rutin - Alfresco

Doknr. i Barium
31122
Dokumentserie
su/adm
Giltigt fr o m
2017-04-13
Version
6
RUTIN
Ledningsläkarens mandat avseende fördelning av
patienter i behov av slutenvård samt handlingsplan vid
hög belastning
Innehållsansvarig: Göran Matejka, Områdeschef, Områdesstab (gorma1)
Godkänd av: Göran Matejka, Områdeschef, Områdesstab (gorma1)
Denna rutin gäller för: Områdesstab; Verksamhet Anestesi-Operation-Intensivvård Sahlgrenska; Verksamhet Hud- och
könssjukvård; Verksamhet Kirurgi Sahlgrenska; Verksamhet Neurosjukvård; Verksamhet Njurmedicin; Verksamhet Onkologi;
Verksamhet Öron- Näs- och Halssjukvård; Verksamhet Transplantation; Verksamhet Urologi; Områdesstab; Verksamhet
Ambulans Prehospital Akutsjukvård; Verksamhet Kardiologi; Verksamhet Medicin Sahlgrenska; Verksamhet Thorax;
Wallenberglaboratoriet; Verksamhet Geriatrik Lungmedicin och Allergologi; FoU; Verksamhet Hybrid och intervention;
Verksamhet Plastikkirurgi
Denna rutin är godkänd av verksamhetschefer på område 5 och 6.
Revideringar i denna version
Förtydligande att rutinen gäller även helger och röda dagar.
Bakgrund
Verksamhetsområde Medicin har verksamhetsansvar för AKOM SS. AKOM bemannas mellan kl. 0820 måndag till fredag av medicinsk ledningsläkare. Den medicinska ledningsläkaren har i uppdrag
att fördela patienterna mellan de olika teamen samt stå för medicinsk rådgivning och stöd. Till sin
hjälp har ledningsläkaren administrativt stöd från AKOMs vårdplatskoordinatorer. Röda dagar,
lördagar och söndagar har medicinbakjouren det yttersta ansvaret för att fördela patienter tillsammans
med den mest erfarna medicinläkaren.
Syfte
Syftet med rutinen är att bidra till ett bättre patientomhändertagande genom att patienter med
slutenvårdsbehov ansvarsmässigt fördelas till adekvat verksamhetsområde, utifrån ledningsläkarens
bedömning.
En tydligare rutin bedöms också kunna positivt påverka arbetsmiljön.
Arbetsbeskrivning

Huvudprincipen är att patienterna ska erbjudas slutenvård i samförstånd mellan olika
verksamheter utifrån patienternas behov.

Om samförstånd, mot förmodan, inte uppnås kring vilken verksamhet en patient med
slutenvårdsbehov tillhör, anger ledningsläkaren vilken verksamhet det blir enligt rutin för
ledningsläkare. Ansvaret gäller oavsett platssituation på aktuellt verksamhetsområde, VO.

Ledningsläkare anger lämplig bakavdelning för patienter som läggs in på CIVA.

VO-Medicin har medicinskt och arbetsmiljöansvar för AKOM. Generellt gäller att när patienten
tilldelats en vårdplats ska patienten ska lämna AKOM inom < 30 minuter.

Vid hög belastning kan endast verksamhetschef för VO-Medicin eller medicinbakjour, utifrån
en samlad bedömning välja, att låta patienter vara kvar längre tid på AKOM.

Det krävs obligatorisk närvaro vid de dagliga bakjoursmötena.

På bakjoursmötet prioriteras vilka patienter av de som behöver inläggning som snabbast
behöver läggas in på överbeläggningsplats.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia
1 (av 4)
Doknr. i Barium
31122
Giltigt fr.o.m
2017-04-13
Version
6
RUTIN
Ledningsläkarens mandat avseende fördelning av
patienter i behov av slutenvård samt handlingsplan vid hög
belastning

Jourläkare vid det verksamhetsområde som tilldelats patienter senare under kvällen
informeras genom muntlig kontakt från AKOM.

Ansvarig primärjour inom respektive VO måste alltid informeras om inläggningar på de
avdelningar vederbörande ansvarar för.

Enhet dit patient utlokaliseras informeras via AKOM om kontaktuppgifter till ansvarig
primärjour, inom respektive VO.

Patienter som tilldelas geriatriken, men som inte kan beredas plats där, utan utlokaliseras,
sköts av medicinjour III-jour tills geriatrikläkare finns på plats nästföljande morgon.
Om patienter blir kvar på AKOM över natten kommer dessa senast klockan 08.30 att
transporteras till den vårdavdelning inom respektive verksamhetsområde/sektion
som ska ta emot patienten. Detta sker innan ronden på mottagande vårdavdelning.

Rutin för utlokalisering gäller.

Patienterna fördelas jämt mellan lämpliga verksamhetsområden och vårdavdelningar för att
överbeläggningsantalet ska vara rimligt. Fördelning sker vardagar av vårdplatskoordinatorer,
AKOMs sektionsledare och ledningsläkaren.

Röda dagar, lördagar och söndagar gör AKOMs sektionsledare tillsammans med ansvarig
läkare på medicinsidan fördelningen av patienter till vårdavdelningarna. Medicinbakjouren har
det yttersta ansvaret att på helgtid tillgodose att arbetet med fördelningen av patienter blir
optimalt utifrån det aktuella vårdplatsläget.
Rapportrutin mellan AKOM och mottagande enhet

När beslut finns angående vilken vårdavdelning som ska ta emot patienten för inläggning
kontaktar sjuksköterska på AKOM aktuell avdelning för överrapportering. Muntlig rapport sker
direkt till sjuksköterska på den aktuella avdelningen. Om tänkt patientansvarig sjuksköterska
inte är direkt tillgänglig rapporteras patient till den sjuksköterska som tar emot
telefonsamtalet. Rapport sker enligt SBAR för att säkerställa korrekt informationsöverföring.
Undantag:
 Om allvarlig akutsituation/ hjärtstopp pågår på mottagande enhet får rapporten vänta tills
situationen stabiliseras.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 2 (av 4)
Doknr. i Barium
31122
Giltigt fr.o.m
2017-04-13
Version
6
RUTIN
Ledningsläkarens mandat avseende fördelning av
patienter i behov av slutenvård samt handlingsplan vid hög
belastning
Handlingsplan vid hög belastning på AKOM
Åtgärder då belastningen bedöms vara svår att hantera/riskera bli
okontrollerad enligt ovan på AKOM
Vardagar klockan 07.00 - 16.00
På AKOM
VEC och ledningsläkare tillgodoser att 1 läkare & 1 ssk tillsammans skyndsamt handlägger lämpliga
patienter ur team 2 eller team 3 så att patienterna efter bedömning kan lämna AKOM.
Jourtid 16.30 - 07.00

Sektionsledare på AKOM stämmer av med ledningsläkare om möjlighet att öppna ytterligare
ett team för att skyndsamt kunna handlägga patienter, i syfte att de snabbt kan skrivas ut från
AKOM.
Vid behov av omdirigering av ambulans inom Stor-Göteborg
Känd rutin följs: bakjourer på respektive sjukhustomt kontaktas, därefter TIB, tjänsteman i beredskap
för vidare kontakt med jourhavande sjukhusdirektör, JSD.
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 3 (av 4)
Doknr. i Barium
31122
Giltigt fr.o.m
2017-04-13
Version
6
RUTIN
Ledningsläkarens mandat avseende fördelning av
patienter i behov av slutenvård samt handlingsplan vid hög
belastning
Ansvar
Verksamhetschefer för berörda verksamheter inom område 5 och område 6 är ytterst ansvariga för att
denna rutin blir känd och följs av medarbetarna inom området.
Uppföljning, utvärdering och revision
Avvikelse från rutinen ska vid behov dokumenteras i patientjournalen och inträffade negativa
händelser ska rapporteras avvikelsesystemet Med Control Pro där aktuell linjechef ansvarar för
utredning, åtgärd och uppföljning. Utvärdering och revidering av rutindokumentet ska ske senast två
år efter godkännande. Ansvar för revidering av rutin har verksamhetsledningen för VO Medicin.
Dokumentation
Styrande dokument arkiveras i Barium. Redovisande dokument ska hanteras enligt sjukhusets
gällande rutiner för arkivering av allmänna handlingar.
Granskare/arbetsgrupp
Maria Lachonius, Bitr Verksamhetschef VO Medicin
P-O Stotzer, tf verksamhetschef VO medicin
Per Albertsson, verksamhetschef VO Kardiologi
Åsa Lundgren- Nilsson verksamhetschef VO Neurosjukvård
Mona Palmqvist, verksamhetschef VO Geriatrik, Lungmedicin och Allergologi
Helena Rexius, verksamhetschef VO Thorax
www.sahlgrenska.se
Giltig version är publicerad på intranätet, ett utskrivet dokument är alltid en kopia.
Sida 4 (av 4)