Läs mer i redovisningen

Bilagatillredovisningavprojektbidraginombildochform.
Projekt”Elitakrobaten”KN2015/8263
Hurtyckerduattdinaintentionermedprojektetfö rverkligats?
JagvillegöraenfilmutifrånmittarbetemedmittalteregoElitakrobaten,somjagför
förstagångenvisadeienperformancesensommaren2014.IfilmenElitakrobatenfårvi
följaenavdankadkonstnärmedartistnamnetMissUniversumsomnumeraär
kulturbyråkratochsitterviddatornochförslappas.Endagfårhonnogochpåbörjar
resanfrånbekvämkontorsråttatillstenhård,vältränadochdödsföraktandeelitakrobat.
TillsinhjälpharhoneltitränarenPelleWinqvistochidolernaNadiaComaneciochRocky
Balboa.
Beskrivarbetsprocessen
Bakgrund:
Jaghartidigarearbetatmedolikaalteregos,jagskaparpersonas,somjaganvänderimin
konstnärjaggörperformance,musik,fotografiochvideo.Detalteregosomkanskerönt
störstuppmärksamhetochsomjagarbetademedunderlängsttid,varnärjagutnämnde
migsjälvtillMissUniversum.
Elitakrobatenärmittsenastealteregoochsyftetmedattskapahennevarattutmanamig
självochminålderfysisktochpsykisktochundersökavadkroppenivuxenålderkanlära
sigförnyafärdigheterinomakrobatikochgymnastik.Elitakrobatenkommenterarockså
dagensträningshets,därmåttligmotionförhälsansskullärute,nuskavarkvinnaochman
vara”Ironman”ochspringamaraton.Åldersfixering.Elitakrobatensomprojekthandlar
ocksåomkänslanavattaldrigvaranöjdmeddetmanharochdenmanär,attständigtvilja
varanågonannanochkännaattmanmåstebevisanågot.Elitakrobatenställerfrågan:vem
ärlyckadochvemärbra?FilmenElitakrobatenkomocksåatthandlaomkonstnärens
villkor,medförsörjning,karriärochprestationskrav.
JaghararbetatmedElitakrobatensedan2014ochframträttsomElitakrobateniflera
performance,blapåKristianstadskonsthall.
ArbetsprocessmedfilmenElitakrobaten.
Iarbetsprocessenharingåttatthittainspelningsplatser,arbetamedmanus,göra
mindmapförattförståvadjaghöllpåmed,hamötemedproducent,mötemedSvenska
filminstututet,omarbetamanus(detmanussomanvändesvidklippningenavfilmenvar
versionnr10),görabildmanus,omarbetabildmanus,hittaskådespelare,hittafilmteami
samrådmedproducent,upprättainspelningsschema,förberedainspelningenmed
scenografochfotograf,förberedakostym,smink,peruk,gåigenominspelningenmed
regiassistent,hittastatistermm.
Självainspelningenpågickintensivtunderenvecka,hadesedanuppehållpåenvecka
ochfortsattesedanmedtvåkompletterandedagar.Inspelningenstartade29marsoch
togmestadelsplatsutomhus.Vädretbjödpåömsomregnochömsomsolskenochmed
justdendelenhadevitur,förvädretförstärktestämningarnaideolikascenerna.Det
varenutmaningattståframförkameranochsamtidigtförsökahakollpåallaolikadelar
somenfilminspelninginnebär.Dessutomvardetfysisktkrävandeeftersomhuvudrollen
somjagsjälvspeladeskulletränauppsigtillelitakrobat.
Detvarväldigtjobbigtmenocksåväldigtgivandemedinspelningsarbetet.Jag
uppskattarinteraktionenmeddeskådespelaresomvarmed.
PostproduktionenskeddeunderhöstenochdenfinansieradesmedmedelfrånSvenska
filminstitutet.
Beskrivdeerfarenheterduvunnitgenomprojektet
Projektetharlärtmigmycketomorganisationochplaneringochhurtids‐och
energikrävandedetärattgörafilm,specielltnärmanbåderegisserarochsjälvstår
framförkameran.Jagharlärtmigmycketomattgöramanusochbildmanus.Dethar
varitspännandeattjobbamedskådespelare.Jagharlärtmighurviktigtdetäratthabra
medarbetare.Minatidigarevideoverkäroftamusikbaserade,sådetharvaritnyttför
migattarbetameddialog.Detärnågotsomhargettmersmak.Jagharprövatpåatt
arbetamedettklassisktnarrativmeddramaturgiskkurva.Jagharfåtterfarenheti:att
hittabraplatserattspelainpå,hittarättmänniskorattjobbamed,förmedlasinvision
förandra,geregi,skrivamanus,görabildmanus,upprättaettinspelningsschema,att
arbetamedkostymochscenografiochhurmangöromsittegethemtillen
inspelningsplatsmm.
Jagharutmanatmigsjälvpsykisktochfysisktochförståttminabegränsningarpåett
mycketpåtagligtsätt.Jagharännuintelyckatsmedattgöraenhandvolt.Mendetfinns
någotsomingenkantaifrånmig.Jagärdenbästa,smidigasteElitakrobatsombori
Bredäng,är45årgammaloch154cmlång.
Beskrivdenoffentligapresentationen
FilmenhadepremiärpåGöteborgsinternationellafilmfestival.
Jagfortsätterattansökatillolikafilmfestivalermedfilmennationelltochinternationellt.
Jagharocksåkontaktmedflerakonsthallarochandrakonstsammanhangförattfåvisa
filmendär.JagharskickatförfrågantillFolketsbiosomtidigarevisatminafilmer.
IvilkasammanhangharBildkonstnä rsfondensbidragredovisats?
ÄnsålängepåGöteborgsinternationellafilmfestivalifilmenseftertexterochifilmens
pressmaterial.
Vadharprojektetletttillfö rframtiden?
Attskapabildermedkomponenternanatur,kostym,människorochrekvisitaärmäktigt.
Jagkommerattarbetavidarepåmittegetfilmspråkmeddialog,timingochminegen
blandningavfiktionochdokumentär.
Jagskapade”Elitakrobaten”förattsättakroppeniförstarummet,göraokändasaker,
njutaavden,låtadengöranågotfint.Utmanamigsjälvochläramignyasakertrotsmin
ålder.Kroppenvareftersattefterfleraårframfördatornochmycketstress.Omjag
lyckades?Jagöppnadeiallafallenglipatillnågotnytt.
Jagärstoltöverfilmenochtacksamförattjagfåttmöjlighetattgenomföraden.