לארגןמסיבהמושלמתלילדשלך

‫!לארגןמסיבהמושלמתלילדשלך‬
‫סיעורמוחותואתהרעיוןצדהילדכמוגםנושאצ‪.‬הרעיוןצדהילדהואבעצםיוצרשלמסיבותילדיםשונות‬
‫דהילדיהיהשלבקריטיביותרשלתכנוןשלצדהילדולכןלעשותאתזהדינכוןבפעםהראשונהכיגםלנצח‬
‫אוהל לילדים ‪.‬אותךבמחציתשלהקרב‬
‫‪.‬להלןשהוזכרהםכמהעצותבשבילךכיסערההמוחהילדנושאהמפלגה‪,‬עםזאת‬
‫דר&זהגםדיקללהשיגתמידנסחףבאמצעותתכנוןהמפלגההילדכמוגםלחלוטיןלהתעלםהצרכיםשלך‬
‫לפיכךאתהיכוללהעסיקאתהילדכיועץוהואיכולגםלתכנןצדהילדעםהילד‪.‬ישותשלהילד‬
‫‪.‬השיטההקלהביותרהיאלשאולאתהילדמההילדרוצהלמסיבתיוםההולדתשלהם‪.‬‬
‫זהנכוןכיהילדשלךעשויגםלהודיע‬
‫‪,‬כמוכן ‪.‬כיהוארוצהלהביאאתהכיתהכולהלמסיבהלצפותבסרטשלספיידרמן‬
‫אוניברסיטה לתינוק‪.‬אתהצריךלשאתקטןחתולהתיקיחדאםהילדיםהםבגילקטן‬
‫‪ 3‬אםהתקציבלאמאפשרלךגםלבקשמהםהבחירה‬
‫‪,‬אז ‪.‬שלהחבריםהכיטוביםלקחתאותםלסרטוזהיכוללהיותואחריועםגלידה‬
‫‪.‬עכשיואתהיכולליהנותממסיבתהילדיםיכוללעשותאתהילדיםגםליהנות‬
‫‪,‬עםזאת ‪.‬שמירהעלאוהלהילדיםבמסיבהתעשהילדיםלשחקבחינםבתוךהאזורהבטוח‬
‫‪,‬לכן ‪.‬חייבלהיותאישורתקורהעבורטרמפולינהשלילדים ‪.‬לשיםאתהטרמפולינההואגםיוםנהדר‬
‫‪.‬כמהטרמפולינותלילדיםלאיכוללהתאיםבאופןמושלםבתוךגודלקטןבחצרהאחוריתאובגינהאזורים‬
‫‪,‬תסתכלזהירעלשטחזמיןמוקדםיותרמאשרבחירתכלטרמפולינהספציפית‬
‫‪.‬כיאתהרוצהשזהיהיהבטוחומהנהעבורהילדשלך‬
‫‪.‬ותשאתהיכוללתתלילדיוםההולדתתןלנולדוןמההםערכותשונותשלמתנ ‪,‬עכשיו‬
‫‪,‬עםזאת ‪.‬איןספקכיבימיםאלהאתהיכוללמצואמשחקיםחינוכייםשונים‬
‫ניידעבורתינוקיכולגםלהיותרעיוןנהדרוזהצעצועחינוכיהרבהאשריכוללעזורלילדשלךללמודחרוזי‬
‫‪.‬םשונים‪ ,‬אלפבית‪ ,‬כמוגםמספריםשונים‬
‫אתהיכולגםלשמורעלמשחקיציור‪ ,‬אשרילדיםייהנוהרבה‪ .‬מההםמשחקיציור?‬
‫הםסוגשלמשחקיציורשבואדםצריךללחוץעללחצניםכדילהפוךאתהאינטגרציהעםשחקןאחר‪.‬‬
‫כיוםהםגםבשימושמסחרי‪ ,‬אבליותרמאשרהקרקעמבוססמשחקיוידאומסחריים‪,‬‬
‫אורגן לילדים‪.‬הםזמיניםבאתרשונים‬
‫למרותשאנשיםרביםחושביםכיהמשחקיםהאלההםרעיםלילדיםאבלזהרקחציהאמת‪,‬‬
‫עובדהשלמההיאשאםמשחקיםניתןלשחקעםהדרכהקטנהאזהםיכוליםגםלהיותמועיל‪.‬‬
‫לפילדברימומחיםרביםהמשחקיםהאלהיכוליםגםלעבודלטובתך‪.‬‬
‫‪ Addicting‬מומחיםרביםישהמדינהכיהמשחקיםהאלהטוביםיותרמאשרצפייהבטלוויזיה‪ .‬אלה‬
‫ציורמשחקיםמסייעלילדלהגביראתתחושתהבטיחותשלהם‪,‬‬
‫כמוגםאתרמתהמיקודשלהםכיבמשחקיםכולליםדבריםכמולהתמקד‪ ,‬תכנון‪,‬‬
‫‪.‬מדידתהסכנהכמוגםניצחון‬