Pdf-filen (blanketten) kan istället laddas ned

Anmälan om schaktningsarbete
Vid större schakt och vid all nyanläggning av kablar och ledningar skall karta redovisas och godkännas av tekniska
kontoret innan schaktningsarbeten påbörjas.
Sökande
Förnamn
Efternamn
Personnummer (10 siffror)
Telefonnummer
E-post
Kontaktperson
Telefonnummer
Alternativ telefon
Plats för arbetet (adress)
Önskad utförandetid
Gata, m2
GC-väg, m2
Trottoar, m2
Grönyta, m2
Plattor, m2
Kantsten, m
Ventiler och brunnar
Organisationsnummer
Konto
Faktureringsadress
Underskrift
Information om personuppgiftslagen (PUL). Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du
godkänner att din information får lagras och bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Ort och datum
Underskrift
Namnförtydligande
Hallstahammars kommun, Tekniskanämnden 734 80 Hallstahammar, 0220­240 00, www.hallstahammar.se