Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar

Stockholm den 7 mars 2017
R-2017/0246
Till Finansdepartementet
Fi2017/00532/FPM
Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 7 februari 2017 beretts tillfälle att avge
yttrande över promemorian Förlängd övergångsperiod för understödsföreningar.
Advokatsamfundet har ingen erinran mot förslaget i promemorian.
SVERIGES ADVOKATSAMFUND
Anne Ramberg