7134/17 LSV/cwt PGI 1B

Rådets
generalsekretariat
Bryssel den 9 mars 2017
(OR. en)
7134/17
INST 101
ECOFIN 190
NOT
Ärende:
7134/17
BESLUT AV STATS- OCH REGERINGSCHEFERNA i de fördragsslutande
parter i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska
och monetära unionen som har euron som valuta
PGI 1B
LSV/cwt
SV
BESLUT AV STATS- OCH REGERINGSCHEFERNA
i de fördragsslutande parter i fördraget
om stabilitet, samordning och styrning
inom Ekonomiska och monetära unionen
som har euron som valuta
av den
om utnämning av eurotoppmötets ordförande
STATS- OCH REGERINGSCHEFERNA i de fördragsslutande parter i fördraget om stabilitet,
samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära unionen som har euron som valuta har
antagit detta beslut,
med beaktande av fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och monetära
unionen, särskilt artikel 12, och
7134/17
PGI 1B
LSV/cwt
1
SV
av följande skäl:
(1)
Enligt artikel 12 i fördraget om stabilitet, samordning och styrning inom Ekonomiska och
monetära unionen ska eurotoppmötets ordförande utses med enkel majoritet av stats- och
regeringscheferna i de fördragsslutande parter som har euron som valuta samtidigt som
Europeiska rådet väljer sin ordförande.
(2)
Den 30 augusti 2014 utsågs Donald TUSK till ordförande för eurotoppmötet för
perioden 1 december 2014–31 maj 2017.
(3)
Europeiska rådet valde sin ordförande vid mötet den 9 mars 2017.
(4)
En ordförande för eurotoppmötet bör utses.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
7134/17
PGI 1B
LSV/cwt
2
SV
Enda artikel
Donald TUSK utses härmed på nytt till ordförande för eurotoppmötet, för
perioden 1 juni 2017-30 november 2019.
7134/17
PGI 1B
LSV/cwt
3
SV