EUCO 5/17 LSV/cwt PGI 1B

Europeiska rådet
Bryssel den 9 mars 2017
(OR. en)
EUCO 5/17
INST 81
CO EUR 4
RÄTTSAKTER
Ärende:
EUROPEISKA RÅDETS BESLUT om val av Europeiska rådets ordförande
EUCO 5/17
LSV/cwt
PGI 1B
SV
EUROPEISKA RÅDETS BESLUT (EU, Euratom) 2017/…
av den
om val av Europeiska rådets ordförande
EUROPEISKA RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT
med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 15.5,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt
artikel 106a, och
EUCO 5/17
LSV/cwt
PGI 1B
1
SV
av följande skäl:
(1)
Den 30 augusti 2014 valdes Donald TUSK, genom Europeiska rådets
beslut 2014/638/EU 1, till Europeiska rådets ordförande för perioden
1 december 2014–31 maj 2017.
(2)
I enlighet med fördraget kan innehavaren av mandatet som Europeiska rådets ordförande
återväljas en gång.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
1
Europeiska rådets beslut 2014/638/EU av den 30 augusti 2014 om val av Europeiska rådets
ordförande (EUT L 262, 2.9.2014, s. 5).
EUCO 5/17
LSV/cwt
PGI 1B
2
SV
Artikel 1
Donald TUSK återväljs härmed till Europeiska rådets ordförande för perioden
1 juni 2017–30 november 2019.
Artikel 2
Detta beslut ska meddelas Donald TUSK av rådets generalsekreterare.
Artikel 3
Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.
Utfärdat i Bryssel den
På Europeiska rådets vägnar
Ordförande
EUCO 5/17
LSV/cwt
PGI 1B
3
SV