404 - RSGBG

Larmorganisation
Uppgifter om larmlagringstider och larmorganisation skall kunna uppvisas
För räddningstjänsten vid kontrolltillfälle
Larmlagring innebär att uppkommen larmsignal inte sänds direkt till räddningstjänsten.
Verksamheten tar ansvar för att larmsignalen blir kvitterad (kvitteringstid).
Efter kvittering lagras larmsignalen för kontroll av larmande sektion och detektor (undersökningstid).
När kontrollen är genomförd återställs signalen om inte fara föreligger.
På vissa anläggningar (kombinerade inbrott/brandlarm) är kvitteringstid och undersökningstid inte
separerade.
Objektnamn
Larmadress
Larmlagringsfunktionen är inkopplad klockan ......................-......................vardagar och
helger ......................-......................
In/urkoppling sker
med inbyggd klocka:
timer:
Manuellt:
Kvitteringstid
Undersökningstid
Total larmlagringstid före signal till räddningstjänsten
Larmknappar är ej larmlagrade!
via kodlås dag och natt:
.................... min
.................... min
.................... min
Följande sektioner är ej larmlagrade …………………………
Larmorganisation
De personer eller befattningar som kvitterar, undersöker och återställer uppkommen larmsignal skall
vara väl förtrogna med den automatiska brandlarmsanläggningens funktion och handhavande.
Beskrivning av organisation vid brandlarm:
Larmorganisationen är upprättad av:
Namn och befattning
Datum