6436/17 LANGUAGE concerned

Council of the
European Union
Brussels, 7 March 2017
6436/17
Interinstitutional File:
2000/0286 (COD)
JUR 95
AGRILEG 44
MI 141
DENLEG 9
SAN 65
CONSOM 51
RECH 46
CODEC 228
LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF
Subject:
Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the
Council of 28 January 2002 laying down the general principles and
requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority
and laying down procedures in matters of food safety
(Official Journal of the European Communities L 31 of 1 February 2002)
LANGUAGE concerned: SV
PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):
—
Procedure 2(b) (obvious error in one language version)
This text has also been transmitted to the European Parliament.
TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days
OBSERVATIONS to be notified to: [email protected]
(DQL Rectificatifs, Directorate Quality of Legislation, Legal Service)
6436/17
EN
BILAGA
RÄTTELSE
till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om
allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller
livsmedelssäkerhet
(Europeiska gemenskapernas officiella tidning L 31 av den 1 februari 2002)
Sidan 8, artikel 5.3
I stället för:
"3.
Om det finns internationella standarder eller om sådana kan väntas inom kort skall dessa
beaktas vid utformandet eller antagandet av livsmedelslagstiftning, utom i de fall då sådana
standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt sätt att
uppnå de legitima målen med livsmedelslagstiftningen, när det är vetenskapligt befogat att
inte beakta dem eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan skyddsnivå än den
som konstaterats vara lämplig i gemenskapen."
ska det stå:
"3.
Om det finns internationella standarder eller om sådana kan väntas inom kort skall dessa
beaktas vid utformandet eller anpassningen av livsmedelslagstiftning, utom i de fall då
sådana standarder eller väsentliga delar av dem skulle utgöra ett ineffektivt eller olämpligt
sätt att uppnå de legitima målen med livsmedelslagstiftningen, när det är vetenskapligt
befogat att inte beakta dem eller när tillämpningen av dem skulle leda till en annan
skyddsnivå än den som konstaterats vara lämplig i gemenskapen.".
6436/17
BILAGA
1
SV