Riktlinjer för stöd till fria yrkesverksamma kulturskapare

1 (3)
Datum
Enhet/Avsändare
2016-02-26
Ärendenummer
KFN-2015–00386
Sundsvalls museum
Antagna av
KFN 2016-01-27 § 7
Riktlinjer för stöd till fria yrkesverksamma
kulturskapare
Målsättning
Stöden ska bidra till ett rikt kulturliv för kommunens alla invånare.
Vem kan söka stöd?
Yrkesverksam kulturskapare, organisation eller enskild person, som är
verksam inom:
-
scenkonstområdet; dans, teater, musikteater, opera, cirkus,
performance och övriga uttryck
-
bild och form
-
musik
samt;
-
och är medlem i någon av de medlemsorganisationser som
KLYS1 företräder inom scenkonst eller uppfyller de krav som är
ställda för medlemskap i berörd medlemsorganisation. Fri
kulturskapare innebär att personen eller organisationen inte har
kommun, landsting eller stat som huvudman.
För att en yrkesverksam kulturskapare ska kunna söka stöd krävs att
vederbörande är en juridisk person med ett registrerat organisationsnummer hos Skatteverket eller en fysisk person med en registrerad
enskild firma hos Skatteverket.
Sökanden ska vara verksam i Sundvalls kommun.
1
Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd, www.klys.se.
För vad kan man söka stöd?
Stöd beviljas till publika verksamheter och projekt inom scenkonst, bild
och form samt musik och som tar plats i Sundsvalls kommun och är
öppet för alla att ta del av.
Utgångspunkter vid bedömning
Stöd till fria yrkesverksamma kulturskapare ska bidra till konstnärlig
förnyelse samt en mångfald av aktörer och uttryck. Vid en bedömning av
inkomna ansökningar är utgångspunkten följande prioriteringsgrunder:
-
Aktualitet: projektets relevans i samtiden och för det omgivande
samhället
-
Perspektivförskjutning: projektets strävan mot att utmana normer
och obekväma perspektiv i syfte att påverka samhällets
utveckling i demokratisk riktning
-
Samverkan: ambition att samverka med olika aktörer för att skapa
ytterligare dimensioner och genomslag i arbetet
-
Metoder: prövar nya arbetsmetoder för att möta eller engagera
publik och mottagare
-
Barn och unga i alla delar av kommunen ska kunna ta del av
verksamheten/projektet
Projektets ekonomi/medfinansiering, marknadsföring och praktiskt
genomförande tas också med i bedömningen.
Ansökan
Ansökan lämnas in online genom särskild ansökningsblankett och enligt
fastställda ansökningstider som framgår på kommunens webb. Stöd kan
sökas vid två ansökningstillfällen per år. Försent inkommen ansökan
behandlas ej.
Ansökan ska innehålla en utförlig beskrivning av planerat
projekt/produktion, ekonomisk kalkyl och tidplan.
Beslut
Beslut tas av Kultur- och fritidsnämnden.
Marknadsföring
I informationsmaterial ska det framgå tydligt att stöd har beviljats av
Sundsvalls kommun. Logotype finns att hämta på
http://www.sundsvall.se/Kommun-och-politik/Press-ochinformationsmaterial/Grafisk-manual/Profilens-innehall/Logotyp/
Redovisning
Beviljat stöd ska redovisas senast det datum som är fastställt i beslutet.
Redovisningen ska innehålla en beskrivning av genomförda aktiviteter
och ekonomiskt utfall samt hur projektet har förhållit sig till kommunens
utgångspunkter för bedömning.