Dagordning - kenyaföreningen

Årsmöte i Åtvidabergs Kenyaförening 2017-03-21, klockan 18.30 på
Centralskolan
Dagordning
1.
Val av mötesordförande, -sekreterare och justeringsmän
2.
Godkännande av utlysning av årsmötet
3.
Fastställande av dagordning
4.
Styrelsens verksamhetsberättelse
5.
Ekonomisk redogörelse
6.
Revisorernas berättelse
7.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
8.
Fastställande av medlemsavgift för innevarande år, 2017
9.
Fastställande av budget
10.
Styrelsens förslag till verksamhetsplan
11.
Val av styrelse
12.
Val av ordförande med en mandattid om 1 år
13.
Val av 2 övriga ledamöter med en mandattid om 2 år
14.
Val av 2 övriga ledamöter med en mandattid om 2 år
15.
Val av 3 suppleanter med en mandattid om 1 år
16.
Val av 2 revisorer
17.
Val av valberedning om 2 personer, varav en är sammankallande med en mandattid
om 1 år
18.
Motioner och övriga frågor
19.
Mötets avslutande