inglasning av balkonger

1 (3)
TJÄNSTESKRIVELSE
2017-03-06
Miljö- och bygglovsnämnden
Dnr Mbn BYGG 2017-000045
Fasadändring av flerbostadshus (inglasning av balkonger),
JAKOBSBERG 2:2731 (FRIHETSVÄGEN 2A)
Förslag till beslut
Bygglovenhetens förslag
1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap 30 § plan- och bygglagen, PBL.
2. Avgift fastställs till 4 500 kronor (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Faktura för avgiften skickas separat.
Ärendet i korthet
Ärendet avser bygglov för inglasning av 23 stycken balkonger mot Frihetsvägen och
mot Järfällavägen på flerbostadshus i Söderdalens första etapp.
Handlingar
1 Bygglovenhetens tjänsteskrivelse
2 Yttrande från sökande + fotografier 3 st
Fasadritning gatufasad Väderkvarnsvägen
Fasadritning gatufasad Frihetsvägen
Fasadritning gatufasad Järfällavägen
Skrivelse bilaga till ansökan
Ansökan bygglov
2017-03-06
2017-03-04
2017-01-23
2017-01-23
2017-01-23
2017-01-23
2017-01-23
Bakgrund
Bygglov för inglasning av samtliga balkonger i bostadsrättsföreningen Kvarnbacken
söktes 2015-10-28. Sökanden blev i samband med handläggningen av ansökan
informerad om att inglasning av balkonger mot Frihetsvägen och Järfällavägen inte
är förenligt med detaljplanen. Sökanden valde att revidera ansökan och bygglov
beviljades för inglasning av balkonger mot gården 2015-12-07.
Föreningen har nu valt att ansöka om lov för inglasning av resterande balkonger.
Förutsättningar
Fastigheten omfattas av detaljplan 2012-12-10. Bestämmelserna innebär att området
är avsett främst för bostadsändamål. Balkonger mot huvudgata får ej inglasas och ska
inte dominera fasaduttrycket. På plankartan redovisas både Frihetsvägen och
Järfällavägen som huvudgata.
Bygg- och miljöförvaltningen
Bygglovenheten
Telefon växel: 08-580 285 00
Besöksadress: Riddarplatsen 5, 6tr
Postadress: 177 80 JÄRFÄLLA
E-post: [email protected] Webbplats: www.jarfalla.se
Organisationsnummer: 212000-0043
2 (3)
I 2 kap. 6 § tredje stycket PBL anges följande. Vid planläggning och i andra ärenden
samt vid åtgärder avseende byggnader som inte ingår i ett ärende enligt denna lag ska
bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och
konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt
så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.
Enligt 9 kap. 30 § första stycket PBL, ska bygglov ges för en åtgärd inom ett område
med detaljplan, om
1. den fastighet och det byggnadsverk som åtgärden avser
a) överensstämmer med detaljplanen, eller
b) avviker från detaljplanen men avvikelsen har godtagits vid en tidigare
bygglovsprövning enligt denna lag eller äldre bestämmelser eller vid en
fastighetsbildning enligt 3 kap. 2 § första stycket andra meningen
fastighetsbildningslagen (1970:988),
2. åtgärden inte strider mot detaljplanen,
3. åtgärden inte måste avvakta att genomförandetiden för detaljplanen börjar löpa,
och
4. åtgärden uppfyller de krav som följer av 2 kap. 6 § första stycket 1 och 5, 6 §
tredje stycket, 8 och 9 §§ samt 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 §
första stycket, 13, 17 och 18 §§.
I 9 kap. 31 b § framgår följande. Trots 9 kap. 30 § första stycket 2, 31 § 1 och 31 a §
2 får bygglov ges för en åtgärd som avviker från en detaljplan eller
områdesbestämmelser, om avvikelsen är förenlig med detaljplanens eller
områdesbestämmelsernas syfte och
1. avvikelsen är liten, eller
2. åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt.
Yttranden
Skrivelsen har kommunicerats med sökanden.
Sökanden har i skrivelse daterad 2017-01-23 och 2017-03-04 (bifogas) framfört att
balkongerna mot Järfällavägen utsätts för buller samt nedsmutsning från trafiken. Av
hälsoskäl skulle inglasningarna vara bra eftersom att deras luftfiler vid byten är
svarta av partiklar. Vidare anförs att balkongmöbler blåser omkull av starka vindar
och att inglasningarna skulle vara fördelaktiga ur miljösynpunkt då dessa skulle bidra
till minskade uppvärmningskostnader för fastigheten. Slutligen anförs att det finns
andra balkonginglasningar på hus i närheten samt på andra flerbostadshus i
kommunen (t.ex. Barkarbystaden). Till skrivelsen daterad 2017-03-04 har sökanden
bifogat fotografier dels på aktuell byggnad dels på en byggnad belägen inom ett äldre
planområde ca 200 meter väster om aktuell byggnad.
Motivering
Bostadsområdet Söderdalen är under uppbyggnad. Av planbeskrivningen framgår
bland annat att området kommer att växa fram till 15 unika kvarter med sammanlagt
ca 1 250 lägenheter. Den nya bebyggelsen kommer att, genom sin gestaltning, bidra
till att Järfällavägen ändrar karaktär från led till stadsgata. Fasaderna mot
Järfällavägen kommer att utformas varierat med ett stadsmässigt och något stramt
3 (3)
uttryck. Exempelvis ska inte balkonger mot Järfällavägen inkräkta för mycket i det
offentliga gaturummet.
En förutsättning för att bygglov ska ges för en åtgärd inom ett område med detaljplan
är enligt 9 kap. 30 § första stycket 2 PBL att åtgärden inte strider mot detaljplanen. I
den för fastigheten gällande detaljplanen står det att balkonger mot huvudgata inte
får glasas in och ska inte dominera fasaduttrycket. De balkonger (23 stycken) som
ansökan om inglasning avser är samtliga placerade på fasader som vetter mot
huvudgata (Frihetsvägen och Järfällavägen) vilket innebär att den sökta åtgärden
strider mot detaljplanen.
För åtgärder som avviker från detaljplan får bygglov ändå ges enligt 9 kap. 31 b §
första stycket 1 PBL om avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. I
den aktuella detaljplanen står det uttryckligen i en planbestämmelse att balkonger
mot huvudgata inte får glasas in. Med hänsyn tagen till åtgärdens art och omfattning
bedöms avvikelsen inte utgöra en sådan liten avvikelse som enligt 9 kap. 31 b §
första stycket 1 PBL, kan godtas. Den påverkan som en inglasning skulle få för
byggnadernas karaktär och för stadsbilden anses inte heller vara förenlig med
detaljplanens syfte. Ett medgivande till den sökta åtgärden skulle kunna få en
prejudicerande effekt i området (se dom från MÖD den 30 september 2016 i mål nr P
5918-16). Avvikelsen anses inte heller kunna godtas enligt 9 kap. 31 b § första
stycket 2 PBL.
Av 9 kap. 30 § första stycket 4 PBL framgår att bygglov ska ges för en åtgärd inom
ett område med detaljplan om åtgärden uppfyller de krav som bland annat följer av 2
kap. 6 § tredje stycket PBL. En inglasning av balkongerna skulle ta bort den känsla
av öppenhet som karaktäriserar byggnaderna med sina utanpåliggande balkonger.
Den påverkan som åtgärden skulle få för den planerade strikta gestaltningen mot
Järfällavägen bedöms inte vara i enlighet med de krav på varsamhet som ställs vid
tillägg i den befintliga bebyggelsen enligt 2 kap. 6 § tredje stycket PBL.
Det kan konstateras att samtliga nu aktuella lägenheter omfattas av ett tidigare
beviljat bygglov för inglasning av balkonger mot innergård.
De fem balkongerna som sökanden nämner i sitt yttrande och som glasades in i
samband med nybyggnationen av byggnaderna vetter mot gården och är inte
placerade på fasad mot huvudgata.
Att inglasningar förekommer i närområdet eller i andra delar av kommunen har ingen
betydelse. Avvikelse för inglasning av balkong mot huvudgata inom aktuellt
planområde har inte beviljats.
Vad sökanden anfört om buller med mera medför ingen annan bedömning.
Percy Tollebrant
Tf Bygglovchef
Expedieras
Sökande
Elin Främberg
Bygglovhandläggare