Samråd om förslag till detaljplan för handel på del av

1
Dnr PLAN 2016.28
2017-03-09
Samhällsbyggnadskontoret
Planenheten
Samråd om förslag till detaljplan för handel på del av
Produkthusområdet
Åre kommun samråder nu om ett förslag till detaljplan för handel på fastigheten
Mörviken 2:91.
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av handelsytorna,
idag primärt nyttjade av Coop och Systembolaget, inom fastigheten
Mörviken 2:91. En utbyggnad är viktig för att fortsatt kunna bedriva
handelsverksamheterna på ett effektivt sätt. Detaljplanen ska även
tillgodose parkeringsbehovet för handelsverksamheterna och en fortsatt
funktionell placering för återvinningsstationen inom planområdet. Planförslaget bedöms
inte strida mot Översiktsplan för Åre kommun (1991)/Fördjupad översiktsplan för Åre
samhälle (2005). Detaljplanen upprättas med standardförfarande.
Planens genomförande antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. En
miljöbedömning genomförs därför inte.
I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan ska kommunen, enligt Plan- och
bygglagen 5 kap 11 §, samråda med myndigheter, sakägare, sammanslutningar och
övriga som har ett väsentligt intresse av förslaget.
Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 2017-03-31 till Åre kommun,
Planavdelningen, Box 201, 830 05 Järpen eller till e-post [email protected]
Planhandlingar finns tillgängliga på:

Kommunens webbplats are.se under Bygga & bo - Detaljplanering (i
fortsättningen ”Planer på gång”) på sidan ”Detaljplan för del av
produkthusområdet”.

Kommunkontoret i Järpen
Upplysningar lämnas av:
Jesper Kramers, planarkitekt, 0647-161 81
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET/PLANENHETEN
2017-03-09
Ida Thuresson
Plan- och byggchef
Jesper Kramers
Planarkitekt
Åre kommun  Box 201, 830 05 Järpen Besöksadress: Norra vägen 21 C
Tel växel: 0647-161 00  Fax: 0647-161 05  Org nr: 212000-2494  Bankgiro: 5813-5245
E-post: [email protected]  Internet: www.are.se