Sundsvalls Golfklubb Årsmöte 2017

Sundsvalls Golfklubb
Vårmöte (Årsmöte)
Verksamhetsberättelse 2016
Måndagen den 27 mars 2017 kl: 18.00
Knaust Hotell Sundsvall
Innehåll: Dagordning, Förord Ordförande, Verksamhetsberättelse styrelse/kommittéer,
Konsoliderad resultaträkning för Sundsvalls GK/Sundsvalls Golfbane AB och
Valberedningens förslag,
1(13)
Vårmöte i Sundsvalls Golfklubb 2017
Plats: Knaust Hotell Sundsvall
Datum: Den 27 mars 2017
Tid: Klockan 18.00
DAGORDNING
1.
Mötets öppnande
2.
Fastställande av röstlängd för mötet.
3.
Fråga om mötet behörigen utlysts.
4.
Fastställande av föredragningslista.
5.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, som jämte ordförande skall justera
mötesprotokollet.
7.
Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
(2016-01-01 – 2016-12-31)
8.
Styrelsens årsredovisning, resultat- och balansräkningen för det senaste
verksamhetsåret.
9.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
10. Fastställande av resultat- och balansräkningen samt disposition beträffande
överskott respektive underskott enligt balansräkningen.
11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
12. a. Val av klubbens ordförande, tillika ordförande i styrelsen med mandatperiod
på ett år.
b. Val av 2 ordinarie ledamöter med mandatperiod på tre år.
Val av en ordinarie ledamot med mandatperiod på ett år.
(Av ledamöter väljs högst två varje år för en tid av tre år).
c. Val av en suppleant med mandatperiod på ett år.
d. Val av revisor jämte suppleant med mandatperiod på ett år.
13. Av styrelsen eller revisor väckt fråga.
14. Av röstberättigad medlem väckt fråga, som anmälts till styrelsen minst 30 dagar
före mötet. En motion har inlämnats
15. Övriga frågor, om vilket årsmötet ej kan fatta beslut.
16. Mötets avslutande.
2(13)
Sundsvalls Golfklubb
Vårmöte 2017-03-27
Hej alla Golfvänner!
Sundsvall mars 2017
Tack för 10 händelserika år som ordförande.
Att tiden går fort är ingen nyhet för någon men att 10 år som ordförande på Sundsvalls GK skulle gå så fort
blev en överraskning för mig.
Mycket har hänt på 10 år!
Som nybliven ordförande 2007 kastades jag direkt in i behovet av ombyggnation/renovering av banan. Det
jag snabbt förstod var att ekonomin i en golfklubb inte var någon lätt ekvation och det krävs både mod,
vaksamhet och framförhållning för att inte äventyra medlemmarnas insatser och avgifter. För att alla
framtida beslut angående ombyggnationer av banan skulle bli så optimala som möjligt beslöt styrelsen att
beställa en Masterplan 2009 vilken sedan legat till grund för alla därefter fattade beslut om banan.
2007 Ombyggnation av hål 2 (green och tees), hål 3 (fairway och tees)
och hål 4 (fairway)
2012 Hål 11 byggs om till ett par 3 och ett par 4. Banarkitekten
uttalade att hörnet med hålen 8,9,10 och 11 var en enorm
säkerhetsrisk, detta var orsaken till att ombyggnation genomfördes.
På höstmötet i dec 2011 tog slutligen våra medlemmar beslut att
ombyggnationen skulle göras.
2014 Hål 17 (Ny green och nya tees)
2015 Hål 6,7 och 12 (nya damtees)
2016 Hål 3, (green och greenområde)
2016 Övningsområdet, (ny green och bunker).
2016 Uppgradering av klubbhuset
Restaurangen/Klubbrum/konferens - golv, väggar, bar, textilier,
möbler och belysning.
Studion – ombyggnation och komplettering till innemiljö
Förutom detta byggdes det tak på rangen med tillhörande ny vagnsbod. Löpande renoveringar av klubbhuset
och Ödlundska har gjorts i olika omgångar, även nya toaletter på banan.
Avskaffande av Medlemslån 2010
Förutom de stora kostnader som varje ombyggnation av banan innebar så började antalet golfspelare i
Sverige att minska. Systemet med att medlemmar skulle avsätta medel till medlemslån visade sig inte längre
vara en bra väg för golfklubbar att finansiera sig. När vår grannklubb Öjestrand blev tvungen att konvertera
medlemslånen till spelrätter så såg inte styrelsen någon annan utväg än att återbetala befintliga medlemslån.
Att vi som enda klubb i Sverige har återbetalat medlemslånen visar på vilken underliggande stark ekonomi
klubben har haft och i dagsläget har.
Stabil Ekonomi och fler medlemmar.
Dagligdags kan vi läsa i tidningarna om hur svårt våra elitklubbar har det med sin ekonomi och detsamma
har gällt för många golfklubbar i Sverige.
Det är med stor stolthet som jag kan skriva att vi under de sista 10 åren alltid visat ett positivt resultat.
Nästan lika viktig är likviditeten och samspelet mellan balans- och resultaträkning. När vi betalade tillbaka
medlemslånen 2012 tog klubben ett banklån på 7 Msek av dessa var vid senaste bokslutet 3,5 Msek kvar att
amortera. Positivt för klubben är att vi trots stora investeringar även kan amortera på våra skulder till
banken.
Antalet medlemmar ökade kraftigt efter medlemslånens borttagande och istället för att betala 16.000:(medlemslån, inträdesavgift och årsavgift) kostade det bara ca 5.000:- för ett aktivt seniormedlemskap.
Antalet medlemmar ökade också kraftigt under 2010-2013 men har nu planat ut på nivån 1.600 personer
vilket i Sverigeperspektiv är väldigt bra. Medlemsintäkterna 2016 var ca 4,6 Msek av en omsättning på
drygt 10 Msek.
Samarbetet med Öjestrand 2012
Inom styrelsen jobbar vi med stor framtidstro, vår målsättning är att vi ska ge er medlemmar så mycket som
möjligt för årsavgiften. Ett sådant lyckat mervärde är det samarbete som vi nu under 5 år haft med vår
3(13)
grannklubb Öjestrand. Samarbetet har varit lyckat för båda klubbarna och gjort medlemskapen i respektive
klubb mer attraktiva. Positivt är också att vi sedan 2015 även har samarbete med Sörfjärden. ”Tre klubbar
en avgift”.
Ungdomsverksamheten eller ”Durras verksamhet”
2007 hade klubben ca 30 juniorer i träning vilket skall jämföras med 2016 års 215 juniorer. Pär Gustafsson
fick styrelsens uppdrag 2008 att ”se över vår ungdomsverksamhet och utveckla densamma”. För att
genomföra seriös träning behövs en ledare som är på plats och en instruktör för alla nybörjare. Pär fick
kontakt med Durra som tyckte att det skulle kunna vara ett lämpligt ”sommarjobb” vilket även gick att
kombinera med slalomklubben. Efteråt har det visat sig att det var helt avgörande för klubbens
ungdomssatsning att Pär och Durra fick kontakt.
Vi är alla tacksamma för det jobb som Durra gör och jag kan aldrig sluta fascineras över den insats som
Durra gjort för klubben och alla våra ungdomar. Durra är lika omtyckt bland de yngsta barnen, styrelsen,
medlemmar som bland höga företagsledare. Tack Durra!
Banan utvecklas steg för steg eller ”Stefans verksamhet”
Om Durra är viktig för klubbens ungdomsverksamhet så är Stefan Johansson lika viktig för banans kvalitet
och utveckling. Att som ordförande aldrig behöva oroa sig för hur jobbet med banan sköts är en ynnest.
Stefan har sedan han kom till oss för 8 år sedan, visat att han kan kombinera ombyggnationer med vanlig
drift/skötsel utan att personalen går på knäna. Budgetar har skötts klanderfritt och inga problem har varit för
stora för att kunna lösas. Stefan är en trygg ”norrlänning” som utvecklat banan steg för steg och under de
senaste åren har kvaliteten varit outstanding. Tack Stefan!
Kansliet eller ”Kenneths verksamhet”
Under perioden 2009-2013 var Kenneth Sandberg Klubbchef. Under denna period betalade klubben tillbaka
medlemslånen och ökade medlemsantalet kraftigt. Utan Kenneths insats (med lite hjälp från några i
styrelsen) så hade denna utveckling inte varit möjlig. Kenneth har med sin härliga personlighet och aldrig
sinande arbetsinsats bidragit starkt till detta.
Tack Kenneth!
Styrelsejobbet
Jag har haft förmånen att få jobba med många trevliga och kompetenta ledamöter under mina 10 år som
ordförande. Att jobba i en ideell förening innebär att inga ersättningar utgår och att alla i styrelsen betalar
samma årsavgift som övriga medlemmar. Det är därför fascinerande att så många lägger ned så mycket själ
och tid. Kärleken till Sundsvalls Golfklubb, gemenskapen i styrelsen och ansvar för det man tagit på sig är
de viktigaste komponenterna för att styrelsejobbet skall fungera. Normalt väljs man som ledamot i 3 år och
de flesta brukar sitta kvar några år till. Jag är själv ålderman i nuvarande styrelse men det finns några andra
som suttit länge och som gjort stora insatser för klubben.
Sture Henningsohn avgick ur styrelsen 2014 efter 8 år som vice ordförande. Sture har lagt ner 1000-tals
timmar för klubben med allt från jobb i kansliet till ordförande i bankommittén. Pär Gustafsson har suttit 9
år i styrelsen och har lagt ner hela sin själ i vår satsning på ungdomar. PO Björner har varit både
sekreterare och kassör, alltid lika noggrann och kunnig. PO har varit ansvarig för de många lyckosamma
bidrags-ansökningar som vi lämnat in.
Norrporten Ladies Open eller ”Gerd och Lennart”
Att arrangera en kvalificeringstävling till Ladies European Tour på Sundsvall Golfklubb för 6:e året i rad är
fantastiskt. Ingen tävling norr om Stockholm har varit i närheten av denna status. När jag var på banketten
för 2016 års tävling kom Fanny Sunesson fram och tackade för att vi arrangerar tävlingen och hon
gratulerade till det proffsiga arrangemanget. Lennart och Gerd Lundsten har hållit i arrangemanget i många
år. Tack Gerd och Lennart!
Tack också till alla övriga ideellt arbetande från kommittéer till golfvärdar.
Vill avsluta med att tacka alla medlemmar, styrelse, anställda och sponsorer som jag haft möjlighet
att träffa under mina år som ordförande.
När jag som 10-åring åkte med ut till Skottsund grundlades en positiv känsla för klubben - denna
känsla har varit min drivkraft.
Frank Carrick
Ordförande
4(13)
Styrelsen i Sundsvalls Golfklubb vill lämna följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2016.
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordförande Frank Carrick, vice ordförande Pär Gustafsson, Kassör Marcus Häggkvist, Sekreterare Susanne
Richter, Styrelseledamot Ulf Södergårds, Styrelseledamot Jonas Weiss Sandström, Styrelseledamot Mikael
Sandberg, Suppleant Cecilia Löfqvist, Suppleant Tony Turpin.
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten samt Vår och Höstmöte.
Hedersledamöter
Lennart Kristoffersson, Bengt Dahlberg och Tom Emanuelz. Tidigare Ordförande och Hedersledamot Bert
Westberg har under våren 2017 avlidit.
Styrelsebeslut
Styrelsebesluten finns dokumenterade i protokoll. Protokollen är arkiverade i en märkt pärm som finns i
kansliet.
Externt uppdrag
Medelpads Golfdistriktsförbundsmöte. Representanter Niclas Olofsson och Cecilia Löfqvist.
Personal
Klubbchef Niclas Olofsson, Banchef Stefan Johansson, banpersonal Erik Strandqvist, Per-Anders
Andersson, Eva-Lotta Selander och Daniel Lundqvist.
Under år 2016 har Sundsvalls Golfklubb haft 11 säsong/visstidsanställda.
Medlemsantal 2016
Medlemmar totalt 1587 stycken fördelade enligt följande:
Seniorer
22 och uppåt 905
Juniorer
0-21
266
Vardagsmedlem
59
Greefeemedlem
325
Medlemmar passiva
32
5(13)
Verksamhetsberättelse kommittéer 2016
Banan
2016 har för Sundsvalls Golfklubb varit ännu ett år då banan varit i mycket god kvalité.
Vintern 2015/2016 var som vanligt ett dåligt år för gräset att överleva. Det var mycket is och det verkar som
att vi får vänja oss med det och söka nya vägar att bekämpa isen. De nya USGA greenerna kan vi dock
vintertäcka utan att få kväveskador så de kommer vi att klara.
Efter en kall vår så kom äntligen värmen i början av maj och då kunde vi stödså greenerna vilket medförde
att grästillväxten fullkomligt exploderade.
Vi kunde öppna banan 23 maj för att sen stänga den i nästan en vecka p.g.a. ett ihärdigt regnande.
Från veckan före midsommar tills vi stängde ordinarie greener sista helgen i oktober hade banan bra kvalité.
Även detta år har vi hunnit med en hel del ombyggnationer där vi har färdigställt den nya övningsgreenen
på övningsfältet och den gamla greenen där har fått en större bunker.
På hål 7 har vi fyllt igen det stora hålet som var på höger sida och gjort klippbar ruff av det.
Renoverat dammen på hål 5 där vi har tagit bort den gamla spånten och istället gjort en klippbar slänt och
lagt sten längst ned vid vattenlinjen, rensat diket och flackat ut slänterna som rinner från dammen och går
framför tee 4.
Sist men inte minst är 3:ans green ombyggd. Till våren skall den justeras efter vinterns sättningar och sås in
och förhoppningsvis om allt går bra att öppnas i slutet juli, början augusti
Bankommittén
Stefan Johansson
Banchef
Fastighetskommittén
2016 var ett intensivt år vad gäller arbeten med fastigheterna vid klubbhuset.
En ny svingstudio uppfördes under våren för att kunna ge bättre arbetsmiljö samt bättre möjligheter för
träning och utprovning av utrustning.
I kontoret i kansliet uppfördes en glasad innervägg för att få förbättra arbetsmiljön. Disken flyttades också
in längre in shopen för att få ett bättre kundflöde inne i shopen och för att få direktkontakt med personalen i
kansliet.
I klubbhusets trapphus utbyttes två rötskadade fönster.
En stor upprustning utfördes i klubbrum, café och matsal. Samtliga golv byttes ut, ommålning och
omtapetsering utfördes. Dessutom byggdes en ny serveringsdisk. Elinstallationen uppdaterades i dessa
utrymmen för att uppfylla dagens krav.
I korridoren utanför omklädningsrummen är väggar ommålade och tapetserade för att få en ljusare och mer
välkomnande miljö.
Konferensrummet på översta planet i klubbhuset är upprustat med nytt golv och väggarna är ommålade.
Fastighetskommittén
Ulf Södergårds, Ordf
6(13)
Idrotts- och Juniorkommittén.
Idrottskommitténs verksamhet bestod till nästan uteslutande del av junioraktivitet under 2016. Klubben hade
inte någon senior som tävlade individuellt på svenska touren (eller någon annan tour) denna säsong.
Däremot hade vi juniorer som tävlade i några seniortävlingar. Förhoppningsvis kommer vi i framtiden se
fler juniorer som fortsätter sin golfsatsning och sitt individuella tävlande när de tar klivet från junior till
senior.
Sundsvalls Golfklubb har ändå haft både ett herr- och damelitlag som representerat klubben i SM Klubblag
(seriespel) under 2016. Båda lagen tävlade i division 1 och samtliga spelare, förutom en, var juniorer, vilket
var tufft men som också bådar gott inför framtiden. I sammanhanget bör nämnas att Sundsvalls Golfklubb
var den enda klubb norr om Gävle som mönstrade både ett herr- och damlag 2016.
Herrlaget stod dessutom för en stark insats då de som nykomlingar i div 1 lyckades klara sig kvar. Damerna,
däremot, fick finna sig i en nedflyttning till div 2 efter en riktig kämpainsats där de var mycket nära att klara
kontraktet.
Juniorkommittén (underkommitté till Idrottskommittén)
Sommaren 2016 var mycket bra för klubbens juniorverksamhet, rekordmånga juniorer och knattar ville
träna med oss – vi kunde räkna in över 200 juniorer på sommarens träning och miniläger.
Träningsverksamheten leddes av vår uppskattade juniortränare Durra som tillsammans med Tommy
Björnsson, Tobias Kangas och vår Pro Niclas Olofsson gjorde ett storslaget arbete. Vi har även haft bra
hjälp av några äldre juniorer. Våra juniorledare och tränare får mycket positiv återkoppling från både
juniorer och föräldrar.
Även i år hade vi förmånen att med stöd från fantastiska sponsorer ha tillgång till en minibuss som vi kunnat
använda vid läger, tävlingar och aktiviteter på andra klubbar. Det betyder mycket för juniorverksamheten
och lagandan samt skapar positiv uppmärksamhet för klubben när vi varit ute på resande fot. Minibussen har
även lånats av andra grupper på klubben som varit ute och tävlat.
Säsongen 2016 började som vanligt inomhus med vinterträning för våra idrottsgrupper och direkt när rangen
öppnade utomhus drog vi igång med försäsongsträningen. På påsklovet var ett gäng juniorer till Portugal på
läger tillsammans med Durra och Niclas. I slutet av april åkte våra tävlingsjuniorer på läger till Orresta för
avrostning och slipa formen inför tävlingssäsongen som drog igång andra helgen i maj. Under vår och
sommar genomförde vi dessutom ett flertal läger för utvecklingsgrupperna på hemmaplan. Läger med
övernattning på Ödlundska är väldigt uppskattat.
Vi har arrangerat många egna juniortävlingar eftersom att spela klubbtävlingar är ett bra sätt att utveckla sin
golf. Vår populära klubbtävling VASA-cupen bestod av nio deltävlingar och här såg vi som vanligt otroliga
resultat varje vecka. Vid sista deltävlingen som även innefattade stor prisutdelning och avslutning för
sommarträningen var det ca 100 juniorer och knattar som deltog.
Som tidigare år har vi även detta år haft många juniorer som varit ute och tävlat på olika tourer både på
distrikts- och riksnivå. I Skandia Cup som är en av världens största ungdomstävlingar och som kan likställas
med ungdoms-SM började vi med 65 deltagare från kvaltävlingar på klubbnivå. Genom fortsatta kval hade
vi till sist två juniorer som tog sig hela vägen till Riksfinalen i september i Stockholm/Lindö. Bra jobbat
Anton Johansson och Emma Hägglund!
Vi har som tidigare år haft utbyte med andra klubbar och spelat med deras juniorer. Vi har även varit till Bro
Hof och spelat tillsammans – en mycket uppskattad aktivitet.
Under säsongen har vi haft återkommande föräldramöten där vi informerat och tagit in synpunkter.
Juniorkommittén 2016
Helen Moberg, ordf.
Daniel Urander
Pär Gustafsson ordf.idrott
Michael Johansson
Mikael Andersson
Jonas Sandström
Maria Stadin
Svante Berggren
7(13)
Marknadskommittén.
Målet för marknadskommittén 2016 var att vårda de sponsorer som vi har, utveckla reklam och
sponsorprodukterna, samt att sälja dessa produkter till företag.
Vi har arrangerat en trevlig frukost och en lunchträff där golfträning ingått för våra sponsorer.
Vi har arrangerat en mycket bra PRO AM i samband med Norrporten Ladies Open med ca 200 st företagare
som spelat golf med dameliten, lyssnat på intressant föredrag på lunchen och ätit god mat på Stadshuset
med prisutdelning och underhållning.
Reklam och sponsorintäkterna för 2016 uppgick till 1 590 000:- vilket är något över budget.
Sponsormarknaden har varit väldigt tuff nu det senaste året. Därför är det glädjande att vi fortsatt har ett
starkt stöd från våra samarbetspartners.
Intresset för företagsgolf har inte varit vad vi hade hoppats på men det är en trend som gäller i hela landet.
I marknadskommittén Verkade Durra, Frank Carrick, Jonas Sandström, Mikael Sandberg, Svante Berggren
och Ulf Södergårds.
Marknadskommittén
Daniel Urander
Medlemskommittén.
Kommittén har haft 5 protokollförda träffar.
Den planerade Vårscramblen 28/5 blev inställd p g a regn
Till Välkomstlunch för nya medlemmar 29/5 kom 5 personer. Vi informerade om klubben och visade runt.
Prova på kväll den 16/6. Ca 20 personer kom och fick prova på under ledning av våra pro och ass. Info om
nybörjarkurser, kostnader och vilken utrustning man behöver. Vi bjöd på macka och dricka till ungdomar
under 15 år o resten fick betala 60:- samt var sin boll o peg.
Höstlövet som var planerat till den 17/9 ställdes in p g a konkurrerande tävlingar.
Golfvärdar har under Stures ledning administrerats, tagits omhand med tröjor, schema och
avslutningstävling på bästa sätt. De har under tiden 27/6 – 27/8 funnits på plats.
Kommittén har föreslagit medverkan från klubben på ”Dyket dagen 13/8. Vi har köpt, planterat och ansat
blommor. Övriga frågor som diskuterats är förslag till hedersmedlemsutnämnade efter 50 års medlemskap.
Styrelsens beslut isf. Regelkunskap för nybörjare diskuterades.
Arkivering av äldre dokument kvarstår från årets handlingsplan.
Ledamöter:
Agneta Carrick
Olan Hedström
Roger Pargéus
Sture Henningsohn
Elisabeth Haraldsson
Medlemskommittén
Elisabeth Haraldsson, Ordf
Tävlingskommittén.
Tyngdpunkten för kommitténs arbete var golfveckan där antalet deltagare var något lägre än föregående år
och något under det planerade.
Utöver det så har sju tävlingar genomförts i Tävlingskommitténs regi.
Klubbmästerskapet genomfördes på ett trevligt och sportmannamässigt sätt med ungefär samma
deltagarantal som föregående år.
Norrporten Ladies Open var en återigen ett mycket lyckat arrangemang där ett stort antal av våra
medlemmar ställde upp som funktionärer. Pro Am tävlingen såldes slut till våra fantastiska sponsorer.
Tävlingskommittén
Mikael Sandberg, Ordf
8(13)
Damkommittén
Målsättningen för Damkommittén har under året varit att fånga upp kvinnor i alla åldrar för gemensamt
golfspel och att under trevliga former delta i klubbens aktiviteter.
Damkommittén har under året haft 5 möten. Träffar har också förekommit i samband med våra tävlingar.
Säsongen startade söndagen den 12 juni med Scramble och efterföljande supé. Vi hade lottade lag och 20
damer deltog.
Vi har haft speltider för damgolf på tisdagar kl. 10.00- 10.30 och söndagar kl.14.00- 14.30. På både tisdagar
och söndagar spelade i snitt ca 12 damer. Vii ser en liten ökning på söndagar och vi tror att det beror på att
vi flyttande tiden till 14.00 från 15.00.
Avgiften var 30 kr och vi spelade lite olika tävlingar som Flaggtävling, Närmast hål, Kickers, 3 klubbor
+putter och 6 hemliga hål. Vi hade även tävlingen Eclectic . Den traditionella tävlingen Kaj von Schultz
blev tyvärr inställd på grund av för få anmälda.
Damgolfen avslutades 18 september med Scramble, efterföljande supé och prisutdelning. 18 damer deltog.
Positivt för den här säsongen har varit att styrelsen utökats med 2 deltagare.
Under gångna året har hemsidan aktiverats och innehåller information och tävlingsresultat.
Damkommittén tackar de damer i klubben som hjälpt oss att genomföra damgolfen. Vi tackar också
receptionen och övriga i klubben för en trevlig golfsäsong.
Ordförande
Sekreterare
Kassör/klubbmästare
Tävlingsledare
Damkommitténs hemsida
Kerstin Ekman
Ing-Britt Nyholm
Inger Olsson
Marie-Louice Saltin
Urszula Lind
Damkommittén
Kerstin Ekman, Ordf
Ladies & Gentlemän
Säsongen har omfattat 13 veckor + midsommarafton
Totalt har det varit 177 deltagare varav 44 damer och 147 herrar.
Tillsammans har vi spelat 1.103 ronder och vandrat ca 921 mil.
Som mest har vi varit 100 personer en speldag.
24 st. från Öjestrand har deltagit 28 ggr.
17 st. greenfee gäster har deltagit.
Vi har spelat slaggolf hela säsongen. En dag spelade vi med 3 klubbor + putter.
12 priser delas ut varje speldag, enl. 4 st. -ut. 4 st. -in. 4 st. -totalt
På hål nr. 10 har det varit 2 st. pris för närmast hål, dam och herr.
De 7 st. bästa resultaten räknas i maratontabellen.
Tyvärr blev det ingen utmaning mot juniorerna.
Säsongen avslutades 23/9 med en scramble. Vi var 72 deltagare, 18 bollar.
Efter spelet hade vi en middag samt prisutdelning i klubbhusets restaurang
Årets segrare av maratontabellen blev Kenneth Bergström.
Förutom en inteckning i vandringspriset fick Kenneth Bergström även 1 flaska Whiskey.
Vi tackar alla Ladies och Gentlemän och önskar en god fortsättning nästa säsong.
Ladies & Gentlemän
Bertil Åström, Ordf
9(13)
Konsoliderad resultaträkning
Utfall
Utfall
Utfall
Budget
Budget
2014
2015
2016
2016
2017
Medlems- och spelavgifter
4 518
4 515
4 550
4 515
4 700
Sponsor och reklamintäkter
1 155
1 194
1 590
1 135
1 490
Greenfee
794
802
735
800
800
Startavgifter och företagsgolf
407
374
306
375
427
Sportchef
1 295
1 162
1 824
1 300
1 920
Övriga intäkter
1 156
1 007
1 559
952
967
Summa intäkter
9 325
9 054
10 266
9 077
10 304
Kostnader för bana och fastighet
-2 395
-2 212
-2 545
-2 273
-2 370
Kostnader för kansli och kommittéer
-1 682
-1 944
-1 976
-1 922
-2 204
-745
-795
-1 253
-677
-1 031
Personal
-3 459
-3 268
-3 736
-3 312
-3 854
Summa kostnader
-8 281
-8 219
-9 512
-8 184
-9 460
1 044
835
754
893
843
-576
-571
-609
-572
-572
468
264
145
321
271
-108
-83
-99
-90
-90
360
181
45
231
182
INTÄKTER
KOSTNADER
Kostnader sportchef
Resultat före avskrivningar
Avskrivningar
Resultat efter avskrivningar
Finansnetto
Resultat
10(13)
Sundsvalls Golfklubb
Vårmöte 2017-03-09
Valberedningens förslag
Sundsvalls Golfklubbs Vårmöte 2017
Roll
Ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Namn
Svante Berggren
Glenn Nylander
Helen Moberg
Mikael Sandberg
Marcus Häggkvist
Ulf Södergårds
Jonas Sandström
Elin Rodin
Tony Turpin
Typ av val
Nyval
Nyval
Nyval
Sittande
Sittande
Omval
Sittande
Nyval
Omval
Period
1 år
3 år
3 år
2 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
Revisor
PwC som själv
utser revisor samt
suppleant.
Baserat på avtal
Omval
1 år
Niclas Olofsson
Andreas Martinez
Sittande
Nyval
1 år
1 år
Malin Karlsson
Björn Berg
Vakant
Sittande
Sittande
Nyval
1 år
1 år
1 år
Två ombud till:
Medelpads
Golfdistrikts
Årsmöte
Valberedning
Styrelsens förslag
Samtliga personer gällande omval och nyval har tillfrågats och har också accepterat enligt
ovanstående.
11(13)
Styrelsen beslutar att Frank Carrick skall föreslås som hedersmedlem på Årsmötet.
12(13)
Sundsvalls Golfklubbs Styrelse vill Tacka
för det gångna verksamhetsåret 2016
13(13)