C(2017) 1365 final

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 8 mars 2017
(OR. en)
11507/15
COR 1 (bg,cs,da,de,el,es,et,fi,fr,hr,it,lt,lv,nl,
pl,pt,ro,sk,sl,sv)
UD 166
DELACT 108
FÖLJENOT
från:
inkom den:
till:
Europeiska kommissionen
6 mars 2017
Komm. dok. nr:
C(2017) 1365 final
Ärende:
RÄTTELSE till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av
den 28 juli 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller närmare regler avseende vissa
bestämmelser i unionens tullkodex (Europeiska unionens officiella tidning
L 343 av den 29 december 2015)
Rådets generalsekretariat
För delegationerna bifogas dokument – C(2017) 1365 final.
Bilaga: C(2017) 1365 final
11507/15 COR 1
/ss
DG G 3 B
SV
EUROPEISKA
KOMMISSIONEN
Bryssel den 6.3.2017
C(2017) 1365 final
RÄTTELSE
till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad
gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
(Europeiska unionens officiella tidning L 343 av den 29 december 2015)
SV
SV
RÄTTELSE
till kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446 av den 28 juli 2015 om
komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad
gäller närmare regler avseende vissa bestämmelser i unionens tullkodex
(Europeiska unionens officiella tidning L 343 av den 29 december 2015)
På sidan 18, artikel 23.2 ska det
i stället för: ”När en godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd på uppdrag av en
annan person som också är en godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd inger en
deklaration före avgång i form av en tulldeklaration eller en deklaration om återexport, ska
inga andra uppgifter än de som ska anges i dessa deklarationer krävas.”
vara: ”När en godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd för en annan persons räkning
som också är en godkänd ekonomisk aktör för säkerhet och skydd inger en deklaration före
avgång i form av en tulldeklaration eller en deklaration om återexport, ska inga andra
uppgifter än de som ska anges i dessa deklarationer krävas.”.
På sidan 203, bilaga B, avdelning II, ”3/22.
transiteringsförfarandet” ska det
Person som är ansvarig för
i stället för: ”Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:
Ange fullständigt namn på (person eller företag) och fullständig adress till den person som är
ansvarig för transiteringsförfarande. Om tillämpligt: Ange fullständigt namn på (person eller
företag) det befullmäktigade ombud som inger transiteringsdeklarationen för den person som
är ansvarig för förfarandet.
Vid användning av pappersbaserade transiteringsdeklarationer ska den berörda personens
originalunderskrift finnas på det exemplar av den pappersbaserade deklarationen som ska
behållas av avgångstullkontoret.”
vara: ”Alla relevanta använda kolumner i uppgiftskravstabellen:
Ange fullständigt namn på (person eller företag) och fullständig adress till den person som är
ansvarig för transiteringsförfarandet. Om tillämpligt: Ange fullständigt namn på (person eller
företag) det befullmäktigade ombud som inger transiteringsdeklarationen för den persons
räkning som är ansvarig för förfarandet.
Vid användning av pappersbaserade transiteringsdeklarationer ska den berörda personens
originalunderskrift finnas på det exemplar av den pappersbaserade deklarationen som ska
behållas av avgångstullkontoret.”.
SV
2
SV