Bokslutskommuniké 2016

Alvestaglass har fått stor uppmärksamhet i media efter att företaget
öppnade upp för crowdfunding.
BOKSLUTSKOMMUNIKÉ
JANUARI-DECEMBER
2016
LOHILO proteinglass står för en kraftig
försäljningstillväxt under 2016.
Bokslutskommuniké januari – december 2016
Alvestaglass AB – org. nr 556740-7050
2017-03-06
Alvestaglass ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med
egen distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten.
Styrelsen och verkställande direktören för bolaget avger härmed bokslutskommuniké för 2016.
Januari – december 2016
Nettoomsättningen uppgick till 55 932 tkr (44 096), vilket motsvarar en ökning om 26,8%.
Bolagets bruttomarginal för perioden uppgick till 57,6%.
Rörelseresultat före avskrivningar och räntekostnader uppgick till 4 517 tkr (3 161), vilket
motsvarar en resultatförbättring om 42,9%. Resultat före skatt uppgick till 2 535 tkr (2 004).
Väsentliga händelser under Q4
Nettoomsättningen uppgick under kvartalet till 13 461 tkr (9 381), vilket motsvarar en ökning om 43,5%.
Vi ser en stark tillväxt i framförallt en av våra produktkategorier, proteinglass. Hälsotrenden har bidragit till
att LOHILO har uppmärksammats som ”ett nyttigare alternativ” och detta tillsammans med att kunderna
har gillat våra nya smaker har banat väg för den kraftiga försäljningsökningen.
LOHILO och veganglassen Holly & Dan har också börjat ta fart i Finland där vår distributör gör ett mycket
gott arbete med att få in dem på de stora kedjorna Kesko och S-Group. Försäljningen har ökat ordentligt
och vi ser mycket ljust på det finska samarbetet.
Som ett led i vår framtidssatsning med att stärka vårt varumärke har vi fr o m den 1 december 2016 utökat
organisationen med en marknadschef – Thomas Lindström. Thomas första arbetsuppgift har varit att utföra
en omfattande marknadskartläggning som nu vävs in i vår framgångsrika varumärkesplattform som togs
fram under första halvåret 2016.
Vi har även förstärkt fabriken med en kvalitetschef – Roger Södervall. Roger har en gedigen bakgrund inom
livsmedelsindustrin och ska nu genomföra en BRC-certifiering som gör att fabriken höjer sin kvalitetssäkerhet.
Certifieringen gör det även möjligt att påbörja exporten mot flera stora länder i Europa.
Väsentliga händelser efter fjärde kvartalets utgång
Stark inledning på året med en försäljningsökning i januari med 81% till 4 799 tkr (2 652).
En stor del av tillväxten drivs av LOHILO vars försäljning har mer än tredubblats. Även distributionsavtalet
med Järnaglass i Stockholm har påverkat försäljningen positivt.
Resultaträkning i sammandrag
(Tkr)
jan-dec 16
jan-dec 15
Förändring
Nettoomsättning
55 932
44 096
26,8%
Råvarukostnader
-23 553
-18 478
Bruttovinst
32 199
25 618
Övriga rörelsekostnader
-27 682
-22 457
Rörelseresultat före avskrivningar
och räntekostnader
4 517
3 161
Avskrivningar
-1 785
-1 017
-197
-140
2 535
2 004
Bokslutsdispositioner
-633
-1 298
Skatt på årets resultat
-457
-193
1 445
513
Finansiella poster
Rörelseresultat före skatt
Årets resultat
25,7%
42,9%
26,5%
282%
Balansräkning i sammandrag
(Tkr)
2016-12-31
2015-12-31
Materiella anläggningstillgångar
9 750
6 900
Summa anläggningstillgångar
9 750
6 900
Finansiella anläggningstillgångar
50
50
Andelar i koncernföretag
50
50
Summa finansiella anläggningstillgångar
50
50
15 040
8 580
Kortfristiga fordringar
5 869
4 688
Kassa och bank
3 453
–
Summa omsättningstillgångar
24 363
13 268
SUMMA TILLGÅNGAR
34 162
20 218
Aktiekapital
120
100
Nyemission
9 180
–
Fritt eget kapital
5 399
3 954
14 699
4 054
Obeskattade reserver
Ackmulerade överavskrivningar och
periodiseringsfonder
4 222
3 590
Summa obeskattade reserver
4 222
3 590
Skulder till kreditinstitut
4 032
5 466
Summa långfristiga skulder
4 032
5 466
Skulder till kreditinstitut
1 494
1 693
Leverantörsskulder
6 611
3 315
–
99
207
116
2 897
1 885
Summa kortfristiga skulder
11 210
7 108
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
34 162
20 218
TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Varulager
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Summa eget kapital
Skulder
Långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
VD har ordet
Vi kan se tillbaka på ett fantastiskt år för Alvestaglass. I början av året tog vi in kapital via crowdfunding genom
Pepins Group AB. Detta gav oss likviditet att växa men också ca 900 aktieägare och ambassadörer. Alvestaglass
var det första bolaget som Pepins startade med och erbjudandet sålde slut på rekordtid. Detta har gett oss en
fantastisk uppmärksamhet i media och bidragit till den ökade varumärkeskännedomen.
Under året har vi stärkt säljorganisationen med fyra nya säljare och en försäljningschef. Totalt är vi nu 16
anställda som arbetar med den dagliga försäljningen. Att stärka försäljningsorganisationen bidrar till att vi
kan lägga mer tid i butik och mindre i bilen. Vi kan redan nu se en markant ökning av nya kunder samtidigt
som försäljningen ökar per försäljningsställe. Att vinna slaget i butiken genom det personliga mötet och
säljande förpackningar/exponering är avgörande för vår fortsatta tillväxt.
I början av 2016 lanserade vi veganglassen, Holly & Dan´s Vegan Nice Cream, för att möta den stora ”vegantrenden” på marknaden. Vi har fått mycket positiv feedback från våra kunder och kommer under 2017 att
utveckla vårt arbete med produkter under kategorin Vegan.
Under det senaste årtiondet har glasskonsumtionen minskat i Sverige per capita. Detta beror mycket på
den rådande hälsotrenden. För att möta detta tog vi fram LOHILO High Protein Ice Cream som har betydligt
mindre kolhydrater och ett högre proteininnehåll än vanlig glass. Vi var först ut på den svenska marknaden
med ”hälsoglass” och har idag en marknadsledande position. Under andra halvåret 2016 steg försäljningen
med ”raketfart” och inledningen av 2017 ser ännu bättre ut inom detta segmentet.
För våra aktieägare kan vi också glädja oss att aktien har rusat rejält sedan starten, kursen har ökat från 50 kr
till 75 kr vid senaste handelstillfället i december.
2017 kommer att innehålla många nya utmaningar med högt uppsatta mål. Jag ser dock mycket ljust på
det kommande året som har stora förutsättningar att bli det bästa någonsin avseende både resultat
och försäljning.
Richard Hertvig,
Verkställande direktör
NEW TAST Y
FLAVOURS
23
GRAM
PROTEIN
f
Cookie
dough
m
Cinnamon
Bun
Likviditet och finansiering
Den 31 december 2016 uppgick Alvestaglass banktillgodohavanden till 3 453 tkr (0 tkr per 31 december 2015).
Bolaget har räntebärande skulder om 5 526 tkr (7 159 tkr per 31 december 2015) samt en checkräkningskredit
om 1 000 tkr (1 500 tkr per 31 december 2015) vilken per den 31 december var outnyttjad.
Under 2016 har en nyemission om ca 9 180 tkr (efter nyemissionskostnader) förstärkt likviditeten.
Investeringar
Alvestaglass totala investeringar under år 2016 uppgick till 3 897 tkr i form av ny transportbana och
uppdaterad maskinpark samt ombyggnationer i fabriken inför kommande BRC-certifiering.
Avskrivningar
Under året har resultat belastats med 1 784 tkr (1 016 tkr) som avser avskrivningar på inventarier, verktyg
och installationer.
Eget kapital
Per 31 december 2016 uppgick Alvesta Glass egna kapital till 14 699 tkr (4 054 per 31 december 2015)
varav 120 tkr (100 tkr per 31 december 2015) utgjordes av aktiekapital. Koncernens soliditet uppgick 31
december 2016 till 52,7% (33,9% per 31 december 2015).
Utsikter för 2017
Styrelsen för Alvestaglass bedömer att bolaget med planerad produktutveckling och nya distributionsavtal
kommer att kunna fortsätta sin starka försäljningsökning med tillväxt om 25-40% under helåret 2017.
Det är styrelsens målsättning att resultat före skatt skall öka i en snabbare takt än försäljningsutvecklingen.
Utdelningspolicyn skall vara minst 50% av resultat efter skatt så länge som likviditet och soliditet tillåter.
Utdelning
Styrelsen föreslår att 720 000 kronor ska delas ut till aktieägarna i Alvestaglass AB.
Av bolagets 1 200 000 aktier motsvarar detta 0,60 kr per aktie.
Redovisningsprinciper
Företaget redovisar enligt regelverket K3 vilket är oförändrat mot föregående år.
Revisors utlåtande angående delårsrapporten
Rapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.
Nästa rapport
Den fullständiga årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på Alvestaglass hemsida från 2017-04-05.
Delårsrapport för Q1 kommer offentliggöras 2017-05-08
För frågor om bolaget, vänligen kontakta:
Richard Hertvig, VD
E-post: [email protected]
Telefon: 070-886 94 44
Om Alvestaglass AB
Alvestaglass AB ska genom sitt nytänkande kvalitativa glassutbud, höga servicegrad med egen
distribution och rimliga priser tilltala den nordiska glasskonsumenten.
Bolaget genomförde under våren 2016 en nyemission genom sk crowdfunding via Pepins Group AB.
Emissionskursen var 50 kr.
Handel i ägarbolaget Alvestaglass Partners Sweden AB kommer ske vid fyra tillfällen om året via
Pepins Market. För mer information se www.pepins.com/marknad
Alvestaglass AB
Verkstadsgatan 5, 352 46 Växjö
Tel: 0470 – 72 91 78
[email protected]
www.alvestaglass.se
Alvestaglass kommer under 2017 att bredda sortimentet genom
att sälja pinnglass av högsta kvalitet.
Pinnglassbox GELATERIA DI ALVESTA med
lansering våren 2017.
E ko l o g i s k G l a s s & S o r b e t
NEW COLOUR LOGO
www.alvestaglass.se