Ärendelista

Dagordning för
Samverkansnämnden miljö och bygg 2017-03-07
ÖPPET SAMMANTRÄDE
1. Val av justeringsman, i tur att justera Per Gustavsson
2. Sektorchefen/enhetschefen informerar
3. Rapporter
Utbildning/information byggenheten
4. Redovisning av kännedomsärenden
5. Redovisning av delegationer i byggärenden, miljöärenden och alkoholärenden
6. Verksamhetsuppföljning 2016, Föredragande
7. Tillsyns och kontrollplaner miljö och bygg 2017 – 2019 Föredragande
8. Rapport angående tankbilsolycka på Rv 40, 2016-07-05, Föredragande
SLUTET SAMMANTRÄDE
Hyltegärde 2:10, Tranemo påbörjat innan startbesked, duskussion
9. Pajet 1:29, Tranemo, ansökan om alkoholtillstånd
10. Hofsnäs 7, Ulricehamn, olovlig byggnation
11. Marbäcks-Åsen 1:7, Ulricehamn, förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus
12. Vissingsgärde 1:4, Tranemo, förhandsbesked för nybyggnad av fritidshus
13. Duvan 11, Ulricehamn, ombyggnad av stadshuset
14. Ubbarp 8:16, Ulricehamn, nybyggnad av handelsbyggnad, Föredragande
15. Bogesund 1:146 och Bogesund 1:147, Ulricehamn, nybyggnad av flerbostadshus,
Föredragande
16. Solvik 1:6, Tranemo, strandskydd – retroaktiv dispens för utbyggnad av
huvudbyggnad, anläggande av stödmur och förråd
17. Finnekumla 9:2, Ulricehamn, strandskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus
18. Borrarp 3:4, Tranemo, strandsskyddsdispens för tillbyggnad av bostadshus
19. Kinnalida 1:6, stuga 26, Tranemo, strandskyddsdispens rivning och nybyggnad av
fritidshus med altan och friggebod
Miljö och byggenheten
TELEFON 0321-59 50 00 E-POST [email protected]
BESÖKSADRESS Bogesundsgatan 22 POSTADRESS 523 86 Ulricehamn
WEBB ulricehamn.se FACEBOOK facebook.com/ulricehamnskommun