7068/17 /ss 1 DG F 2B Omröstningsresultatet för lagstiftningsakten

Europeiska
unionens råd
Bryssel den 7 mars 2017
(OR. en)
7068/17
Interinstitutionellt ärende:
2015/0281 (COD)
VOTE 9
INF 36
PUBLIC 12
CODEC 335
NOT
Ärende:
−
Omröstningsresultat
−
Europaparlamentets och rådets direktiv om bekämpande av terrorism,
om ersättande av rådets rambeslut 2002/475/RIF och om ändring av
rådets beslut 2005/671/RIF (första behandlingen)
− Antagande av lagstiftningsakten
3526:e mötet i EUROPEISKA UNIONENS RÅD
(allmänna frågor)
Bryssel den 7 mars 2017
Omröstningsresultatet för lagstiftningsakten bifogas denna not.
Referensdokument:
6580/17
+ COR 1 REV 1
+ ADD 1
PE-CONS 53/16
godkänt av Coreper II den 2 mars 2017
Uttalanden och/eller röstmotiveringar finns på rådets webbplats:
Insyn och tillgång till handlingar
7068/17
/ss
DG F 2B
1
SV
7068/17
/ss
DG F 2B
2
SV