Kommunstyrelsen - Jönköpings kommun

KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-03-08
1 (3)
Obs!
Före sammanträdet Kl. 08.15 lämnas
information till kommunstyrelsens
ledamöter och ersättare samt särskilt inbjudna
om pågående fastighetsutredning.
Kommunstyrelsen
Tid:
Onsdagen den 15 mars 2017, klockan 09.00
Plats:
Rådsalen, Rådhuset, Jönköping
Förhindrad ledamot inkallar själv ersättare. Ersättare har rätt att närvara oavsett sådan kallelse.
Sammanträdet inleds med föredragningar och partigruppsöverläggningar.
Ärende
1.
Protokollets justering
2.
Upprop
3.
Informationsärenden
- Årsredovisning 2016
Dnr
Kl. 09.00
4.
Meddelanden
5.
Anmälan om delegationsbeslut
STADSKONTORET
Besöksadress Rådhuset
Rådhusparken 1
[email protected]
Fax diariet 036-10 57 04
Ljuset vid Vättern
JÖNKÖPINGS KOMMUN | Tfn 036-10 50 00 (vxl) | Postadress (om inget annat anges) 551 89 Jönköping | www.jonkoping.se
2 (3)
Ärende
Dnr
Ansvarsområde I – Ledningsfrågor
6.
Årsredovisning 2016
Ks/2017:136
7.
Befolkningsprognos 2017-2020 med
utblick mot 2026
Ks/2017:109
8.
Delprogram för Vattensäkerhet,
Suicidprevention och Fallprevention
Ks/2017:110
9.
Bredbandsstöd till landsbygdsområden
inom Jönköpings kommun
Ks/2017:133
10.
Uppdrag till kommunstyrelsen att göra Ks/2014:385
en översyn av dels hur kompetensen
vad gäller miljöfrågor kan tillvaratas på
bästa sätt, dels nämndorganisationen
och hanteringen angående miljö- och
skyddsfrågor i kommunen
11.
Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Ks/2017:128
12.
Framtagande av åtgärdsutredning för
Munksjön
Ks/2015:524
13.
Jönköpings teater och Jönköpings
konserthus
Ks/2017:129
14.
Val av ledamot i upphandlingsutskottet Ks/2017:138
samt ersättare i ledningsutskottet,
personalutskottet och tekniska utskottet
15.
Inbjudan till Information- och
diskussionsmöte om Telias planerade
förändringar i telenätet
Ks/2017:130
3 (3)
Ärende
Dnr
Ansvarsområde II – Välfärdsfrågor
16.
Yttrande över betänkandet "En
inkluderande kulturskola på egen
grund" (SOU 2016:69)
Ks/2016:416
17.
Sommarjobb och feriepraktik 2017
Ks/2017:145
18.
Tillfälliga skollokaler
Ks/2017:146
Ansvarsområde III – Tekniska frågor
19.
Yttrande över Transportstyrelsens
rapport Miljözoner för lätta fordon
Ks/2016:461
20.
Program för hållbar utveckling - miljö,
uppföljning 2016
Ks/2017:90
21.
Kvartalsrapport över bostadsbyggandet Ks/2017:150
i Jönköpings kommun, kvartal 1-4 år
2016
22.
Medborgarförslag om att förbättra
badmöjligheterna vid östra delen av
Vätterstranden
Ks/2016:320
23.
Medborgarförslag om belysning av
lekplatser
Ks/2016:321
24.
Medborgarförslag om vinterväghållning på huvudcykelstråken
Ks/2016:326
25.
Medborgarförslag om samåkningsparkering i anslutning till
Hedenstorpsrondellen
Ks/2016:362
Ann-Marie Nilsson
Bo Henriksson
Ordförande
Sekreterare