Program - Länsstyrelserna

INBJUDAN TILL KONFERENSEN
#stockholmtillsammans
för ett hållbart mottagande
8 mars 2017
Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan 66
Migrations- och integrationsfrågorna är högaktuella och kommer
fortsätta vara så under flera år framöver. 8 mars 2016 höll
Länsstyrelsen i Stockholms län konferensen Sverige tillsammans.
Nu anordnar vi uppföljningen #stockholmtillsammans, en
mötesplats för dig som på ledningsnivå arbetar med mottagande
och etablering av nyanlända. Vi erbjuder ett forum med lokala
exempel, regionala och nationella perspektiv och en internationell
utblick.
Under dagen får du möjlighet att lyssna till intressanta talare,
fördjupa dig i olika teman under valbara seminarier och mingla
med representanter för bland annat länets kommuner och
frivilligaktörer.
Programmet hittar du nedan.
Välkommen!
TID
Onsdag 8 mars kl 09:00–17:00,
kaffe och registrering från kl 08:30
PLATS
Länsstyrelsen i Stockholms län, Regeringsgatan
66, lokal Grand (plan 4)
MÅLGRUPP
Kommundirektörer, kommunstyrelsens
ordförande, förvaltningschefer,
integrationsstrateger/motsvarande.
Representanter för myndigheter och
frivilligorganisationer.
Antal platser är begränsade.
OBS! Anmälan är bindande men plats
kan överlåtas.
MER INFO OCH KONTAKT
Elin Blomberg
[email protected]
Tfn: 010 223 13 26
#stockholmtillsammans
för ett hållbart mottagande
8 mars 2017
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66
Program
08:30-09:00
KAFFE & REGISTRERING
NULÄGE OCH LÄRDOMAR
09:00-10:45
10:45-11:00
Ett hållbart mottagande för en stark region
Chris Heister, landshövding Stockholms län
Regeringens etableringspolitik
Anders Kessling, statssekreterare
Arbetsmarknadsdepartementet
Bra integration börjar med ett bra mottagande
Per-Arne Andersson, avdelningsdirektör
Utbildning och Arbetsmarknad Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL)
PAUS
ANALYS OCH FRAMTID
11:00-12:15
Trends in integration policies: What Swedish actors need to know on their
strenghts and weaknesses (Skype)
Thomas Huddleston,programansvarig Migration
Policy Group
Barnkonventionen blir lag - målkonflikt eller möjlighet?
Louise Dane, doktorand jurdiska institutionen
Stockholms Universitet
Stockholms läns utmaningar inom flyktingmottagandet - presentation av
Samverkan Stockholmsregionens lägesanalys
Karina Uddén, tillväxtdirektör
Patrik Åhnberg, samhällsbyggnadsdirektör
Länsstyrelsen i Stockholms län
12:15-13:15
LUNCH PÅ FINLANDSHUSET SIBELIUSSALEN
13:15-14:30
Seminariepass 1: Valbara seminarium
14:30-15:00
PAUS
15:00-16:15
Seminariepass 2: Valbara seminarium
Se beskrivning av seminarierna nedan
16:15-17:00
Uppsamling och gemensam avslutning
Chris Heister, landshövding Stockholms län
Anders Kessling, statssekreterare
Arbetsmarknadsdepartementet
17:00
TACK OCH AVSLUT
GODA EXEMPEL OCH LÄRANDE
Se beskrivning av seminarierna nedan
#stockholmtillsammans
för ett hållbart mottagande
8 mars 2017
Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66
Översikt seminarier
SEMINARIE 1 - FRÅN BOSTÄDER HÄR & NU TILL LÅNGSIKTIGA(RE) LÖSNINGAR
MEDVERKANDE
En långsiktigt hållbar bostadsförsörjning berör många aktörer och samtliga politiska
och administrativa nivåer. Ett hårt tryck på bostadsmarknaden i kombination
med den s.k. bosättningslagen har inneburit många tillfälliga boendelösningar av
sämre kvalitet. Vilka möjligheter finns att skapa bostadslösningar som ger goda
förutsättningar för etablering och integration? Hur möjliggör vi för nyanlända att bo
kvar i den kommun de anvisats till? Hur går vi från tillfälliga till långsiktiga lösningar?
Vilka grundläggande principer finns att utgå ifrån i planeringen av bostadsförsörjning
för alla?
Elisabet Weber, samordnare för regeringsuppdraget om inträde på
bostadsmarknaden
SEMINARIE 2 - ATT VÅGA PROVA NYTT! ARBETSMARKNAD OCH MATCHNING AV
ASYLSÖKANDE
MEDVERKANDE
Långa asylprocesser i kombination med tidsbegränsade uppehållstillstånd gör det än
mer angeläget att tillvarata asyltiden för etableringsfrämjande åtgärder. Arbetsgivare
har möjlighet att ta tillvara nyanländas kompetens i ett tidigare skede i arbetet med
att säkra kompetensförsörjningen, särskilt inom bristyrken. Under seminariet får
vi lyssna till två pilotprojekt för asylsökande lärare respektive läkare. I vilken ände
påbörjar man en verksamhet inom ett relativt obeprövat område? Vad är grunden
till framgångsrik samverkan mellan aktörer med olika kompetenser och ansvar? Vad
kan vi lära oss av arbetssättet för etableringsfrämjande åtgärder för nyanlända med
uppehållstillstånd?
Jussi Koreila, avdelningschef sfi Stockholm och Astrid Gadman,
personalchef utbildningsförvaltningen Stockholms stad
SEMINARIE 3 - MED SAMLADE KRAFTER - FÖR LOKAL INKLUDERING OCH
LIKVÄRDIGHET I MOTTAGANDET
MEDVERKANDE
Många aktörer och verksamheter är på olika sätt involverade i mottagandet av
nyanlända. Att samla kompetenser och funktioner med samma målgrupp i en
verksamhet är ett sätt att främja lokal inkludering, effektivitet och likvärdighet i
mottagandet. Att formalisera samverkan mellan förvaltningar ett annat. Under
seminariet får vi lyssna till kommunala exempel med fokus på en meningsfull fritid
och introduktion till skola och lokalsamhället. Hur kan kommunen organisera sig för
att främja ett likvärdigt mottagande? Vilken roll kan kommunen ha i att underlätta
nyanländas lokalkännedom? Och hur kan kommunen samordna sig i samverkan med
det lokala civilsamhället?
Josefin Daleskog, integrationssamordnare Sollentuna kommun
Susanne Hedlund, flyktingsamordnare Stöd- och
utvecklingsenheten Botkyrka kommun
Moderator: Henrik Weston, Länsstyrelsen i Stockholms län
Sten Lindahl, professor emeritus Karolinska Institutet (KI)
Moderator: Sam Yildirim, Länsstyrelsen i Stockholms län
Åsa Neubeck Martinsson, pedagog Centrum för mottagande av
nyanlända barn och elever och Maria Backe, områdeschef Kulturoch fritidsförvaltningen Haninge kommun
Moderator: Lina Devgun, Länsstyrelsen i Stockholms län