Ansökningsblankett 2017 - Personskadeförbundet RTP

Ansökan om bidrag från Göran Tidfälts fond år 2017
För att du ska kunna få bidrag från stiftelsen krävs att du uppfyller samtliga tre kriterier:
1. Du ska ha skadats genom en trafikolycka
2. Du ska ha en hög grad av funktionsnedsättning
3. Du ska bedömas ha ett ekonomiskt hjälpbehov
För att ansökan ska kunna behandlas, krävs att du fyller i alla uppgifter.
Ofullständigt ifylld ansökan kommer inte att behandlas.

Namn
____________________________________________________

Adress
____________________________________________________

Postadress
____________________________________________________

Personnummer
____________________________________________________

Har din skada uppkommit genom trafikolycka?

Vilken typ av skada har du?

Kort beskrivning av din funktionsnedsättning _______________________________
____________________
__________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Taxerad förvärvsinkomst
__________________________________________
(Kopia av 2016 års ”Beslut om årlig beskattning”)

Namn, make/maka/sambo
__________________________________________

Antal hemmavarande barn
__________________________________________

Bank och Kontonummer
__________________________________________
OBS! Du behöver anmäla ditt konto till Swedbanks kontoregister
För att slippa få denna utbetalning på avi kan du anmäla ditt konto till Swedbanks
kontoregister. Detta gör du enkelt på Swedbanks hemsida www.Swedbank.se
underrubrikerna:
Privat > Kort och betalningar > Betalningar > Anmäl konto till kontoregistret
1(2)
Information om behandling av personuppgifter
Swedbank AB är som förvaltare för stiftelsen personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du lämnar i
samband med din ansökan. Swedbank behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera din ansökan och
Swedbanks andra förpliktelser i anledning av detta.
För att hålla personuppgifterna aktuella kan de komma att uppdateras och kompletteras med uppgifter från
offentliga och privata register, t ex uppdatering av adressuppgifter via statens person- och adressregister, SPAR.
För de ändamål som nämns ovan kan personuppgifter även komma att lämnas ut till och behandlas av stiftelsen.
I vissa fall är Swedbank också skyldig att lämna uppgifter till myndigheter, t ex till Skatteverket.
Om du vill veta vilka uppgifter Swedbank behandlar om dig, kan du lämna eller skicka en skriftlig och av dig
undertecknad begäran om det till Swedbank på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla
om du vill att Swedbank ska rätta felaktig eller ofullständig personuppgift.
Härmed godkänner jag att Swedbank, som förvaltare för stiftelsen och
personuppgiftsansvarig för mina lämnade personuppgifter, samt Personskadeförbundet RTP,
behandlar uppgifterna i enlighet med ovan. Vidare intygar jag att de av mig ovan lämnade
uppgifterna är korrekta.
__________________________________________________________________________
Ort och datum
_______________________________
Underskrift
_______________________________
Namnförtydligande
Stiftelsens beslut kan inte överklagas. Stiftelsen lämnar inte någon motivering till varken
beviljande bidrag eller avslag på ansökan.
Ansökan skickas till:
Stiftelsen Göran Tidfälts fond
c/o Personskadeförbundet RTP
Vintergatan 2
172 69 Sundbyberg
Sista ansökningsdag 31 december 2017
Förslag till beslut:
____________________________________________________
(Fylls i av administratör)
2(2)