2017-03-07

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kallelse
Sammanträde
Myndighetsnämnden
Tid och plats
tisdagen den 7 mars 2017
kl 14.00
Rådhuset
1 (2)
Gruppmöten
kl 13.00
Kallade
Ledamöter:
Ann-Christin Råberg (S)
Ulf Bengtsson (S)
Jan Persson (C)
Beat Senn (ÖP)
Thomas Hansson (MP)
Kristina Åhberg (M)
Kristina Nilsson (M)
Daniel Kronvall (SD)
Lotta Rydell (F!)
Ersättare: (för kännedom)
Birgitta Öman (S)
Fredrik Olsson (S)
Anders Thuresson (C)
Ylva Stockelberg Deilert (L)
Roland Thord (MP)
Anita Lindqvist (M)
Matts Karlsson (M)
Laila Lindström (SD)
Jacques Öhlund (F!)
Ärenden
ADRESS:
BESÖ K:
TELEFON:
F AX:
E-POST:
1
Upprop och val av justeringsperson
2
Information
2a)
Svinaberga 14:4, Kivik Art Centre
2014/328
2b)
Gladsax 134:1
2016/569
3
Redovisning av delegeringsbeslut
2017/23
4
Bokslut 2016
2016/158
5
Intern kontroll 2016, uppföljning
2016/188
6
Sandby 21:41, nybyggnad av fritidshus
2017/17
272 80 Simrishamn
Storgatan 22
0414-81 92 00
0414-81 97 01
[email protected]
www.simrishamn.se
2 (2)
7
2016/509
8
Hjälmaröd 9:8, påbyggnad med takkupa m.m. återremitterat ärende
Gladsax 8:15, nybyggnad av fritidshus med förråd
9
Simrishamn Oktaven 1, tillbyggnad med uterum
2016/638
10
Detaljplan för Brantevik 36:2, 36:4 och 36:99 m fl, samråd
2017/63
11
Kurser och konferenser
2017/24
12
Meddelanden
2017/25
Simrishamn 23 februari 2017
Annette Knutsson
nämndsekreterare
2012/308