
Local Council’s office, Siġġiewi Civic Centre, 18, Pjazza
San Nikola, Siġġiewi, during office hours from Monday to
Friday, between 8.00 a.m. and noon.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
KUNSILL LOKALI IN-NAXXAR
Il-Kunsill Lokali In-Naxxar jgħarraf illi:-
21st November, 2014
NAXXAR LOCAL COUNCIL
The Naxxar Local Council notifies that:-
Sas-2.00 p.m. ta’ nhar il-Ġimgħa, 28 ta’ Novembru,
2014, fil-kaxxa tal-offerti tal-Kunsill Lokali In-Naxxar,
jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin għal:
Sealed quotations will be received in the tender box at
the Naxxar Local Council up to 2.00 p.m. of Friday, 28th
November, 2014, for:
Kwot. Nru. Q012/2014. Vjaġġar bejn Malta u Sardegna
Quot. No. Q012/2014. Travelling from Malta to
Sardegna
Il-kwotazzjonijiet kollha jridu jkunu inklużi bil-VAT.
All quotations should include VAT.
Aktar dettalji u speċifikazzjonijiet (b’mod elettroniku)
jistgħu jinkisbu mill-Uffiċċju tal-Kunsill Lokali In-Naxxar,
18, Ċentru Ċiviku, Vjal il-21 ta’ Settembru, In-Naxxar, bejn
it-8.00 a.m. u nofsinhar u mis-2.00 p.m. sal-4.00 p.m., mitTnejn sal-Ġimgħa, u s-Sibt bejn it-8.00 a.m. u l-11.30 a.m.
Further information and specifications (in electronic format)
can be obtained from the Naxxar Local Council’s Office, 18,
Civic Centre, Vjal il-21 ta’ Settembru, Naxxar, from 8.00 a.m.
to noon and from 2.00 p.m. to 4.00 p.m., from Monday to
Friday, and Saturday from 8.00 a.m. to 11.30 a.m.
Il-kwotazzjonijiet jinfetħu fil-pubbliku minnufih wara ddata u l-ħin tal-għeluq.
Quotations will be opened in public immediately after the
closing date and time.
Il-Kunsill Lokali In-Naxxar iżomm id-dritt li jirrifjuta kull
kwotazzjoni.
The Naxxar Local Council reserves the right to refuse
any quotation.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
KUNSILL LOKALI IX-XAGĦRA
Il-Kunsill Lokali Ix-Xagħra jgħarraf li:
21st November, 2014
XAGĦRA LOCAL COUNCIL
The Xagħra Local Council notifies that:
Sa mhux aktar tard mill-11.00 a.m. tal-Erbgħa, 3 ta’
Diċembru, 2014, jintlaqgħu kwotazzjonijiet magħluqin
għal:
Sealed quotations will be received by not later than
11.00 a.m. of Wednesday, 3rd December, 2014, for:
Kwot. Nru. 07/2014. Servizz ta’ bexx tas-siġar tal-Palm
fix-Xagħra.
Quot. No. 07/2014. Spraying of palm trees in Xagħra,
Gozo.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,265
Il-kwotazzjonijiet għandhom jaslu f’dan l-indirizz: IsSegretarju Eżekuttiv, Kunsill Lokali Ix-Xagħra, Vjal it-8 ta’
Settembru, Ix-Xagħra, Għawdex XRA 9021.
Quotations are to delivered to the following address: The
Executive Secretary, Ix-Xagħra Local Council, Vjal it-8 ta’
Settembru, Ix-Xagħra, Gozo XRA 9021.
Kwotazzjonijiet li jidħlu wara din id-data u l-ħin
imsemmi ma jkunux aċċettati. L-ispeċifikazzjonijiet iridu
jinġabru mill-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill fil-ħinijiet
normali tax-xogħol.
Late submissions will not be accepted. Specifications
have to be collected from the Local Council’s Administrative
Office during normal business hours.
Ir-rati tal-kwotazzjoni għandhom ikunu fissi u kkwotati
bl-ewro biss.
The quotation rates shall be fixed and quoted in euro
only.
Kull kwotazzjoni trid tkun iffirmata minn rappreżentant
awtorizzat mill-kumpanija jew individwu.
Each quotation must be duly signed by an authorised
representative of the company/individual.
Il-Kunsill iżomm id-dritt li jirrifjuta kwalunkwe
kwotazzjoni, anke l-aktar waħda vantaġġuża.
The Council retains the right to refuse any quotation,
even the most advantageous.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
KUMITAT KONĠUNT
21st November, 2014
JOINT COMMITTEE
Il-Kumitat Konġunt ta’ Marsaskala, Marsaxlokk, Ħal
Safi, Ħaż-Żabbar u ż-Żejtun jgħarraf illi:
The Joint Committee of Marsaskala, Marsaxlokk, Ħal
Safi, Ħaż-Żabbar and Żejtun notifies that:
Sa mhux aktar tard mis-2.30 p.m. ta’ nhar it-Tnejn, 29
ta’ Diċembru, 2014, jintlaqgħu offerti magħluqin għal:
Sealed tenders will be received by not later than 2.30
p.m. of Monday, 29th December, 2014, for:
Avviż Nru. T03/14.
Servizz ta’ installazzjoni u
manutenzjoni tad-dwal tat-toroq
Advt. No. T03/14. Service of installation and maintenance
of street lighting
Id-dokumenti tal-offerti jistgħu jinġabru mill-uffiċċju
tal-Kunsill Lokali Iż-Żejtun, mill-1 ta’ Diċembru, 2014, fejn
għandu jitħallas dritt ta’ €100 għal kull kopja tad-dokument
tal-offerta.
Tender documents may be collected from Żejtun Local
Council office, from 1st December, 2014, against a fee of
€100 for each copy of tender document.
Il-Kumitat Konġunt iżomm id-dritt li jirrifjuta kwalunkwe
offerta, anke l-aktar waħda vantaġġuża.
The Joint Committee reserves the right to refuse any
offer, even the most advantageous.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
KUNSILL LOKALI IL-FONTANA
Il-Kunsill Lokali Il-Fontana jgħarraf illi:-
21st November, 2014
FONTANA LOCAL COUNCIL
The Fontana Local Council notifies that:-
Sa nofsinhar ta’ nhar it-Tnejn, 29 ta’ Diċembru, 2014,
fl-Uffiċċju Amministrattiv tal-Kunsill jintlaqgħu offerti
magħluqin għal:-
Sealed tenders will be received at the Council’s
Administrative Office up to noon of Monday, 29th
December, 2014, for:
Avviż Nru. FTN 08/2014. Provvista, installazzjoni,
operat u manutenzjoni ta’ energy efficient online streaming
equipment għal-laqgħat tal-Kunsill Lokali Il-Fontana
Advt. No. FTN 08/2014. Supply, installation, operation
and maintenance of energy efficient online streaming
equipment for Fontana Local Council meetings
Għandu jitħallas dritt ta’ €50.00 għal kull kopja taddokument tal-offerta.
A fee of €50.00 is to be paid for each copy of tender
document.
VERŻJONI ONLINE
13,266
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Id-dokumenti tal-offerta jinġabru mill-uffiċċju talKunsill Lokali waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju.
Tender documents can be collected from the Local
Council’s office during office hours.
Il-Kunsill iżomm id-dritt li jirrifjuta kull offerta, anke laktar waħda vantaġġuża.
The Council reserves the right to refuse all offers, even
the most advantageous.
Aktar dettalji jistgħu jinkisbu mis-Segretarju Eżekuttiv
fuq in-numru tat-telefon tal-Kunsill Lokali 2155 8877.
Further details can be obtained by contacting the
Executive Secretary on the Local Council telephone number
2155 8877.
Il-21 ta’ Novembru, 2014
KUNSILL LOKALI Ħal Qormi
Il-Kunsill Lokali Ħal Qormi jgħarraf illi:
21st November, 2014
Ħal Qormi Local Council
The Ħal Qormi Local Council notifies that:
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru,
2014, fl-Uffiċċju Amministrattivi tal-Kunsill jintlaqgħu
kwotazzjonijiet magħluqin għal:
Sealed quotations will be received at the Council
Administrative Offices up to noon of Friday, 28th
November, 2014, for:
Il-proġett bl-isem ‘The Setting up of a Rural Heritage
Trail from Tal-Blat to tal-Ħlas Ħal Qormi’, proġett kofinanzjat mill-Unjoni Ewropea taħt il-Programm għallIżvilupp Rurali għal Malta 2007-2013:-
The project entitled ‘The Setting up of a Rural Heritage
Trail from tal-Blat to tal-Ħlas in Qormi’, a project part
financed by the European Union under the Rural Development
Programme from Malta 2007-2013:-
Kwot. Nru. QLC/FGX/17/09E. Provvista u twaħħil ta’
barrikata tal-injam fiż–żona ta’ rikreazzjoni
Quot. No. QLC/FGX/17/09E. Supply and installation of
a wooden fence in the picnic area
Id-dokumenti tal-kwotazzjoni jistgħu jinġabru millUffiċċji Amministrattivi tal-Kunsill Lokali Ħal Qormi. IdDokumenti jistgħu jiġu spezzjonati waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju
mingħajr ħlas. Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u rreġistrazzjoni tal-kwotazzjonijiet fl-Uffiċċju Amministrattiv
tal-Kunsill. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mingħand isSegretarju Eżekuttiv fuq in-numru tat-telefon 2144 0101 jew
permezz ta’ email fuq: ([email protected]).
Relevant documents, copies of which may be collected
and inspected during normal office hours free of charge, at
Ħal Qormi Local Council’s Administrative Office. The public
may attend during the opening and scheduling of quotations
at the Council’s Administrative Office. More information
can be obtained from the Executive Secretary on telephone
2144 0101 or by email on: ([email protected]).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
21st November, 2014
Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007 - 2013
Assi 3 - Titjib tal-Kwalità tal-Ħajja f’Żoni Rurali
Offerta parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ ko finanzjament: 75% Unjoni Ewropea, 25% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali
Rural Development Programme for Malta 2007 – 2013
Axis 3 – Improving the Quality of Life in Rural Areas
Tender Part Financed by the European Union
The European Agricultural Fund for Rural Development
Co-financing Rate: 75% European Union, 25% Government of Malta
Europe Investing in Rural Areas
VERŻJONI ONLINE
Il-21 ta’ Novembru, 2014 KUNSILL LOKALI ĦAL QORMI
Il-Kunsill Lokali Ħal Qormi jgħarraf illi:
13,267
Ħal Qormi Local Council
The Ħal Qormi Local Council notifies that:
Sa nofsinhar ta’ nhar il-Ġimgħa, it-28 ta’ Novembru,
2014, fl-Uffiċċju Amministrattivi tal-Kunsill jintlaqgħu
kwotazzjonijiet magħluqin għal:
Sealed quotations will be received at the Council
Administrative Offices up to noon of Friday, 28th
November, 2014, for:
Il-Proġett bit-titlu ‘The Embellishment of Rural Area at
Sqaq Awżara (M413.A5)’, proġett ko-finanzjat mill-Unjoni
Ewropea taħt il-Programm għal Iżvilupp Rurali għal Malta
2007-2013:-
The Project Entitled ‘The Embellishment of Rural Area
at Sqaq Awżara (M413.A5)’, a project part financed by the
European Union under the Rural Development Programme
from Malta 2007-2013:
Kwot. Nru. QLC/FGX/17/09-M413.A5(i). Provvista u
twaħħil ta’ arblu tad-dawl tat-toroq
Quot. No. QLC/FGX/17/09-M413.A5(i).
installation of street lighting lamp post
Kwot. Nru. QLC/FGX/17/09-M413.A5(ii). Provvista u
twaħħil ta’ bankijiet u reċipjenti tal-iskart riċiklabbli
Quot. No. QLC/FGX/17/09-M413.A5(ii). Supply and
installation of benches and recycling bins
Id-dokumenti tal-kwotazzjonijiet jistgħu jinġabru millUffiċċji Amministrattivi tal-Kunsill Lokali Ħal Qormi. IdDokumenti jistgħu jiġu spezzjonati waqt il-ħinijiet tal-uffiċċju
mingħajr ħlas. Il-pubbliku jista’ jattendi waqt il-ftuħ u rreġistrazzjoni tal-kwotazzjonijiet fl-Uffiċċju Amministrattiv
tal-Kunsill. Aktar informazzjoni tista’ tinkiseb mingħand isSegretarju Eżekuttiv fuq in-numru tat-telefon 2144 0101 jew
permezz ta’ email fuq: ([email protected]).
Relevant documents, copies of which may be collected
and inspected during normal office hours free of charge, at
Ħal Qormi Local Council’s Administrative Office. The public
may attend during the opening and scheduling of quotations
at the Council’s Administrative Office. More information
can be obtained from the Executive Secretary on telephone
2144 0101 or by email on: ([email protected]).
Il-21 ta’ Novembru, 2014
Supply and
21st November, 2014
Programm tal-Iżvilupp Rurali għal Malta 2007 - 2013
Assi 3 - Titjib tal-Kwalità tal-Ħajja f’Żoni Rurali
Offerta parzjalment iffinanzjata mill-Unjoni Ewropea
Il-Fond Agrikolu Ewropew għall-Iżvilupp Rurali
Rata ta’ ko finanzjament: 80% Unjoni Ewropea, 20% Gvern ta’ Malta
L-Ewropa tinvesti f’Żoni Rurali
Rural Development Programme for Malta 2007 – 2013
Axis 3 – Improving the Quality of Life in Rural Areas
Tender Part Financed by the European Union
The European Agricultural Fund for Rural Development
Co-financing Rate: 80% European Union, 20% Government of Malta
Europe Investing in Rural Areas
AvviŻi tal-Qorti – Court Notices
Lista ta’ persuni kkwalifikati biex joqogħdu u li għandhom
iservu bħala Primi Ġurati u Ġurati Ordinarji fil-Qorti Kriminali matul ix-xahar ta’ Diċembru, 2014, skont l-artikolu 606
tal-Kodiċi Kriminali (Kap. 9, Ediz. Riv.).
List of persons duly qualified and subject to serve as
Foreman and Jurors in the Criminal Court during the month
of December, 2014, in terms of section 606 of the Criminal
Code (Cap. 9, Rev. Ed.).
Prim Ġurati
Azzopardi Edmond, Manager, Tas-Sliema
Borg Lewis, Dock Employee, San Ġwann
Caruana Paul George, Manager, Birkirkara
Cutajar Michael, Bank Employee, Is-Swieqi
Dimech Thomas, Manager, San Ġwann
Mallia Antonio, Clerk, Santa Venera
Meli Simon-John, Technical Officer, Is-Swieqi
13,268
VERŻJONI ONLINE
Micallef Anthony, Public Officer, Ir-Rabat
Micallef Raymond, Public Officer, Ħal Tarxien
Pavia Lorna, Clerk, Il-Gżira
Ripard Christian, Director, In-Naxxar
Sant Stefan, Clerk, Is-Swieqi
Spiteri Edmund, Messenger, Birkirkara
Tortell Malcolm, Psychologist, San Ġiljan
Zarb Mizzi Andrew, Communications, Ħal Għargħur
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Ġurati ORDINARJI
Agius Sarah, Student, Birkirkara
Agius Tonio Anthony, Physiotherapist, Ħ’Attard
Amato Gillian née Booker, Medical Laboratory Technologist,
Is-Swieqi
Attard Alexandra née Busuttil, Economic Officer, Is-Swieqi
Attard Maria Anna née Loftus, Public Officer, Paola
Attard Marliese née Vella, Principal, Il-Mosta
Attard Patrick, Electrical Engineer, In-Naxxar
Azzopardi Claudia née Frendo, Public Officer, Ħal Balzan
Azzopardi Kurt, Clerk, Ix-Xagħra
Balzan Caroline née Cassar, Communications, Ta’ Kerċem
Bartolo Jonathan Eliot, Communications, San Pawl il-Baħar
Bonavia Silvana née Bonavia, Clerk, Il-Fgura
Bonello Joseph, Self Employed, Is-Swieqi
Bonnici Mariella, Clerk, Il-Marsa
Bonnici Ranier, Research Officer, Iż-Żejtun
Borg Ilona, Pharmacy Technician, Ħaż-Żabbar
Bugeja Leonard, Self Employed, Ir-Rabat
Buhagiar Anthony, Director, Il-Mosta
Busuttil Clare, Clerk, Ħaż-Żabbar
Buttigieg Adrian, Bank Employee, In-Naxxar
Callus John, Assistant Technical Officer, Il-Ħamrun
Camilleri Cynthia Jane née Busuttil, Senior Clerk, Il-Mosta
Camilleri John, Labourer, Il-Mellieħa
Caruana Emanuel, Engineer, Ix-Xagħra
Caruana Marlene née Borg, Clerk, L-Imqabba
Cassar Maria-Anna, Public Officer, Ħal Luqa
Ciantar Benjamin, Student, Ħ’Attard
Cilia Joseph, University Graduate, Il-Mosta
Cortis David, Communications, Ir-Rabat
Debono Daniela, University Graduate, Birkirkara
Degiorgio Angelo, Nurse, Il-Fgura
Delia Kenneth (Kenneth Louis), Communication Therapist,
Il-Mosta
Desira Antonia née Fenech, Public Officer, Ħal Tarxien
Dimech Teresa née Bonello, Clerk, Iż-Żebbuġ
Doublet Mary Elena, Housewife, Il-Birgu
Farrugia Carmelo, Bank Employee, Ħ’Attard
Galea Antoine, Sprayer, Ħal Għaxaq
Galea Jane née Mifsud, Bank Officer, Ir-Rabat
Galea Jonathan, Secretary, Il-Mellieħa
Galea Joseph, Dental Hygienist, Il-Gudja
Gatt Carmelo, Manager, Ħaż-Żabbar
Gilford Francis, Technician, Marsaskala
Greener Stewart, Director, Ix-Xagħra
Grima Saviour, Public Officer, Il-Mosta
Kottmann Stefan, Bank Employee, Ħal Balzan
Locano Marlene née Agius, Public Officer, L-Imtarfa
Mahoney Gillian, Communications, L-Imsida
Mallia Natalino, Assistant Technical Officer, Ħal Qormi
Mallia Rachel, Architect, Il-Qala
Manicolo Adrian, Technician, Il-Gżira
Mercieca John, Self Employed, Ħaż-Żebbuġ
Micallef Carmen née Borg, Unemployed, Is-Siġġiewi
Micallef Gilbert, Public Officer, San Ġwann
Mifsud Alexia-Maria, Director, Is-Swieqi
Mifsud Mariella, Nurse, Is-Siġġiewi
Muscat Amanda, Speech Therapist, Paola
Muscat George, Officer, Iż-Żurrieq
Muscat Raymond, Engineer, Għajnsielem
Pace Olivia Ann née Marmarà, Insurance Underwriter,
Birkirkara
Purkiss Albert, Public Officer, San Pawl il-Baħar
Sadowski Maria Carmela née Pollacco, Bank Supervisor,
Birkirkara
Saliba Andrae Maree née Portelli, Public Officer, Birkirkara
Saliba Carmel, Waiter, Santa Venera
Sapiano Anthony, Accounts Manager, Birkirkara
Scerri Francesca, Bank Employee, Il-Mosta
Schembri Eman(Emanuel), Public Officer, San Pawl il-Baħar
Schembri Godwin, Clerk, Birkirkara
Schembri Jacqueline (Jacqueline Mary) née Azzopardi,
Dental Hygienist, Il-Qrendi
Scicluna Maria, Student, In-Naxxar
Scicluna Sharon née Farrugia, Professional Officer, Iż-Żurrieq
Shaw Diane née Jones, Supervisor, Pembroke
Spiteri Audibert Edward, Bank Employee, L-Imsida
Spiteri Carmel, Public Officer, Il-Ħamrun
Spiteri Jonathan, Bank Employee, Ir-Rabat
Vella Anton, Unemployed, Ħal Luqa
Vella Marie-Louise née Azzopardi, Clerk, Ħaż-Żabbar
Vella Mary-Rose née Vella, Clerk, Il-Qala
White Maria Grazja née Galea, Housewife, Birżebbuġa
Xerri Josianne née Grima, Clerk, Ix-Xagħra
Xuereb Charlon, University Student, Il-Qala
Zammit Francis, Technician, Il-Qala
Zammit Maria née Hayman, Nurse, Ħal Safi
Zammit Philip-James, Public Officer, Iż-Żebbuġ
Zammit Rita née Spiteri, Clerk, Ħaż-Żabbar
Zarb Carlo, Learning Support Officer, Ħ’Attard
Reġistru tal-Qrati Superjuri, Valletta, illum, it-Tlieta, it-18
ta’ Novembru, 2014.
Registry of the Superior Courts, Valletta, today, Tuesday,
18th day of November, 2014.
(Iff.) FranKlIn Calleja
Għar-Reġistratur Qrati u Tribunali Kriminali
(Sgd) FranKlIn Calleja
f/Registrar Courts and Criminal Tribunals
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,269
1823
B’digriet mogħti fit-13 ta’ Settembru, 2014, fl-atti talIttra Medjazzjoni fl-ismijiet, Stephen Formosa vs Rosemarie
Aquilina, Ittra numru 581/14, ġiet ordnata s-segwenti
pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika fil-konfront talintimat a tenur tal-Artikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 13th September,
2014, in the records of the Letter of Mediation in the names,
Stephen Formosa vs Rosemarie Aquilina, Letter number
581/14, the following publication was ordered for the
purpose of service of the respondent in terms of Article 187
(3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Qorti
Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), minn Rose Marie Aquilina (KI
64291M), 176, Fleur de Luna, Carmel Street, Birkirkara,
esponiet bir-rispett:
By means of a Sworn Application filed in the Civil Court
(Family Section), by Rose Marie Aquilina (ID 64291M),
176, Fleur de Luna, Carmel Street, Birkirkara, respectfully
pleaded:
1. Illi l-esponenti minn relazzjoni li kellha ma’ Stephen
Formosa twieled tifel nhar il-11 ta’ Awwissu, 2006
...omissis... li llum għandu erba’ snin.
1. That the applicant from a relationship she had with
Stephen Formosa a boy was born on the 11th August, 2006,
...omissis... who is today four years old.
2. Illi l-imsemmi minuri jirrisjedi u jinsab taħt il-kura u
kustodja effettiva tal-esponenti.
2. That the said minor resides and is under the effective
care and custody of the applicant.
3. Illi l-aċċess għall-minuri ...omissis... attwalment ma
hux regolat, u l-istess Stephen Formosa ilu ma’ jara l-istess
minuri sa minn Jannar 2014.
3. That the access to the minor ...omissis... is not regulated
at the time being, and the same Stephen Formosa has not
seen the minor since January 2014.
4. Illi l-intimat ma hux qiegħed jikkontribwixxi għallmanteniment tal-istess minuri minkejja li huwa jaħdem fulltime u part-time.
4. That the respondent is not contributing to the
maintenance of the same minor despite working full-time
and part-time.
5. Illi għalhekk jeħtieg illi pendente lite tiġi ffissata
retta alimentari pagabbli mill-intimat lill-esponenti bħala
manteniment għall-minuri ...omissis...
5. That thus it is necessary that pendente lite there be fixed
the adequate maintenance payable by the respondent to the
applicant as maintenance for the minor ...omissis...
Għaldaqstant, l-esponenti qiegħda umilment titlob lil
din l-Onorabbli Qorti pendente lite tiffissa retta alimentarja
pagabbli mill-intimat lill-esponenti bħala manteniment
għall-minuri Athan Formosa taħt dawk il-provvedimenti li
din il-Qorti jidhrilha xierqa u opportuni fiċ-ċirkostanzi.
Thus, the applicant is humbly praying this Honourable
Court so that pendente lite it fixes the adequate maintenance
payable by the respondent to the applicant as maintenance
for the minor Athan Formosa under those provisions that this
Court deems fit and opportune in the circumstances.
Notifika: Stephen Formosa, El Shaddai Court, Flat 5, Triq
il-Ġummar, Birkirkara.
Notify: Stephen Formosa, El Shaddai Court, Flat 5, Triq
il-Ġummar, Birkirkara.
Reġistru tal-Qrati Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), illum 14
ta’ Novembru, 2014.
Registry of the Civil Courts (Family Section), today 14th
November, 2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1824
B’digriet mogħti mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, fit-23
ta’ Settembru, 2014, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet,
Borg Matthew vs Falzon Roderick, rikors numru 602/14
JPG, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’
notifika fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187 (3)
et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the First Hall Civil Court,
on the 23rd September, 2014, in the records of the Sworn
Application in the names, Borg Matthew vs Falzon Roderick,
application number 602/14 JPG, the following publication
was ordered for the purpose of service of the respondent in
terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
13,270
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet, Matthew Borg (KI 146777M) vs
Roderick Falzon (KI 328877M), fis-7 ta’ Lulju, 2014, irrikorrent Matthew Borg (KI 146777M), talab il-konvenut
jgħid għaliex ma għandhiex din l-Onorabbli Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the First Hall
Civil Court, in the names, Matthew Borg (ID 146777M) vs
Roderick Falzon (ID 328877M), on the the 7th July, 2014, the
applicant Matthew Borg (ID 146777M), asked the defendant
to state why this Honourable Court should not:
Taqta’ l-kawża bid-dispensa tas-smigħ ai termini talArtikolu 167 et sequitur tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta,
tiddikjara illi l-konvenut huwa debitur tal-attur għas-somma
ta’ tletin elf, erba’ mija u tnejn u sittin Ewro (€30,462),
rappreżentanti self brevi manu, u tilqa’ t-talbiet l-oħra firrikors.
Decide the cause without preceeding to a hearing in
terms of Article 167 et sequitur of Cap. 12 of the Laws of
Malta, declare that the defendant is a debtor of the plaintiff
for the sum of thirty thousand, four hundred sixty two Euro
(€30,462), representing loan brevi manu, and uphold the
other demands in the application.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet kontra l-konvenut inġunt in
subizzjoni.
With costs and interests against the defendant summoned
so that a reference to his evidence be made.
Notifika: Roderick Falzon, Flat 2, Alison Flats, Triq lIstampatur, Santa Venera.
Notify: Roderick Falzon, Flat 2, Alison Flats, Triq lIstampatur, Santa Venera.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet Borg Matthew vs Falzon
Roderick, rikors numru 602/14 JPG, jinsab differit għassmigħ għas-27 ta’ Novembru, 2014, fid-9.25 a.m.
The Sworn Application in the names Borg Matthew vs
Falzon Roderick, application number 602/14 JPG, is deferred
for hearing to the 27th November, 2014, at 9.25 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 14 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 14th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1825
Bandu għall-Kuraturi
Bann for Curators
Repubblika ta’ Malta
Republic of Malta
Lill-Marixxall tal-Qorti
To The Marshall of the Court
B’digriet mogħti minn din il-Qorti, fit-30 ta’ Settembru,
2014, fuq talba ta’ Josianne Vassallo, ġie ordnat biex
jintgħażlu kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw lis-sidien
li għandhom id-directum dominium, fl-atti taċ-Ċedola ta’ fidi
ta’ ċens numru 1313/2014, fl-ismijiet, Josianne Vassallo vs
Kuraturi Deputati, u fl-atti l-oħra relattivi u sussegwenti.
By means of a decree by this Court, on the 30th September,
2014, following a request of Josianne Vassallo, it was ordered
that Deputy Curators be chosen to represent the owners
who have the directum dominium, in the records of the
Schedule of redemption of groundrent number 1313/2014,
in the names, Josianne Vassallo vs Deputy Curators, and in
the relative and subsequent acts.
Permezz ta’ Ċedola ta’ Depożitu u kontestwali fidi ta’
ċens ippreżentata fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet,
Josianne Vassallo, mart Noel, bint Alexander Falzon u Jane
née Micallef, imwielda u residenti Pietà, karta tal-identità
numru 580739M vs Kuraturi Deputati nominati sabiex
jirrappreżentaw lis-sidien li għandhom id-directum dominium,
fid-29 ta’ Settembru, 2014, l-interpellanti Josianne Vassallo
née Falzon (KI 300287M), esponiet bir-rispett:
By means of a Schedule of Deposit and contextual redemption
of groundrent filed in the First Hall Civil Court, in the names
Josianne Vassallo, wife of Noel, daughter of Alexander Falzon
and Jane née Micallef, born and residing in Pietà, identity card
number 580739M vs Deputy Curators appointed to represent
the owners who have the directum dominium, on the 29th
September, 2014, the interpellant Josianne Vassallo née Falzon
(ID 300287M), respectfully pleaded:
Illi l-esponenti akkwistat il-fond, u cioé, l-istudio flat li
jġib l-isem ‘Sea Haven’, bin-numru uffiċjali mija tmienja u
That the interpellant acquired the premises, and namely,
the studio flat which bears the name ‘Sea Haven’, with
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,271
tletin ittra ‘A’ (138A), sitwat fil-groundfloor level, cioé livell
tat-triq, fi Triq San Xmun, Buġibba, limiti ta’ San Pawl ilBaħar, permezz ta’ kuntratt ippubblikat fl-atti tan-Nutar Dr
Sharon Faith, tat-2 ta’ Ġunju, 2010.
official number one hundred thirty-eight letter ‘A’ (138A),
situated at groundfoor level, namely at street level, in St
Simon Street, Buġibba, limits of Saint Paul’s Bay, by means
of a contract published in the records of Notary Dr Sharon
Faith, on the 2nd June, 2010.
Illi fl-imsemmi att jidher li l-fond huwa liberu u frank,
peró mill-provenjenza kemm mill-att ippubblikat min-Nutar
Pierre Attard, tas-26 ta’ Marzu, 1993, u l-att ippubblikat flatti tan-Nutar Dr Angelo Sammut, tal-25 ta’ Settembru, 1979,
jidher ċar illi dan il-fond huwa soġġett għaċ-ċens annwu u
perpetwu ta’ (€4.66).
That in the said deed it appears that the premises is free
and unencumbered, however from the root of title both
from the deed published by Notary Pierre Attard, of the
26th March, 1993, and the deed published in the records of
Notary Dr Angelo Sammut, of the 25th September, 1979, it
appears clear that this premises is subject to the annual and
perpetual groundrent of (€4.66).
Illi l-esponenti qegħda tipprevalixxi ruħha middispożizzjoni tal-Artikolu 1501 tal-Kodiċi Ċivili (Kap.
16), u tiddepożita s-somma ta’ €93.20, li tirrappreżenta limsemmi ċens kapitalizzat bil-5%, u s-somma ta’ €23.30,
ħames snin arretrati ta’ ċens biex jiġu liberament żbankati
wara li titħalla d-debita riċevuta skont il-liġi.
That the interpellant is availing herself of the provisions
of Article 1501 of the Civil Code (Cap. 16), and depositing
the sum of €93.20, which represents the said groundrent
capitalised at 5%, and the sum of €23.30, five years arrears
of groundrent to be freely withdrawn after the due receipt
according to law is left.
Interpellanti: ‘Perla’, 101, Triq l-Iskorba, Żebbiegħ.
Interpellant: ‘Perla’, 101, Triq l-Iskorba, Żebbiegħ.
Notifika: 1. Kuraturi Deputati, Il-Qorti, Il-Belt Valletta.
Service: 1. Deputy Curators, Courts of Justice, Valletta.
2. Direttur tar-Reġistru Pubbliku, Reġistru Pubbliku, IlBelt Valletta (żewġ notifiki).
2. Director Public Registry, Public Registry, Valletta (two
services).
3. Land Registry, Casa Bolino, Il-Belt Valletta.
3. Land Registry, Casa Bolino, Valletta.
Int għaldaqstant ordnat li twaħħal kopja uffiċjali ta’ dan
il-bandu fid-daħla ta’ din il-Qorti Superjuri, u ssejjaħ b’dan
lil kull min irid jidħol bħala kuratur biex jidher fi żmien sitt
ijiem f’dan ir-Reġistru, u jagħmel b’nota d-dikjarazzjoni illi
huwa jidħol għal dan.
You are therefore ordered to affix an official copy of this
bann at the entrance of this Superior Court, and to summon
whosoever wishes to act as curator to appear before this
Registry within six days, and by means of a minute to submit
a declaration that he wishes so to act.
Int ordnat ukoll li tgħarraf lil kull wieħed illi jekk ma
jagħmilx din id-dikjarazzjoni fiż-żmien fuq mogħti, din ilQorti tgħaddi biex tagħżel Kuraturi tal-Uffiċċju.
You are also ordered to inform each one that if he fails to
make this declaration within the stipulated time, the Court
will proceed to the selection of Curators of Office.
U wara li tkun għamilt dana, jew jekk tiltaqa’ ma’ xi
xkiel fl-eżekuzzjoni ta’ dan il-bandu, inti għandek tgħarraf
minnufih lil din il-Qorti.
And after so acting, or if you should encounter any
difficulty in the execution of this bann, you are to inform
forthwith this Court.
Mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’Awla hawn fuq imsemmija,
bix-xhieda tal-Onor. Imħallef Silvio Meli, LLD, Duttur talLiġi.
Given by the Civil Court First Hall above mentioned,
with the witness of the Hon. Mr Justice Silvio Meli, LLD,
Doctor of Laws.
Illum 30 ta’ Settembru, 2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 14 ta’ Novembru,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Today 30th September, 2014.
Registry of the Superior Courts, today 14th November,
2014.
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
13,272
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 1826
Permezz ta’ digriet mogħti fl-20 ta’ Ottubru, 2014,
mill-Qorti Ċivili Prim’Awla, fl-atti tal-ittra uffiċjali
numru 2893/14, fl-ismijiet Kevin Azzopardi et vs Louis
Baldacchino, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi
ta’ notifika fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187
(3) tal-Kap. 12.
Fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
Illum 18 ta’ Settembru, 2014
By means of a decree of the 20th October, 2014, of
the Civil Court First Hall, in the records of judicial letter
number 2893/14, in the names Kevin Azzopardi et vs Louis
Baldacchino, the following publication was ordered for the
purpose of effecting service on the respondent in terms of
Article 187 (3) of Cap. 12.
In the First Hall of the Civil Court
Today 18th September, 2014
Lil: Louis Baldacchino (KI 196349M), ta’ 132, Triq Rue
D’Argens, Imsida.
To: Louis Baldacchino (ID 196349M), of 132, Triq
D’Argens, Msida.
Permezz tal-preżenti, Kevin Azzopardi (KI 78078M), u
martu Francina Azzopardi (KI 27980M), ta’ White Pearl,
Triq Excelsior, Għargħur, jirreferuk għall-kuntratt pubbliku
tas-16 ta’ April, 2014, fl-atti tan-Nutar Dr James Grech, li
permezz tiegħu inti kkostitwejt ruħek veru, ċert u likwidu
debitur favur il-mittenti fis-somma ta’ €171,267.14 pagabbli
sas-16 ta’ Ġunju, 2014, rappreżentanti prezz ta’ xogħlijiet ta’
appalt, kostruzzjoni jew rikostruzzjoni mwettqa mill-mittenti
fuq iz-żewġ siti adjaċenti u kontigwi, wieħed minnhom ġa
okkupat mid-dar bin-numru 132, bl-isem Saint Anthony,
fi Triq D’Argens, l-Imsida, u erba’ garaxxijiet bla numru
u bla isem, ġa aċċessibbli minn Triq Testaferrata, kif aħjar
deskritti fil-kuntratt tal-25 ta’ Marzu, 1991, fl-atti tan-Nutar
George Cassar, u s-sit l-ieħor kif ġa okkupat mid-dar bl-arja
sovrastanti bin-numru 130, Triq D’Argens, Imsida, liema dar
kellha bieb ieħor fi Triq Testaferrata, Gżira, kif aħjar deskritta
fil-kuntratt tal-15 ta’ Jannar, 2009, fl-atti tan-Nutar Liża
Camilleri, jinterpellawk sabiex fi żmien jumejn tħallashom
l-imsemmija somma ta’ €171,267.14 bl-imgħaxijiet ta’ 7.5%
dekorribbli mis-16 ta’ Ġunju, 2014, sad-data tal-ħlas effettiv,
kollox skont l-imsemmi kuntratt pubbliku tas-16 ta’ April,
2014, fl-atti tan-Nutar James Grech.
By the present, Kevin Azzopardi (ID 78078M), and his
wife Francina Azzopardi (ID 27980M), of White Pearl,
Triq Excelsior, Għargħur, refers you to the public contract of
the 16th April, 2014, in the acts of Notary James Grech, that
by means of which you constituted yourself as true, certain
and liquid debtor in favour of the interpellants in the sum of
€171,267.14 payable till the 16th June, 2014, representing
price for contract of works, construction or reconstruction
done by the interpellants on two adjacent and contiguous sites
one already occupied that is the premises with number 132,
with the name Saint Anthony, in Triq D’Argens, Msida, and
by four garages without number and without a name already
accessible from Triq Testaferrata, as better described in the
contract dated 25th March, 1991, in the acts of Notary George
Cassar, and the other site already occupied with the overlying
airspace with number 130, in Triq D’Argens, Msida, which
premises had another door in Triq Testaferrata, Gżira, as better
described in the contract dated 15th January, 2009, in the acts
of Notary Liża Camilleri, solicits you so that within two days
you pay the said sum of €171,267.14 with interest of 7.5%
from the 16th June, 2014, till the date of effective payment,
everything according to the said public contract of the 16th
April, 2014, in the acts of Notary James Grech.
Din l-ittra uffiċjali qed issir sabiex id-dejn fuq imsemmi
fil-kuntratt ippubblikat min-Nutar Dr James Grech jiġi reż
eżekuttiv kontra tiegħek skont l-Artikoli 253 (b) u 256 (2)
tal-Kap. 12.
This judicial letter is being made so that the debt above
mentioned in the contract published by Notary Dr James
Grech will be rendered executable against you according to
Articles 253 (b) and 256 (2) of Cap. 12.
Fin-nuqqas ta’ ħlas sħiħ u immedjat, il-mittenti se
jeżegwixxu kontra tiegħek it-titolu eżekuttiv tagħha skont
il-liġi.
In default of all the payment and immediately, the
interpellants will proceed against you the executive title
according to law.
Tant biex tagħraf timxi.
So much of your own guidance.
Bl-ispejjeż.
With costs.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 14 ta’ Novembru,
2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
Registry of the Superior Courts, today 14th November,
2014.
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,273
1827
Permezz ta’ digriet mogħti fit-12 ta’ Frar, 2014, mill-Qorti
Ċivili Prim’Awla, fl-atti tal-ittra uffiċjali numru 3568/13, flismijiet Raymond Farrugia et vs PG Ħamrun Construction
Limited, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’
notifika a tenur tal-Artikolu 187 (5) tal-Kap. 12.
By means of a decree of the 12th February, 2014, of the
Civil Court First Hall, in the records of judicial letter number
3568/13, in the names Raymond Farrugia et vs PG Ħamrun
Construction Limited, the following publication was ordered
for the purpose of effecting service on the respondents in
terms of Article 187 (5) of Cap. 12.
Fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
Illum 22 ta’ Novembru, 2013
In the First Hall of the Civil Court
Today 22nd November, 2013
Lil: PG Ħamrun Construction Limited (C 37385), ta’ 4,
St Mary Street, Magħtab, Naxxar.
To PG Ħamrun Construction Limited (C 37385), of 4,
St Mary Street, Magħtab, Naxxar.
Permezz tal-preżenti, Raymond u Mary, konjugi Farrugia,
(KI 609060M u KI 34962M rispettivament), ta’ Raymar, Triq
il-Maħżnier, Luqa, jinterpellawk sabiex fi żmien erbat ijiem
tħallashom is-somma komplessiva ta’ €173,305 konsistenti
kwantu għal €139,762 bħala ħlas li inti obbligat tħallashom
skont skrittura tal-11 ta’ Novembru, 2011, u kwantu għal
€33,543 bħala mgħaxijiet fuq l-istess somma.
By the present, Raymond and Mary, spouses Farrugia
(ID 609060M and ID 34962M respectively), of Raymar,
Triq il-Maħżnier, Luqa, solicits you so that within four days
you pay the sum of €173,305 representing as for the sum
of €139,762 as payment that you were bound to pay as per
writing of the 11th November, 2011, and as for the sum of
€33,543 as interest on the same amount.
Din l-ittra qed issir ukoll ai fini fost oħrajn ta’ Artikolu
2156 tal-Kap. 16 tal-Liġijiet ta’ Malta.
This letter is being made in terms of Article 2156 of Cap.
16 of the Laws of Malta.
Bl-ispejjeż tal-preżenti, u bl-imgħax legali mill-preżenti
sal-ħlas effettiv.
With costs of this present, and with legal interest from
this present till the effective payment.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 14 ta’ Novembru
2014
Registry of the Superior Courts, today 14th November,
2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1828
Permezz ta’ digriet mogħti fit-23 ta’ Ottubru, 2014,
mill-Qorti Ċivili Prim’Awla, fl-atti tal-ittra uffiċjali numru
1443/14, fl-ismijiet Gabriel Pompas vs Eduard Marcel
Nedelcu, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’
notifika fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187 (3)
tal-Kap. 12.
Fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
Illum 9 ta’ Mejju, 2014
By means of a decree of the 23rd October, 2014, of
the Civil Court First Hall, in the records of judicial letter
number 1443/14, in the names Gabriel Pompas vs Eduard
Marcel Nedelcu, the following publication for the purpose
of effecting service on the respondent was ordered in terms
of Article 187 (3) of Cap. 12.
In the First Hall of the Civil Court
Today 9th May, 2014
Lil: Eduard Marcel Nedelcu, ta’ 15, Thelma, St James
Street, Sliema.
To: Eduard Marcel Nedelcu, of 15, Thelma, St James
Street, Sliema.
Permezz tal-preżenti, Gabriel Pompas (KI 0033959A), ta’
50, Triq ir-Rebbiegħa, Buġibba, St Paul’s Bay, jinterpellak
biex fi żmien jumejn tersaq għal-likwidazzjoni u ħlas talflejjes li huwa sborza fuq il-proprjetà 15, Thelma, St James
By the present, Gabriel Pompas (ID 0033959A), of 50,
Triq ir-Rebbiegħa, Buġibba, St Paul’s Bay, solicits you so
that within two days you come forward for the liquidation
and payment of the monies that he paid on the property
13,274
VERŻJONI ONLINE
Street, Sliema, u b’kumpens għall-użu tiegħek tal-istess fond
b’mod esklussiv, liema proprjetà hija ndiviża bejnietkom.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 15, Thelma, St James Street, Sliema, and compensation
for using the same premises in an exclusive manner which
property is divided between you.
Il-ħlasijiet li għamel il-mittenti jinkludu:
The payments that the interpellant made includes:
Ħlasijiet lura mensili lil HSBC Bank (Malta) plc tas-self
li intkom ħadtu ndiviżament bejnietkom, u li ħallashom u
għadu jħallas il-mittent waħdu;
Back monthly payments to HSBC Bank (Malta) plc for
the loans that you had taken undivided between you that he
paid and that he is still paying;
Ħlasijiet ta’ premium tal-insurance kif kien mitlub millBank u minnkom miftiehem; u
Payment of premium of the insurance that it was required
by the Bank and agreed between you;
Ħlasijiet ta’ €7,999 magħmula mill-mittenti fuq ilkuntratt tax-xiri lill-proprjetajru li begħlkom il-fond, taxxi u
drittijiet professjonali.
Payment of €7,999 made by the interpellant on the
contract to the owner that sold the premises, taxes and
professional fees.
Jekk inti ma tottemprax ruħek mal-preżenti, il-mittenti se
jipproċedi ġudizzjarjament kontra tiegħek skont il-liġi.
If you do not abide with this present, the interpellant will
proceed against you according to law.
Fl-istess waqt, il-mittenti jinfurmak illi huwa mhux fi
ħsiebu jibqa ko-proprjetarju miegħek fil-proprjetà f’TasSliema, numru 15, jisimha Thelma, f’St James Street.
Għalhekk, jekk ma tiftehmux fi żmien jumejn biex tpoġġu
l-proprjetà msemmija għall-bejgħ mill-iktar fis possibbli,
huwa se jmexxi ġudizzjarjament għad-diviżjoni tal-istess
proprjetà, u f’każ li ma tinqasamx, kif ikun il-każ, tinbiegħ
bis-subbasta ġudizzjarja.
At the same time, the interpellant informs you that he
is no longer being co-owner with you in the property in
Sliema, number 15, named Thelma, in St James Street, thus
if you do not agree within two days to make the property for
sale immediately, he is going to proceed judicially for the
division of the said property, and in case it is not divisable,
according to the case, it will be sold by means of a judicial
sale.
Tant biex tagħraf timxi.
So much for your own guidance.
Bl-ispejjeż.
With costs.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 14 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 14th November,
2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1829
B’dan l-Avviż ikun magħruf illi b’rikors ippreżentat filQorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni Volontarja, fit-18 ta’
Settembru, 2014, Rikors numru 844/2014 minn Simon Joseph,
Lewis Joseph, sive Lewis, sive Louis, Margaret Rose Gauci,
Antoinette Marie Curmi u Francis Lawrence, ilkoll aħwa
Torpiano, fejn talbu li tiġi ddikjarata miftuħa favur tagħhom fi
kwota ta’ kwart (1/4) indiviż kull wieħed u waħda minnhom,
is-Suċċessjoni ta’ ommhom Matilde Torpiano, armla minn
Joseph Torpiano, bint il-mejtin Simeone Sammut u Paola née
Vella, imwielda u kienet toqgħod Il-Belt Valletta, u mietet ilPietà, fid-29 ta’ Awwissu, 2003, ta’ 94 sena, u li kellha karta
tal-identita bin-numru 554608(M), u li mietet bla testment.
By means of an application filed in the Civil Court of
Voluntary Jurisdiction Section, on the 18th September, 2014,
Application number 844/2014 by Simon Joseph, Lewis
Joseph, sive Lewis, sive Louis, Margaret Rose Gauci,
Antoinette Marie Curmi and Francis Lawrence, all brothers
and sisters Torpiano, whereby they prayed that it be declared
open in their favour in the quota of one fourth (1/4) undivided
share each one of them, the Succession of their mother
Matilde Torpiano, widow of Joseph Torpiano, daughter of the
late Simeone Sammut and Paola née Vella, born and resided in
Valletta, and died in Pietà, on the 29th August, 2003, aged 94,
holding identity card number 554608(M), intestate.
Għaldaqstant, kull min jidhirlu li għandu interess huwa
msejjaħ biex jidher quddiem il-Qorti fuq imsemmija sabiex
Wherefore any person who considers to have an interest
in the matter is hereby called upon to appear before the said
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,275
b’nota jmur kontra dik it-talba fi żmien ħmistax-il ġurnata li
jibda jgħaddi minn dak il-jum li fih jiġi mwaħħal il-bandu u
l-avviżi skont il-liġi.
Court, and to bring forward his objections hereto by a minute
to be filed within fifteen days from the posting of the banns
and notices according to law.
Reġistru tal-Qorti Ċivili Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja, illum 14 ta’ Novembru, 2014.
Registry of the Civil Court Voluntary Jurisdiction Section,
today 14th November, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Court and Tribunals
1830
Permezz ta’ digriet mogħti fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
fit-30 ta’ Settembru, 2014, fl-atti tal-ittra uffiċjali numru
1863/14, fl-ismijiet Bank of Valletta plc vs Ronald Bonello
et, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika
a tenur tal-Artikolu 187 (3) tal-Kap. 12.
Permezz ta’ digriet mogħti fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili
fit-30 ta’ Settembru, 2014, fl-atti tal-ittra uffiċjali numru
1863/14, fl-ismijiet Bank of Valletta plc vs Ronald Bonello
et, ordnat is-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika
a tenur tal-Artikolu 187 (3) tal-Kap. 12.
Permezz ta’ ittra uffiċjali ippreżentata fil-Prim’Awla talQorti Ċivili lil Ronald (KI 779349M), u Mary (KI 415346M),
miżżewġin Bonello, ta’ Cargio Court, Flat 6, Triq il-Bajja,
Marsaskala, fit-18 ta’ Ġunju, 2014, Bank of Valletta plc, ta’
1/5 Misraħ San Ġorġ, Il-Belt Valletta VLT 1190, filwaqt illi
tirreferikom għal żewġ kuntratti datati 30 ta’ Ġunju, 2008, flatti tan-Nutar Dr Robert Micallef, u għall-iskrittura privata
datata 19 ta’ Awwissu, 2008, fejn intom iggarantejtu flimkien
u in solidum ma’ C.S.I. Oil Field Services Limited, id-debiti
tal-istess C.S.I. Oil Field Services Limited, tinterpellakom
sabiex fi żmien jumejn tħallsu flimkien u in solidum, issomma ta’ €488,131.54 bilanċ għad-debitu fil-Business
Loan u Overdraft Accounts ta’ C.S.I. Oil Field Services
Limited mal-Bank of Valletta plc, flimkien mal-imgħaxijiet
ulterjuri mill-24 ta’ Mejju, 2014.
Permezz ta’ ittra uffiċjali ippreżentata fil-Prim’Awla talQorti Ċivili lil Ronald (KI 779349M), u Mary (KI 415346M),
miżżewġin Bonello, ta’ Cargio Court, Flat 6, Triq il-Bajja,
Marsaskala, fit-18 ta’ Ġunju, 2014, Bank of Valletta plc, ta’
1/5 Misraħ San Ġorġ, Il-Belt Valletta VLT 1190, filwaqt illi
tirreferikom għal żewġ kuntratti datati 30 ta’ Ġunju, 2008, flatti tan-Nutar Dr Robert Micallef, u għall-iskrittura privata
datata 19 ta’ Awwissu, 2008, fejn intom iggarantejtu flimkien
u in solidum ma’ C.S.I. Oil Field Services Limited, id-debiti
tal-istess C.S.I. Oil Field Services Limited, tinterpellakom
sabiex fi żmien jumejn tħallsu flimkien u in solidum, issomma ta’ €488,131.54 bilanċ għad-debitu fil-Business
Loan u Overdraft Accounts ta’ C.S.I. Oil Field Services
Limited mal-Bank of Valletta plc, flimkien mal-imgħaxijiet
ulterjuri mill-24 ta’ Mejju, 2014.
Din l-interpellanza qed issir mingħajr preġudizzju għallproċeduri oħra intavolati kontra tagħkom mis-soċjetà mittenti
għal bilanċi oħra minnkom dovuti.
Din l-interpellanza qed issir mingħajr preġudizzju għallproċeduri oħra intavolati kontra tagħkom mis-soċjetà mittenti
għal bilanċi oħra minnkom dovuti.
Is-soċjetà mittenti tavżakom illi jekk tonqsu, hija se tkun
kostretta tipproċedi kontra tagħkom skont il-liġi.
Is-soċjetà mittenti tavżakom illi jekk tonqsu, hija se tkun
kostretta tipproċedi kontra tagħkom skont il-liġi.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 14 ta’ Novembru,
2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 14 ta’ Novembru,
2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
1831
Bandu għall-Kuraturi
Bann for Curators
Repubblika ta’ Malta
Republic of Malta
Lill-Marixxall tal-Qorti
To The Marshall of the Court
B’digriet mogħti minn din il-Qorti, fid-29 ta’ Settembru,
2014, fuq talba ta’ Lifetime Limited, ġie ordnat biex
By means of a decree by this Court, on the 29th
September, 2014, following a request of Lifetime Limited,
13,276
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 jintgħażlu kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw iddomini diretti mhux magħrufa tal-fond residenzjali, ossia
villa, f’Tal-Għargħur, fl-atti taċ-Ċedola ta’ fidi ta’ ċens binnumru 1299/2014, fl-ismijiet Lifetime Limited vs Kuraturi
Deputati, u fl-atti l-oħra relattivi u sussegwenti.
it was ordered that deputy curators be chosen to represent
the unknown domini diretti of the residential premises, or
rather villa, in Tal-Għargħur, in the records of the Schedule
of redemption of groundrent with number 1299/2014, in
the names Lifetime Limited vs Deputy Curators, and in the
relative and subsequent acts.
Permezz ta’ Ċedola ta’ Depożitu u fidi ta’ Ċens ippreżentati
fil-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet Lifetime Limited
(C 19952) vs Kuraturi Deputati sabiex jirrappreżentaw iddomini diretti mhux magħrufa tal-fond residenzjali, ossia
villa, magħrufa bħala ‘Isis’, bin-numru uffiċjali 24, fi Triq Ta’
Stronka, Madliena, limiti tal-Għargħur, fl-20 ta’ Settembru,
2014, l-interpellanti Lifetime Limited esponiet bir-rispett:
By means of a Schedule of Deposit and redemption
of groundrent, filed in the First Hall Civil Court, in the
names Lifetime Limited (C 19952) vs Deputy Curators
to represent the unknown domini diretti of the residential
premises, or rather premises ‘Isis’, with official number
24, in Triq Ta’ Stronka, Madliena, limits of Għargħur, on
the 20th September, 2014, the interpellant Lifetime Limited
respectfully pleaded:
Illi permezz ta’ kuntratt ippubblikat min-Nutar Dr Angelo
Vella, fis-17 ta’ Novembru, 1984, Joseph Borg kien xtara
proprjetà fil-Madliena, limiti tal-Għargħur, soġġetta għaċċens annwu u perpetwu ta’ €395.99.
That by means of a contract published by Notary Angelo
Vella, on the 17th November, 1984, Joseph Borg had
purchased property in Madliena, limits of Għargħur, subject
to the annual and perpetual groundrent of €395.99.
Illi sussegwentement permezz ta’ kuntratt ippubblikat
min-Nutar Dr Maurice Gambin, fl-20 ta’ April, 1990, l-istess
Joseph Borg akkwista porzjoni art adjaċenti mal-proprjetà
fuq mixtrija, soġġetta din il-porzjoni għal €6.84 pagabbli lil
Carmela u Lawrence Mamo.
That subsequently by means of a contract published by
Notary Dr Maurice Gambin, on the 20th April, 1990, the
same Joseph Borg acquired a portion of land adjacent to the
property purchased, subject this portion to €6.84 payable to
Carmela and Lawrence Mamo.
Illi s-soċjetà Lifetime Limited kienet akkwistat permezz
ta’ kuntratt ippubblikat min-Nutar Dr Patrick Critien, fl-10
ta’ Awwissu, 2001, mingħand Joseph Borg, il-proprjetajiet
su imsemmija, u cioé l-villa ossia r-residenza illum
imsemmija ‘Isis’, bin-numru uffiċjali 24, u ġa msemmija ‘IlKampanella’, u ‘Tal-Ħakem’, u li tinsab fi Triq Ta’ Stronka,
Madliena, limiti tal-Għargħur, iżda fejn kien issemma biss
iċ-ċens ta’€395.99.
That the company Lifetime Limited had acquired by
means of a contract published by Notary Dr Patrick Critien,
on the 10th August, 2001, from Joseph Borg, the properties
above mentioned, and namely the villa or rather residence
today named ‘Isis’, with official number 24, and already
named ‘Il-Kampanella’, and ‘Tal-Ħakem’, and which is
situated in Triq Ta’ Stronka, Madliena, limits of Għargħur,
but there was mentioned only a groundrent of €395.99.
Illi għalkemm fil-kuntratt ippubblikat min-Nutar Dr
Maurice Gambin, fl-20 ta’ April, 1990, hemm imsemmi li
l-porzjoni ta’ art mixtrija hija ta’ ċirka 54.5 metri kwadri,
u tifforma parti mill-proprjetà akkwistata mis-soċjetà
esponenti permezz tal-kuntratt ippubblikat min-Nutar Dr
Patrick Critien, fl-10 ta’ Awwissu, 2001, hi soġġetta għaċċens annwu u perpetwu ta’ €6.84 pagabbli lil Carmela u
Lawrence Mamo, kull tielet jum ta’ Novembru. Is-soċjetà
esponenti ma għandha l-ebda informazjoni dwar id-domini
diretti.
That although in the contract published by Notary Dr
Maurice Gambin, on the 20th April, 1990, there is mentioned
that the portion purchased is of circa 54.5 square metres,
and forms part of the property acquired by the applicant
company by means of a contract published by Notary Dr
Patrick Critien, on the 10th August, 2001, it is subject to
the annual and perpetual groundrent of €6.84 payable to
Carmela and Lawrence Mamo, every third day of November.
The applicant company has no information regarding the
domini diretti.
Illi s-soċjetà esponenti tixtieq tipprevalixxi ruħha millfakoltà mogħtija lilha bl-Artikolu 1501 tal-Kap. 16 talLiġijiet ta’ Malta, u tifdi dan iċ-ċens ta’ €6.84 billi tiddepożita
s-somma ta’ €137, flimkien ma’ ħames snin arretrati ta’ ċens
u sena laudemium b’kollox €41.10 biex jiġu liberament
żbankati mill-intimati wara li jħallu d-debita riċevuta skont
il-liġi.
That the applicant company wishes to avail herself of the
faculty granted to it by Article 1501 of Cap. 16 of the Laws of
Malta, and redeem this groundrent €6.84 by depositing the
sum of €137, together with five years arrears of groundrent
and one year laudemium amounting to €41.10 to be freely
withdrawn by the respondents after the due receipt according
to law is left.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,277
Interpellanti: The Penthouse, Carolina Court, Triq
Ġużeppi Calì, Ta’ Xbiex.
Interpellant: The Penthouse, Carolina Court, Triq Ġużeppi
Calì, Ta’ Xbiex.
Notifika: Direttur tar-Reġistru Pubbliku, Il-Belt Valletta
(żewġ kopji).
Notify: Director Public Registry, Valletta (two copies).
Int għaldaqstant ordnat li twaħħal kopja uffiċjali ta’ dan
il-bandu fid-daħla ta’ din il-Qorti Superjuri, u ssejjaħ b’dan
lil kull min irid jidħol bħala kuratur biex jidher fi żmien sitt
ijiem f’dan ir-Reġistru, u jagħmel b’nota d-dikjarazzjoni illi
huwa jidħol għal dan.
You are therefore ordered to affix an official copy of this
bann at the entrance of this Superior Court, and to summon
whosoever wishes to act as curator to appear before this
Registry within six days, and by means of a minute to submit
a declaration that he wishes so to act.
Int ordnat ukoll li tgħarraf lil kull wieħed illi jekk ma
jagħmilx din id-dikjarazzjoni fiż-żmien fuq mogħti, din ilQorti tgħaddi biex tagħżel Kuraturi tal-Uffiċċju.
You are also ordered to inform each one that if he fails to
make this declaration within the stipulated time, the Court
will proceed to the selection of Curators of Office.
U wara li tkun għamilt dana, jew jekk tiltaqa’ ma’ xi
xkiel fl-eżekuzzjoni ta’ dan il-bandu, inti għandek tgħarraf
minnufih lil din il-Qorti.
And after so acting, or if you should encounter any
difficulty in the execution of this bann, you are to inform
forthwith this Court.
Mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’Awla hawn fuq imsemmija,
bix-xhieda tal-Onor. Imħallef Silvio Meli, LLD, Duttur talLiġi.
Given by the Civil Court First Hall above mentioned,
with the witness of the Mr Justice Silvio Meli, LLD, Doctor
of Laws.
Illum 29 ta’ Settembru, 2014.
Today 29th September, 2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 17 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 17th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1832
B’digriet mogħti fis-16 ta’ Ottubru, 2014, mill-Bord li
Jirregola l-Kera, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, fl-ismijiet,
Rita Agius vs Christoffel Scifo Diamantino, rikors numru
75/14 GG, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex
isservi ta’ notifika fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu
187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 16th October, 2014,
by the Rent Regulation Board, in the records of the Sworn
Application, in the names, Rita Agius vs Christoffel Scifo
Diamantino, application number 75/14 GG, the following
publication was ordered for the purpose of service of the
respondent in terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Bord li
Jirregola l-Kera, fl-ismijiet Rita Agius (KI 427266M), u ssoċjetà Max Diner Limited (C 23873), għal kull interess li
jista’ jkollha vs Christoffel Scifo Diamantino (KI 85472M),
fil-5 ta’ Settembru, 2014, ir-rikorrenti Rita Agius (KI
427266M), u s-soċjetà Max Diner Limited (C 23873), għal
kull interess li jista’ jkollha, talbu lil dan l-Onorabbli Bord:
By means of a Sworn Application filed in the Rent
Regulation Board, in the names Rita Agius (ID 427266M),
and the company Max Diner Limited (C 23873), for any
interest it may have vs Christoffel Scifo Diamantino (ID
85472M), on the 5th September, 2014, the applicant Rita
Agius (ID 427266M), and the company Max Diner Limited
(C 23873), for any interest they may have, asked this
Honourable Board:
Jikkundanna lill-intimat iħallas il-kera għall-perjodu bejn
l-1 ta’ Ottubru, 2013, sas-16 ta’ Diċembru, 2013, data tatterminazzjoni tal-kirja skont il-ftehim, u dan fl-ammont ta’
tmint elef u wieħed u sebgħin Ewro u erbatax-il-ċenteżmu
(€8,071.14) jew ammont verjuri, jiddikjara li l-intimat huwa
responsabbli għad-danni sofferti mir-rikorrenti fil-fond
To condemn the respondent to pay the rent for the period
between the 1st October, 2013, till the 16th December, 2013,
date of termination of the lease according to the agreement,
and this in the amount of eight thousand and seventy-one
Euro and fourteen cents (€8,071.14) or more correct sum,
declare that the respondent is responsible for the damages
13,278
VERŻJONI ONLINE
magħruf bħala ‘Star Millenium’, numru 9, Qormi Road,
Ħamrun, u tilqa’ t-talbiet l-oħra fir-rikors.
Bl-ispejjeż kontra l-intimat inġunt in subizzjoni.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 suffered by the applicant in the premises known as ‘Star
Millenium’, number 9, Qormi Road, Ħamrun, and uphold
the other demands in the application.
With costs against the respondent summoned so that a
reference to his evidence be made.
Rikorrent: 6, ‘St Philip House’, Misraħ Muxi, ĦażŻebbuġ.
Applicant: 6, ‘St Philip House’, Misraħ Muxi, ĦażŻebbuġ.
Intimat: ‘Haven Lodge’, Flat 10, Triq Luigi Apap, San
Ġiljan.
Respondent: ‘Haven Lodge’, Flat 10, Triq Luigi Apap,
St Julians.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet, Agius Rita et vs Scifo
Diamantino Christoffel, rikors numru 75/14 GG, jinsab
differit għas-smigħ għall-Ħamis, 8 ta’ Jannar, 2015, fid-9.30
a.m.
The Sworn Application in the names, Agius Rita et vs
Scifo Diamantino Christoffel, application number 75/14
GG, has been deferred for hearing to Thursday, 8th January,
2015, at 9.30 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 17 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 17th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1833
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fit-30 ta’
Ottubru, 2014, fuq rikors ta’ Bank of Valletta plc, ġie ffissat
il-jum tat-Tlieta, 13 ta’ Jannar, 2015, f’nofsinhar, għallBejgħ bl-Irkant li għandu jsir fl-ewwel sular ta’ dawn il-Qrati
tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, Il-Belt Valletta, tal-fond
hawn taħt deskritt:
By a decree given by the Civil Court First Hall, on the
30th October, 2014, on the application of Bank of Valletta
plc, Tuesday, 13th January, 2015, at noon, has been fixed
for the Sale by Auction to be held on the first floor of these
Courts of Justice, Republic Street, Valletta, of the following
property:
L-utile dominju temporanju għaż-żmien li fadal minn
mitejn (200) sena, li bdew jiddekorru mill-wieħed u għoxrin
(21) ta’ Frar, tas-sena elf disa’ mija u sittin (1960), tad-dar,
sive penthouse, internament immarkata bin-numru tmintax
(18), formanti parti mill-blokk li esternament iġib in-numru
erbatax (14) ittra ‘A’ (14A), u bl-isem ‘Boylan Buildings’,
fi Triq Għar il-Lembi, Sliema, soġġett għaċ-ċens annwu
u temporanju ta’ sitta u erbgħin Ewro u disgħa u ħamsin
ċenteżmu (€46.59), mill-bqija liberu u battal, stmat li tiswa
tliet mija u sittin elf Ewro (€360,000).
The temporary utile dominju for the remaining period of
two hundred (200) years, that commenced from the twentyfirst (21st) of February, of the year one thousand nine hundred
and sixty (1960), of the tenement, sive penthouse, internally
marked eighteen (18), forming part of a block externally
numbered fourteen (14) letter ‘A’ (14A), and named ‘Boylan
Buildings’, in Triq Għar il-Lembi, Sliema, subject to annual
and perpetual groundrent of forty-six Euro and fifty-nine
cents (€46.59), otherwise free and unencumbered, valued at
three hundred and sixty thousand Euro (€360,000).
L-imsemmi fond huwa proprjetà ta’ Maria Dolores Grech
(KI 66543M), Maria Carla Drago (KI 45969M), u Alexia
Camenzuli (KI 234878M).
The said tenement is the property of Maria Dolores Grech
(ID 66543M), Maria Carla Drago (ID 45969M), and Alexia
Camenzuli (ID 234878M).
N.B. L-imsemmi fond jinbiegħ bħalma ġie deskritt fl-atti
tas-subbasta numru 94/13.
N.B. The said tenement will be sold as described in the
acts of the judicial sales number 94/13.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum il-Ġimgħa, 14 ta’
Novembru, 2014.
Registry of the Superior Courts, this Friday, 14th
November, 2014.
Marvic Farrugia
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Marvic Farrugia
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,279
1834
B’digriet mogħti mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, fit13 ta’ Novembru, 2014, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, flismijiet Grech Joseph pro et noe vs Galea Carlos, rikors
numru 914/14 LSO, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta’ notifika fil-konfront tal-intimat a tenur talArtikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the First Hall Civil Court,
on the 13th November, 2014, in the records of the Sworn
Application, in the names Grech Joseph pro et noe vs Galea
Carlos, application number 914/14 LSO, the following
publication was ordered for the purpose of service of the
respondent in terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet, Joseph Grech (KI 534363M), f’
ismu proprju, u kif ukoll għan-nom u in rappreżentanza ta’
ħutu ilkoll assenti minn dawn il-Gżejjer, Antonia Andrews,
Josephine Sagrott, Mary Martin, Theresa Ging, Margaret
Howard u Lucy Neary, kontra Carlos Galea, fil-21 ta’
Ottubru, 2014, ir-rikorrenti talbu l-intimati jgħid għaliex ma
għandhiex din l-Onorabbli Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the First Hall
Civil Court, in the names, Joseph Grech (ID 534363M), in
his own name and in the name and representation of his
siblings all absent from these Islands, Antonia Andrews,
Josephine Sagrott, Mary Martin, Theresa Ging, Margaret
Howard and Lucy Neary, against Carlos Galea, on the 21st
October, 2014, the applicant asked the respondents to state
why this Honourable Court should not:
Tiddeċiedi l-kawża bid-dispensa tas-smigħ a tenur talArtikoli 167 et sequitur tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta,
u tiddikjara li l-intimat ma għandu l-ebda dritt għallokkupazzjoni tal-fond 29, Triq San Vincenz, Marsa, u tilqa’
t-talbiet l-oħra fir-rikors.
Decide the cause without proceeding to a hearing in terms
of Articles 167 et sequitur of Cap. 12 of the Laws of Malta,
and declare that the respondent has no right to occupy the
premises, 29, Triq San Vincenz, Marsa, and uphold the other
demands in the application.
Bl-ispejjeż u bl-interessi skont il-liġi kontra l-intimat
inġunt in subizzjoni.
With costs and interests according to law against the
respondent summoned so that a reference to their evidence
be made.
Intimat: 29, Triq il-Kungress Marian, Marsa, jew 29, Triq
San Vincenz, Marsa.
Respondent: 29, Triq il-Kungress Marian, Marsa, or 29
Triq San Vincenz, Marsa.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet, Grech Joseph pro et noe
vs Galea Carlos, rikors numru 914/14 LSO, jinsab differit
għas-16 ta’ Diċembru, 2014, fid-9.30 a.m.
The Sworn Application in the names Grech Joseph pro et
noe vs Galea Carlos, application number 914/14 LSO, has
been deferred to the 16th December, 2014, at 9.30 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 17 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 17th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1835
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’Awla, fid-9 ta’
Ottubru, 2014, fl-atti tar-Rikors, fl-ismijiet Charles Grech
& Co Ltd vs X, Rikors numru 537/14 JZM, ġiet ordnata ssegwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika fil-konfront
tal-intimati Dr Clarence Busuttil u Lorraine Attard, Bay
Catering Limited u XL Projects Limited a tenur tal-Artikolu
187 (3) (4) u (5) tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the Civil Court First Hall,
on the 9th October, 2014, in the records of the Application,
in the names Charles Grech & Co Ltd vs X, Application
number 537/14 JZM, the following publication was ordered
for the purpose of service of the respondents Dr Clarence
Busuttil and Lorraine Attard, Bay Catering Limited and XL
Projects Limited in terms of Article 187 (3) (4) and (5) of
Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Prim’ Awla tal-Qorti
Ċivili, fl-Atti taċ-Ċedola numru 2323/12, u fl-atti tal-Mandat
ta’ Sekwestru numru 3377/11, fl-ismijiet Charles Grech &
Co Limited (C 2473) vs Dr Clarence Busuttil (KI 120859M)
By means of an Application filed in the First Hall Civil
Court, in the records of the Schedule number 2323/12, and
in the records of the Garnishee Order number 3377/11, in the
names Charles Grech & Co Limited (C 2473) vs Dr Clarence
13,280
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 u Bay Catering Limited (C 39785), u fl-atti tal-Mandat ta’
Sekwestru numru 2747/12, fl-ismijiet Lorraine Attard (KI
96271M) vs XL Projects Limited (C 51117), u Dr Clarence
Busuttil (KI 120859M), fis-16 ta’ Ġunju, 2014, ir-rikorrenti
Charles Grech & Co Limited esponiet bir-rispett:
Busuttil (ID 120859M) and Bay Catering Limited (C 39785),
and in the records of the Garnishee Order number 2747/12,
in the names Lorraine Attard (ID 96271M) vs XL Projects
Limited (C 51117), and Dr Clarence Busuttil (ID 120859M),
on the 16th June, 2014, the applicants Charles Grech & Co
Limited respectfully pleaded:
Illi l-kumpanija esponenti hija kreditriċi tal-intimat fissomma ta’ €3,144.76 (tliet elef, mija u erbgħa u erbgħin Ewro
u sitta u sebgħin ċenteżmu), liema debitu ġie reż eżekuttiv
permezz ta’ ittra uffiċjali ai termini tal-Artikolu 166A talKap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, liema ittra għandha n-numru
2681/11, u li kopja tagħha tinsab hawn annessa u markata
Dok. CG1, u dan oltre l-imgħax u l-ispejjeż fir-rigward
ta’ liema, il-kumpanija esponenti tirriżerva li tippreżenta
prospett dettaljat li jinkludi l-imgħaxijiet u l-ispejjeż.
That the applicant company is a creditor of the respondent
in the sum of €3,144.76 (three thousand, one hundred fortyfour Euro and seventy-six cents), which debt was rendered
executive by means of a judicial letter in terms of Article
166A of Cap. 12 of the Laws of Malta, which letter bears
the number 2681/11, and a copy of which is hereby annexed
and marked Doc. CG1, and this besides interest and costs as
regards which the interpellant company reserves to present a
detailed prospect which includes interest and costs.
Illi in eżekuzzjoni tat-titoli eżekuttivi tagħha, il-kumpanija
esponenti ippreżentat Mandat ta’ Sekwestru Eżekuttiv, fil21 ta’ Novembru, 2011, u li jġib in-numru 3377/11, kopja
tiegħu tinsab hawn annessa u mmarkata bhala Dok. CG2.
That in execution of its executive titles, the interpellant
company presented an Executive Garnishee Order on the
21st November, 2011, and which bears the number 3377/11,
a copy of which is hereby annexed and marked Doc. CG2.
Illi permezz taċ-Ċedola ta’ Depożitu numru 2323/12,
il-Bank of Valletta plc iddepożitat is-somma ta’ €4,770.56
(erbat elef, seba’ mija u sebgħin Ewro u sitta u ħamsin
ċenteżmu), fl-atti tal-Mandat ta’ Sekwestru Eżekuttiv numru
3377/11, fl-ismijiet, Charles Grech & Co Limited (C 2473) vs
Dr Clarence Busuttil (KI 120859M), u Bay Catering Limited
(C 39785), u fl-atti tal-Mandat ta’ Sekwestru Kawtelatorju
numru 2747/12, fl-ismijiet Lorraine Attard (KI 96271M) vs
XL Projects Limited (C 51117), u Dr Clarence Busuttil (KI
120859M).
That by means of a Schedule of Deposit number 2323/12,
the Bank of Valletta plc deposited the sum of €4,770.56 (four
thousand, seven hundred seventy Euro and fifty-six cents),
in the records of the Executive Garnishee Order number
3377/11, in the names Charles Grech & Co Limited (C 2473)
vs Dr Clarence Busuttil (ID 120859M), and Bay Catering
Limited (C39785), and in the records of the Precautionary
Gasrnishee Order number 2747/12, in the names Lorraine
Attard (ID 96271M) vs XL Projects Limited (C 51117), and
Dr Clarence Busuttil (ID 120859M).
Illi l-kumpanija esponenti intavolat l-opportun rikors li
permezz tiegħu talbet illi tiġi awtorizzata tiżbanka l-ammont
dovut lilha mill-fondi depożitati permezz taċ-ċedola odjerna,
għal liema talba, Lorraine Attard opponiet, u dana għalkemm
hija ma kinitx kanonizzata kreditriċi.
That the interpellant company filed the opportune
application in virtue of which it asked that it be authorised
to withdraw the amount due to it from the funds deposited
by means of the present schedule, to which demand Lorraine
Attard opposed, and this although she was not declared a
creditor.
Illi għalhekk, il-kumpanija esponenti ma setgħetx
tiżbanka l-ammont lilha dovut.
That thus, the interpellant company could not withdraw
the amount due to it.
Għaldaqstant, il-kumpanija esponenti titlob umilment illi
din l-Onorabbli Qorti jogħġobha ai termini tal-Artikolu 416
tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta:
Thus, the interpellant company humbly prays that this
Honourable Court in terms of Article 416 of Cap. 12 of the
Laws of Malta:
1. Tordna l-ftuħ ta’ Konkors ta’ Kredituri fuq id-depożitu
ta’ €4,770.56 (erbat elef seba’ mija u sebgħin Ewro u sitta
u ħamsin ċenteżmu), appartenenti lil Dr Clarence Busuttil
(KI 120859M), u/jew Bay Catering Limited (C 39785), u
li ġiet depożitata permezz taċ-Ċedola ta’ Depożitu numru
2323/12.
1. Orders the opening of the Competition of Creditors on
the deposit of €4,770.56 (four thousand seven hundred and
seventy Euro and fifty-six cents), belonging to Dr Clarence
Busuttil (ID 120859M), and/or Bay Catering Limited (C
39785), and which which was deposited by means of a
Schedule of Deposit number 2323/12.
2. Tordna bil-mezz tar-Reġistratur ta’ dina l-Onorabbli
Qorti li f’gazzetta waħda jew iżjed fosthom f’kull każ il-
2. Orders by means of the Registrar of this Honourable that
in one newspaper or more amongst which the Government
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,281
Gazzetta tal-Gvern jiġi maħruġ avviż ikkontemplat flArtikolu 416 (1) tal-Kap. 12, u dan oltre kull provvediment
neċessarju u opportun skont il-liġi.
Gazette, there be issued a notice as provided in Article 416
(1) of Cap. 12, and this besides any necessary and opportune
provision according to law.
3. Tordna u tiddeċiedi illi l-kreditu tal-kumpanija esponenti
jippregradwa kull kreditu ieħor, u konsegwentement
jippregradwa kull kreditu ieħor fil-konkors ta’ kredituri
fuq id-depożitu ta’ €4,770.56 (erbat elef, seba’ mija u
sebgħin Ewro u sitta u ħamsin ċenteżmu), appartenenti lil
Dr Clarence Busuttil (KI 120859M), u/jew Bay Catering
Limited (C 39785), u li ġiet depożitata permezz taċ-ċedola
ta’ depożitu numru 2323/12.
3. Orders and decide that the credit of the interpellant
company ranks before any other credit, and consequently
ranks before any other credit in the competition of creditors
on the deposit of €4,770.56 (four thousand, seven hundred
and seventy Euro and fifty six cents), belonging to Dr
Clarence Busuttil (ID 120859M), and/or Bay Catering
Limited (C 39785), and which was deposited by schedule of
deposit number 2323/12.
4. Tordna li l-ispejjeż ta’ dawn il-proċeduri għandhom
jitħallsu mill-kredituri li opponew l-iżbank mitlub millkumpanija esponenti.
4. Orders that the costs of these procedures are to be paid
by the creditors that opposed the withdrawal demanded by
the interpellant company.
Notifika: Dr Clarence Busuttil, 27, Triq San Nikola,
Sliema.
Notify: Dr Clarence Busuttil, 27, Triq San Nikola,
Sliema.
Lorraine Attard, 27, Spinola Court, Upper Garden Street,
Swieqi.
Lorraine Attard, 27, Spinola Court, Upper Garden Street,
Swieqi.
Bay Catering Limited, 133, Spinola Road, St Julians.
Bay Catering Limited, 133, Spinola Road, St Julians.
XL Projects Limited, Flat 4, Regent Park, Borg Olivier
Street, St Julians.
XL Projects Limited, Flat 4, Regent Park, Borg Olivier
Street, St Julians.
Ir-Rikors fl-ismijiet Charles Grech & Co Ltd vs X, rikors
numru 537/14 JZM, jinsab differit għas-smigħ għat-8 ta’
Jannar, 2015, fid-9.00 a.m.
The Application in the names Charles Grech & Co Ltd vs
X, application number 537/14 JZM, has been deferred for
hearing to the 8th January, 2015, at 9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 17 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 17th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1836
Bandu għall-Kuraturi
Bann for Curators
Repubblika ta’ Malta
Republic of Malta
Lill-Marixxall tal-Qorti
To The Marshall of the Court
B’digriet mogħti minn din il-Qorti, fit-12 ta’ Novembru,
2014, fuq talba ta’ Leonardo Schembri, ġie ordnat biex
jintgħażlu kuraturi deputati sabiex jirrappreżentaw lis-sidien
li għandhom id-directum dominium fl-atti taċ-Ċedola ta’
Fidi ta’ Ċens bin-numru 1592/2014, Leonardo Schembri vs
Kuraturi Deputati, u fl-atti l-oħra relattivi u sussegwenti.
By means of a decree by this Court, on the 12th November,
2014, following a request of Leonardo Schembri, it was
ordered that deputy curators be chosen to represent the
owners who have the directum dominium in the records
of the Schedule of Redemption of groundrent with number
1592/2014, Leonardo Schembri vs Deputy Curators, and in
the other relative and subsequent acts.
Permezz ta’ Ċedola ta’ Depożitu u kontestwali fidi ta’
Ċens ippreżentata fil-Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet,
By means of a Schedule of Deposit and contextual
redemption of Groundrent filed in the First Hall Civil Court,
13,282
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Leonardo Schembri, numru tal-identità 697432M, irtirat,
iben il-mejtin Giuseppe Schembri u Antonia née Chircop,
imwieled u joqgħod Birżebbuġa vs Kuraturi Deputati
sabiex jirrappreżentaw is-sidien li għandhom id-directum
dominium, fil-11 ta’ Novembru, 2014, l-interpellanti
Leonardo Schembri (KI 697432M) espona bir-rispett:
in the names, Leonardo Schembri, identity number 697432M,
retired, son of the late Giuseppe Schembri and Antonia née
Chircop, born and residing in Birżebbuġa vs Deputy Curators
to represent the owners who have the directum dominium,
on the 11th November, 2014, the interpellant Leonardo
Schembri (ID 697432M) respectfully pleaded:
Illi l-esponenti Leonardo Schembri akkwista l-fond ta’
sit fabrikabbli mill-għalqa fil-limiti ta Birżebbuġa, entrada
“Tal-Papa”, u msejħa “Ta’ Bir Cassar”, tal-kejl ta’ sitta u
sebgħin qasba kwadra, tikkonfina mit-Tramuntana mat-triq li
tieħu għaż-Żurrieq, mill-Punent mal-kumplament tal-għalqa
li kienet ta’ missier l-esponenti, illum mejjet Giuseppe
Schembri, u mil-Lvant ma’ porzjon ta’ art oħra, liema art
tal-esponenti hija soġġetta għar-rata ta’ ċens ta’ (€0.06), kif
aħjar indikat fil-kuntratt ippubblikat min-Nutar Nicola Said,
tal-erbgħa (4) ta’ Awwissu, 1957, kopja annessa Dok. ‘A’.
That the interpellant Leonardo Schembri acquired the
premises, building site part of the field in the limits of
Birżebbuġa, in the vicinity “Tal-Papa”, and called “Ta’ Bir
Cassar”, of the area of seventy-six square canes, bordering on
the North with the street which leads to Żurrieq, on the West
with the rest of the field which belonged to the interpellant’s
father, today deceased Giuseppe Schembri, and on the East
with a portion of another land, which land of the interpellant
is subject to the rate of groundrent of (€0.06), as better
indicated in the contract published by Notary Nicola Said, of
the fourth (4th) of August, 1957, copy attached Doc. ‘A’.
Illi l-esponenti jixtieq jipprevalixxi ruħu mill-fakoltà
mogħtija lilu bl-Artikolu 1501 tal-Kodiċi Ċivili (Kap.
16), u jiddepożita s-somma ta’ (€1.20), li tirrappreżenta limsemmi ċens ta’ (€0.06) kapitalizzat bil-5% sabiex l-istess
tiġi liberament irtirata skont il-liġi wara li titħalla d-debita
riċevuta skont il-liġi.
That the interpellant wishes to avail himself of the
faculty given to him by Article 1501 of the Civil Code (Cap.
16), and deposit the sum of (€1.20), which represents the
said groundrent of (€0.06) capitalised at 5% to be freely
withdrawn according to law after the due receipt according
to law is left.
Notifiki: 1. Direttur tar-Reġistru Pubbliku, Reġistru
Pubbliku, Il-Belt Valletta (żewġ notifiki).
Services: 1. Director Public Registry, Public Registry,
Valletta (two services).
2. Land Registry, Casa Bolino, Triq il-Punent, Il-Belt
Valletta.
3. Kuraturi Deputati, Il-Qorti, Il-Belt Valletta.
2. Land Registry, Casa Bolino, West Street, Valletta.
3. Deputy Curators, Courts of Justice, Valletta.
Int għaldaqstant ordnat li twaħħal kopja uffiċjali ta’ dan
il-bandu fid-daħla ta’ din il-Qorti Superjuri, u ssejjaħ b’dan
lil kull min irid jidħol bħala kuratur biex jidher fi żmien sitt
ijiem f’dan ir-Reġistru, u jagħmel b’nota d-dikjarazzjoni illi
huwa jidħol għal dan.
You are therefore ordered to affix an official copy of this
bann at the entrance of this Superior Court, and to summon
whosoever wishes to act as curator to appear before this
Registry within six days, and by means of a minute to submit
a declaration that he wishes so to act.
Int ordnat ukoll li tgħarraf lil kull wieħed illi jekk ma
jagħmilx din id-dikjarazzjoni fiż-żmien fuq mogħti, din ilQorti tgħaddi biex tagħżel Kuraturi tal-Uffiċċju.
You are also ordered to inform each one that if he fails to
make this declaration within the stipulated time, the Court
will proceed to the selection of Curators of Office.
U wara li tkun għamilt dana, jew jekk tiltaqa’ ma’ xi
xkiel fl-eżekuzzjoni ta’ dan il-bandu, inti għandek tgħarraf
minnufih lil din il-Qorti.
And after so acting, or if you should encounter any
difficulty in the execution of this bann, you are to inform
forthwith this Court.
Mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’Awla hawn fuq imsemmija,
bix-xhieda tal-Onor. Imħallef Mark Chetcuti, LLD, Duttur
tal-Liġi.
Given by the Civil Court First Hall above mentioned,
with the witness of the Hon. Mr Justice Mark Chetcuti LLD,
Doctor of Laws.
Illum 12 ta’ Novembru, 2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 18 ta’ Novembru,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Today 12th November, 2014.
Registry of the Superior Courts, today 18th November,
2014.
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,283
1837
B’digriet mogħti mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, fis-7
ta’ Ottubru, 2014, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, fl-ismijiet
Bank of Valletta plc (C 2833) vs 1. RHF Industries Limited
(C 6517), 2. Sundry Limited (C 9297), rikors numru 782/14
MCH, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi
ta’ notifika fil-konfront tas-soċjetajiet intimati a tenur talArtikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the First Hall Civil
Court, on the 7th October, 2014, in the records of the Sworn
Application, in the names Bank of Valletta plc (C 2833)
vs 1. RHF Industries Limited (C 6517), 2. Sundry Limited
(C 9297), Application number 782/14 MCH, the following
publication was ordered for the purpose of service of the
respondent companies in terms of Article 187 (3) et. seq. of
Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Prim’Awla tal-Qorti
Ċivili, fl-ismijiet Bank of Valletta plc (C 2833) vs 1. RHF
Industries Limited (C 6517), 2. Sundry Limited (C 9297),
fid-9 ta’ Settembru, 2014, ir-rikorrenti Bank of Valletta plc
(C 2833) esponiet bir-rispett:
By means of an Application filed in the First Hall Civil
Court, in the names Bank of Valletta plc (C 2833) vs 1. RHF
Industries Limited (C 6517), 2. Sundry Limited (C 9297),
on the 9th September, 2014, the applicant Bank of Valletta
plc (C 12833) pleaded with respect:
Illi in forza ta’ kuntratt ta’ kostituzzjoni ta’ debitu fl-atti
tan-Nutar Dr Patricia Hall, datat 25 ta’ Ottubru, 2010, (Dok.
A), l-intimati iddikjaraw ruħħom veru, ċerti u likwidi debituri
tas-soċjetà rikorrenti fis-somma ta’ disa’ mija u disgħa u
ħamsin elf, sitt mija u sebgħa u tmenin Ewro u sebgħa u
ħamsin ċenteżmu (€959,687.57), flimkien mal-imgħaxijiet
ulterjuri sal-jum tal-pagament effettiv.
That in virtue of a contract of constitution of debt in the
records of Notary Dr Patricia Hall, dated 25th October, 2010,
(Doc. A), the respondents declared themselves true, certain
and liquid debtors of the applicant company in the sum of
nine hundred and fifty-nine thousand, six hundred eightyseven Euro and fifty-seven cents (€959,687.57), together
with further interests till the day of effective payment.
Illi d-debitu tal-intimati mas-soċjetà rikorrenti, illum
jammonta għas-somma ta’ miljun, mija u erbgħa u sebgħin
elf, tmien mija u dsatax-il Ewro u erbgħa u sebgħin ċenteżmu
(€1,174,819.74), flimkien mal-ispejjeż u mal-imgħax
ulterjuri mis-27 ta’ Awwissu, 2014, sal-jum tal-pagament
effettiv.
That the debt of the respondents with the applicant
company, today amounts to the sum of one million, one
hundred and seventy-four thousand, eight hundred nineteen
Euro and seventy-four cents (€1,174,819.74), together with
costs and further interest from the 27th August, 2014, till the
day of effective payment.
Illi għaddew aktar minn tliet snin meta l-kuntratt fuq
imsemmi seta jiġi eżegwit, u d-debitu tal-intimati għadu ma
tħallasx, u għalhekk kellu jsir dan ir-rikors.
Għaldaqstant, is-soċjetà rikorrenti titlob umilment lil din
l-Onorabbli Qorti tawtorizzaha teżegwixxi l-kuntratt datat
25 ta’ Ottubru, 2010, fl-atti tan-Nutar Dr Patricia Hall, Dok.
‘A’ fl-ismijiet fuq imsemmija, bl-ispejjeż kontra l-istess
intimati.
That there passed more than three years from when the
contract above mentioned could be executed, and the debt of
the respondents has not been paid, and thus this application
had to be made.
Thus, the applicant company humbly prays that this
Honourable Court executes this contract dated 25th October,
2010, in the records of Notary Dr Patricia Hall, Doc. ‘A’
in the names above mentioned, with costs against the
respondents.
Rikorrenti: Bank of Valletta plc, 1/5, Misraħ San Ġorġ,
Il-Belt Valletta.
Applicant: Bank of Valletta plc, 1/5, Misraħ San Ġorġ,
Valletta.
Intimati: 1. RHF Industries Limited, ‘Muscat House’, 1319, St Albert Street, Gżira.
Respondents: 1. RHF Industries Limited, ‘Muscat House’,
13-19, St Albert Street, Gżira.
2. Sundry Limited, ‘Muscat House’, 13-19, St Albert
Street, Gżira.
2. Sundry Limited, ‘Muscat House’, 13-19, St Albert
Street, Gżira.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 18 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 18th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
13,284
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 1838
IKUN JAF KULĦADD illi b’sentenza mogħtija fit-23 ta’
Lulju, 2014, mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti
ta’ Ġudikatura Kriminali (Maġistrat Dr Miriam Hayman
LLD), u wara rikors ippreżentat minn Mark Brincat, fit-18
ta’ Settembru, 2014, (Kumpilazzjoni numru 391/2006), filkawża fl-ismijiet:
IT IS BEING NOTIFIED that in virtue of judgement
dated 23rd July, 2014, given by the Court of Magistrates
(Malta) as a Court of Criminal Judicature (Magistrate Dr
Miriam Hayman LLD), following an application filed by
Mark Brincat, on the 18th September, 2014, (Compilation
number 391/2006), in the case:
Il-Pulizija
(Spettur Ian J. Abdilla)
The Police
(Inspector Ian J. Abdilla)
Kontra:
Versus:
MARK BRINCAT, ta’ 32 sena, bin Salvino u Rose née
Tanti, imwieled San Ġiljan, Malta, fis-26 ta’ Mejju, 1973,
residenti fil-fond Blokk B, Flat 23, Triq it-Torri tal-Arloġġ,
Binja Estate, Mtarfa, Malta, u detentur ta’ karta tal-identità
numru 241673(M).
MARK BRINCAT, 32 years, son of Salvino and Rose née
Tanti, born in Saint Julians, Malta, on the 26th May, 1973,
residing in Block B, Flat 23, It-Torri tal-Arloġġ Street, Binja
Estate, Mtarfa, Malta, and holder of identity card number
241673(M).
ORDNAT IT-TĦASSIR tal-ordni tas-sekwestru tal-assi
kollha tal-imsemmi MARK BRINCAT, liema ordni kienet
ġiet mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati (Malta) bħala Qorti
Istruttorja b’digriet tal-24 ta’April, 2006, u ppubblikata filGazzetta tal-Gvern fis-26 ta’April, 2006.
ORDERED THE CANCELLATION of the freezing
order of all the assets of the said MARK BRINCAT, which
order was given by the Court of Magistrates (Malta) as a
Court of Criminal Inquiry by a decree dated 24th April,
2006, and published in the Government Gazette on the 26th
April, 2006.
Din il-pubblikazzjoni qed issir ai termini tal-Artikolu 5
(6) tal-Kap. 373 tal-Liġijiet ta’ Malta.
This order is being published according to Article 5 (6) of
Cap. 373 of the Laws of Malta.
Reġistru tal-Qrati ta’ Ġurisdizzjoni Kriminali (Malta),
illum 14 ta’ Novembru, 2014.
Registry of the Courts of Criminal Judicature (Malta),
today 14th November, 2014.
Marvic Psaila
Deputat Reġistratur Qrati u Tribunali Kriminali
Marvic Psaila
Deputy Registrar Criminal Courts and Tribunals
1839
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fis- 17 ta’
Novembru, 2014, fuq rikors ta’ Michael Attard Limited, ġie
ffissat il-jum tat-Tnejn, 15 ta’ Diċembru, 2014, fil-ħdax ta’
filgħodu, għall-Bejgħ bl-Irkant li għandu jsir f’85, Triq lImdina, Ħal Qormi, tal-oġġetti hawn taħt deskritti maqbudin
mingħand Rosaria Gauci.
By a decree given by the Civil Court First Hall, on the
17th November, 2014, on the application of Michael Attard
Limited, Monday, 15th December, 2014, at eleven in the
morning, has been fixed for the Sale by Auction to be held at
85, Triq l-Imdina, Ħal Qormi, of the following items seized
from the property of Rosaria Gauci.
Il-vettura tal-marka Peugeot ta’ kulur abjad bin-numru
tar-reġistrazzjoni SIR 333.
The vehicle of the make Peugeot of white colour with
registration number SIR 333.
N.B. L-oġġetti jinbiegħu bħalma ġew deskritti fl-atti tassubbasta 23/2014.
N.B. The objects will be sold as described in the judicial
acts 23/2014.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum it-Tlieta, 18 ta’
Novembru, 2014.
Registry of the Superior Courts, this Tuesday, 18th
November, 2014.
Rudolph Marmarà
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Rudolph Marmarà
For the Registrar of Civil Courts and Tribunals
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,285
1840
B’digriet mogħti fit-8 ta’ Ottubru, 2014, mill-Bord li
Jirregola l-Kera, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, fl-ismijiet
Farrugia Mario vs Selkies Limited et, rikors numru 65/14
GG, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’
notifika fil-konfront tal-intimati a tenur tal-Artikolu 187 (3)
et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 8th October, 2014,
by the Rent Regulation Board, in the records of the Sworn
Application, in the names Farrugia Mario vs Selkies Limited
et, application number 65/14 GG, the following publication
was ordered for the purpose of service of the respondents in
terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Bord li
Jirregola l-Kera bi proċedura sommarja speċjali, fl-ismijiet,
Mario Farrugia vs Selkies Limited u Karl Allmark, fl-10 ta’
Lulju, 2014, ir-rikorrenti Mario Farrugia (KI 38362M), talab
l-intimati jgħidu għaliex ma għandux dan il-Bord jiddeċiedi
l-każ de quo bid-dispensa tas-smigħ a tenur tal-Artikolu 16A
tal-Kap. 69 tal-Liġijiet ta’ Malta.
By means of a Sworn Application filed in the Rent
Regulation Board, by means of special summary proceedings,
in the names, Mario Farugia vs Selkies Limited and Karl
Allmark, on the 10th July, 2014, the applicant Mario Farrugia
(ID 38362M), asked the respondents to state why this Board
should not decide the cause de quo without proceeding to a
hearing in terms of Article 16A of Cap. 69 of the Laws of
Malta.
Billi jiddikjara u jiddeċiedi li s-soċjetà intimata Selkies
Limited hija debitur tal-esponenti fl-ammont ta’ €12,337.76,
jiddikjara li l-intimat Karl Allmark huwa solidalment
responsabbli mas-soċjetà intimata għall-ħlas fl-ammont ta’
€12,337.76 versu l-esponenti, u tilqa’ t-talbiet l-oħra firrikors.
By declaring and deciding that the respondent company
Selkies Limited is a debtor of the applicant in the amount
of €12,337.76, declare that the respondent Karl Allmark is
responsible in solidum with the respondent company for the
payment of €12,337.76 towards the applicant, and uphold
the other demands in the application.
Bl-ispejjeż u bl-imgħax legali kontra l-intimati inġunti in
subizzjoni salv kull azzjoni oħra spettanti lir-rikorrenti skont
il-liġi.
With costs and legal interest against the respondents
summoned so that a reference to their evidence be made saving
any other action due to the applicants according to law.
Notifika: 1. Selkies Ltd, 62, Triq San Ġwann, Għargħur.
Service: 1. Selkies Ltd, 62, Triq San Ġwann, Għargħur.
2. Karl Allmark, 62, Triq San Ġwann, Għargħur.
2. Karl Allmark, 62, Triq San Ġwann, Għargħur.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 18 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 18th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1841
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fil-5 ta’
Novembru, 2014, fuq rikors ta’ Bank of Valletta plc, ġie
ffissat il-jum tat-Tlieta, 20 ta’ Jannar, 2015, mid-disgħa ta’
filgħodu sa nofsinhar, għall-Bejgħ bl-Irkant li għandu jsir
fl-ewwel sular tal-Qrati tal-Ġustizzja, Triq ir-Repubblika, IlBelt Valletta, tal-fond hawn taħt deskritt:
By a decree given by the Civil Court First Hall, on the 5th
November, 2014, on the application of Bank of Valletta plc,
Tuesday, 20th January, 2015, from nine in the morning till
noon, has been fixed for the Sale by Auction to be held on
the first floor of these Law Courts, Republic Street, Valletta,
of the following property:
‘Palmex Petrol Station’ bin-numri 260 u 261, ta’ Tower
Road, Sliema, bil-pompi taż-żejt u bil-bjar tal-petroleum, kif
ukoll l-attrezzi, mobbli, aċċessorji u għodda u kwalunkwe
ħaġa li tikkomprendi l-istess azjenda magħrufa bħala
‘Palmex Petrol Station’, stmat li tiswa €570,696.
‘Palmex Petrol Station’ numbered 260 and 261, in Tower
Road, Sliema, including fuel pumps and underlying reservoir
together with the equipment, movables, accessories, tools
and any other item forming part of the business concern
known as ‘Palmex Petrol Station’, valued at €570,696.
L-imsemmi fond huwa proprjetà ta’ Mexico Garage RentA-Car Co. Limited.
The said tenement is the property of Mexico Garage
Rent-A-Car Co. Limited.
13,286
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 N.B. L-imsemmi fond jinbiegħ bħalma ġie deskritt fl-atti
tas-subbasta numru 79/2003.
N.B. The said tenement will be sold as described in the
acts of the file number 79/2003.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum il-Ġimgħa, 14 ta’
Novembru, 2014.
Registry of the Superior Courts, this Friday, 14th
November, 2014.
Marvic Farrugia
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Marvic Farrugia
Għar-Reġistratur tal-Qrati Ċivili u Tribunali
1842
B’digriet mogħti mill-Bord li Jirregola l-Kera, fit-2 ta’
Settembru, 2014, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, fl-ismijiet
Perit Arkitett u Enġinier Ċivili Joseph Borg Grech vs
Frank Galea, rikors numru 117/13 GG, ġiet ordnata ssegwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika fil-konfront
tal-intimat Frank Galea a tenur tal-Artikolu 187 (3) et. seq.
tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the Rent Regulation Board,
on the 2nd September, 2014, in the records of the Sworn
Application, in the names Architect and Civil Engineer
Joseph Borg Grech vs Frank Galea, application number
117/13 GG, the following publication was ordered for the
purpose of service of the respondent Frank Galea in terms of
Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Bord li
Jirregola l-Kera, fl-ismijiet, Perit Arkitett u Enġinier Ċivili
Joseph Borg Grech (KI 21430M) vs Frank Galea (KI
719450M), fl-20 ta’ Novembru, 2013, ir-rikorrenti Perit
Arkitett u Enġinier Ċivili Joseph Borg Grech (KI 21430 M),
talab l-intimat jgħid għaliex ma għandhiex din l-Onorabbli
Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the Rent
Regulation Board, in the names, Architect and Civil
Engineer Joseph Borg Grech (ID 21430M) vs Frank Galea
(ID 719450M), on the 20th November, 2013, the applicant
Architect and Civil Engineer Joseph Borg Grech (ID
21430M), asked the respondent to state why this Honourable
Court should not:
Tiddeċiedi l-kawża u tipproċedi għas-sentenza skont ittalbiet istanti bid-dispensa tas-smigħ tal-kawża ai termini
tal-Artikolu 16A et sequitur tal-Kap. 69 tal-Liġijiet ta’ Malta,
tiddikjara u tiddeċiedi li l-intimat huwa moruż fil-ħlas talkera, u għandu jagħti lir-rikorrenti s-somma ta’ €4,233.33
għall-garage fl-isqaq fi Triq is-Siberja, Marsaskala, kif
indikat fir-rikors, u tilqa’ t-talbiet l-oħra fir-rikors.
Decide the cause and proceed to give judgement according
to the demands of the applicant without proceeding to a
hearing of the cause in terms of Article 16A et sequitur of
Cap. 69 of the Laws of Malta, declare and decide that the
respondent is in delay in the payment of rent, and owes the
applicant the sum of €4,233.33 for the garage in the alley in
Triq is-Siberja, Marsaskala, as indicated in the application,
and uphold all the other demands in the application.
Bl-ispejjeż kontra l-intimat inġunt in subizzjoni, u salv
kull azzjoni oħra spettanti kontra r-rikorrent, inkluż dik
għad-danni.
With costs against the respondent summoned so that a
reference to his evidence be made, and saving any other
action due to the applicant including that for damages.
Rikorrenti: ‘Rustika’, Triq San Anard, Żabbar.
Applicant: ‘Rustika’, Triq San Anard, Żabbar.
Intimat: 1, ‘Atlanta’, Triq San Pawl, Naxxar.
Respondent: 1.’Atlanta’, Triq San Pawl, Naxxar.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet Perit Arkitett u Enġinier
Ċivili Joseph Borg Grech vs Frank Galea, rikors numru
117/13 GG, jinsab differit għas-smigħ għat-2 ta’ Frar, 2015,
fid-9.00 a.m.
The Sworn Application in the names Architect and Civil
Engineer Joseph Borg Grech vs Frank Galea, application
number 117/13 GG, has been deferred for hearing to the 2nd
February, 2015, at 9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 18 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 18th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,287
1843
Ikun jaf kulħadd illi b’digriet mogħti fit-3 ta’ Novembru,
2014, il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), Ġurisdizzjoni
Superjuri, Sezzjoni Ġenerali, ordnat il-pubblikazzjoni talestratt riprodott hawn taħt sabiex għal kull fini u effett talliġi jservi ta’ notifika skont l-Artikolu 187 (3) tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, u dan fil-konfront ta’
Anthony Cassar (KI 36061G).
It is hereby notified that by a decree dated the 3rd
November, 2014, the Court of Magistrates (Gozo) in
its Superior Jurisdiction, General Section, ordered the
publication of the extract reproduced hereunder for the
purpose of service in terms of Article 187 (3) of the Code
of Organisation and Civil Procedure, and this with regard to
Anthony Cassar (ID 36061G).
B’digriet mogħti mill-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex),
Ġurisdizzjoni Superjuri, Sezzjoni Ġenerali, fis-7 ta’ Ottubru,
2014, fuq rikors ta’ Lombard Bank Malta plc (C 1607), flatti tas-subbasta numru 33/2013, fl-ismijiet Bella Claudia
Nicoletta Cassar vs Anthony Cassar, ordnat in-notifika lillpartijiet b’għaxart (10) ijiem għar-risposta, u dan sabiex ilBank rikorrenti jiżbanka l-ammont ta’ €28,681 depożitat
permezz ta’ żewġ ċedoli numru 261/2014 u 263/2014.
By a decree given by the Court of Magistrates (Gozo),
Superior Jurisdiction, General Section, on the 7th October,
2014, on the application of Lombard Bank Malta plc (C
1607), in the records of judicial Sale by Auction number
33/2013, in the names of Bella Claudia Nicoletta Cassar
vs Anthony Cassar, ordered that the parties be notified
conceding them ten (10) days for the reply so that the
applicant Bank withdraws the amount of €28,681 deposited
by means of two schedules of deposit numbered 261/2014
and 263/2014.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex), Ġurisdizzjoni
Superjuri, Sezzjoni Ġenerali, illum 18 ta’ Novembru, 2014.
Registry of the Court of Magistrates (Gozo), Superior
Jurisdiction, General Section, this 18th November, 2014.
Daniel Sacco
Għar-Reġistratur Qrati u Tribunali (Għawdex)
Daniel Sacco
For the Registrar Gozo Courts and Tribunals
1844
B’digriet mogħti fil-5 ta’ Novembru, 2014, mill-Qorti
Ċivili Prim’ Awla, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, fl-ismijiet,
Pledger Frederick Joseph vs Camilleri Giovanni, rikors
numru 822/14 JRM, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni
biex isservi ta’ notifika fil-konfront tal-konvenut a tenur talArtikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 5th November, 2014,
by the Civil Court First Hall, in the records of the Sworn
Application, in the names, Pledger Frederick Joseph vs
Camilleri Giovanni, application number 822/14 JRM, the
following publication was ordered for the purpose of service
of the defendant in terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap.
12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet, Frederick Joseph Pledger (KI
62051A) vs Giovanni Camilleri (KI 673949M), fid-19 ta’
Settembru, 2014, ir-rikorrenti Frederick Joseph Pledger (KI
62051A) talab lil din l-Onorabbli Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the First Hall
Civil Court, in the names, Frederick Joseph Pledger (ID
62051A) vs Giovanni Camilleri (ID 673949M), on the 19th
September, 2014, the applicant Frederick Joseph Pledger
(ID 62051A) asked this Honourable Court:
Tiddikjara lill-intimat unikament responsabbli għad-danni
kollha sofferti mill-intimat bħala riżultat tal-inadempjenza
tiegħu fir-rigward tan-nuqqas ta’ aċċess mogħti favur irrikorrenti, tordna valutazzjoni tal-mobbli kollha u l-oġġetti
li jappartjenu lir-rikorrenti, u dan permezz tal-opera ta’ perit
nominandi fid-data li fih ġie terminat il-kuntratt ta’ kera,
u cioé, id-19 ta’ Jannar, 2013, u tilqa’ t-talbiet l-oħra firrikors.
To declare the respondent solely responsible for all the
damages suffered by the respondent as a result of his default
in regard to the lack of access given to the applicant, ordered
a valuation of all the movables and objects which appertain
to the applicant, and this by means of the work of referees
to be appointed on the date when the lease agreement was
finished, and namely, the 19th January, 2013, and uphold the
other demands in the application.
Bl-ispejjeż u bl-imgħax legali kif mitlub kontra l-intimat
inġunt in subizzjoni.
With costs and legal interest as demanded against the
respondent summoned so that a reference to his evidence
be made.
13,288
VERŻJONI ONLINE
Notifika: 23, GT Court, Resort Street, San Pawl il-Baħar.
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Service: 23, GT Court, Resort Street, St Paul’s Bay.
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet Pledger Frederick Joseph
vs Camilleri Giovanni, rikors numru 822/14 JRM, jinsab
differit għas-smigħ għall-Erbgħa, 10 ta’ Diċembru, 2014,
fid-9.30 a.m.
The Sworn Application in the names Pledger Frederick
Joseph vs Camilleri Giovanni, application number 822/14
JRM, has been deferred for hearing to Wednesday, 10th
December, 2014, at 9.30 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 19 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 19th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1845
B’digriet mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, fl-10 ta’
Diċembru, 2014, fl-atti tal-Mandat ta’ Inibizzjoni, fl-ismijiet,
Maskell Carmen et vs Unibuild Company Ltd, rikors numru
1462/14 SM, ġiet ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex
isservi ta’ notifika fil-konfront tas-soċjetà intimata a tenur
tal-Artikolu 187 (3) et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the First Hall Civil Court,
on the 10th December, 2014, in the records of the Warrant
of Prohibitory Injunction, in the names, Maskell Carmen
et vs Unibuild Company Ltd, application number 1462/14
SM, the following publication was ordered for the purpose
of service of the respondent company in terms of Article 187
(3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Prim’ Awla tal-Qorti
Ċivili, fl-ismijiet, Carmen Maskell (KI 10359M), u William
John Maskell (British Passport number 094076987) vs
Unibuild Company Ltd (C 19011), ir-rikorrenti Carmen
Maskell u William John Maskell esponew bir-rispett u lesponenti Carmen Maskell ikkonfermat bil-ġurament:
By means of an Application filed in the First Hall Civil
Court, in the names, Carmen Maskell (ID 10359M), and
William John Maskell (British Passport number 094076987)
vs Unibuild Company Ltd (C 19011), the applicant Carmen
Maskell and William John Maskell respectfully pleaded and
Carmen Maskell confirmed under oath:
Illi l-esponenti għandha interess li tħares il-jeddijiet
tagħha.
That the applicant has an interest to safeguard her rights.
Illi l-esponenti sabiex tikkawtela d-drittijiet tagħha tixtieq
iżżomm lill-intimata milli:
That the applicant in order to secure her rights wishes to
hold the respondent from:
Tbiegħ, tassenja, iċċedi, jew bi kwalunkwe mod ieħor
tittrasferixxi kemm gratuwitament, kif ukoll b’mod oneruż,
l-appartament internament immarkat numru erbgħa (4),
li jinsab fit-tieni sular (first floor), ’il fuq minn semibasement level, parti minn blokk appartamenti li jġib l-isem
‘Antonin’, fi Triq Sant’ Agatha, Sliema, li huwa mibni fuq
is-sit ġa okkupat mid-dar numru ħamsa u għoxrin (25) u
sitta u għoxrin (26). Dan l-appartment jifforma parti minn
blokk ta’ appartamenti mibni fuq is-sit li kien ġie akkwistat
mis-soċjetà intimata (Unibuild Ltd), permezz tal-kuntratt ta’
bejgħ, datat 15 ta’ Lulju, 2004, fl-atti tan-Nutar Dr Carmel
Gafà, LLD.
Selling, assigning, cede in any manner, or transfer both
gratuitously, or by onerous title, the apartment internally
marked number four (4), which is situated in the second floor
(first floor), above the semi-basement level, part of a block
of apartments which bears the name ‘Antonin’, in Triq Sant’
Agatha, Sliema, which is built on a site previously occupied
by the house number twenty-five (25) and twenty-six (26).
This apartment forms part of a block of apartments built
on the site which was acquired by the respondent company
(Unibuild Ltd), by means of a contract of sale dated 15th
July, 2004, in the records of Notary Dr Carmel Gafà, LLD.
Illi dan il-Mandat ta’ Inibizzjoni qiegħed jintalab a bażi
tas-segwenti:
That this Warrant of Prohibitory Injunction is being asked
on the basis of the following:
Illi s-soċjetà intimata akkwistat il-proprjetà numru ħamsa
u għoxrin (25) u sitta u għoxrin (26), fi Triq Sant’ Agatha,
Sliema, permezz ta’ kuntratt fl-atti tan-Nutar Dr Carmel
Gafà, tal-15 ta’ Lulju, 2004.
That the respondent company acquired property number
twenty-five (25) and twenty-six (26) in Triq Sant’ Agatha,
Sliema, by means of a contract in the records of Notary Dr
Carmel Gafà, of the 15th July, 2004.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
13,289
Illi fl-istess kuntratt, id-direttur tas-soċjetà intimata
Mario Grixti (KI 204864M) stqarr illi l-prezz tal-fond
(€209,643.61), kien diġà tħallas lill-venditur fl-intier
tiegħu.
That in the same contract, the director of the respondent
company Mario Grixti (ID 204864M) declared that the price
of the premises (€209,643.61), had already been paid to the
vendor in its entirety.
Illi fil-fatt, il-vendituri fuq il-kuntratt il-Kaptan Paul
Gauci, u martu Jane Gauci, li tiġi oħt l-esponenti Carmen
Maskell, u l-istess Carmen Maskell ma kienu tħallsu qatt
mis-soċjetà intimata.
That infact, the vendors on the contract Captain Paul
Gauci and his wife Jane Gauci, who is the sister of the
applicant Carmen Maskell, and the same Carmen Maskell
were never paid by the respondent company.
Illi wara li sar it-trasferiment tal-fond, is-soċjetà intimata
Unibuild Company Ltd waqqgħet il-bini eżistenti u bniet
blokk ta’ appartamenti.
That after the transfer of the premises, the respondent
company Unibuild Company Ltd demolished the existing
building and built a block of apartments.
Illi ftit snin wara meta l-esponenti flimkien mal-Kaptan
Paul Gauci u martu Jane Gauci baqgħu jinsistu mad-direttur
tas-soċjetà intimata għall-ħlas dovut, waslu fi ftehim malistess direttur illi flok isir il-ħlas kontanti isir tpartit, u lesponenti iħallsu l-bilanċ dovut.
That some years after when the applicant together with
Captain Paul Gauci and his wife Jane Gauci continued to
insist with the director of the respondent company for the
payment due, they reached an agreement with the same
director that instead of payment in cash, an exchange be
made, and the applicants pay the balance.
Illi minħabba l-urġenza li d-drittijiet tal-esponent jiġu
irrimedjabbilment preġudikati, qiegħed jintalab dan ilmandat jintlaqa’ anke proviżorjament.
That due to the urgency that the rights of the applicant be
irremediably prejudiced, it is being asked that this warrant
be provisionally upheld.
Għaldaqstant, l-esponent umilment jitlob lil din lOnorabbli Qorti tordna l-ħruġ ta’ Mandat ta’ Inibizzjoni
sabiex iżommu milli jkompli jagħmel il-ħwejjeġ ta’ hawn
fuq.
Thus, the applicant humbly asks that this Honourable
Court order the issuing of a Warrant of Prohibitory Injunction
in order that he be witheld from carrying out the above
mentioned things.
Iff. Avukat Adrian Delia
Ikkonfermat quddiemi bil-ġurament wara li qrajtlu lkontenut, u fil-preżenza ta’ PL E. Montanaro bħala xhud
tal-identità u ppreżentat minn PL E. Montanaro.
Sgd. Advocate Adrian Delia
Confirmed before under oath after I read its contents, and
in the presence of PL E. Montanaro as witness of identity
and presented by PL E. Montanaro.
Mandat ta’ Inibizzjoni
Warrant of Prohibitory Injunction
Repubblika ta’ Malta
Republic of Malta
Mandat tal-Qorti
Court Warrant
Lill-Marixxall tal-Qorti
To the Court Marshall
Billi ġie ppreżentat ir-rikors ta’ hawn fuq, u jirrikorru lelementi meħtieġa skont il-liġi għal ordni infraskritt.
Whereas the above mentioned application was presented,
and there recur the elements according to law for the under
mentioned agreement.
U wara li tagħmel dan, jew jekk tiltaqa’ ma’ xi xkiel fleżekuzzjoni ta’ dan il-mandat, inti għandek minnufih tgħarraf
lil din il-Qorti.
And after doing this, or if you encounter any difficulty in
the execution of this warrant, you are to inform this Court
forthwith.
Mogħti mill-Qorti Ċivili Prim’ Awla, bix-xhieda tal-Onor.
Imħallef Silvio Meli, LLD, Duttur tal-Liġi.
Given by the Civil Court First Hall, with the witness of
the Hon. Mr Justice Silvio Meli, LLD, Doctor of Laws.
Intimat: Flat 5, Crossway Apartments, Triq il-Ħamsa u
Għoxrin ta’ Marzu, Tarxien.
Respondent: Flat 5, Crossway Apartments, Triq il-Ħamsa
u Għoxrin ta’ Marzu, Tarxien.
13,290
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 Eżekuzzjoni: Direttur tar-Reġistru Pubbliku, 197, Triq
il-Merkanti, Il-Belt Valletta.
Execution: Director Public Registry, 197, Triq ilMerkanti,Valletta.
Direttur tal-Artijiet, Casa Bolino, 116, Triq il-Punent, IlBelt Valletta.
Director Land Registry, Casa Bolino, 116, Triq il-Punent,
Valletta.
Ir-Rikors Mandat ta’ Inibizzjoni fl-ismijiet Maskell
Carmen et vs Unibuild Company et, rikors numru 1462/14
SM, jinsab differit għas-smigħ għas-16 ta’ Diċembru, 2014,
fid-9.00 a.m.
The Application Warrant of Prohibitory Injunction in
the names Maskell Carmen et vs Unibuild Company et,
application number 1462/14 SM, has been deferred for
hearing to the 16th December, 2014, at 9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 19 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 19th November,
2014.
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1846
B’digriet mogħti mill-Prim’Awla tal-Qorti Ċivili, fis6 ta’ Novembru, 2014, fl-atti tar-Rikors Ġuramentat, flismijiet, The General Soft Drinks Company Limited vs A.
Baran Limited et, rikors numru 799/14 LM, ġiet ordnata ssegwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika fil-konfront
ta’ El Sherif u Svetlana El Sherif a tenur tal-Artikolu 187 (3)
et. seq. tal-Kap. 12.
By means of a decree given by the First Hall Civil Court,
on the 6th November, 2014, in the records of the Sworn
Application, in the names, The General Soft Drinks Company
Limited vs A. Baran Limited et, application number 799/14
LM, the following publication was ordered for the purpose
of service of the defendant El Sherif and Svetlana El Sherif,
in terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors Ġuramentat ippreżentat fil-Prim’Awla
tal-Qorti Ċivili, fl-ismijiet, The General Soft Drinks Company
Limited (C 1591) vs (1) Is-soċjetà A. Baran Limited (C
39371), u (2) Sherif u Svetlana, konjugi El Sherif, detentur
tal-karta tal-identità 47714 (A) u 168285(M) rispettivament,
fit-12 ta’ Settembru, 2014, ir-rikorrenti The General Soft
Drinks Company Limited (C 1591) talbet lil din l-Onorabbli
Qorti:
By means of a Sworn Application filed in the First
Hall Civil Court, in the names, The General Soft Drinks
Company Limited (C 1591) vs (1) The company A. Baran
Limited (C 39371), and (2) Sherif and Svetlana, spouses El
Sherif, holder of identity card 47714 (A) and 168285(M)
respectively, on the 12th September, 2014, the applicant The
General Soft Drinks Company Limited (C 1591) asked this
Honourable Court:
Tiddispensa mis-smigħ tal-kawża a tenur tal-Artikolu
167 et. seq. tal-Kap. 12 tal-Liġijiet ta’ Malta, tikkundanna
l-konvenuti iħallsu s-somma ta’ €20,444.48, rappreżentanti
l-ammont bilanċjali dovut mill-konvenuti lis-soċjetà attriċi
kif ingħad bl-imgħax kummerċjali kif mitlub.
To dismiss from proceeding with the hearing of the
cause in terms of Article 167 et. seq. of Cap. 12 of the
Laws of Malta, condemn the defendants to pay the sum of
€20,444.48, representing the balance due by the defendants
to the plaintiff company as stated with commercial interests
as demanded.
Bl-ispejjeż kontra l-konvenuti inġunti in subizzjoni.
Rikorrenti: The General Soft Drinks Co. Ltd, Qasam
Industrijali tal-Marsa, Marsa MRS 3000.
Intimati: (1) ‘Oscillin’, 118, Triq il-Ġdida, Paola.
With costs against the defendants summoned so that a
reference to their evidence be made.
Applicant: The General Soft Drinks Co. Ltd, Qasam
Industrijali tal-Marsa, Marsa MRS 3000.
Respondents: (1) ‘Oscillin’, 118, Triq il-Ġdida, Paola.
(2) ‘Bruce Court’, Flat 1, Triq il-Mensija, San Ġiljan
(żewġ notifiki).
(2) ‘Bruce Court’, Flat 1, Triq il-Mensija, San Ġiljan (two
services).
Ir-Rikors Ġuramentat fl-ismijiet The General Soft Drinks
Company Limited vs A. Baran Limited et, rikors numru
799/14 LM, jinsab differit għas-smigħ għat-12 ta’ Jannar,
2015, fid-9.00 a.m.
The Sworn Application in the names The General Soft
Drinks Company Limited vs A. Baran Limited et, application
number 799/14 LM, has been deferred for hearing to the 12th
January, 2015, at 9.00 a.m.
Il-21 ta’ Novembru, 2014 VERŻJONI ONLINE
=Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 19 ta’ Novembru,
2014.
13,291
Registry of the Superior Courts, today 19th November,
2014.
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
1847
B’digriet mogħti fid-29 ta’ Ottubru, 2014, mill-Bord
li Jirregola l-Kera, fl-atti tar-Rikors, fl-ismijiet, Charles
Mangion et vs Jonas Galotta, rikors numru 46/14 GG, ġiet
ordnata s-segwenti pubblikazzjoni biex isservi ta’ notifika
fil-konfront tal-intimat a tenur tal-Artikolu 187 (3) et. seq.
tal-Kap. 12.
By means of a decree given on the 29th October, 2014, by
the Rent Regulation Board, in the records of the Application,
in the names, Charles Mangion et vs Jonas Galotta,
application number 46/14 GG, the following publication
was ordered for the purpose of service of the respondent in
terms of Article 187 (3) et. seq. of Cap. 12.
Permezz ta’ Rikors ippreżentat fil-Bord li Jirregola lKera, fl-ismijiet, Charles Mangion (KI 692660M) u Elaine
Marie Mangion (KI 61703L) vs Jonas Galotta, detentur talkarta tal-identità Svediża numru 82172250, fl-14 ta’ Mejju,
2014, ir-rikorrenti Charles Mangion (KI 692660M) u Elaine
Marie Mangion (KI 61703L) talab lil dan l-Onorabbli Bord
għar-raġunijiet premessi:
By means of an Application presented in the Rent
Regulation Board, in the names, Charles Mangion (ID
692660M) and Elaine Marie Mangion (ID 61703L) vs Jonas
Galotta, holder of Swedish identity card number 82172250,
on the 14th May, 2014, the applicant Charles Mangion (ID
692660M) and Elaine Marie Mangion (ID 61703L) asked
this Honourable Board for the reasons premised:
Jiddikjara li l-intimat huwa debitur tar-rikorrenti flammont ta’ (€24,438.06) għar-raġunijiet imsemmija firrikors, in konnessjoni mal-villa bl-isem ta’ ‘Four Winds’,
sitwata fi Triq Santa Klara, Baħar iċ-Ċagħaq, bil-garage
anness, u jilqa’ t-talbiet l-oħra fir-rikors.
To declare that the respondent is a debtor of the applicants
in the amount of (€24,438.06) for the reasons mentioned in
the application in connection with the villa with the name of
‘Four Winds’, situated in Triq Santa Klara, Baħar iċ-Ċagħaq,
with the attached garage, and uphold the other demands in
the applicatiom.
Bl-ispejjeż kif mitluba u bl-imgħax legali sal-effettiv
pagament kontra l-intimat inġunt in subizzjoni.
With costs as demanded and with legal interest till the
effective payment against the respondent summoned so that
a reference to his evidence be made.
Notifika: Jonas Galotta, Four Winds, Triq Santa Klara,
Baħar iċ-Ċagħaq.
Notify: Jonas Galotta, Four Winds, Triq Santa Klara,
Baħar iċ-Ċagħaq.
Ir-Rikors fl-ismijiet Charles Mangion et vs Jonas Galotta,
rikors numru 46/14 GG, ġie appuntat għas-smigħ għad-9 ta’
Frar, 2015, fid-9.00 a.m.
The Application in the names Charles Mangion et vs Jonas
Galotta, application number 46/14 GG, has been appointed
for hearing to the 9th February, 2015, at 9.00 a.m.
Reġistru tal-Qrati Superjuri, illum 19 ta’ Novembru,
2014.
Registry of the Superior Courts, today 19th November,
2014.
Adv. Frank Portelli, LLD
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Avv. Frank Portelli, LLD
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
1848
Billi b’digriet tad-19 ta’ Novembru, 2014, mogħti fuq
rikors ta’ Michael Fenech, ippreżentat fid-19 ta’ Novembru,
2014, fl-atti tar-rikors numru 707/2014, din il-Qorti ordnat
il-Pubblikazzjoni tal-Inventarju tal-assi tal-mejjet Salvatore
Fenech (KI 320122M), iben il-mejtin Michele u Maria née
Borg, imwieled il-Mellieħa u miet Tal-Qroqq, l-Imsida, fl-4
ta’ Jannar, 2014, ta’ 91 sena.
By means of a decree of the 19th November, 2014, given on
an application of Michael Fenech, filed on the 19th of November,
2014, in the records of application number 707/2014, this Court
ordered the Publication of the Inventory of the late Salvatore
Fenech (ID 320122M), son of the late Michele and the late
Maria née Borg, born in Mellieħa and died at Tal-Qroqq,
Imsida, on the 4th of January, 2014, aged 91 years.
Din il-pubblikazzjoni għandha ssir nhar il-Ħamis, 11 ta’
Diċembru, 2014, fil-ħdax ta’ filgħodu, fl-uffiċċju bl-isem
This publication is going to be held on Thursday, the 11th
of December, 2014, at eleven o’clock in the morning, at
13,292
VERŻJONI ONLINE
Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta 19,346 “Fenlex”, 85, Triq San Ġwann, Il-Belt Valletta, taħt ilMinisteru tan-Nutar Dr Sean Critien.
“Fenlex”, 85, St John Street, Valletta, under the Ministry of
Notary Dr Sean Critien.
Reġistru tal-Qorti Ċivili (Sezzjoni ta’ Ġurisdizzjoni
Volontarja), illum 20 ta’ Novembru, 2014.
Registry of the Civil Court (Voluntary Jurisdiction
Section), today the 20th day of November, 2014.
Marcel Bugeja
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Marcel Bugeja
For the Registrar Civil Court and Tribunals
1849
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tat-22 ta’
Ottubru, 2014, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li
jidher hawn taħt għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu
187 (3) tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili
(Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal, of the 22nd
October, 2014, the publication of the following extract was
ordered for the purpose of service in terms of Article 187 (3)
of the Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Mobisle Communications Limited (C 24655), ta’ Fra
Diego Street, Marsa MRS 1501, ippreżentaw Talba, fid-29
ta’ Lulju, 2014, fejn talbu lit-Tribunal sabiex jikkundanna
lil Mundbjerg Soren (KI 60599A), ta’ Portland Apartments,
Apartment 11, Triq Milner, Sliema, sabiex iħallas lis-soċjetà
attriċi s-somma ta’ €285.46, liema ammont huwa dovut lissoċjetà attriċi.
Mobisle Communications Limited (C 24655), of Fra
Diego Street, Marsa MRS 1501, filed a Claim, on the 29th
July, 2014, whereby they asked the Tribunal to condemn
Mundbjerg Soren (ID 60599A), of Portland Apartments,
Apartment 11, Triq Milner, Sliema, to pay the plaintiff
company the sum of €285.46, which amount is due to the
plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet.
With costs and interests.
Il-kawża (Avviż Numru 509/14DMA) hija differita għat2 ta’ Diċembru, 2014 f’12.05 p.m.
The case (Claim Number 509/14DMA) is deferred for the
2nd December, 2014 at 12.05 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), illum 21 ta’
Novembru, 2014.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta), today 21st
November, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
1850
B’digriet tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, tal-5 ta’ Novembru,
2014, ġiet ordnata l-pubblikazzjoni tal-estratt li jidher hawn taħt
għall-finijiet ta’ notifika skont l-Artikolu 187 (3) tal-Kodiċi ta’
Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12).
By a decree of the Small Claims Tribunal, of the 5th
November, 2014, the publication of the following extract was
ordered for the purpose of service in terms of Article 187 (3)
of the Code of Organisation and Civil Procedure (Cap. 12).
Banif Bank (Malta) plc (C 41030), ta’ 203, Level 2,
Rue D’Argens, Gżira, Malta, ippreżenta Talba, fil-5 ta’
Awwissu, 2014, fejn talab lit-Tribunal sabiex jikkundanna
lil Joseph Casha (KI 511774M), ta’ 37, Lenrose, Triq Stiefnu
Zerafa, Marsa, sabiex iħallas lis-soċjetà attriċi s-somma ta’
€1,150.42 liema ammont huwa dovut lis-soċjetà attriċi.
Banif Bank (Malta) plc (C 41030), of 203, Level 2, Rue
D’Argens, Gżira, Malta, filed a Claim, on the 5th August,
2014, whereby they asked the Tribunal to condemn Joseph
Casha (ID 511774M), of 37, Lenrose, Triq Stiefnu Zerafa,
Marsa, to pay the plaintiff company the sum of €1,150.42
which amount is due to the plaintiff company.
Bl-ispejjeż u bl-imgħaxijiet.
With costs and interests.
Il-kawża (Avviż Numru 541/14NHV) hija differita għall1 ta’ Diċembru, 2014 f’12.05 p.m.
The case (Claim Number 541/14NHV) is deferred for the
1st December, 2014 at 12.05 p.m.
Reġistru tal-Qorti tal-Maġistrati (Malta), illum 21 ta’
Novembru, 2014.
Registry of the Courts of Magistrates (Malta), today 21st
November, 2014.
Alexandra Debattista
Għar-Reġistratur Qrati Ċivili u Tribunali
Alexandra Debattista
For the Registrar Civil Courts and Tribunals
Ippubblikat mid-Dipartiment tal-Informazzjoni (doi.gov.mt) — Valletta — Published by the Department of Information (doi.gov.mt) — Valletta
Mitbugħ fl-Istamperija tal-Gvern fuq karta riċiklata— Printed at the Government Printing Press on recycled paper