Prövning i Svenska som andraspråk 3

Tingvallagymnasiet, vuxenutbildningen
Prövning i Svenska som andraspråk 3
Prövningen innehåller:
Litteraturhistoria
Läs Litteraturen lever, Moderna tider av Ulf Jansson (Liber förlag)
Sverige: De goda åren och Stora vida världen
Du kommer att få ett skriftligt test på detta.
Litterära verk
Du ska läsa romanen Thérèse Raquin av Émile Zola och en valfri, modern svensk roman
Kom ihåg att ta med böckerna vid examinationstillfället.
På Thérèse Raquin kommer du att få en skriftlig redovisning men den valfria romanen redovisas
muntligt.
Språkhistoria och språklig variation
Läs Språkporten,( Studentlitteratur, Monika Åström) kapitel 7 Språk.
Du kommer att få ett skriftligt test på detta. Provet består dels av faktafrågor, dels av grammatikoch vokabulärfrågor.
Nationellt prov
För att kunna genomföra det nationella provet krävs att du dels har kännedom om referat- och
sammanställningsteknik dels utredande sammanställningar.
I samband med att du får information om prövningen får du också ett texthäfte som
skrivuppgiften bygger på. Texthäftet ska du läsa noga och ta med vid skrivtillfället.
Det nationella provet innehåller både en skriftlig och en muntlig del. Den muntliga delen
innebär att du håller ett fem minuter långt anförande inför publik i ett ämne som knyter an till
temat på det nationella provet.
1. Muntligt anförande (fem minuter)
2. Vetenskapligt pm (skrivtid fyra timmar)
Kunskapskrav från Skolverket
Ämnesplaner och kurser inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Postadress
Vuxenutbildningen
651 84 KARLSTAD
Besöksadress
Karlbergsgatan 2 A
KARLSTAD
Telefon:
054-5401717