Statsrådets förordning

Utkast 6.3.2017
Statsrådets förordning
om upphävande av statsrådets beslut om kvalitetskraven för ytvatten som är avsett för framställning av dricksvatten samt om kontroll av sådant ytvatten
I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs:
1§
Genom denna förordning upphävs statsrådets beslut om kvalitetskraven för ytvatten som är
avsett för framställning av dricksvatten samt om kontroll av sådant ytvatten (366/1994).
2§
Denna förordning träder i kraft den X XXX 201x.
Helsingfors den X XXX 201x
Miljöminister
N.N