här - Svenska Psykiatriska Föreningen

Dagordning till årsmötet i Svenska Psykiatriska Föreningen
Tid:
Plats:
Torsdag den 16 mars 2017, klockan 17:15
Svenska Mässan, Lokal R2, Mässans Gata 24, Göteborg
1. Årsmötet öppnas
2. Val av ordförande för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val av justeringsmän
5. Godkännande av kallelse
6. Fastställande av föredragningslista
7. Behandling av
i. styrelsens verksamhetsberättelse
ii. skattmästarens redogörelse
iii. revisorernas berättelse och ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning
8. Bestämmande av årsavgift för nästkommande arbetsår
9. Behandling av motioner, ärenden eller förslag, vilka förelagts mötet av
styrelsen eller väckts av föreningsmedlemmar
10. Val av revisorer och revisorssuppleanter
11. Val av styrelse
12. Val av hedersledamot
13. Val av representanter i Svenska Läkarsällskapets fullmäktigeförsamling och
suppleanter för dessa
14. Val av valberedning
15. Frågor som skall underställas Svenska Läkarsällskapets fullmäktige
16. Övriga frågor
17. Mötet avslutas
Hans-Peter Mofors
Ordförande i SPF
OBS! Ändringar och tillkommande ärenden uppdateras fortlöpande på hemsidan
www.svenskpsykiatri.se
Svenska Psykiatriska Föreningen
851 71 Sundsvall
Tfn: 060-16 95 12