Grannsamverkan_infoblad

Grannsamverkan
I ett område med grannsamverkan samarbetar de boende med varandra. Avsikten
med grannsamverkan är att minska brottsligheten och öka tryggheten.
Grannsamverkan handlar främst om att grannar samverka i nätverk för att motverka brott i sitt bostadsområde. Genom nätverket som kan vara antingen fysiskt
eller digitalt kan de boende hjälpas åt att hålla uppsikt över varandras bostäder och
närområdet. Arbetet med grannsamverkan i Kalmar kommun sker i samverkan mellan boende, polis, kommun och försäkringsbolaget Länsförsäkringar i Kalmar län.
Länsförsäkringar i Kalmar har en lång tradition av att arbeta med konceptet men det
innebär inte att man behöver vara försäkrad i bolaget, utan vem som helst kan ingå i
grannsamverkan.
För att kvalitetssäkra verksamheten är polisens delaktighet viktig och därför är
polisen huvudaktör i vårt lokala arbete.
Vinster med grannsamverkan
• Minskad brottslighet i bostadsområdet,
• större delaktighet bland de boende i området,
• ökad trivsel för er som bor och verkar i området,
• ökat förtroende mellan boende och andra medverkande aktörer.
Grannsamverkan har, enligt undersökning från Brottsförebyggande rådet (BRÅ) visat sig kunna minska brottsligheten. En väl genomförd grannsamverkan kan minska
en rad av de så kallade vardagsbrotten som begås i bostadsområdet – inbrott, bilbrott och skadegörelse. I många fall leder också arbetet med grannsamverkan till
en starkare gemenskap mellan grannarna, vilket medför att den sociala kontrollen
förstärks och en möjlig gärningsperson löper större risk att upptäckas.
Därför fungerar grannsamverkan
• Utbildning. Utbildningen av kontaktombuden och brottsförebyggande information gör att de boende blir bättre på att skydda sina tillhörigheter.
• Social kontroll. När man känner varandra i ett område vet man också vem som
inte bor där – mångas vaksamhet blir ett bättre skydd.
• Trygg miljö. När de boende trivs i miljön rör de sig ofta mer ute, vilket ökar möjligheten att upptäcka avvikelser och risker.
• Nätverken kan öka den sociala stabiliteten i området. Den ökade sociala kontakten kan göra området lugnare och minska eventuell brottslighet även bland de
boende.
• Inbrottstjuvarna undviker områden med grannsamverkan. I en intervjuundersökning med personer som begått brott svarade 19 av 20 att de var mer försiktiga
eller helst undvek områden med grannsamverkan. Men det räcker inte med att
sätta upp skyltar – det krävs att de boende i området är med och upprätthåller
grannsamverkan.
Medborgarlöften i Kalmar kommun
Polisen och Kalmar kommun har avgett 2 medborgarlöften till kommuninvånarna
för perioden 2016-2017; skapa en tryggare stadskärna och att minska antalet
bostadsinbrott.
Att stötta och sprida modeller för grannsamverkan är en viktig del för att vi ska
kunna minska bostadsinbrotten och därmed öka tryggheten för invånarna i Kalmar.
Vill du veta mer om grannsamverkan, besök webbplatserna:
www.samverkanmotbrott.se och www.bra.se.
Kontaktuppgifter
Ann-Sofie Lagercrantz, Kalmar kommun
Strateg för social hållbarhet
E-post: [email protected]
Lotta Petersson, Polisen
Kommunpolis
E-post: [email protected]