Dagordning - RE:Source

RE:Source – Stämman 2017
Tid:
Plats:
Kl 16:00 30 mars 2017
Quality Hotel View i Malmö
Dagordning
1. Stämman öppnas
2. Upprättande av röstlängd och närvaroförteckning
3. Fråga om behörig kallelse till stämman
4. Val av mötesordförande
5. Val av protokollförare, justerare och rösträknare
6. Godkännande av årsredovisning
7. Godkännande av uppdaterad medlemsförteckning
8. Information om programbeskrivning med tillhörande bilagor
9. Godkännande av programbeskrivning med tillhörande bilagor
10. Val av ledamöter till programstyrelsen
11. Val av ordförande och vice ordförande till programstyrelsen
12. Vid ny etapp val av ledamöter och ordförande i valberedning
13. Övriga frågor
14. Stämman avslutas
STRATEGISKA INNOVATIONSPROGRAM