plan bokstavkoder

Plan_RPAREALFORMÅL
Forklaring
1001: Bebyggelse og anlegg
1110: Boligbebyggelse
1111: Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse
1112: Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse
1113: Boligbebyggelse-blokkbebyggelse
1119: Garasjeanlegg for bolig-/fritidsbebyggelse
1120: Fritidsbebyggelse
1121: Fritidsbebyggelse-frittliggende
1122: Fritidsbebyggelse-konsentrert
1123: Fritidsbebyggelse-blokk
1124: Kolonihage
1130: Sentrumsformål
1140: Kjøpesenter
1150: Forretninger
1160: Offentlig eller privat tjenesteyting
1161: Barnehage
1162: Undervisning
1163: institusjon
1164: Kirke/annen religionsutøvelse
1165: Forsamlingslokale
1166: Administrasjon
1169: Annen offentlig eller privat tjenesteyting
1170: Fritids- og turistformål
1171: Utleiehytter
1172: Fornøyelsespark
1173: Campingplass
1174: Leirplass
1200: Råstoffutvinning
1201: Steinbrudd og masseuttak
1300: Næringsbebyggelse
1310: Kontor
1320: Hotell/overnatting
1330: Bevertning
1340: Industri
1350: Lager
1360: Bensinstasjon/vegserviceanlegg
1390: Annen næring
1400: Idrettsanlegg
1410: Skianlegg
1420: Skiløypetrasé
1430: Idrettsstadion
945838809
BKODE
BA
B
BFS
BKS
BBB
BG
BFR
BFF
BFK
BFB
BKH
BS
BKJ
BF
BOP
BBH
BU
BIN
BR
BFL
BAD
BAT
BFT
BUH
BFP
BC
BLP
BRU
BSM
BN
BK
BH
BB
BI
BL
BV
BAN
BIA
BSA
BST
BSS
2018-11-15
Plan_RPAREALFORMÅL
Forklaring
1440: Nærmiljøanlegg
1450: Golfbane
1460: Motorsportanlegg
1470: Skytebane
1490: Andre idrettsanlegg
1500: Andre typer bebyggelse og anlegg
1501: Godsterminal
1502: Godslager
1510: Energianlegg
1520: Fjernvarmeanlegg
1530: Vindkraftanlegg
1540: Vann- og avløpanlegg
1541: Vannforsyningsanlegg
1542: Avløpsanlegg
1550: Renovasjonsanlegg
1560: Øvrige kommunaltekniske anlegg
1570: Telekommunikasjonsanlegg
1587: Småbåtanlegg i sjø og vassdrag
1588: Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
1589: Uthus/naust/badehus
1590: Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg
1600: Uteoppholdsareal
1610: Lekeplass
1620: Gårdsplass
1630: Parsellhage
1690: Annet uteoppholdsareal
1700: Grav-og urnelund
1710: Krematorium
1730: Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund
1800: Kombinert bebyggelse og anleggsformål
1801: Bolig/forretning
1802: Bolig/Forretning/kontor
1803: Bolig/Tjenesteyting
1804: Bolig/Kontor
1810: Forretning/kontor
1811: Forretning/kontor/industri
1812: Forretning/industri
1813: Forretning/kontor/tjenesteyting
1814: Forretning/tjenesteyting
1824: Næring/tjenesteyting
1825: Kontor/lager
945838809
BKODE
BNA
BGB
BMA
BSK
BAI
BAB
BGT
BGL
BE
BFA
BVI
BVA
BVF
BAV
BRE
BKT
BTK
BSB
BBS
BUN
BAS
BUT
BLK
BGP
BPH
BAU
BGU
BKR
BNG
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
BKB
2018-11-15
Plan_RPAREALFORMÅL
Forklaring
1826: industri/lager
1830: Kontor/industri
1831: Kontor/tjenesteyting
1900: Angitt bebyggelse og anleggsformål kombinert med andre angitte hovedformål
2001: Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (arealer)
2010: Veg
2011: Kjøreveg
2012: Fortau
2013: Torg
2014: Gatetun
2015: Gang-/sykkelveg
2016: Gangveg/gangareal/gågate
2017: Sykkelveg/-felt
2018: Annen veggrunn - tekniske anlegg
2019: Annen veggrunn - grøntareal
2020: Bane (nærmere angitt baneformål)
2021: Trasé for jernbane
2022: Trasé for sporveg/forstadsbane
2023: Trasé for taubane
2024: Stasjons-/terminalbygg
2025: Holdeplass/plattform
2026: Leskur/plattformtak
2027: Tekniske bygg/konstruksjoner
2028: Annen banegrunn - tekniske anlegg
2029: Annen banegrunn - grøntareal
2030: Lufthavn
2031: Lufthavn - landings-/taxebane
2032: Lufthavn - terminalbygg
2033: Lufthavn- hangarer/administrasjonsbygg
2034: Landingsplass for helikopter o.a.
2040: Havn
2041: Kai
2042: Havneterminaler
2043: Havnelager
2050: Hovednett for sykkel
2060: Kollektivnett
2061: Trase for nærmere angitt kollektivtransport
2070: Kollektivknutepunkt
2071: Kollektivanlegg
2072: Kollektivterminal
2073: Kollektivholdeplass
945838809
BKODE
BKB
BKB
BKB
BAA
S
SV
SKV
SF
ST
SGT
SGS
SGG
SS
SVT
SVG
SB
STJ
STS
STT
SST
SH
SP
STB
SBT
SBG
SL
SLL
SLT
SLA
SLH
SHA
SK
SHT
SHL
SHS
SKO
STK
SKK
SKA
SKT
SKH
2018-11-15
Plan_RPAREALFORMÅL
Forklaring
2074: Pendler-/innfartsparkering
2080: Parkering
2081: Rasteplass
2082: Parkeringsplasser
2083: Parkeringshus/-anlegg
2100: Trase for teknisk infrastruktur
2110: Energinett
2120: Fjernvarmenett
2140: Vann- og avløpsnett
2141: Vannforsyningsnett
2142: Avløpsnett
2143: Overvannsnett
2150: Avfallssug
2160: Telekommunikasjonsnett
2180: Andre tekniske infrastrukturtraseer
2190: Kombinerte tekniske infrastrukturtraseer
2800: Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer
2900: Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre
angitte hovedformål
3001: Grønnstruktur
3020: Naturområde - grønnstruktur
3030: Turdrag
3031: Turvei
3040: Friområde
3041: Badeplass/-område
3050: Park
3060: Vegetasjonsskjerm
3800: Kombinerte grøntstrukturformål
3900: Angitt grøntstruktur kombinert med andre angitte hovedformål
4001: Forsvaret
4010: Ulike typer militære formål
4020: Skytefelt/øvingsområde
4030: Forlegning/leir
4800: Kombinerte militærformål
4900: Angitt militært formål kombinert med andre angitte hovedformål
5100: LNRF areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag
5110: Landbruksformål
5111: Jordbruk
5112: Skogbruk
5113: Seterområde
945838809
BKODE
SPI
SPA
SR
SPP
SPH
STI
SE
SFV
SVA
SVF
SAV
SOV
SAS
STE
SAI
SKI
SKF
SAA
G
GN
GTD
GT
GF
GB
GP
GV
GKG
GAA
M
MU
MS
MF
MK
MAA
L
LL
LJO
LSK
LSO
2018-11-15
Plan_RPAREALFORMÅL
Forklaring
5114: Gartneri
5115: Pelsdyranlegg
5120: Naturformål av LNFR
5130: Friluftsformål
5140: Reindriftformål
5200: LNFR areal for spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse, mv
5210: Spredt boligbebyggelse
5220: Spredt fritidsbebyggelse
5230: Spredt næringsbebyggelse
5300: Naturvern
5400: Jordvern
5500: Særlige landskapshensyn
5600: Vern av kulturmiljø eller kulturminne
5900: LNFR formål kombinert med andre angitte hovedformål
6001: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6100: Ferdsel
6200: Farleder
6210: Skipsled (utgått)
6220: Havneområde i sjø
6230: Småbåthavn
6240: Bøyehavn
6300: Fiske
6310: Fiskebruk
6320: Kaste- og låssettingsplasser
6330: Oppvekstområde for yngel
6400: Akvakultur
6410: Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag
6420: Akvakulturanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6500: Drikkevann
6600: Naturområde
6610: Naturområde i sjø og vassdrag
6620: Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6700: Friluftsområde
6710: Friluftsområde i sjø og vassdrag
6720: Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6760: Idrett/vannsport
6770: Badeområde
6800: Kombinerte formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone
6900: Angitt formål i sjø og vassdrag med eller uten tilhørende strandsone kombinert med
andre angitte hovedformål
945838809
BKODE
LG
LP
LNA
LF
LR
LS
LSB
LSF
LSN
LN
LJ
LLH
LKM
LAA
V
VFE
VF
VHS
VS
VBH
VFI
VFB
VKL
VO
VA
VAV
VAS
VD
VN
VNV
VNS
VFR
VFV
VFS
VI
VB
VKA
VAA
2018-11-15