här! - Ung Företagsamhet

Smaka på Småland!
Ung Företagsamhet erbjuder skolor möjligheten att
mia. Att utmana sig själv och stå i rampljuset och leverera
delta i ett Innovation Camp. På den regionala UF-mäs-
en lösning på det viset är en seger i sig. På det viset är alla
san Entreprenörskap på riktigt på Elmia 2 mars genom-
finalister vinnare. ”Allt gott har ett slut så även detta”,
fördes den avslutade delen i terminens Innovation Camp
uttryckte en elevgrupp det. Hur har det varit att arbeta
för grundskolor i Jönköping län med presentation av
fram er lösning? frågade juryn en av grupperna. ”Det har
finalisternas lösningar.
varit jätteroligt men svårt att få plats med allt på två sidor
skriven text. Vi har lärt oss mycket bla hur man bokar
Elever i årskurs 7-9 har under en begränsad tid arbetat
en resa.” Nästan alla lösningar från finalisterna innehål-
fram lösningar på ett verkligt uppdrag från Smålands Tu-
ler förslag om besök i Gränna och besök på en älgsafari.
rism. Deras uppgift har varit att presentera ett erbjudan-
Att smaka på svenska klassiska maträtter som köttbullar,
de för att en klass från Berlin ska välja att förlägga sina
pannkakor eller att grilla korv på en mosse eller vid en sjö
fyra dagar i Småland på en skolresa. De tyska eleverna är
är också gemensamma drag, likaså aktiviteter och upp-
självklart mycket nyfikna på att få vara ute så mycket som
levelser av olika slag. Juryn ställde också frågor och gav
möjligt i naturen samt att få uppleva speciellt småländska
varje grupp feedback.
specialiteter. Vad ska de göra under dagarna? Var ska de
bo? Hur ska de ta sig hit? Vad ska de äta? Det glimrade
Vinnande lösning kom från IES Jönköping, Engelska sko-
om eleverna från åk 7-9 som presenterade sina olika
lan 8 A som fick ta emot prischecken på 5000 kr till klas-
lösningar på uppdraget i Innovation Camp. Finalisterna
sen. Juryns motivering till vinnande tävlingsbidrag löd:
kom från Vittra Samset i Jönköping, Mogärdeskolan i
Vetlanda, Hillerstorpsskolan i Hillerstorp samt IES, Eng-
”För ett helgjutet upplägg fyllt av lärande aktiviteter och
elska Skolan i Jönköping. De var alla proffsiga och säkra
upplevelser av småländsk natur, kultur och smaker. Med-
på scenen och imponerade stort - som de marknadsförde
vetet miljötänk, helhetssyn på hållbarhet +budget”
Småland! De olika klasserna har valt olika sätt att presentera sina lösningar inför juryn och en stor publik på El-
ufjkpg
Läs mer på nästa sida!
Anna Hegethorn arbetar på Smålands Turism och deltog
bana, vilket Anna tycker är intressant. I Jönköpings län
i juryarbetet tillsammans med kollegan Hanna Glans och
finns tre större områden där specialister behövs för nya
entreprenören Jan Evansson från Ramoa som arbe-
arbetstillfällen där det handlar om att ta väl hand om
tar med naturturism. Anna berättar om några av sina
vetgiriga turister. Dessa områden är biosfärområdet med
reflektioner efter att tagit del av olika tävlingsbidrag från
Södra Vätterbranterna, Gränna Visingsö, Skirö-trakten
klasser runt om i Jönköpings län. Hon imponeras av elev-
med bla Kleva gruva nära Vetlanda samt området kring
ernas tankar kring miljö och hållbarhet. Turisterna som
Hestra-Hillerstorp med bl a Store Mosse och Isaberg.
kommer till Småland letar efter kunskapsintensiva upp-
Utländska turister vill få kunskap om hur man levde förr
levelser där man får lära sig saker, förstå saker, berättar
och även uppleva olika naturfenomen över året.
Anna. De vill gärna bo riktigt bra och äta väldigt lokalt.
Det kommer att behövas fler entreprenörer! Att vara en
Något som klasserna kan arbeta vidare med är att disku-
hållbar destination som kan visa natur, kultur och mat
tera kring vad hållbarhet betyder när det gäller resande.
med hjälp av kunniga guider blir alltmer viktigt. Anna
Vad innebär det att göra väl medvetna val som konsu-
har noterat att tyska ungdomar är väldigt medvetna om
ment? Eleverna har löst logistiken och transporterna på
lokala och regionala specialiteter när det gäller mat ofta,
flera olika sätt, tåg, buss, flyg. Hur får vi fler utländska tu-
mycket mer än svenska ungdomar. Hon tycker att det är
rister med utländskt kapital att komma till Småland och
spännande att eleverna har tänkt på att täcka in en stor
spendera sina pengar? T ex genom flyglinjer till Jönkö-
radie av vårt län i sina förslag, Småland har tre län som
ping kan resande från olika destinationer i Europa/värl-
behöver samarbeta för att bygga ett starkt varumärke. Vi
den resa till Småland via Frankfurt, som elever föreslår i
har väldigt mycket lockande resmål i Småland men vi är
en av lösningarna. Detta är viktigt, poängterar Anna och
än så länge inte så duktiga på att berätta det, säger Anna.
tillägger att Jönköping Airport tredubblar inkommande
Målgruppen av elever lyfter själva fram aktiviteter och
chartertrafik under sommaren vilket är unikt. Det är ett
upplevelser, exempelvis genom att besöka en 4H-gård,
fortsatt ökat intresse för att resa till Sverige och smaka på
baka egna polkagrisar, paddla eller ta del av en höghöjds-
Småland.