Regler för integrationspris i Båstads kommun

1 (2)
Antagenavkommunfullmäktigeden15februari2017,§24.Dnr:KS000285/2015‐600
Regler för integrationspris i Båstads kommun
Instiftandetavettintegrationspris
”Integration”1ärigrundennågontingsominteenbartberörnyanlända,utanhandlarom
vilketsamhälleenvillha.”Integration”kanbytasutmotordetinkludering,föratttydlig‐
göravaddethandlarom.Detfinnsfleragruppersomavolikaskälkanbehövaolikaextra
stödochresurserfrånsamhälletellerkommunenförattfåsinabehovtillgodosedda,vara
aktiva,jämlikaellerkännagemenskapochdelaktighetsåsomexempelvislångtidsarbets‐
lösa,funktionsnedsattaellermissbrukare.Då”integration”ellerinkludering,beaktas
utifrånettbredareperspektivänendastsomenfrågasomrörnyanländaidenföreslagna
integrationsplanen,börintegrationsbegreppetbeaktaspåsammasättifrågatilldetta
pris.
Inkluderingellerintegrationärenfrågasomrörhelasamhälletdådethandlaromviktiga
frågor,somröralla,hurvarjeindividfårmöjlighetattutvecklasinegenförmågaoch
kapacitet,hurettheltsamhällehållerihoplångsiktigt,hurresurseranvändspåbästasätt
ochhurdelaktighetochgemenskapskapasförallasomborochverkarpåenplats.Detär
dessaramarsomutgöressensenförprisetsandemeningochvara.
Sammanfattningavformernaförintegrationspriset
Ettintegrationsprisharsomfrämstasyfteatt;a)uppmärksammagodakraftersompå
olikasättarbetarförattfrämjagemenskapochdelaktighetförolikamålgrupperi
kommunenb)attvisapåattBåstadskommunuppskattarpositivainsatsersomsyftar
tillattskapaettvarmtochvälkomnandeBåstadc)utgöraensymbolföreninsatssom
skapardelaktighetochgemenskapmellanmänniskor.
Målgruppenskavaranågongruppsomforskningochrapportervisaroftarebefinnersigi
ett”utanförskap”ochharstörresvårigheterattinkluderasiettsamhällepåbådekortoch
långsikt.Detinnebärattmålgruppernasomliggertillgrundförengagemangetkanvara
olika.Detkanvaraasylsökande,ensamkommandeellernyanlända.Mendetkanockså
varaexempelvisfunktionsnedsattaellerlångtidsarbetslösa.Detäriförstahandinte
utförarensomärintressant,utanutfalletochresultatetavinsatsen,aktiviteteneller
arbetet.Detinnebäratt”degodakrafterna”kankommafrånolikahåll,exempelvisfrån
förvaltning,näringslivet,föreningar,organisationer,nätverkellerprivatpersoner.
Prisetärettvandringspris,somdelasutengångperårtilldenkraftsomföråretgjort
deninsatssomjurynbeslutathaftstörstinverkaniarbetetförattfrämjaintegrationen
ikommunen.
Allmänhetenellervemsomhelstkannominerasinkandidattillprisetviaennomine‐
ringsblankettsomfinnstillgängligpåkommunenshemsida.Närnomineringsperiodenär
avslutadsåfattarjurynbeslutompristagare.Jurynbeståravledamöternaikommun‐
styrelsensarbetsutskott.
1
Integrationärenprocesssomhandlaromattinvånare(ienkommunexempelvis)bl.a.skakännasig
och/ellervaradelaktig,kännatillittillsittsamhälleochsträvaefterjämlikhetmellanbefolkningsgrupper
somidentifierasgenomklass,etnicitetellerandrafaktorersomkanliggatillgrundförsocialsamhörighet
(Scaramuzzino,(2013)Istatenstjänst‐såpåverkasinvandrarorganisationeravpolitiskakravoch
förväntningar,Sektor3).
2 (2)
Kriterierkopplattillpriset
Integrationsprisetharsomövergripandesyfteattuppmärksammagodakraftersom
arbetarförinkluderingiBåstadskommun.Förattvaraenkandidattillintegrationspriset
skaföljandekriteriervarauppfyllda:a)insatsen/aktiviteten/arbetetskahagenomförtsi
Båstadskommunb)insatsen/aktiviteten/arbetetskahagjortenpositivskillnadi
vardagen,videttsärskilttillfälleellermerlångsiktigtförenminoritetsmålgruppsom
borikommunenc)insatsen/aktiviteten/arbetetskahabidragittillattskapaettmer
inkluderandeBåstad.
Innehålletavpriset
Prisetkantillsingrundbeståavnågradelar,såsom:ettdiplom,enblomsterbukettoch
ettuppmärksammandepåhemsida,pressmm.Utöverdettakanprisetinnehålla
ytterligaredelarsomkankombinerasihopellerväljasenskiltefterbeslut:
1) En”vandringspokal/konstverk”somnågonlokalkonstnärdesignat.
a.Verketvandrarsedanmellanpristagarna.
2) Enmiddagtillsammansmedjurynpålokalrestaurang.
a.Nykunskap,erfarenhetochperspektivfrodasoftaöverenbitmat.
3) Pristagarenfår5000krattdoneratillenideellföreningikommunen.
a.Somarbetarmedattskapadelaktighetochgemenskap.
4) Pristagaren,alternativtrepresentantfrånpristagaren,fårkommamedinput
närjurynbeslutaromkommandeårspristagare.
a.Förattökainflytandet,perspektivenochdelaktighetenkringpriset.