SV SV FÖRSLAG TILL FÖREDRAGNINGSLISTA

Europaparlamentet
2014-2019
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
ECON(2017)0309_1
FÖRSLAG TILL
FÖREDRAGNINGSLISTA
Sammanträde
Torsdagen den 9 mars 2017 kl. 9.00–10.45
Bryssel
Lokal: Paul-Henri Spaak (1A002)
9 mars 2017 kl. 9.00–9.15
1.
Godkännande av föredragningslistan
2.
Val av andra vice ordförande
3.
Val av tredje vice ordförande
4.
Val av fjärde vice ordförande
9 mars 2017 kl. 9.15–10.45
5.
Meddelanden från ordföranden
6.
Tredjeländers likvärdighet: diskussion med kommissionen och de europeiska
tillsynsmyndigheterna
ECON/8/09329
7.
Övriga frågor
8.
Kommande sammanträde(n)
ECON-BUDG: måndagen den 13 mars 2017 kl. 19.30 i Strasbourg
OJ\1119010SV.rtf
SV
PE601.028v01-00
Förenade i mångfalden
SV