Obebyggd mark Kvidinge - Maglaby

Obebyggd mark Kvidinge - Maglaby
ÅSTORP BJÖRKET 1:6, 1:14 OCH FLOHUS 1:1
Obebyggd mark om 31 ha beläget vid Kvidinge - Maglaby. Ca 23 ha bete/åkermark.
Nyttjanderätt avseende täckttillstånd finns på markområdet.
Försäljningssätt: Anbud senast 2017-04-07. Anbud kan lämnas på alla tre
fastigheterna samt även på enstaka fastighet. Fri prövningsrätt förbehålles säljaren.
Dan Lennartsson
Mäklare
LRF Konsult Ängelholm
+46431-41 81 30
[email protected]
Beskrivning
Totalareal:
31 ha
Fastighetsbeteckning:
Åstorp Björket 1:6, 1:14 och
Flohus 1:1
MARK
Fastigheternas sammanlagda areal är ca 31 ha enligt
lantmäteriuppgifter. Arealen fördelas enligt följande:
Björket 1:6 omfattar 13,07 ha
Björket 1:14 omfattar 6,47 ha
Flohus 1:1 omfattar 11,6 ha.
Ca 23 ha åker/betesmark varav det finns stödrätter på
ca 19 ha som ingår i överlåtelsen. Marken ligger inom
vattenskyddsområde. Jakträtten ingår i överlåtelsen.
INTECKNINGAR
Ett pantbrev på 200 000 kronor finns uttaget
gemensamt i fastigheterna.
TAXERINGSVÄRDE
Flohus 1:1 och Björket 1:6 är samtaxerade som
obebyggd täktenhet, typkod 610 med taxeringsvärde
113 000 kronor år 2013.
Björket 1:14 är taxerad som obebyggd lantbruksenhet,
typkod 110 med taxeringsvärde 410 000 kronor
taxeringsår 2014.
RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR
Inskrivna övriga rättigheter, belastningar och övriga
gravationer.
Nyttjanderätt GRUSTÄKT MM, Nyttjanderätt GRUSTÄKT,
Nyttjanderätt GRUSTÄKT, Fornlämning
(Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning
(Registreringsdatum: 20061105), Fornlämning
(Registreringsdatum: 20061105), Björket 1:6 m.fl.,
Täkttillstånd (Beslutsdatum: 19900419), Kvidinge,
Grundvattenskydd (Beslutsdatum: 20021104).
Rättigheter, last.
Ledningsrätt: Starkström, Ledningsrätt: Tele.
VISNING
Besiktning av fastigheterna kan ske på egen hand med
sedvanlig hänsyn tagen till
fastighetsägare/arrendator/nyttjanderrättshavare,
växande gröda, eventuell brytning och jakt mm.
FÖRSÄLJNINGSSÄTT
Anbud oss tillhanda senast 2017-04-07. Försäljning av
fastigheterna sker via skriftlig budgivning där
intressenter kan lämna anbud på hela markområdet
eller på del av utifrån befintliga fastighetsgränser.
Säljaren förbehåller sig rätten att fritt anta inkommet
skriftligt bud eller att hålla en efterföljande
förhandling/auktion mellan budgivare. Fri prövningsrätt
förbehålles säljaren.
Skriftligt bud ska vara LRF Konsult, Dan Lennartsson,
Box 1134, 262 22 Ängelholm, tillhanda senast 2017-0407. OBS! Märk kuvertet "Åstorp Björket".
Använd gärna bifogad budblankett.
BESIKTNINGS OCH UNDERSÖKNINGSPLIKT
Den slutgiltiga köparen har enligt jordabalken ett
långtgående ansvar att undersöka fastigheten och
förvissa sig om dess skick, gränser och areal före köpet.
Köparen ges därför möjlighet till att på egen hand eller
genom konsult före köpet undersöka fastigheten och
därigenom skaffa sig kännedom om det skick vari den
befinner sig.
NUVARANDE ÄGARE
Mariann Wikström, Åstorp
Ann-Christin Svensson, Bjuv
6224201
377549
380989
6219081
Skala 1:20000 (1 cm i kartan motsvarar 200 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
© Metria 2017-03-07
6221793
379295
381015
6219233
Skala 1:10000 (1 cm i kartan motsvarar 100 meter i verkligheten) SWEREF 99 TM
© Metria 2017-03-07
Anbudsblankett
Anbudsgivare
__________________________________________________________________________
Namn
Personnummer
__________________________________________________________________________
Adress
Postnummer, ort
__________________________________________________________________________
Telefon, e-postadress
Fastighet
Åstorp Björket 1:6, 1:14 och Flohus 1:1
Anbud
__________________________________________________________________________
Bokstäver
Bankreferens
Siffror
__________________________________________________________________________
Kontaktperson
Information
För information om fastigheten och försäljningssättet, se fastighetsbeskrivning.
Anbudsgivaren förbinder sig att erlägga 10 % av köpeskillingen som handpenning i
samband med köpeavtalets undertecknande.
Anbudsgivaren är medveten om att id-kontroll kommer att ske med hänvisning till
”Lag om åtgärder vid penningtvätt” före avtalets undertecknande.
Anbud skall anges i bestämt belopp i svenska kronor.
Särskilda villkor, avsikt med förvärvet eller annan information ni vill delge säljaren eller
fastighetsmäklaren kan skrivas på blankettens baksida eller i särskild handling.
Enligt fastighetsmäklarlagen är fastighetmäklaren skyldig att upprätta en förteckning
över de anbud som lämnas. Denna förteckning överlämnas till säljare och köpare.
Anbudsgivare
__________________________________________________________________________
Ort och datum
Ort och datum
__________________________________________________________________________
Underskrift
Skickas till
Underskrift
Dan Lennartsson, Mäklare, LRF Konsult, Ängelholm, Tel: +46431-41 81 30, Mobil:
+46702966266, E-post: [email protected]
OBS! Märk kuvertet "Åstorp Björket"
Inlämnas senast
Anbudet skall vara inkommet 2017-04-07 .
LRF Konsult är Sveriges största redovisnings- och rådgivningsföretag med över 75 000 kunder.
Vi erbjuder branschspecifika tjänster inom ekonomi, skatt, juridik, affärsrådgivning och
fastighetsförmedling. Med cirka 1 400 medarbetare på drygt 130 orter finns vi alltid nära dig.
ARRENDEN I ALLA DESS FORMER
Arrende som brukningsform är betydligt äldre än arrendelagstiftningen. Ordet arrende fanns i det
svenska språkbruket redan på 1660-talet. Dess betydelse har dock skiftat genom tiderna. Arrende
i arrendelagens mening är en upplåtelse av nyttjanderätt till jord mot betalning, eller vederlag som
Jordabalken säger.
Vad är ett arrende?
Arrende är, liksom hyra, en form av total nyttjanderätt.
Båda utmärks av att nyttjanderättshavaren har den
upplåtna egendomen i sin besittning. Arrende grundar
sig på avtal som måste vara skriftligt utom vad avser
lägenhetsarrende.
Olika arrendeformer i Jordabalken
Arrende förekommer i Jordabalken i fyra olika
former: jordbruksarrende, bostadsarrende,
anläggningsarrende och lägenhetsarrende.
Jordbruksarrende
Jordbruksarrende föreligger när jord har upplåtits ”till
brukande”. Det innebär att jorden skall användas för jordbruksändamål och inte för något annat allmänt nyttjande.
Några bestämda arealgränser för att jordbruksarrende
skall föreligga finns inte. Vid mycket små arealer som upplåts tillsammans med byggnader kan det dock bli fråga
om ett hyresförhållande i stället för arrende. Upplåtelsen
behöver inte vara bunden till fastighetsgränser. En i taxeringshänseende ”annan fastighet” kan upplåtas som
jordbruksarrende om den omfattar jordbruksjord.
Jordbruksarrende indelas i dels gårdsarrende, dels sidoarrende för vilka gäller delvis olika lagbestämmelser, bl a
beträffande arrendetidens längd och besittningsskydd.
Gårdsarrende
Om ett jordbruksarrende omfattar bostad för arrendatorn är det ett gårdsarrende. Det är inte tvunget att arrendatorn använder bostaden utan avgörande är om bostad
för arrendatorn ingår enligt avtalet. En arrendator kan
därför ha flera gårdsarrenden samtidigt. Endast fysisk
person kan vara gårdsarrendator. Gårdsarrende föreligger
således inte om arrendatorn – när avtalet ingås – är juridisk person, t ex dödsbo, bolag eller stiftelse. Anledningen
till detta är att juridisk person som sådan inte anses
kunna ha bostad någonstans.
Sidoarrende
Varje jordbruksarrende som inte är Gårdsarrende är sidoarrende. Enligt vad som nyss nämnts är en arrendeupplåtelse till juridisk person alltid sidoarrende även om bostad
ingår i arrendet. Termerna gårdsarrende och sidoarrende
finns inte i själva lagtexten men väl i förarbetena till lagen.
Bostadsarrende
Bostadsarrende föreligger när jord upplåtits för annat
ändamål än jordbruk och arrendatorn enligt avtal har
rätt att uppföra eller bibehålla bostadshus på det upplåtna området. Huset skall huvudsakligen vara avsett som
bostad åt arrendatorn och hans närstående. Det vanligaste exemplet på bostadsarrende är upplåtelse av tomt
för fritidshus, som arrendatorn uppför eller övertar från
föregående arrendator vid dennes överlåtelse av arrendet.
Anläggningsarrende
Anläggningsarrende är upplåtelse av jord för annat ändamål
än jordbruk och som ger arrendatorn rätt att på den upplåtna marken uppföra eller bibehålla en eller flera byggnader/anläggningar avsedda för förvärvsverksamhet. Det
krävs dock att byggnaderna har väsentlig betydelse för förvärvsverksamheten. Exempel på sådana byggnader/anläggningar är fabriker, lagerhus, bensinstationer, vindkraftverk,
telemaster m fl.
Lägenhetsarrende
Lägenhetsarrende kallas en arrendeupplåtelse som varken
är jordbruksarrende, bostadsarrende eller anläggningsarrende. Exempel är upplåtelse för upplagsplats, fotbollsplan, tältplats och liknande samt upplåtelse av kolonilott för
enbart husbehovs- eller hobbyodling.
Arrendeställe
Lagen använder benämningen arrendeställe som ett samlande begrepp för all den fasta egendom som upplåtits
genom arrendeavtalet oavsett storlek, beskaffenhet och vad
som ingår. Likaså används vanligen benämningen jordägare
för den som upplåter egendomen. ”Arrendejordägare” skulle
kanske vara en mera lämplig benämning till skillnad från jordägare som själva brukar sin jord.
Läs mer på lrfkonsult.se och sök upp din närmaste
arrendespecialist eller ring 077-27 27 27.
LRF Konsult är Sveriges största rådgivnings- och redovisningsföretag med fler än 1 400 medarbetare.
Våra specialister och rådgivare inom ekonomi, juridik, affärsrådgivning och fastighetsförmedling finns
på över 130 orter över hela landet. På www.lrfkonsult.se hittar du uppgifter om närmaste kontor.
Vill du hellre ringa är numret 0771-27 27 27.
Köparinformation
Utgångspunkt för ansvarsfördelningen
Utgångspunkten enligt jordabalken är att fastigheten
skall stämma överens med vad som avtalats mellan
parterna och inte heller avvika från vad köparen med
fog kunnat förutsätta vid köpet. Därutöver gäller att
fastigheten köps i det skick den faktiskt befinner sig i
på kontraktsdagen och att köparen, för att trygga sig,
får göra en noggrann undersökning av fastigheten.
För sådana fel eller skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka eller haft anledning att räkna med
p.g.a. fastighetens och eventuella byggnaders ålder
och skick, kan säljaren inte göras ansvarig. Säljaren
ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka och oavsett om
säljaren själv känt till felen eller inte. Säljarens ansvar
för dolda fel i fastigheten gäller i 10 år.
Köparens undersökningsplikt
Utgångspunkten att köparen måste undersöka fastigheten brukar kallas köparens undersökningsplikt.
Kraven på köparens undersökning är långtgående.
Fastigheten skall undersökas i alla dess delar och
funktioner.
Finns det en skogsbruksplan är det mycket viktigt att
känna till att skogsbruksplanens uppgifter endast är
ungefärliga. Ibland kan uppgifterna t.o.m. skilja sig
avsevärt från verkligheten, trots att skogsbruksplanen
upprättats enligt gängse metoder. Det åligger köparen
att innan köpet själv eller via sakkunnig kontrollera
uppgifterna i skogsbruksplanen mot verkligheten.
Finns det byggnader på fastigheten uppmanas köparen att själv eller via sakkunnig undersöka byggnaderna noggrant, och om möjlighet finns, bör köparen även
inspektera vindsutrymmen, krypgrunder och andra
svårtillgängliga utrymmen. Särskild uppmärksamhet
bör ägnas åt fuktskador (speciellt i källare och på
vinden), rötskador, skador på vatten- och avloppsanläggningar, sprickbildningar i fasad och grundmur samt
skorstensstock.
Vidare är det viktigt att undersöka fastighetsgränser,
skador på växande skog, tillgång till skogsvägar, dränering av åkermark, maskinell utrustning i ekonomibyggnader, planförhållanden mm.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten över huvud
taget i sådant skick att fel kan misstänkas, skärps
kraven på köparens undersökningsplikt. Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar undersökningspliktens
omfattning. Om säljaren exempelvis upplyser köparen
om ett misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal,
som bör föranleda en mer ingående undersökning
från köparens sida. Å andra sidan ska köparen inte
behöva undersöka sådana delar av fastigheten som
säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller garantier
för, under förutsättning att dessa inte är för allmänt
hållna. Köparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren
inte svarar för fel och brister, som köparen borde ha
räknat med eller borde ha ”förväntat sig” med hänsyn
till fastighetens och eventuella byggnaders ålder, pris,
skick och användning. Köparen bör därför anpassa sin
undersökning till detta. Köparen måste ta i beräkning
att vissa delar och funktioner utsatts för slitage och på
grund av ålder t.o.m. kan vara uttjänta och i behov av
utbyte eller i vart fall renovering.
Anlitande av besiktningsman
Jordabalken utgår från att köparen själv i normalfallet
skall kunna uppfylla sin grundläggande undersökningsplikt och det är alltså inget krav att anlita någon
sakkunnig för detta. Att anlita sakkunnig är dock att
rekommendera om man inte själv har särskild kunskap. Detsamma gäller om köparen inledningsvis själv
undersökt fastigheten och då upptäckt symtom på
fel som det kan vara svårt att bedöma betydelsen av.
Som angivits ovan skall köparen undersöka fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar köparen
en sakkunnig är det därför viktigt att vara observant
på vilken omfattning en beställd besiktning har. Finns
det byggnader på fastigheten och byggnadsteknisk
besiktning är aktuellt kan det vara bra att känna till att
ofta innefattar inte en sådan besiktning vissa delar av
byggnaden, såsom elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar mm, varför köparen bör överväga att
komplettera sin undersökning. Jordabalken har som
utgångspunkt att den undersökning köparen gör eller
låter göra ska ske före köpet, d v s innan köpekontrakt
undertecknas av parterna. Det är dock inget som
hindrar att parterna i kontraktet avtalar om att köparen
ska få möjlighet att undersöka fastigheten senare och
därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära avdrag på köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet ska återgå.
Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas besiktningsklausul. Tas ett sådant villkor in är det viktigt att båda
parter sätter sig in i vad som krävs för att köparen ska
kunna åberopa villkoret och också noga beaktar de
tidsgränser som anges i villkoret. Det förekommer att
säljaren inför försäljningen låter undersöka fastigheten
med hjälp av en besiktningsman, ofta för att tjäna som
underlag för en säljaransvarsförsäkring. I dessa fall är
det viktigt att köparen noga går igenom besiktningsprotokollet, gärna med den besiktningsman som utfört
besiktningen, s k köpargenomgång.
Säljarens upplysningsskyldighet
Någon generell upplysningsskyldighet motsvarande köparens
undersökningsplikt finns i egentlig mening inte. Avgörande
för bedömningen om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är
om felet är möjligt att upptäcka för köparen. Endast om felet
inte är upptäckbart är det relevant. Trots detta kan man ändå
säga att säljaren har en upplysningsskyldighet. Om säljarens
förtigande innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande
kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att köparen inte
uppfyllt sin undersökningsplikt. Det finns dock även andra situationer där säljaren är skyldig att upplysa om förhållanden
som han har vetskap om och som köparen borde ha upptäckt
men förbisett. Det är främst fråga om situationer där omständigheterna är sådana att säljaren måste förstå att köparen är
i villfarelse avseende ett förhållande och där han vidare inser
att förhållandet kan vara avgörande för köparens köpbeslut.
Säljaren får med andra ord inte medvetet utnyttja köparens
okunskap om ett visst förhållande. Säljaren kan vidare sägas
ha en upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller borde ha känt
till felet men inte upplyst köparen om detta. Detta följer av
köparens rätt till skadestånd på grund av säljarens försummelse. Det är således i säljarens eget intresse att han upplyser köparen om de fel eller symptom som han känner till eller
misstänker finns. Vad som redovisats av säljaren är dessutom
inte dolt och kan i normalfallet inte åberopas av köparen.
Säljarens utfästelser
Säljaren kan bli bunden av en utfästelse beträffande fastighetens skick. Detta gäller i huvudsak då säljaren gjort en klar
och specificerad utfästelse beträffande fastighetens skick.
Allmänt lovprisande eller generella uttalanden betraktas inte
som utfästelser.
Mäklarens information om fel
Mäklaren ansvarar inte för fastighetens skick eller för eventuella fel i fastigheten, men mäklaren ska informera spekulanter och köpare om sådant som kan vara av betydelse för dem.
Det kan till exempel handla om fel som mäklaren iakttagit,
känner till eller har anledning att misstänka, t.ex. genom
tidigare försäljningar eller sin allmänna sakkunskap.
Avtalsfrihet friskrivning
Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för fastighetens skick, varför parterna kan avtala om annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan. Ett exempel på detta är
då säljaren friskriver sig från ansvaret för fastighetens skick,
generellt eller beträffande viss funktion.
Fastighetsbildning
Avser köp del av en fastighet måste köparen eller säljaren
skriftligen ansökan om fastighetsbildning i enlighet med
köpet inom sex månader. Ansökan ställs till den kommunala
eller statliga lantmäterimyndighet som svarar för fastighetsbildningen i området. Inges inte ansökan i tid är köpet ogiltigt.
Ogiltighet inträder även om köpet – efter prövning av lantmäterimyndigheten och eventuell överprövning hos domstol –
inte bedöms kunna läggas till grund för fastighetsbildning.
Vid fastighetsreglering är huvudregeln att marken övergår
”ren” från inskrivningar till den mottagande fastigheten. Det
innebär att befintliga inteckningar (pantbrev) och avtalsrättigheter inte längre gäller i det överförda markområdet. Lantmäterimyndigheten kan dock genom särskilt beslut förordna om
avtalsrättighets bestånd. Upphör avtalsrättighet till följd av
fastighetsreglering kan rättighetshavaren ha rätt till ersättning. Officialrättigheter – rättigheter som tillkommit genom
myndighetsbeslut – följer marken utan särskilt beslut.
Ett köp som innehåller återgångsvillkor kan inte läggas till
grund för fastighetsreglering. Återgångsvillkor måste därför
släckas innan fastighetsreglering kan genomföras. Innehåller köp hävningsvillkor ska köparen vara uppmärksam på att
hävning inte torde kunna ske sedan den köpta egendomen
genom fastighetsbildning förts in i en annan fastighet.
Säljaren har fri prövningsrätt
Det är säljaren som bestämmer till vem han eller hon vill
sälja, när och till vilket pris. Det betyder att säljaren inte behöver sälja till den som har lämnat det högsta budet. Säljaren
har fri prövningsrätt.
Budförteckning
Vid en öppen budgivning är mäklaren skyldig att upprätta
en budförteckning med uppgifter om budgivarens namn,
kontaktuppgifter, budets belopp, tidpunkten för när budet
lämnades och eventuella villkor för budet. Mäklaren ska överlämna förteckningen till säljaren och köparen när uppdraget
har slutförts, senast vid tillträdet.
Den som har lämnat bud vid sluten budgivning får ingen
information om övriga bud.
Information om sidoverksamhet
Enligt fastighetsmäklarlagen ska mäklare som i anslutning
till sin förmedlingsverksamhet ägnar sig åt annan verksamhet, s k sidoverksamhet, redovisa detta skriftligen till säljare
och köpare. Med hänvisning till ovanstående lämnas härmed
följande information om sidoverksamhet.
Om fastigheten annonseras på Hemnet utgår en indirekt ersättning till mäklaren om 300 – 800 kr, beroende på aktuellt
annonspris, motsvarande 50 % av annonspriset.
För det fall annan sidoverksamhet förekommer i den enskilda
förmedlingen informerar mäklaren om detta separat.
Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Mäklare lyder under lagen om åtgärder mot penningtvätt och
finansiering av terrorism. Penningtvättslagen ställer krav på
mäklaren att uppnå kännedom om sina kunder. Mäklaren
måste därför bl.a. kontrollera uppdragsgivarens och köparens
identitet samt ställa frågor om bl.a. syftet med olika transaktioner och hur ett köp ska finansieras. Kundkännedom
avseende köparen måste uppnås före undertecknandet av
köpekontraktet.
Kontakta din fastighetsmäklare för mer information
Informationen i denna handling är på intet sätt heltäckande.
Kontakta din fastighetsmäklare för att diskutera ytterligare
frågeställningar du anser är viktigt, t.ex. om du behöver hjälp
med en boendekostnadskalkyl eller vill diskutera EU-stöd,
skattefrågor eller frågor av helt annan karaktär. Din fastighetsmäklare kan svara på frågor som inryms inom uppdraget för en fastighetsförmedling. Övriga frågor hänvisar din
fastighetsmäklare till någon av LRF Konsults skogs- eller
lantbruksekonomer, skatteexperter, jurister, ekonomer eller
affärsrådgivare.
ANTECKNINGAR
lrfkonsult.se
Vi är landets största
förmedlare av jord- och
skogsbruksfastigheter
www.lrfkonsult.se
Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriverket, 801 82 Gävle.
Medgivande till LRF Konsult AB, Dnr MS2012/03362.
För mångfaldigande och återgivning av kartorna behövs Lantmäteriverkets skriftliga medgivande.