Riskanalys Inkubatorn 2016.xlsx

Riskbeskrivning
Process
Risk att förlora kompetens om finansiering uteblir
Finansiering
8
8
64
Politisk påverkan ‐ snabba skiftningar
Omvärld
7
8
56
Ej tillräcklig finansiering för befintlig verksamhet
Finansiering
10
5
50
Kvalite i erbjudande till kunder beroende på finansiering
Affärsutvecklingsprocessen
6
8
48
För lågt kvalitativt el kvantitativt inflöde (vi har för litet kunduderlag)
Säljprocessen
5
9
45
Missade ansökningar avssende finansiering: känner inte till dem/glömt bort att söka.
Finansiering
7
6
42
För mycket administration riskerar att hämma kvalite till kunder
6
7
42
Öppen miljö ‐ dålig säkerhet, stöld, sekretess Omvärld
7
6
42
Risk att förlora kompetens om finansiering känns otrygg/varierar
5
8
40
Administration och rutiner
Organisation
Sannolikhet
Konsekvens
Summa
Vår kompetens blir förlegad om vi inte kompetensutvecklar oss/hänger med i tiden Affärsutvecklingsprocessen
5
8
40
Risk för misstag i ekonomihantering
Ekonomi och administration
5
8
40
Att vi inte når våra finansiärers mål
Finansiering
4
9
36
Missnöjda kunder
Affärsutvecklingsprocessen
3
8
24
Liten organisation/ sårbara om någon blir långvarigt sjuk
Organisation
3
7
21
Ingen rutin för krishantering
Administration och rutiner
3
7
21
Att vi inte når ägares förväntningar
Finansiering
2
9
18
Att vi inte följer lagar och förordningar.
Lagar och riktlinjer
2
8
16
För högt inflöde (vi hinner inte med)
Säljprocessen
2
7
14
Missade rekvisitioner
Administration och rutiner
1
8
8
Riskerna nedan har en faktor under 40 samt en konsekvens under 7, varför de inte bedöms allvarliga Ansökan ej beviljad
Finansiering
5
6
30
Liten organisation/ sårbara om någon säger upp sig
Organisation
5
4
20
Ingen kontroll på vår IT
IT
4
5
20
Bristfälliga IT‐system motverkar kvalite och säkerhet i vårt administrativa arbete
IT
4
5
20
För högt inflöde med för låg kvalite
Fel fokus på verksamhet pga projektfinansiering (så att vi missar kärnverksamhet)
Säljprocessen
6
3
18
Finansiering
5
3
15
Dålig medial uppmärksamhet
Säljprocessen
2
5
10
Inget kollektivavtal ‐ risk för att vi inte följer gällande arbetslagar
Lagar och riktlinjer
2
5
10
Bristande trovärdighet när vi inte lever som vi lär. Rutiner, lagar kollektivavtal ej i paritet med de tillväxtbolag som vi vill stötta
Lagar och riktlinjer
3
3
9
Likviditetsbrist pga missad rekvirering
Administration och rutiner
2
4
8
Kundfordringar ej betalda
Administration och rutiner
3
2
6
Internkontrollplan
Omgivning
Intäktsprocessen
Inköpsprocessen
Projektprocesen
Underhållsprocessen
Anläggningstillgångar
HR‐Processen
Bokslutsprocessen
Miljö
IT
Lagar och riktlinjer
Nyckelkontroll/Aktivitet
Ansvarig
Att skapa bra relationer med våra finansiärer och hålla dem kontinuerligt uppdaterade gällande vår verksamher och utveckling.
VD
En annan politisk styrning i Borås kan medföra att Inkubaton får ett förändrat uppdrag. Vi måste ha täta avstämningar med vår ägare och hålla dem uppdaterade gällande vår verksamhet samt vara lyhörda för deras önskemål. Att ständigt arbeta för att klara vår leverens så kostnadseffektivt som möjligt. Att anpassa verksamheten efter den finansiering som erhålls. Att arbeta för att nå en mer stabil och lpångsiktig finansiering.
Styrelse / VD
Styrelse / VD
Rekrytera, vidareutbilda och behålla kompetent personal. Att skapa samarbeten där andra kan erbjuda våra kunder kostnadseffektiva och värdeskapande tjänster. VD
Att ständigt vara närvarande i de nätverk där vi bedömmer att potentiella kunder finns. Att förpacka vårt erbjudande på ett sätt som utmärker oss i "vimlet" av verksamheter som vänder sig till vår målgrupp. Att alltid fokusera på att leverera konkret och värdeskapande nytta för att på så sätt skapa ett gott renomée!!!
VD
Att kontinuerligt bevaka finansiärers hemsidor för att inte missa utlysningar. Att skapa bra relationer med våra finansiärer och vår branschförening SiSP. Arbeta effektivt med hänsyn till administration. Att skilja på huvudprocesser och stödprocesser. Att ifrågasätta arbetsuppgifter som inte skapar direkt nytta vör våra kunder. Informera alla kunder om varför vi har en öppen miljö och hur det påverkar oss och våra kunder. Var lyhörd för människor vi inte känner (igen). Hålla koll på vilka som kan kvittera ut nycklar och nyckelbrickor.
Arbeta för långsiktig finansierig. Informera om tryggheten med Borås Stad som ärgare. Arbeta aktivt för att skapa ett trivsamt arbetsklimat med intressanta och utmanande arbetsuppgifter. Informera medarbetare om deras möjlighet att påverka vår finansiering.
VD
VD / Alla
VD
VD
Var uppmärksam på förändrade behov hos våra kunder. Vara uppkopplad mot de organisationer/miljöer som ligger långt fram gällande metod‐ och prosessutveckling inom vår bransch. Erbjud relevant kompetensutveckling.
VD
Redundans i ekonomihanteringen genom kontinuerliga avstämningar med vår Ekonomi‐
ekonomileverantör. Dubbelattest på alla betalningar. Utarbetade ekonomirutiner. ansvarig
Täta avstämningar med våra finansiärer gällande vår måluppfyllnad.
VD/Alla
Genomföra årliga NKI:er. Täta avstämningar mellan kund och kundansvaring (minst månadsvis). VD /kund‐
ansvarig
Företagshälsovård. Tillåtande kultur där arbetstrivserl får och skall diskuteras. VD
Ekonomi‐
ansvarig
Upprätta och informera om rutin. Anhöriglista finns. Styrelsen stämmer av ägardirektivet årligen, vilket protokollförs. Plupp‐ och Tupp‐ Styrelse / samtal. Borås Stads chefsmöten.
VD
Ägare Borås stad skickar löpande ut rutiner för lagar, riktlinjer och och policys samt hur /styrelse / dessa ska följas. Arbetsordning och rapportinstruktioner är upprättade. VD
Fokusera på de som skapar mest värde för våra ägare. Hänvisa kunder till samarbetspartners. Rekrytera extra resurs vid behov om ekonomin tillåter det.
Alla
Upprätta rutiner för rekvisitioner. Täta avstämningar mellan projektledare, ekonomiansvarig och finansiärer.
Ekonomi‐
ansvarig
för verksamhetens fortlevnad.