Läs Förvaltningsrättens beslut

1
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ
BESLUT
2017-03-03
Meddelat i Luleå
Mål nr
480-17
KLAGANDE
1. Avesta naturskyddsförening, 882000-7006
c/o Kristina Hallin
Björkstigen 3C
775 70 Krylbo
2. Marie Dalerstedt, 630507-5167
Uddetorp Backen 185
446 94 Skepplanda
3. Jaktkritikerna, 802441-4370
c/o Richard Dehnisch
Grafikvägen 30
721 43 Johanneshov
4. Nätverket Lo & Varg
c/o Christina Franzén
Smedsgränd 2
561 41 Huskvarna
5. Margareta Sturemyr, 431018-5022
Kolonigatan 1B
413 21 Göteborg
MOTPART
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 Östersund
ÖVERKLAGAT BESLUT
Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut den 24 februari 2017,
dnr 218-1345-2017
SAKEN
Licensjakt efter lodjur enligt jaktförordningen (1987:905);
nu fråga om talerätt och inhibition
___________________
Dok.Id 85260
Postadress
Box 849
971 26 Luleå
Besöksadress
Skeppsbrogatan 43
Telefon
Telefax
0920-29 54 90
0920-22 04 59
E-post: [email protected]
www.domstol.se/forvaltningsratt
Expeditionstid
måndag – fredag
08:00-16:00
2
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ
BESLUT
2017-03-03
FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten avvisar Marie Dalerstedts och Margareta Sturemyrs
överklaganden.
Förvaltningsrätten avslår yrkandena om inhibition.
___________________
480-17
3
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ
BESLUT
2017-03-03
BAKGRUND
Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat om licensjakt av högst 27 lodjur
inom vissa angivna områden. I beslutet anges att jakten får bedrivas under
perioden den 1 mars 2017 till och med den 15 april 2017, eller till dess att
länsstyrelsen avlyser jakten.
YRKANDEN
Avesta naturskyddsförening (naturskyddsföreningen) har överklagat beslutet och bl.a. yrkat att beslutet tillsvidare inte ska gälla (inhibition). Som
skäl för yrkandet anför naturskyddsföreningen bl.a. att antalet lodjur som
finns idag underskrider antalet som fanns vid inträdet i EU varför jakten inte
kan tillåtas. Jakten kommer inte att ske selektivt eller under strängt kontrollerade former.
Jaktkritikerna överklagar beslutet och yrkar inhibition. Det är inte tillåtet
att jaga lodjur med licensjakt. Användandet av hund och motordrivna fordon
strider mot art- och habitatdirektivet varför jakten inte bör tillåtas.
Nätverket Lo & Varg (Nätverket) överklagar beslutet och yrkar inhibition.
Nätverket anför att det finns en osäkerhet rörande lodjursstammens storlek.
Rennäringen kompenseras för skador orsakade av rovdjur.
Beslutet har även överklagats av Marie Dalerstedt och Margareta Sturemyr.
Margareta Sturemyr har även yrkat inhibition.
480-17
4
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ
BESLUT
2017-03-03
SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Talerätt
Länsstyrelsens beslut gäller licensjakt efter lodjur enligt jaktförordningen.
Varken jaktlagen (1987:259) eller jaktförordningen innehåller några bestämmelser om vem som kan överklaga länsstyrelsens beslut. I sådant fall
gäller den allmänna regeln i 22 § förvaltningslagen (1986:223) av vilken
framgår att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår om det har
gått honom emot och beslutet kan överklagas.
Någon allmän klagorätt för var och en som är missnöjd med ett beslut erkänns inte av den svenska rättsordningen. En förutsättning för att annan än
den som har varit part hos beslutsmyndigheten ska ha talerätt är att klaganden kan åberopa ett intresse som det är möjligt att beakta vid sakens prövning (jfr HFD 2012 ref. 24).
I kammarrättspraxis har icke-statliga organisationer tillerkänts talerätt i frågor som rör jakt enligt jaktlagen och jaktförordningen med stöd av Århuskonventionens och unionsrättens bestämmelser, under förutsättning att de i
övrigt uppfyller kraven för talerätt i miljöfrågor enligt bl.a. 16 kap. 13 §
miljöbalken, dvs. om de är en ideell förening eller annan juridisk person
som har till huvudsakliga ändamål att tillvarata naturskydds- eller miljöintressen, inte är vinstdrivande, har bedrivit verksamhet i Sverige under minst
tre år, och har minst 100 medlemmar eller på annat sätt visar att verksamheten har allmänhetens stöd (se Kammarrättens i Stockholms dom i mål nr
4390-12 och 4396-12).
De enskilda
Marie Dalerstedt har förelagts att styrka rätten att överklaga länsstyrelsens
beslut. Marie Dalerstedt har inte hörts av. Margareta Sturemyr har i mål
463-17 som avser samma fråga förelagts att styrka sin behörighet och har då
480-17
5
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ
BESLUT
2017-03-03
åberopat att rätten att överklaga kommer av intresset att medverka till att
lagstiftningen upprätthålls.
Förvaltningsrätten konstaterar att det inte framkommit att det överklagade
beslutet påverkar de enskildas rättsställning eller berör ett intresse som erkänts av rättsordningen i den mening att deras intresse är ett sådant som kan
beaktas vid sakens prövning. Inte heller i övrigt har framkommit något som
visar att de enskilda är berörda av länsstyrelsens beslut på sådant sätt att de
har rätt att överklaga. Marie Dalerstedts och Margareta Sturemyrs överklaganden ska därför avvisas.
Föreningarna
Jaktkritikerna har förelagts att styrka rätten att överklaga länsstyrelsens beslut. Jaktkritikerna har som svar på föreläggandet kommit in med bl.a. stadgar, uppgift om medlemsantal, årsberättelser och bokslut. Förvaltningsrätten
finner vid en sammantagen bedömning av handlingarna i målet att föreningen är en sådan ideell förening som utifrån sitt ändamål har talerätt i frågor
som rör licensjakt efter lodjur samt att den visat att den också uppfyller kravet på att ha minst 100 medlemmar och allmänhetens stöd. Jaktkritikerna
har således rätt att överklaga länsstyrelsens beslut.
Vad avser Naturskyddsföreningen bedömer förvaltningsrätten att föreningen
har talerätt med stöd av 16 kap. 13 § miljöbalken (jfr HFD 2014 ref. 8). Detsamma gäller Nätverket som i tidigare mål hos förvaltningsrätten efter föreläggande styrkt rätten att överklaga beslut om licensjakt efter lodjur (se exempelvis Förvaltningsrätten i Luleås dom den 9 februari 2017 med mål nr
61-17).
480-17
6
FÖRVALTNINGSRÄTTEN
I LULEÅ
BESLUT
2017-03-03
Inhibition
Enligt 28 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) får den domstol som ska
pröva ett överklagande besluta att det överklagade beslutet, om det annars
skulle gälla omedelbart, tills vidare inte ska gälla och även i övrigt besluta
rörande saken.
För att kunna ta ställning till frågan om inhibition eller annat interimistiskt
förordnande är det ofrånkomligt att domstolen även gör en viss bedömning
av själva sakfrågan i målet. För att ett beslut om inhibition ska meddelas har
i praxis i allmänhet ställts upp ett krav på en tämligen hög grad av sannolikhet för att avgörandet kommer att ändras i sak. Kravet har dock satts lägre
om målet har varit av sådan karaktär att det för en enskild kan antas medföra
betydande olägenheter om beslutet ska gälla omedelbart och det inte finns
något motstående intresse som starkt talar för att beslutet ska gälla omedelbart. Inhibition har då ansetts kunna meddelas redan när utgången i målet
framstår som oviss (se t.ex. RÅ 1990 ref. 82 och RÅ 1998 not 93).
Utifrån vad som hittills framkommit i målet bedömer förvaltningsrätten,
som senare slutligt kommer att ta ställning i målet, att det saknas skäl att
besluta att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Yrkandena om
inhibition ska därför avslås.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta avgörande kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i
formulär DV 3109/1C (se bilaga 1).
Jenny Sandell
480-17
Bilaga 1
Bilaga
HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTÅND
Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut
ska skriva till Kammarrätten i Sundsvall.
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till
förvaltningsrätten.
För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert överklagande måste Er skrivelse ha kommit in till förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid
en sådan förhandling har angetts när beslutet
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha
kommit in inom tre veckor från den dag domstolens beslut meddelades. Om sista dagen för överklagande infaller på lördag, söndag eller helgdag,
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag.
Om klaganden är en part som företräder det allmänna, ska överklagandet alltid ha kommit in inom
tre veckor från den dag beslut meddelades.
För att ett överklagande ska kunna tas upp i kammarrätten fordras att prövningstillstånd meddelas. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om
DV 3109/1C • 2013-06 • Producerat av Domstolsverket
1. det finns anledning att betvivla riktigheten
av det slut som förvaltningsrätten har
kommit till,
2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas
går att bedöma riktigheten av det slut som
förvaltningsrätten har kommit till,
3. det är av vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre
rätt, eller
Om prövningstillstånd inte meddelas står förvaltningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det
klart och tydligt framgår av överklagandet till
kammarrätten varför man anser att prövningstillstånd bör meddelas.
Skrivelsen med överklagande ska innehålla
1. Klagandens person-/organisationsnummer,
postadress, e-postadress och telefonnummer
till bostaden och mobiltelefon. Adress och telefonnummer till klagandens arbetsplats ska
också anges samt eventuell annan adress där
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa
uppgifter har lämnats tidigare i målet – och om
de fortfarande är aktuella – behöver de inte
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska
ombudets namn, postadress, e-postadress, telefonnummer till arbetsplatsen och mobiltelefonnummer anges. Om någon person- eller
adressuppgift ändras, ska ändringen utan
dröjsmål anmälas till kammarrätten.
2. den dom/beslut som överklagas med uppgift
om förvaltningsrättens namn, målnummer
samt dagen för beslutet,
3. de skäl som klaganden anger till stöd för en
begäran om prövningstillstånd,
4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut
som klaganden vill få till stånd,
5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis.
Adressen till förvaltningsrätten framgår av domen/beslutet.
4. det annars finns synnerliga skäl att pröva
överklagandet.
www.domstol.se